ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р.


Петрух Л. Про іменники жіночого роду І відміни в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику / Любов Петрух, Оляна Михалик // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 48–49.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Любов Петрух, Оляна Михалик

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ПРО ІМЕННИКИ ЖІНОЧОГО РОДУ І ВІДМІНИ В УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ СЛОВНИКУ

 

© Петрух Л. І., Михалик О. І., 2012

 

У статті подано аналіз іменників І відміни жіночого роду, які містяться в I томі «Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словник», їх похідні.

Ключові слова: українська мова, латинська мова, англійська мова, медична тер-мінологія, лексикографія, Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник.

 

The article focuses on nouns and cancel the feminine in I volume of «The Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary» and their derivatives.

Keywords: Ukrainian language, Latin language, English language, medical terminology, lexicography, The Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary.

 

Медична термінолоґія є складовою частиною великої української терміносистеми. Дослідженню медичних термінів присвячені праці багатьох вчених ЛНМУ імені Данила Галицького. Нове видання «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» (УЛАМЕС) представляє широке поле для термінолоґічних досліджень. У словнику подано близько 52 000 медичних термінів, які відображають розвиток сучасної медичної науки. В УЛАМЕС наведені, крім спеціальних термінів суто медичного значення, також загальновживані слова української лексики.

Метою роботи було дослідити наведені в І томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» загальновживані й спеціальні медичні терміни-іменники І відміни жіночого роду, твердої і м’якої груп та вивчити їхні словотвірні особливості.

У роботі використано лінґвістичний аналіз, кількісні, структурні й описові методи дос-ліджень. У І томі УЛАМЕС (А–Д) описано 2750 термінів-іменників І відміни жіночого роду, що наведені в початковій формі назви предмета, мають закінчення -а (абластика, авдіоґрама, автоматика, авра, адамантома, аденаза, ампула) і належать до твердої групи та закінчення -я (абазія, аберація, аблактація, абсорбція), що належать до м’якої групи. Нами визначено, що в усіх шести літерах переважають терміни-іменники м’якої групи. Співвідношення термінів у групах спадають у ряду літер Г, Д, А, В, Ґ, Б (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Іменники І відміни жіночого роду в І томі УЛАМЕС

Літери в УЛАМЕС

Загальна кількість термінів у літері

Тверда група

М’яка група

Співвідношення термінів у групах

А

3352

174

612

1 : 3,5

Б

1457

88

159

1 : 1,8

В

1956

59

159

1 : 2,7

Г

3120

133

645

1 : 4,8

Ґ

1153

72

157

1 : 2,1

Д

2294

97

395

1 : 4,0

Усього:

13332

623

2127

1 : 3,4

 

Описані в УЛАМЕС терміни-іменники утворені морфолоґічним способом (префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним та складанням основ). Терміни-композити різних мов точно відображають значеннєву сутність слова. Іменники мають один, два і більше коренів і поділяються на прості й складні, вони називають такі поняття й предмети: а) методи лікування і профілактики: абластика [G. ἀ- + G. βλαστóς blastos паросток] позначає метод профілактики розвитку імплантаційних метастазів; автотрансфузія [G. αὐτός сам + trans-fúndere, pp. transfúsus переливати] – переливання хворому його власної крові; акупресура [лат. acus голка + prémere стискати] метод рефлексотерапії; б) хірурґічні операції: абляція [лат. au-férre (áb-fero), pp. ablátus віднімати] – видалення орґана або якої-н. частини тіла; абсцесотомія [abscéssus гнояк + G. τομή tome розтин]; аврикулопластика [лат. aurícula вушко + G. πλαστικplastike утворення; ліплення] означає пластику вушної раковини; в) хвороби: абеталіпопротеїнемія [ἀ- + G. βῆτα beta + G. λίπος lipos жир + G. πρώτος protos перший + G. αἷμα, ατος haima, atos кров]; анґіна [ángere (ango) звужувати; G. ἄγχω ancho стискати] слово вжите у двох значеннях: 1) спастичний стискальний біль найчастіше за грудниною; 2) гостре інфекційне запалення лімфатичної тканини горла; адамантинома [G. ἀδαμάντινος adamantinos дуже твердий + -oma*]; аденокарцинома [G. ἀδήν aden залоза + G. καρκίνος karkinos рак + -oma*]; аденоліпома [G. ἀδήν aden залоза + G. λίπος lipos жир + -oma*]; аденофіброма [G. ἀδήν↑ + fibra волокно + -oma*]; аденохондрома [G. ἀδήν aden залоза + G. χόνδρος chondros хрящ + -oma*]; г) ураження: акцелеротравма [лат. ac-celeráre пришвидшувати + G. τραῦμα trauma пошкодження]; ґ) речовини: аґароза [лат agárum] – високомолекулярний компо-нент аґару; аксоплазма – частина цитоплазми неврона, що входить до складу аксона; автокістка [G. αὐτός autos сам + G. ὀστέον osteon кістка] кістка хворого, яка використ. для автопластики; д) ферменти: аденілаткіназа, аденаза, аденілаткіназа, аденілатциклаза, аденінаміногідролаза ацетилхоліне-стераза; е) вакцини: анавакцина [G. ἀνα- + vaccínus від vacca корова] – мікробна вакцина, вбита 40% р-ном формальдегіду; автовакцина [G. αὐτός↑ + vaccínus↑] вакцина з мікробів, виділених з орґанізму хворого; власна вакцина; автоентеровакцина [G. αὐτός↑ + G. ἔντερον enteron кишка + vaccіnum↑] – автовакцина з мікроорґанізмів травного каналу для введення всередину у вигляді суспензії; є) сироватки: алоантисироватка [G. ἄλλος allos инший + G. ἀντι- протидія + serum сироватка] імунна сироватка, що містить алоантитіла. Проаналізовані в УЛАМЕС терміни-іменники жіночого роду називають конкретні предмети й назви неістот (бацила). Абстрактні терміни-іменники називають поняття, образи, якості, властивості, які не сприймаються конкретно орґанами чуття (абревіація, абсорбція, абстиненція, абстракція, абулія; агіпноґнозія – неспромож-ність хворого усвідомлювати сон).

Висновки: 1. В УЛАМЕС структурована й систематизована сучасна медична терміносистема. 2. Визначений високий ступінь продуктивності морфолоґічного способу творення медичних термінів.

 

1. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : У 4 т. – Т. 1, А–Д / Укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 704 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с. 3. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови – стереотип. вид. – К. : Наук. думка, 2003. – 240 с.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології