ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

29 вересня – 1 жовтня 2016 р.


Кобилянський Є. Нові техногенні й екогенні терміни в нафтохімії / Євген Кобилянський, Богдан Ярмолюк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2016. ‒ С. 94.


      

УДК 665.7.035

 

Євген Кобилянський, Богдан Ярмолюк

Науково-дослідний Інститут нафтопереробної та

Нафтохімічної промисловості «МАСМА», м. Київ

 

Нові техногенні й екогенні терміни в нафтохімії

 

© Кобилянський Є. В., Ярмолюк Б. М., 2016

 

Нафтохімія нині є однією з найдинамічніших і найпередовіших галузей хемії. Створення нових машин і механізмів у промисловості й транспорті породжує потребу розроблення для них нових ефективних паливно-мастильних матеріялів (ПММ) із високими експлуатаційними характеристиками, тобто здатних функціювати за дії значних, зчаста різновекторних стрес-чинників: а) високих навантаг; б) високих швидкостей; в) широкого діяпазону температур; г) аґресивних середовищ тощо [1]. На відміну від инших показників якості олив і мастил, що належать до комплексу оцінювання якости ПММ, зазначені раніше стрес-чинники – показники, які характеризують вплив різних чинників на властивості продукту, зазвичай практично безпосередньо визначають припустимість викорис-тання нафтопродукту за тих чи тих режимів експлуатації.

Оскільки підвищення навантаг, швидкостей і температур супроводжує посилення неґативного техногенного впливу на довкілля [2], поряд із підвищеними експлуатаційними вимогами до створюваних паливно-мастильних матеріялів висувають усе жорсткіші вимоги щодо зменшення їхнього впливу на екологію довкілля. Тому в нормативно-технічній документації на нові продукти нафтохемії все частіше трапляються не зовсім коректні визначини: «екологічний» та «екологічно чистий». Утім, треба зазначити, що жоден рукотворний об’єкт не буває «екологічно чистим». Із винаходів людини до ідеалу екологічної безпеки наближається хіба-що цегла, якою в будівництві заступили улюблений будівельний матеріал античности – мармур.

Щоб схарактеризувати створені далекі від ідеалу нові речовин маємо використовувати терміна

еколюційний (екологія + еволюція)

екологічно безпечний для еволюції системи (створеної людиною) або довкілля в цілому.

Рекомендуємо три ступені оцінювання рівня екологічної безпеки:

– високо еколюційний;

– помірно еколюційний;

– низько еколюційний.

Щоб визначити рівень еколюційності у відсотках чи в балах, потрібно розробити критерії мате-матичного оцінювання результатів відповідних експериментів і їхнього кількісного визначення.

 

1. Кобилянський Є. В. Синтез і властивості надлужних сульфонатної, алкілсаліцилатної і фенолятної систем та комплексні мастила на їхній основі : автореф. дис. ... докт. хім. наук : 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія» / Є. В. Кобилянський ; ІБОНХ НАНУ. – К., 2011. – 36 с. 2. Кобилянський Є. Техногенність і екологічність кальційових мастил / Є. Кобилянський, О. Міщук, О. Пшеничка // Тези доп. на VII Міжнар. наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості». – Л., 2014. – С. 52.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології