ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

29 вересня – 1 жовтня 2016 р.


Михалик О. Терміни на позначення орґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» / Оляна Михалик, Марія Коваленко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 3133.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Оляна Михалик, Марія Коваленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОРҐАНІЧНИХ СПОЛУК У ПЕРШОМУ ТОМІ «УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА»*

 

© Михалик О. І., Коваленко М. М., 2016

 

У статті заналізовано терміни на позначення орґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника».

Ключові слова: українська мова, медичний термін, орґанічна сполука, Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник.

 

The article views the terms of organic compounds in the first volume of the “Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary”.

Keywords: Uklrainian language, medical term, organic compound, Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary.

 

Унікальну працю «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник», яку уклали науковці ЛНМУ імені Данила Галицького, а видало Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» в 4-х томах. Перший том УЛАМЕС осягає близько 52000 медичних термінів із 36-ти основних медичних і фармацевтичних спеціальностей, розкриває сутність термінослів і їхніх синонімів, правильність написання, вимову [1].

Мета праці – аналізування і висвітлення термінів на позначення орґанічних речовин природного й синтетичного походження.

Прості та складні орґанічні сполуки важливі для різних рівнів орґанізації живої матерії (молекулярний, клітинно-тканинний, орґанізмовий, популяційно-видовий, біоценотичний, біосферний). Орґанічні сполуки беруть участь у хемічних перетвореннях, складних реакціях і взаємодіях, в обміні речовин, який є основою життя. Порушення процесів обміну речовин призводить до захворювань, а припинення обміну – до смерті. Орґанічні сполуки відіграють важливу роль у побудові та життєдіяльності людей, тварин і рослин. Знання орґанічних сполук є основою для вивчання студентами-медиками біологічної хемії, фармаколоґії та патофізіолоґії.

Цікаво було дослідити висвітлення в новій лексикографічній праці, в УЛАМЕС, простих і складних орґанічних речовин, їхню номенклатуру, значущість для медицини.

До першого тому Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника входить шість буквА–Д, усього 13350 термінів, серед них 376 орґанічних речовин. Кількість термінів на позначення орґанічних сполук у кожній літері першого тому УЛАМЕС наведено в таблиці 1. Найбільша кількість орґанічних речовин є в літерах “А” та “Ґ” відповідно 5,8% і 6,5%; 2,2% їх у значній обсягом літері “Г”; 1,3% – у літері “Б”; 0,5 і 0,4% – у літерах “В” та “Д”.

Назви речовин відповідають Міжнародній класифікації орґанічних сполук.

Основні правила сучасної номенклатури орґанічних сполук, прийнято на ХІХ конґресі IUPAC (1957). Є кілька способів утворювання назв орґанічних сполук, серед них замісниковий і радикально-функційний варіанти. Із метою максимального спрощення побудови назв сполук, полегшення утворювання назв, комп’ютеризуючи застосовують сполучниковий, замінний та инші варіанти номенклатури.

 

Таблиця 1.

            Розподіл термінів на позначення орґанічних сполук у літерах першого тому УЛАМЕС

Літери в І томі

УЛАМЕС

Загальна

к-сть

термінів

Терміни на позначення орґанічних сполук

%

А

3359

196

5, 8

Б

1454

19

1, 3

В

1951

9

0, 5

Г

3121

68

2, 2

Ґ

1162

76

6, 5

Д

2303

8

0, 4

Усього термінів

13350

376

2, 8

 

Назви орґанічних сполук – це іменники чоловічого роду, що наведено в УЛАМЕС у називному відмінку однини, для прикладу в таблиці 2 подано іменники чоловічого роду в однині зі зазначенням родового відмінка:

АКРОЛЕЇ́Н, у, ч. acroleínum, i, n.; E. acrolein найпростіший ненасичений альдегід;

АЛДРИ́Н, у, ч. aldrínum, i, n.; E. aldrin гексахлоргексагідродиметанонафтален;

АЛЬДЕГІД О́ЦТОВИЙ син. АЦЕТАЛЬДЕГІ́Д aldehýdum acéticum; E. acetic aldehyde природний А. ациклічного ряду;

АЦЕТО́Н, у, ч. син. ДИМЕТИЛКЕТО́Н acetónum, i, n. [- + ketónum кетон]; dimethýlii ketόnum; E. acetone, dimethyl ketone найпростіший представник класу кетонів.

В усіх словникових статтях про орґанічні сполуки є короткі описи властивостей, безпечності, участі в хемічних реакціях, впливу на орґанізм, застосування в медицині та фармації (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Приклади термінів орґанічних сполук в УЛАМЕС

з/п

Орґанічні сполуки

Тлумачення в УЛАМЕС

1.                 

АКРОЛЕЇ́Н

найпростіший ненасичений альдегід, продукт розщеплення циклофосфаміду і ґліцерину, токс. для людини, може спричиняти гемораґ. цистит і пухлини сечового міхура.

2.                 

АЛДРИ́Н

гексахлоргексагідродиметанонафтален; отрутохeмікат, який проникає крізь шкіру.

3.                 

АЛЬДЕГІ́Д О́ЦТОВИЙ

син. АЦЕТАЛЬДЕГІ́Д – природний А. ациклічного ряду; проміжний продукт спирт. бродіння.

4.                 

АНАБАЗИ́Н

алкалоїд рослин роду Anabasis aphylla родини Chenopodiaceae; за фармакол. власт. подібний до нікотину, цитизину і лобеліну.

5.                 

АНІЛІ́Н

син. АМІНОБЕНЗО́Л – безбарвний або жовтуватий оліїстий аромат. амін; орґаніч. розчинник і напівпродукт для синтезу ліків (напр., сульфаніламідів), барвників тощо; кров’яна і нерв. отрута, яка легко проникає крізь шкіру і в орґани дихання; утворює метгемоґлобін; смертельна доза А. – близько 20–25 мл.

6.                 

АТРОПІ́Н

тропіновий етер d,l-тропової к-ти; алкалоїд, який міститься у беладонні (Atropa belladonna), блекоті чорній (Hyoscyamus niger), дурмані звичайному (Datura stamonium); блокує М-холінореактивні системи орґанізму.

7.                 

АЦЕТИЛ-ХОЛІ́Н

складний етер аміноспирту холіну й ацетатної к-ти; медіатор холінерґічної провідності; синтезується у кінцевих пластинах нерва під дією ацетилхолінестерази, зберігається у синаптичних міхурцях; запасу А. вистачає для 2500–5000 імпульсів.

8.                 

АЦЕТО́Н

син. ДИМЕТИЛКЕТО́Н – найпростіший представник класу кетонів; застос. як орґаніч. розчинник; метаболіт жирів та вуглеводів в орґанізмі людини; має збудливу і наркотичну дію.

9.                 

БЕТАЗИ́Н

антитироїдний синтетичний засіб; гальмує утворення тиротропного гормону гіпофіза і біосинтез тироїдних гормонів у щитоподібній залозі.

10.             

БЕ́ТА-НАФТО́Л

продукт окиснення нафталіну, оксинафталін; безбарвні або слабо забарвлені кристали зі слабим своєрідним запахом; токс., подразнює шкіру і слизові оболонки, має виражену антимікробну і протипаразитну дію.

 

В УЛАМЕС наведено також іменники збірні, які виражають сукупність речовин, об’єднаних певною здатністю, властивістю. Наприклад, здатність речовин тимчасово припиняти розмножування бактерій (антибіотики, хеміотерапевтичні засоби тощо), засоби бактеріостатичні, бактеріостатики. Речовини, які вбивають бактерії, об’єднує іменник бактеріоциди. Специфічні антибіотичні речовини, які виробляють деякі штами бактерій, належать до бактеріоцинів.

Описані групи лікарських засобів, наприклад, барбітурати (похідні барбітуратної кислоти); бензодіазепіни (психотропні препарати заспокійливої дії: хлордіазепоксид, діазепам й инші), бета-адренорецептори (рецептори бета-адренерґічні), бета-ґлобуліни; бронхолітики; лікарські засоби, які розширюють гладкі м’язи бронхів, усувають їхній спазм.

АНТРАХІНО́НИ, ів, мн. – anthrachinóna, órum, n./pl.; E. anthrachinona – похідні антрацену або його відновної форми – антрону; мають солерозчинні, сечогінні і спазмолітичні власт., підсилюють перистальтику кишок; використ. у лікуванні злоякісних пухлин.

Деякі збірні іменники наведено в таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Приклади збірних іменників орґанічних сполук в УЛАМЕС

з/п

Збірні іменники

Тлумачення збірних іменників

1.

АЗОБАРВНИКИ́

аром. сполуки формули R-N=N-R, які містять азогрупу і використ. як барвники.

2.

АЛКАЛО́ЇДИ

фізіол. актив. азотовмісні орґаніч. сполуки, переважно рослинного походження, з власт. основ; солі А. добре розчинні у воді; дія на орґанізм складна і багато-ґранна.

3.

АЛКОГО́ЛІ

орґаніч. сполуки з функц. OН-групою в молекулі; беруть участь в енерґет. обміні; А. аромат. (фенол, резорцин) і терпенового рядів (ментол, терпін-гідрат) є слабкими антисептиками, деякі з них мають відхаркувальну і заспокійливу дію.

4.

АМІ́НИ

азотовмісні орґаніч. сполуки; продукти заміщення атомів водню у молекулі аміаку на радикали.

5.

АМІНОПУРИ́НИ

похідні пурину, що містять аміногрупу; беруть участь в утворенні нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових к-т.

6.

АМІНОСПИРТИ́

спирти, що містять аміногрупу; беруть участь у процесах життєдіяльності орґанізму людини і тварин, є основою деяких гормонів і ин. біол. активних речовин.

7.

АНТИФЕЇ́НИ

похідні імідазолу; збуджують центри довгастого мозку й одночасно пригнічують кору вел. мозку.

8.

БАРБІТУРА́ТИ

похідні барбітуратної к-ти; блокують висхідну систему ретикулярної формації стовбура гол. мозку і послаблюють активацію нею кори; використ. як седативні, снодійні, протисудомні і наркотичні засоби; мають різну тривалість дії, можуть спричиняти залежність і отруєння.

9.

БІҐУАНІ́ДИ

похідні біґуаніду (біґумаль – протималярійний засіб, адебіт – гіпоґлікемічний).

10.

ВІРУЛІЦИДИ

засоби, які вбивають віруси; речовини, актив. проти вірусів.

 

Наші дослідження свідчать, що в першому томі створеного УЛАМЕС зібрано, упорядковано й унормовано медичну лексику, де є 2,8% термінів на позначення орґанічних сполук природного й синтетичного походження, що відіграють важливу роль у життєдіяльності орґанізму.

Нова лексикоґрафічна праця є енциклопедичним і словотворчим словником.

Вихід у світ УЛАМЕС сприятиме високій культурі мовлення фахівців у галузі медицини.

 

Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : [у 4 т.] / уклад. Л. Петрух, І. Головко. – К. : ВСВ «Медицина», 2012–2016. – Т. 1 : А–Д. – 2012. – 704 с.

 

* статтю подано в авторовій редакції – ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології