ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XVI Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2020

«Проблеми української термінології»

1 – 3 жовтня 2020 р.


Альбота С. Лінгвістична конфліктна ситуація: термін, інтерпретація та аналіз // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 142146.


      

УДК 81’42+81’37+81’27

 

Соломія Альбота

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Лінгвістична конфліктна ситуація: термін, інтерпретація та аналіз

 

© Альбота С. М., 2020

 

У статті проаналізовано поняття лінгвістичної конфліктної ситуації на матеріалі онлайн-дискусій спільноти соціальних чатів Reddit. Особливості лінгвістичного, психологічного, текстового семантичного аналізування застосовано до дванадцяти коментарів, що стосуються рубрики «Непопулярна думка», яка є найконтроверсійнішою, щодо ілюстративного висловлювання про расизм. Коментарі в соціальній мережі Reddit було виокремлено й лінгвістично позначено імпліцитними або експліцитними маркерами. Ключові стратегії залагоджування конфліктів слугували основою для розуміння суперечливої природи коментарів.

Ключові слова: англійська мова, українська мова, лінгвістична конфліктна ситуація, лінгвістичні маркери, висловлювання, твердження, стратегії залагоджування конфліктів, коментар.

 

The article deals with the concept of linguistic conflict situation based on online discussions of the Reddit social community chat. The peculiarities of linguistic, psychological, and textual semantic analysis are applied to the twelve comments concerning the rubric “Unpopular Opinion”, which is the most controversial, regarding the exemplary statements about racism. Comments on the Reddit social network were allocated and linguistically marked by implicit or explicit markers. Key conflict resolution strategies provide the basis for understanding the contradictory nature of the comments.

Keywords: English language, Ukrainian language, linguistic conflict situation, linguistic markers, opinion, statement, conflict resolution strategies, commentary.

 

Суть проблеми. Людський чинник суперечливий своєю природою. Коли міркуємо про суспільну взаємодію, завжди маємо пам’ятати про те, що конфліктна ситуація неминуча. Для ефективного залагодження конфліктної ситуації мовець повинен піти на компроміс, домовитись про рішення, щоб задоволити вимоги опонента та завжди бути готовим до прийняття правильного рішення, якщо конфлікт залишатиметься нерозв’язаним. Варто зазначити, що здатність реагувати на точки зору інших уважають здоровим і справжнім способом спілкування. Якщо комунікативна ситуація зайшла у глухий кут, найкращий вибір – це відійти від розмови й лишити співрозмовника в емоційній урівноваженості.

Нині, спілкуючись, ми стикаємось із нескінченними безглуздими дискусіями, які можуть призвести до конфліктної ситуації. Явище конфлікту виявлено в дослідженнях, пов’язаних із комунікацією, а саме в ділянці контактної лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За попередніми результатами, конфліктні ситуації виникають через мовні особливості стосовно регіональних і політичних особливостей. Спеціальну галузь, що досліджує мовні конфлікти, називають контактною лінгвістикою [3; 2]. У ній конфлікт розглядаємо в межах мови чи особистого контакту. Серед причин мовного конфлікту вирізняємо: протилежні рівні оцінювання, моральні цінності, моделі окреслення думок. Це впливає на самоспоглядання, навчання дітей, виховання та групові інстинкти. Соціологи звертають до терміна конфліктної ситуації як розбіжності, що передбачають страхітливі умови (приховані й очевидні), уподобання та моральні принципи, мета яких має гостро відрізнятися від таких інших представницьких груп для того, щоб урівноважити опозицію чи дотримуватися своєї ділянки інтересів [8].

Існують певні типи мовних конфліктів (наприклад, між особами меншин і більшости, однієї чи декількох мовних спільнот), що стосується принципів територійности, мовної дискримінації тощо. У цій праці ми не ставимо за мету розкрити поняття мовної конфліктної ситуації у глобальному вимірі, але зазначені типи стосуються конфліктних ситуацій, від яких потерпають люди через привілеювання мовних уподобань.

Мета цієї статті – розглянути конфліктну ситуацію в лінгвістиці на матеріалі соціальної мережі Reddit. Саме цей електронний ресурс є одним із джерел «живого» спілкування в нелегкій епідеміологічній ситуації, яка нині шириться країною.

Виклад основного матеріалу. Соціальна мережа Reddit передбачає спробу моделювання та отримання розуміння моделей онлайн-розмов. Останні дослідження, що стосуються Reddit, гуртують такі ділянки інтересів, як поведінкове ставлення до користувачів громади [1], моделі, що сприяють активізуванню процесів щодо коментарів на вебплатформі [4; 9], а також подолання розриву щодо відповідности вмісту [5]. Ці випадки стосуються психолінгвістичних особливостей, і їх можна інтерпретувати так: у будь-якій ситуації, коли потрібно зробити правильний вибір, існує одне «правило», яке спрацьовує лише тоді, коли з’являється зовсім нова інформація (словесна, візуальна, чуттєва тощо), водночас наш мозок реагує тоді, коли він готовий діяти. Причина направду проста – ми завжди шукаємо «свіжих» несподіваних висновків. Така ж ситуація стосується публікацій у соціальних мережах: є велика ймовірність того, що ті, хто щойно приєднався до інтернетспільноти, неявно прокоментують останню публікацію, і їхня увага буде прикута до найновішого зображення зверху, не прокручуючи сторінки донизу. В електронній мережі ми орієнтуємося на секцію Unpopular opinion («Непопулярна думка»), якій притаманні лінгвістичні суперечливі ситуації. У секції обираємо найсхильніше до конфлікту твердження (https://www.reddit.com/r/unpopularopinion/comments/groimv/if_your_contribution_to_ending_racism_is_just_not/) згідно з головними стратегіями залагоджування конфліктів. Щоб розв’язати будь-яку з чергових суперечливих ситуацій, надаємо визначення основних стратегій залагоджування конфліктів:

1.  Уміння уникнути – зігнорування суперечливої ситуації для того, щоб вийти «сухим» із заплутаної розмови, залишаючи її несподівано, не залагодживши її.

2.  Уміння конкурувати – наполегливі наміри для того, щоб довести свою правоту й закінчити діалог власним твердженням.

3.  Уміння поступитися – зайняти позицію «посередині», намагаючись співпрацювати й не ширити «заколоту».

4.  Уміння співпрацювати – пропонова спільної позиції задля подолання проблеми.

5.  Уміння піти на компроміс – знати нейтральний розв’язок проблеми, який не має бути для всіх приємним, але буде достатньо справедливим у конкретній ситуації.

Зазначмо, що ці п’ять стратегій поширені в усному спілкуванні, але спробуємо застосувати ці прийоми у вербальній комунікації.

У соціальній мережі Reddit є жваві дискусійні твердження та коментарі від різних користувачів. Ми виокремемо твердження за допомогою лінгвістичних маркерів щодо маніпулювання, прихованих й очевидних впливів, суперечностей, суперечок, схвалення, несхвалення тощо [6; 7]. Поаналізуймо твердження, що стосуються початкового висловлювання (If your contribution to ending racism is just “not being racist” then you are doing enough «Якщо ваш внесок у припинення расизму – це просто “не бути расистом”, то ви робите достатньо»), які мають особливості головних стратегій розв’язання конфліктів.

Проаналізуймо секцію першочергових коментарів (загалом у рубриці – 935 коментарів) до зазначеного висловлювання

(https://www.reddit.com/r/unpopularopinion/comments/groimv/if_your_contribution_to_ending_racism_is_just_not/):

Коментар 1.  You’re right (уміння співпрацювати). But the least you could do is tell people around you not to litter and why it’s bad to do so. I think we all should pick up litter when we can (уміння уникнути). За допомогою явних маніпулятивних лінгвістичних маркерів з’ясовуємо, що користувач підтримує першочергове висловлювання, тоді намагається суперечити за допомогою виокремлених лінгвістичних маркерів на позначення протесту, однак уникає конфліктної ситуації за допомогою загальноприйнятих норм поведінки у спільноті.

Коментар 2.  I think it’s kind of delusional to think racism will ever be ended (уміння уникнути й конкурувати), people hate each other all over the world for no reason (уміння поступитися). That’s why I think it’s more important to focus on what you can do (уміння співпрацювати). Sure maybe for some people that means protesting or lobbying but I think for the majority of people it’s just leading by example with kindness (уміння співпрацювати). У цьому коментарі визначаємо безліч стратегій, які переплетено в одному твердженні: лінгвістичні маркери обстоювання власної думки підтримані загальновідомими істинами, які важко заперечити. У другому твердженні автор підсилює власну впевненість у сказаному. Третє твердження є найсуперечливішим, оскільки маркери сумніву вжито один біля одного свідчать про конфлікт у комунікації самого користувача, однак фінальний маркер протиставлення «згладжує» ситуацію.

Коментар 3.  The problem is that «not being racist» is different all over. A whole heap of people will say they «aren’t racist» when someone living 1000 miles away sees them as super racist (уміння піти на компроміс). Твердження є протилежним до коментаря попереднього користувача, що свідчить про створення конфліктної ситуації між усіма співрозмовниками. Вирізнені лінгвістичні маркери другого твердження мають прихований сенс – співрозмовник подає суперечливі аргументи, обумовлюючи ситуацію, яка була б сприятливою для всіх сторін.

Коментар 4.  I had a conversation about the racial issues of the modern world not too long ago (уміння співпрацювати)…but maybe everyone is going about it the wrong way (уміння конкурувати). I feel there is more hate on both sides rather than trying for peace (уміння конкурувати)… I feel that some of the issues of the world may be blown out of proportion (уміння конкурувати). Yes there are actual problems (уміння співпрацювати), there is racism, but I feel that if people took and embraced the values that MLK had, then we would see less hate amongst the different «races» (уміння конкурувати). Yes there is Ignorance and some people are just hateful (уміння співпрацювати), but don’t stoop to their level to fight them (уміння конкурувати). Визначені лінгвістичні маркери суперечливих тверджень свідчать про вміння співрозмовника подати власну думку так, щоб привернути увагу й «накинути» свій коментар іншим користувачам.

Коментар 5.  It’s one thing to not litter. It’s another thing to regularly spend time with someone who is constantly littering and say or do nothing to address it (уміння співпрацювати).It’s neither moral nor immoral, it’s amoral (уміння конкурувати). Granted, I think the cause of eradicating racism is entirely futile…That’s not to say that we have to be accepting or tolerant of it (уміння піти на компроміс). Як у попередньому коментарі, користувач суперечить своїм думкам, проте виводить їх на загал, щоб оприлюднити ще одну вагому думку.

Коментар 6.  Controversial take, but you’re never going to change how people think. You can protest and riot and all that but it’s just never going to happen…You’re almost never going to change their mind. Racism will always be a thing…I’m not trying to defend anyone with this statement. I’m simply saying that there’s not much you can do to end it (уміння конкурувати). Автор приймає факт того, що обговорення першочергового висловлювання є конфліктною ситуацією серед усіх співрозмовників, однак як у четвертому коментарі «м’яко» подає свою думку.

Коментар 7.  Yeah, as long as you arent actually racist you are not spreading racism (уміння співпрацювати). However I do think that morally, if you see someone being racist, you should intervene (уміння конкурувати). Перше твердження свідчить про згоду користувача вперше з усіх коментарів, однак, як і в попередньому коментарі автор обстоює свою думку.

Коментар 8.  Internet activists aren’t doing any more to stop racism by getting outraged in comment sections than I’m doing by minding my own business not being racist and being a good person in the real world (уміння уникнути). Виявляємо опосередковане ставлення автора до власної думки, яку виражено лінгвістичними маркерами уникнення конфліктної ситуації імпліцитно.

Коментар 9.  Agreed. I just saw some posts online that claimed all white people were white supremacists unless they became activists, which is almost as moronic as the actual racism (уміння співпрацювати). ….I think that is enough to clear the bar of being a decent, non-racist person, but not according to the Twitter brigade (уміння піти на компроміс). Як і в сьомому коментарі, удруге користувач погоджується з попередньою авторовою думкою, однак друге твердження в цьому коментарі компромісніше щодо конфліктної ситуації, аніж конкурентне.

Коментар 10.  I don’t think so. With some things inaction can be nearly as bad. For example, the time period is the late 18th century…(уміння конкурувати). Спостерігаємо протилежну думку стосовно попереднього коментаря, що провокує конфліктну ситуацію між користувачами.

Коментар 11.  How exactly do you actively combat racism though? I meanexactlyHow exactly do you literally expunge racist actions that have already happened? Moreover, your analogy there also works against you, in that easily the most efficient, feasible, and common efforts about combating littering are the proactive, preventative measures (уміння конкурувати). Розгорнута суперечність із попередніх коментарів створила конфліктну ситуацію, яка загострюється через вживання користувачем риторичних запитань, повторних запитань, підсилювальних фраз. Автор упевнений у своїй суперечливій думці.

Коментар 12.  I can see your point (уміння поступитися). If we did this with everything then we wouldn’t have time to do any normal life things like work because we would be trying to prove our stand against everything wrong (уміння піти на компроміс). Останній користувач «згладжує» загострений конфлікт, уживаючи нейтральну лексику, і вживає умовне речення, після якого обговорення переходить у режим полілогу в подальших розлогих коментарях.

Отже, у дванадцяти проаналізованих коментарях лінгвістичні маркери з різними лексичними забарвами варіювали в кожному твердженні щодо першочергового висловлювання. У залежності від ерудиції, психолінгвістичних чинників, користувачі соціальної мережі обмінялися думками щодо болючого питання про расизм, пройшовши від створення конфліктної ситуації у спілкуванні до її залагоджування, що простежено за допомогою основних стратегій залагоджування конфліктних ситуацій.

Висновки. Несподіване закінчення для будь-якого з комунікаторів може спричинити конфліктну ситуацію в спілкуванні. У цій статті розглянуто модель конфліктної ситуації та можливі принципи її стратегічного залагоджування. Дослідження провадили за допомогою соціальної мережі Reddit, головним чином її дискусійного розділу з висловлюванням, коментарями до нього у вигляді тверджень кожного учасника розмови. Проаналізовано мовні маркери дискусії. Для визначення способів залагоджування конфліктної ситуації до коментарів застосовано основні принципи стратегічного залагоджування. У результаті з’ясовано, що останній учасник сприяв залагоджуванню конфліктної ситуації за допомогою лексики, яка вчинила «заспокійливий» ефект на користувачів подальшого полілогу.

Загалом у цих коментарях домінували стратегії вміння конкурувати та співпрацювати. Вони свідчать, що дискусія була активною і користувачі в більшості випадків (12 випадків конкуренції, 9 випадків співпраці) прагнули швидко переконати інших користувачів у своїх твердженнях та досягти позитивного результату розмови. Компроміси було важко отримати (лише 4 випадки). Уміння поступитися (2 випадки) ілюстрували делікатними ввічливими відповідями. Те саме стосувалося вміння уникати конфліктної ситуації (3 випадки).

У першому, сьомому та дев’ятому коментарях були позитивні відповіді у твердженнях, із якими інші користувачі погоджувалися, однак намагалися назагал подати ще власні твердження. Десятий та одинадцятий коментарі мали негативний характер гострої конфліктної ситуації, однак у 12 коментарі співрозмовник зумів розв’язати напружений конфлікт.

Отже, поняття конфліктної ситуації розуміємо як ситуацію, яка виникає як реакція на суперечливі аргументи співрозмовників, залагодження якої має врегульовувати однією або декількома стратегіями залагоджування загострених дискусій: уміння поступатися, уникати конфлікту, конкурувати, співпрацювати та йти на компроміс.

 

1. Das and A. Lavoie. The effects of feedback on human behavior in social media: An inverse reinforcement learning model // The International Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems, 2014. 2. Eline Zenner, Ad Backus, Esme Winter-Froemel. Cognitive Contact Linguistics : Placing Usage, Meaning and Mind at the Core of Contact-Induced Variation and Change. Tilburg University, 2019. 3. Hamzeh Moradi. Language Contact Phenomenonand Lexical Ambiguities // Modern Journal of Language Teaching Methods. 2018. Vol. 8. Issue 9. URL : https://kpfu.ru/staff_files/F546191514/mjltm_v8n9p1_en.pdf#page=276. 4. M. De Choudhury, S. De. Mental Health Discourse on reddit: Self-disclosure, Social Support, and Anonymity. ICWSM, 2014. 5. P. Singer, F. Fl¨ock, C. Meinhart, E. Zeitfogel, M. Strohmaier. Evolution of reddit: From the front page of the internet to a self-referential community? WWW Companion, 2014. 6.  S. Albota, V. Yakovyna, A. Peleshchyshyn Discussions of Wikipedia Talk Pages: manipulations detected by lingual-psychological analysis // CEUR Workshop Proceedings: Proceedings of the 1st International workshop on control, optimisation and analytical processing of social networks (COAPSN-2019). 2019. Vol. 2392. P. 309–320. 7. S. Albota, A. Peleshchyshyn, D. Dosyn Linguistic traces of psychological manipulations in discussions of wikipedia talk pages // CEUR Workshop Proceedings : the 8th International Conference on «Mathematics. Information Technologies. Education» (MoMLeT&DS-2019). 2019. Vol. 2386. P. 183–193. 8. Susan O’Donnell. Toward a Sociology of the Reconcilliation of Conflicting Desires // Canadian Review of Sociology. Canada, 2016. Vol. 53. Issue 4. P. 474481. 9. T. Weninger. An exploration of submissions and discussions in social news: mining collective intelligence of reddit // Social Network Analysis and Mining, 4(1), 2014.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології