ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

29 вересня – 1 жовтня 2016 р.


Петрух Л. Про «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник» / Любов Петрух // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 37‒40.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Любов Петрух

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ПРО «УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИИЙ СЛОВНИК»*

 

© Петрух Л. І., 2016

 

У статті схарактеризовано здобутки сучасної лексикоґрафії на початку ХХІ ст., а також проналізовано різні типи медичних словників. Розглянуто структуру та особливості «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» (УЛАМЕС).

Ключові слова: українська мова, медична термінолоґія, багатомовний медичний словник, Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичниий словник

 

In the article is characterized achievement of modern lexicography in the beginning of XXI century, different types of medical dictionaries are analyzed. Structure and peculiarities of “Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary” (ULEMED).

Keywords: Ukrainian language, medical terminology, multilanguage medical dictionary, Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary.

 

В інформаційно-освітньому просторі значне місце посідає фахова термінолоґія. Науково-технічний проґрес, що впливає на всі царини життя людини, висуває високі вимоги до рівня освітніх знань й культури мови. Розмовна чи писемна культура мови свідчить про бездоганне володіння правилами й нормами української граматики, відчуття стилістики, розуміння глибинної суті й семантичних відтінків загальновживаних слів і фахових термінів, уживання нормативного наголосу.

Перед філологами та фахівцями різних галузей знань постійно стоїть питання і потреба опрацювання української термінології, важливої для наукового й повсякденного спілкування. Розвиток й удосконалення медичної термінології сприяє лексичному й семантичному збагаченню мови.

На початку 1990 року у Львівському державному медичному інституті було створено Видавничу спілку «Словник». У ній щоденно активно працювали 70 учених із 36-ти основних спеціальностей, збираючи терміни, формуючи картотеку, укладаючи базу даних українських медичних слів. Колективними інтелектуальними зусиллями науковців і викладачів відпрацьовано оптимальні варіанти термінів, термінологічних словосполук, понять і тлумачень. Авторський колектив зібрав, дослідив і представив увесь загал українських медичних термінослів для широкого користування [1]. Відданою працею львівських науковців було продовжено традиції розробляння термінологічних систем, які розпочало Наукове Товариство імені Шевченка.

Протягом 1990–1995 рр. Видавнича спiлка «Словник» ЛДМУ зробила гідний вклад у гуманiзацiю природознавчих дисциплiн. У Львові 1993 року побачив світ «Орфоґрафічний словник українських медичних термінів» (ОСУМТ, 29 тис. термінів, наклад 30 тис. примірників), який став новим типом спеціального словника, що допомагає правильно писати й вимовляти медичні слова й словосполуки [2].

У Львові 1995 року вийшов у світ «Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник» (УЛАМТС) за редакцією акад. М. П. Павловського, проф. Л. І. Петрух і доц. І. М. Головко. Він містить близько 33 тис. термінів із 36-ти основних спеціальностей. Від часу виходу УЛАМТС став не тільки словником, а й фундаментальною науковою працею. УЛАМТС названо журналістами «книгою сторіччя»«Liber centurii», вагомим внеском у розвиток медичної термінології [3].

У словниках ОСУМТ і УЛАМТС відображено історичний аспект розвитку українських медичних термiнiв за період 1920–1992 рр. [4; 5].

Розвиток, удосконалення й уніфікація термінології належить до процесів творення держави і єдиної нації, що має вагоме значення для утвердження престижу української освіти й науки у світі. Прагнення українських науковців і фахівців формувати й удосконалювати власну національну термінологію, свідчить про глибоке розуміння її значення для розвитку науки, підготовки й утвердження кадрів як основи національного відродження.

Інтелектуальна еліта суспільства відповідає за утвердження української мови як державної, за підвищення культури мовлення українців і передавання загальноукраїнських духовних надбань майбутнім поколінням [6; 7; 8].

У третьому тисячолітті українська мова й медична термінологія очищається, викристалізовується, унормовується і стандартизується. Протягом 1990–2007 рр. окремими ученими й авторськими колективами багатьох науково-дослідних і навчальних медичних закладів України опрацьовано й укладено близько 100 сучасних українських дво- й багатомовних медичних словників. Аналіз авторських видань засвідчує їхню широку географію, специфіку й ориґінальність [9].

Мові медиків властиве поєднання наукового й ділового стилів мовлення, зваженість і лоґічність викладу, уживання стандартизованих термінів. Дуже важливо, щоб кожен термін правильно відображав суть поняття. В українській медичній термінології часто використовують кальки з російської мови, иноді й неправильні переклади, які нівелюють суть поняття. Створені в Україні сучасні медичні словники допоможуть читачам долати мовні труднощі й рівночасно поглиблювати свої знання.

Мета статті: інформувати про опрацювання, укладання, унормування, кодифікування й уніфікування української медичної термінології у ЛНМУ імені Данила Галицького та про вихід у світ нового багатомовного медичного енциклопедичного словника – УЛАМЕС.

Від ТОВ «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво» «Медицина» 2005 року до проф. Л. І. Петрух надійшла пропозиція перевидати УЛАМТС у серії «Словники України».

Без особливих роздумів спільно з кандидатом медичних наук, доцентом Головко І. М. ми розпочали копітку багаторічну працю над новим словником.

Комп’ютери для праці доброчинно надала фармацевтична компанія «3 I» у Львові.

На основі бази даних «Українсько-латинсько-анґлійського медичного тлумачного словника» опрацьовано, доповнено, уніфіковано медичні терміни й укладено новий «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник» (УЛАМЕС).

Новий УЛАМЕС вийшов у 4-х томах, містить близько 52 тис. медичних термінів і відображає ввесь процес новітньої історії розвитку медичного словництва. У його основу лягли терміни, зібрані з найрізноманітніших медичних видань. Серед них наукові посібники, енциклопедичні, перекладні і тлумачні лексикографічні праці, словники, державні галузеві стандарти, нові довідники, періодична література з медицини.

В УЛАМЕС подано відомості про стан, функцію орґанів і систем орґанізму, суть методів і методик, хвороби, синдроми, симптоми, операції, волокна, речовини, способи, реакції, тести, клітини, віруси, мікроорґанізми тощо. До УЛАМЕС введено найновіші терміни з основних медичних спеціальностей, також із клінічної фармакології та фармації. Подано інформацію про правильність написання, вимову й сутність термінів, їхні синоніми й самобутні українські назви.

Кожен із 4-ох томів містить перелік 36-ти основних медичних і фармацевтичних спеціальностей й імена вчених ЛДМІ, які брали участь в опрацьовуванні видання (здебільшого 1995 р.).

В УЛАМЕС застосовано «Український правопис», який затвердив уряд 1998 року, із деякими поправками укладачів словника.

Українські медичні терміни внормовано й стандартизовано з урахуванням міжнародних стандартів. Для входження України до Світового співтовариства принциповим є узгодити українську термінологію з міжнародними стандартами, які випрацювала й підтримує Міжнародна організація стандартизації (ISO). Транслітерацію запозичених іноземних медичних термінів українською мовою здійсно, зберігши в мовленні фахівців фонетичних правил конкретної іноземної (грецької, латинської, анґлійської, французької, німецької та инші) мови. Організація Об’єднаних Націй надає багато уваги правильності передавання назв за фонетичним принципом (як звучить слово, так його й має бути записано).

У структурі УЛАМЕС є передмова й літературні джерела, які використано в ній; опис, як користуватися словником; латинська частина словника; анґлійська частина словника; умовні скорочення; латинські умовні скорочення; кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження; алфавіти; крилаті вислови (українські); крилаті вислови (латинсько-українські); список епонімів; список літератури. УЛАМЕС призначено для лікарів, науковців, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, фармацевтів, перекладачів медичної літератури й усіх зацікавлених.

«Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичниий словник» є лексикографічною працею нового типу, яку створили вчені ЛНМУ імені Данила Галицького, укладачі на патріотичних засадах.

Рецензували УЛАМЕС знані українські філологи й медики: докт. філол. наук, проф. Р. П. Зо-рівчак – заслужений працівник освіти України, зав. каф. перекладознавства й контрактивної лінґвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка; докт. філол. наук, проф. ІМКочан зав. каф. українського прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка; акад. АМН України, докт. мед. наук, проф. МППавловський – зав. каф. факультетської хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького; канд. філол. наук А. О. Содомора – проф. каф. класичної філології ЛНУ імені Івана Франка; канд. філол. наук, доц. Б. В. Чернюх – зав. каф. класичної філології ЛНУ імені Івана Франка.

Під час війни Московії проти України в Києві видано «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник» у 4-х томах:

І том УЛАМЕС містить передмову, список літератури, як користуватись словником, латинську частину словника, анґлійську частину словника, умовні скорочення, алфавіти й медичні терміни, які містять слова на «А»«Д»; вийшов у Києві 2012 р. [10].

ІІ том УЛАМЕС містить умовні скорочення, латинські умовні скорочення, кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження, алфавіти й медичні терміни, які містять слова на «Е»«Н»; видано в Києві 2013 р. [11].

ІІІ том УЛАМЕС містить умовні скорочення, латинські умовні скорочення, кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження, алфавіти й медичні терміни, які містять слова на чотири літери «О»«С»; видано в Києві 2016 р. [12].

ІV том УЛАМЕС – містить умовні скорочення, латинські умовні скорочення, кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження, алфавіти й медичні терміни, які містять слова на літери «Т»«Я», крилаті вислови (українські); крилаті вислови (латинсько-українські); список епонімів; список літератури; видано в Києві 2016 р. [13].

І і ІІ томи УЛАМЕС видано за програмою «Українська книга».

ІІІ і ІV томи УЛАМЕС видано ВСВ «Медицина» коштом проф. Л. І. Петрух.

На замовлення Державного комітету телебачення й радіомовлення України за програмою «Українська книга» 2015 р. вийшов у світ «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: А–Я» [14].

Вихід «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» є успіхом української лексикографії та термінографії.

Українські словники УЛАМТС і УЛАМЕС забезпечили дієвість і всебічний розвиток української мови в медицині та фармації у важливий час відродження України.

 

1. Львівський державний медичний інститут : зб. наук. праць. – Л. : Видавнича спілка «Словник» ЛДМІ, 1994 р. – 328 с. 2. Орфоґрафічний словник українських медичних термінів. – Л. : Видавнича спілка «Словник» ЛДМІ, Наукове товариство імені Шевченка, 1993 р. – 473 с. 3. Петрух Л. І. До 10-річчя виходу у світ «Українсько-латинсько-анґлійського медичного тлумачного словника» // Всеукраїнська наук. конф. «Українська термінологія і сучасність». – К., 2005. – С. 373–377. 4. Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник. Т. 1 : А–К. – Л. : Видавнича спілка «Словник», 1995 р. – 651 с. 5. Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник. Т. 2 : Л–Я. – Л. : Видавнича спілка «Словник», 1995 р. – 786 с. 6. Петрух Л. І Здійснення мовної політики у фармацевтичній та медичній сфері / Петрух Л. І., Петрух В. М. // Міжн. конф. «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки й практики» ; Запоріжжя, 2004. – С. 133–134. 7. Петрух Л. Унормування наукових медичних термінів в Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику / Петрух Л., Головко І. // Х Міжнар. наук. конф. «СловоСвіт 2008» : зб. наук. пр. – Л., 2008. – С. 59–61. 8. Петрух Л. Іншомовна лексика в науковій українській мові, фармацевтичній та медичній термінології / Любов Петрух // VIII Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004». – Л., 2004. – С. 87–92. 9. Петрух Л. Медичні словники України (1990–2007 рр.) / Петрух Л., Петрух В. // VII Міжн. наук. конф. «Українська термінологія і сучасність». – К., 2007. – С. 338–343. 10. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: у 4 т. Т. 1 : А–Д. – К. : ВСВ «Медицина», 2012 р. – 704 с. 11. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : у 4 т. Т. 2: Е–Н. – К. : ВСВ «Медицина», 2013 р. – 742 с. 12. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : у 4 т. Т. 3 : О–С. – К. : ВСВ «Медицина», 2016 р. – 744 с. 13. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : у 4 т. Т. 4 : Т–Я. – К. : ВСВ «Медицина», 2016 р. – 744 с. 14. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: А–Я. – К. : ВСВ «Медицина», 2015 р. – 968 с.

 

* статтю подано в авторовій редакції ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології