ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р.


Базилевич В. Доцільність вживання термінів «художній метал» та «архітектурні елементи з художнім металом» в українській архітектурній термінології / Вікторія Базилевич // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр.С. 6264.


      

УДК 72 +739(038)

 

Вікторія Базилевич

Національний університет «Львівська політехніка»

 

доцільність вживання ТЕРМІНІВ «ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ» ТА «АРХІТЕКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ З ХУДОЖНІМ МЕТАЛОМ» в українській архітектурній термінології

 

© Базилевич В. В., 2012

 

У статті обґрунтовано доцільність вживання до архітектурних функційно-декоративних металевих елементів термінів «художній метал» та «архітектурні елементи з художнім металом».

Ключові слова: українська мова, термінологія, художній метал, архітектура.

 

The article lays out the reasons in the use of the terms «Ornamental ironwork» and «Architectural elements of ornamental ironwork» for name to the architectural functional and ornamental metal patterns.

Keywords: Ukrainian language, terminology, ironwork, ornamental ironwork, architecture.

 

Суть проблеми

У спорудах метал використовують як конструкційний матеріал (каркаси, тримні та огороджувальні елементи, покрівельні матеріали), а також як функційно-декоративний матеріал (решітки ансамблів і окремих споруд; освітлювальні прилади, функційні елементи віконних рам та дверей (шпінгалети, завіси, клямки).

Для окреслення функційно-декоративних металевих елементів в архітектурі, які стали предметом дисертаційного дослідження автора [1], використовували ряд термінів. Тому виникла необ-хідність вибрати серед віднайдених термінів найбільш вдалий.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій

В останнє десятиліття було видано ряд словників з мистецтва, архітектури та будівництва – тлумачних та багатомовних – де вживано різні терміни для означення згаданих елементів. Серед них «Декоративно-ужиткове мистецтво» [2; 3], «Російсько-український словник художніх термінів» [4], «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах» [5]. Набули також поширення сайти з величезною базою інтернет-словників, такі як «Російсько-українські словники» [6] та інтернет-сторінки з культурології, історії, архітектури, що містять і тлумачні словники, напр. сайт «Про Україну» [7].

 

Мета статті

окреслити критерії відбору в проведеному автором дослідженні функційно-декоративних металевих елементів. Висвітлити результати класифікації термінів, уживаних в українській та іншомовних архітектурних і мистецтвознавчих термінологіях, для означення локалізованих за цими критеріями елементів. Обґрунтувати доцільність уживання до множини цих елементів термінів художній метал та архітектурні елементи з художнім металом.

 

Виклад основного матеріалу

Проведений аналіз групування попередниками декоративних металевих елементів (за технікою та матеріалом виконання; за значенням; за характером використання й технікою виконання), а також наявних типологій (за характером використання; за видом та призначенням; у художньо-образному аспекті; за композиційно-орнаментальним вирішенням; за способом виготовлення) дозволив сформувати критерії відбору зразків. Це – 1) значущість елементів для формування архітектурного середовища; 2) виконання декоративної й функційної ролі в архітектурі; 3) виконання із чорного металу. Отже, множину досліджуваних видів складають огорожі, балкони, віконні, дверні решітки, дашки над входами, огорожі сходів екстер’єру та інтер’єру, решітки камінів, дахів, ліхтарі.

В українській та іншомовних термінологіях для окреслення цих елементів, чи окремих з них, уживають терміни, у яких відображені матеріал виконання або технологія виконання.

 

Таблиця 1.

Класифікація вживаних в українській та іншомовних термінологіях термінів для окреслення множини досліджуваних елементів

Термінологія

Формулювання терміну

за матеріалом виконання

Формулювання терміну

за технологією виконання

Українська

Художній метал[1],

художні металеві вироби,

архітектурний метал,

художній архітектурний метал,

метал в архітектурі,

твори з металу

Ковальство,

кування,

литво

Російська

Архитектурные металлические детали,

архитектурно-художественные изделия из металла

Кованые изделия,

художественная ковка,

художественное литьё,

художественное слесарное искусство

Болгарська

Ковано желязо

Польська

Metaloplastyka

Kowalstwo architektoniczne,

kowalstwo artystyczne

Словацька

 

Kované mrezé

Німецька

Schmiedeeisen

Metal-Arbeiten

Kunstchmiede-Arbeiten,

Kunst- und Bauschlosserei

Англійська

Ironwork,

Ornamental Ironwork,

Architectural Ironwork,

Metal Work,

Cast Iron Decoration

 

 

Оскільки одним із критеріїв локалізації досліджуваних зразків є виготовлення із чорного металу (без конкретизації технології виготовлення), то доцільно вжити термін, у якому відображений матеріал виконання, зокрема художній метал або архітектурний метал.

Зауважимо, що в архітектурній та мистецтвознавчій термінологіях існують певні розбіжності в застосуванні цих термінів. Відповідно до «Словника декоративно-ужиткового мистецтва» [2; 3], укладеного мистецтвознавцями, термін художній метал є значно ширшим за значенням і включає серед інших видів декоративних металевих елементів і архітектурний метал, який власне й окреслює розглянені елементи. На думку ж окремих архітекторів для цих елементів доцільніше вживати термін «художній метал», оскільки в архітектурі застосовується також конструкційний та інші види металу.

Автор уважає, що найбільш логічно та обґрунтовано для окреслення згаданих елементів, уживати термін художній метал, у якому відображено естетичну роль та матеріал їх виконання. Художній метал в огорожах, балконах, дверях, дашках над входами, сходах екстер’єру та інтер’єру поєднаний з мурованими чи дерев’яними складниками, тому для їх окреслення доцільно також вживати термін архітектурні елементи з художнім металом.

 

Висновки

Приклади з української та іншомовних термінологій засвідчують варіантність вживання тер-мінів для окреслення множини одних і тих же металевих елементів. Серед виявлених в українській термінології найбільш вдалим, на думку автора, є термін «художній метал», а для окреслення елементів, у яких поєднано металеві з дерев’яними чи мурованими частинами, автором запропоновано вживати термін «архітектурні елементи з художнім металом».

 

1. Базилевич В. В. Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII–XIX ст. м. Львова : дис. ... канд. арх.: 18.00.01 / Базилевич Вікторія Володимирівна. Л., 2008. – 286 с. 2. Декоративно-ужиткове мистецтво : Словник у 2 т. / [Укл. Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик і ін.]. – Л. : Афіша, 2000. – Т. 1. – 2000. – 364 с., 316 іл. 3. Декоративно-ужиткове мистецтво : Словник у 2 т. / [Укл. Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик і ін.]. – Л. : Афіша, 2000. – Т. 2. – 2000. – 400 с., 279 іл. 4. Шкаруба Л. М. Російсько-український словник художніх термінів : Навч. посібн. для студентів вищих навч. закладів / Шкаруба Л. М., Спанатій Л. С. – К. : Каравела, 2004. – 320 с. 5. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах / [Укл. С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н. Дрівко. За ред. Р. Кінаша]. – Л. : Ліга–Прес, 2005. – Том 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури. 2007. – 488 с. 6. «Російсько-українські словники» [Електронний ресурс]. 2012. Режим доступу: http://r2u.org.ua/ . 7. Художній метал [Електронний ресурс] // Про Україну: Творчість: Народні ремесла. 20092012. Режим доступу: http://about-ukraine.com/

 

1 Посилання на джерела, з яких взято терміни в таблиці 1 див. [1].

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології