ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р.


Зубрицька Я. Деякі терміни, що використовуються в курсі «Менеджмент перcоналу» / Яна Зубрицька  // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒  С. 110112.


      

УДК 811.161.2’373.46

 

Яна Зубрицька

Запорізький національний технічний університет

 

ДЕЯКІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В КУРСІ «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»

 

© Зубрицька Я. О., 2012

 

«Менеджмент персоналу» − порівняно нова економічна дисципліна в Україні, тому виникає необхідність проаналізувати правильність використання притаманних їй термінів у наукових та навчально-методичних публікаціях.

Ключові слова: українська мова, термінологія, менеджмент персоналу, навчальний посібник.

 

‘HR-management’ is relatively new economical discipline in Ukraine so there is a need to analyze the correct way of using its typical terms in the scientific and educational and methodological publications.

Keywords: Ukrainian language, terminology, management of personal, tutorial.

 

Правильне використання української наукової термінології в навчальному процесіодин з важливих чинників виховання достойних громадян нашої країни та грамотних фахівців своєї справи. Вивчаючи той чи інший предмет, студент не просто вивчає певну науку, але одночасно краще засвоює українську мову, український спосіб мислення. Тому важливо, щоб підручники, навчальні посібники правильно використовували відповідні терміни. Курс «Менеджмент персоналу» не так давно викладається в українських вищих навчальних закладах, його українська терміно-система склалася ще не повністю. У зв’язку із цим видається необхідним проаналізувати використання української наукової термінології в деяких навчально-методичних посібниках.

Так, у навчальному посібнику [1] наводиться таке визначення терміну менеджмент: «Слово «менеджмент» є англійського походження, воно перекладається як «управління», але не в широкому значенні як управління будь-яким об’єктом чи процесом, а у вузькому, як керування організацією, структурним підрозділом, трудовою поведінкою персоналу організації». Перш за все, власне переклад слова management у значенні дії наведений не дуже точний. Словник [2] перекладає його як керування, завідування. Проте важливіше те, що для одного й того ж процесу автори використовують два різні терміни: управління й керування. З них нормам української термінології сьогодні відповідає лише термін керування.

Об’єктом менеджменту в даному курсі є персонал. Загалом персонал (від латинського personalis особистий [3]) означає особовий склад установи чи підприємства. З економічної точки зору важливо розрізняти окремі групи досліджуваних працівників, які працюють в одному відділі, на одній ділянці роботи або виконують ті самі функції, мають той самий фах. Вони мають специфічні умови праці, і при оцінці їхньої професійної діяльності економісти повинні використовувати різні підходи. Їм відповідають терміни: адміністративний персонал, виробничий персонал, медичний персонал тощо.

Менеджмент персоналу передбачає керування трудовою поведінкою персоналу організації. Адже без персоналу немає й організації. Термін організація в українській мові має декілька значень. Він широко вживається в багатьох науках (філософії, математиці, економіці, соціології та ін.) і в практичній діяльності. Це поняття багатозначне. Воно може означати: внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних елементів цілого (системи) [4]. При розгляді економічних питань це може бути й дія за значенням: організувати, організуватися; організовувати, організовуватися, і об’єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій [5]. У теорії менеджменту організацією як об’єктом керування прийнято для зручності називати будь-яку юридичну особу (підприємство, банк, навчальний заклад, лікувальний заклад тощо).

Щоб організація мала успіх у своїй діяльності, кожен суб’єкт менеджменту персоналу має бути функціональним*, тобто корисним при виконанні своїх обов’язків. Термін функціональний також має декілька значень і використовується в різних галузях науки, зокрема в математиці, біології. В економіці він пов’язаний з виконанням певної роботи, обов’язків, кола діяльності. Наприклад, «функціональна грамотність – грамотність, яка дозволяє чітко та кваліфіковано виконувати професійні функції» [5].

В економічній теорії широко використовується термін методологія, який означає науку про метод і шляхи досягнення істини. Похідним від терміну метод є методика, тобто конкретизація методу у формі інструкцій, правил, технічних прийомів, послідовності дій. Методи найчастіше застосовують у теоретичних дослідженнях, а методики − у практичній діяльності.

В економічних дослідженнях часто використовують тестування. На відміну від медичних, навчальних, технічних випробувань термін тестування в економіці означає знаходження тих чи інших кількісних характеристик певних явищ, необхідних для визначення ефективності різних напрямів менеджменту [1; 6]. Як кількісна характеристика в економіці та менеджменті часто використовують термін індекс − «статистичний показник, який у процентах виражає динаміку розвитку певних явищ, зокрема економічних» [3]. За його допомогою найчастіше утворюють терміни-словосполучення: індекс рівня освіченості, індекси людського розвитку, індекс бідності населення [6]. Стосовно бідності населення можуть використовувати також термін рівень бідності. Але більше емоційне забарвлення має термін глибина бідності [6].

Цікавим є використання в навчальному посібнику [1] терміна патерналістська модель ринку на відміну від бюрократичної. Патерналістське − це батьківське, сімейне ставлення менеджерів до працівників та до їхніх сімей. Патерналізм (від латинського paternus − батьківський [3]) «у трудових відносинах – система додаткових пільг виплат на підприємствах за рахунок підприємців; спрямований на закріплення кадрів, пом’якшення трудових конфліктів» [5].

У роботі [6] розглядається головним чином концепція людського розвитку. Вона аналізує багатоманітність людського життя, втілену в практику існування та розвитку країни. Вивчення людського розвитку пов’язане з розглядом найрізноманітніших сторін життя людини в суспільстві та її дедалі зростаючим значенням в економіці й менеджменті, тому й терміни, які використовує автор, дуже різноманітні й часом уживані в несподіваних словосполученнях.

Завдання забезпечення оптимального розвитку життя людей ґрунтується на цілеспрямованому використанні в тій чи іншій сфері економічної діяльності накопичених людьми здібностей і можливостей, які сприяють зростанню продуктивності праці й завдяки цьому − зростанню доходів (заробітків). Тому в роботах, що розглядаються, часто в різних комбінаціях використовується термін потенціал. Згідно з [5] потенціал (від латинського potential − сила [3]) означає сукупність сил, можливостей для здійснення тих чи інших дій. Він може використовуватися в електротехніці, фізиці, військовій справі, в економіці тощо.

При аналізі людського розвитку найчастіше використовуються такі терміни-словосполучення.

Трудовий потенціал суспільства – це інтегральна оцінка кількісних і якісних характеристик трудових ресурсів та їхні трудові можливості (резерви), які можуть та/або будуть використовуватися в майбутньому. Він складається з багатьох компонентів, головними з яких є: здоров’я; освіта; професіоналізм; моральність; мотивованість; уміння працювати в колективі тощо.

Творчий потенціал трудового колективу (людини) − здатність до креативного мислення та вміння впровадити свої ідеї в життя.

Інтелектуальний потенціал країни − це знання й творчі здібності населення, система освіти та науки, комп’ютерне забезпечення, бази даних (бібліотеки та електронні системи), інтелектуальна власність (патенти, ліцензії, ноу-хау) і т. п. Інтелектуальний потенціал, активно використовують у процесах економічного розвитку.

Оцінкою трудового потенціалу країни займається наука демографія [5], яка вивчає населення – усі зміни його стану, розташування, види розселення і т. ін. Від терміну демографія утворений термін демографічний розвиток, який означає позитивний напрям змін у складі населення країни (реґіону). На демографічний розвиток впливає природний рух (процеси народжуваності та смертності) та мобільність населення (міграція та її інтенсивність).

Термін міграція (від латинського migratio − переселення [3]) означає переселення окремих груп людей і народів; пересування тваринних організмів; переміщення, перерозподіл яких-небудь елементів і т. п. [5]. Але в економіці він у вигляді словосполучень набуває нові різноманітні форми, наприклад, міграція робочої сили, міграція капіталу тощо.

Окремо слід відмітити, що в економічних науках сьогодні існує тенденція широкого використання термінів-запозичень, найчастіше англомовних. У деяких випадках перевагою запозичених термінів є їхня чітко виражена однозначність. Вони не асоціюються з певними словами рідної мови. Тим самим створюється можливість уникнути неточності, багатозначності терміну. Але надмірне використання запозичених іншомовних термінів сприяє «вимиванню» питомих термінів української мови. Тому бажано критично ставитися до впровадження в словообіг нових запозичених термінів.

Поряд із цікавим і правомірним використанням у навчальних посібниках, що аналізуються [16], економічних термінів, пов’язаних з менеджментом персоналу, у тексті зустрічаються прикрі недоліки: неправильне використання термінів, нераціональні словосполучення та граматичні помилки.

Наприклад, «об’єм багатств 222 сімей країни…» замість обсягу; «рівень забруднення навколишнього середовища…» замість довкілля; «…конкурентоздатність вітчизняного виробництва» замість конкурентоспроможності.

Зустрічається нераціональне використання дієприкметників: «опосередковуюча роль зайнятості»; «основна частина працюючих акціонерів».

Не найкращим чином використано в текстах ступенювання прикметників: «найбільш благополучна і найбільш чисельна частина», «більш вагомий чинник», «більш справедливий розподіл»… Краще було б: найчисельніша, вагоміший і т. п.

Зустрічаються випадки прямого калькування: з російської мови: «відношення працівників до роботи або до фірми» замість ставлення; «робітники сфери торгівлі та побутових послуг» замість працівники [1].

Аналіз досліджуваних навчальних посібників дозволяє зробити висновок, що в порівняно новій галузі економічних наук використовують як суто економічні терміни, так і терміни інших наукових галузей, які здатні передавати певні економічні поняття. За їх допомогою вдало утворені терміни-словосполучення. Усе це сприяє розширенню й збагаченню наявної економічної терміносистеми. На окрему увагу заслуговує ретельність у доборі відповідних термінів задля того, щоб уникати їх неправильного використання, калькування з російської мови тощо.

 

1. Менеджмент персоналу : Навч. посібник / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. – К. : КНЕУ, 2003. – 502 с. 2. Словник ABBYY Lingvo Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lingvо.ua. 3. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Укл. Л. О. Пусовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с. 4. Осовська Г. В. Основи менеджменту : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Осовська. — К. : Кондор, 2003 – 556 с. 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред. В. Г. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с. 6. Грішнова О. А. Людський розвиток : Навч. посібник. / О. А. Грішнова – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.

 

* функційним – ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології