ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р.


        Петрух Л. Про іменники ІІ відміни у першому томі українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника / Любов Петрух, Олександра Павленко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 50–51.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Любов Петрух, Олександра Павленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ПРО ІМЕННИКИ ІІ ВІДМІНИ У ПЕРШОМУ ТОМІ УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА

 

© Петрух Л. І., Павленко О. В., 2012

 

У статті подано аналіз іменників середнього роду ІІ відміни, які містяться у 1 томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника», та їх похідні.

Ключові слова: українська мова, латинська мова, англійська мова, медична термінологія, лексикографія, Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник.

 

The article focuses on nouns neuter second cancellation in 1 volume of «The Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary» and their derivatives.

Key words: Ukrainian language, Latin language, English language, medical terminology, lexicography, terminography, Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary.

 

У Новому «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику» (УЛАМЕС) подано близько 52 000 медичних термінів із 36 основних спеціальностей. До УЛАМЕС введені також загальновживані слова, які використовують повсякчас науковці, лікарі, медичні працівники, провізори.

Метою роботи було дослідити загальновживані й спеціальні медичні терміни-іменники середнього роду ІІ відміни та способи їх утворення, наведені в І томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника».

Для дослідження застосовані аналітичні, кількісні, структурні методи.

У І томі УЛАМЕС (А–Д) описано 576 загальновживаних і спеціальних медичних термінів-іменників середнього роду ІІ відміни, що закінчуються на ,, -я, різні за семантикою. Серед них нами визначено 279 основних, що відкривають гніздо, та 297 похідних. У літері «А» подано 20 термінів-іменників переважно латинського, грецького або грецько-латинського походження, які відрізняються за словотвірною структурою (термін – просте слово й термін – складне слово). З них 19 основних термінів (абстрагування, абсцедування, альфа-випромінювання, амідування, анґіокар-діосканування, ацилювання, антитілоутворення, авокадо, аґапе, аденолімфоцелє, аероцелє, акамуші, архоцелє, акме, акне, альбедо, анастрофе, апное, архоцелє) і 1 похідне від акне (акне новона-роджених). У літері «Б» подано 60 термінів-іменників (з них 35 основних і 25 похідних). Найширше представлені терміни-іменники середнього роду ІІ відміни в літері «В» – всього 322 і серед них основних – 131 та 191 похідні, напр., основна лексема – відчуття утворює велике гніздо, у якому одне похідне має абстрактне поняття (страх, внутрішній неспокій, тривога, туга, веселість), а ин. – спеціальні, напр., у фізіолоґії відображають здатність орґанізму сприймати подразнення з навко-лишнього середовища (в. безпредметне, в. внутрішнє (в. вісцеральне), в. локалізації, в. неповноцінності, в. просторове, в. рівноваги, в. температури і в. фантомні). Літера «Г» містить 72 терміни-іменники середнього роду (38 основних і 34 похідних), напр., загальновживане слово гартування, що має два значення: 1. зміцнення здоров’я тренуванням і 2. надання металевим виробам твердості, пружності, міцності нагріванням до високої температури й раптовим охолодженням, утворює гніздо із трьох похідних гартування водою, г. повітрям, г. сонячним промінням, що вжиті у значенні 1. У літері «Ґ» представлені 11 іменників середнього роду, з них слово ґазоочищення загальновживане й 10 спеціальних (ґалактоцелє, ґамма-випромінювання, ґаметоносійство, ґастро-сканування, ґастроцелє, ґлосоцелє, ґлюкозилювання, ґонадархе, ґрадуювання, ґримасування). У літері «Д» подано 91 термін-іменник середнього роду ІІ відміни (45 основних і 46 похідних), напр., слово дно як основа чого-небудь, конкретно визначає в анатомії основу орґана або нижню частину порожнистого орґана, найбільш віддалену від його входу (дно барабанної порожнини, д. жовчного міхура, д. матки, д. очне, д. шлунка, д. шлуночка третього, д. шлуночка четвертого). У І томі УЛАМЕС описано 195 термінів-іменників середнього роду ІІ відміни із закінченням і 84 – із закінченням , (серед них 38 іменників середнього роду, що запозичені з ин. мов і не відмі-нюються).

Описані в УЛАМЕС терміни-іменники середнього роду ІІ відміни утворені морфолоґічним способом (префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним та складанням основ). Приклади префіксально-суфіксального способу творення іменників: безсоння [преф. без- + сон + -н + -я]. Слово випотівання утворене за допомогою префікса й суфікса до дієслова потіти [преф. ви- + потіти + іванн + -я] і означає: 1) процес утворення випоту; 2) вихід рідини із судин у порожнину, тканину чи на поверхню орґана під час запального процесу. Подібним чином утворене слово від-кашлювання [преф. від- + кашляти + ванн + -я], що означає усунення під час кашлю харкотиння, води; очищення горла від чого-н. зайвого кашляючи.

Суфіксація є поширеним і продуктивним способом творення загальновживаних слів і медичної лексики. Суфікси -нн(я), -анн(я), -енн(я), -інн(я) є засобом для називання дій, процесів, напр., бальзамування (від грец. βάλσαμον balsamon ароматична смола + -уванн + -я) означає просо-чування тканин особливими речовинами (бальзамами тощо), які запобігають гниттю й дії ферментів. Має місце активне утворення віддієслівних іменників суфіксальним способом: абсцедування від лат. abs-cédere відступати, відділятися утворене за допомогою скороченої основи абсцед- і суфікса -уванн- + закінчення й означає процес утворення гнояків (абсцесів). Подібно термін блокування – [блок-+ -уванн- + -я] походить від анґл. blocking і вживається у двох значеннях: 1) здійснення блокади; 2) у медицині: процес виключення функції будь-якого орґана чи системи орґанізму.

Спосіб скорочених основ слів, складених за допомогою голосної (-о/-у) або без неї: видо-утворення, водолікування, глинолікування, водочерев’я, голковколювання (син. голкорефлексоте-рапія, акупунктура, голкотерапія), голосоутворення. Кілька скорочених основ складного слова можуть бути складені за допомогою двох різних голосних (, -е/є) в одному слові, напр.: гнилокрів’я (син. септицемія), гнилогноєкрів’я (син. септикопіємія).

Дослідження медичних термінів-іменників ІІ відміни показує виражену тенденцію до утворення нових лексем шляхом складання грецьких, латинських, анґлійських і українських основ (вібропоглинання [vibráre тремтіти + поглинати]; анґіокардіосканування [G. ἀγγεῖον angeion судина + G. καρδία kardia серце + анґл. scanning сканування]; трьох різних основ у терміні антитілоутворення [G. ἀντ(ι)- + corpus, oris тіло + утворення]. Складені з терміноелементів слова роз’яснюють свою сутність, закріплену в тій чи ин. мові і вказують на шляхи розвитку української медичної термінолоґії.

Висновки. 1. УЛАМЕС є джерелом для мовознавчих наукових досліджень медичних термінів. 2. Морфолоґічний спосіб є продуктивним для творення нових медичних термінів з послідовним використанням українських основ. 3. Праця над загальновживаною і медичною термінолоґією підвищує культуру професійного мовлення викладачів медичних закладів, лікарів, провізорів і студентів.

 

1. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : У 4 т. – Т. 1, А–Д / Укладачі : Л. І. Петрух, І. М. Головко. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 704 с. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с. 3. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови – стереотип. вид. – К. : Наук. думка, 2003. – 240 с.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології