ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XVII Наукової онлайн-конференції СловоСвіт 2022

«Проблеми української термінології»

6 – 8 жовтня 2022 р.


Вербицький С., Куць О., Козаченко О., Пацера Н. Доцільні напрями вдосконалення професійної термінології цукробурякового виробництва // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 6670.


      

УДК 664.1; 81’44

 

Сергій Вербицький, Олександр Куць, Ольга Козаченко, Наталія Пацера

Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ

 

Доцільні напрями вдосконалення фахової термінології цукробурякового виробництва

 

© Вербицький С. Б., Куць О. І., Козаченко О. Б., Пацера Н. М., 2022

 

Схарактеризовано значення термінологійної роботи для інноваційного розвитку цукробурякового комплексу. На базі теорійних підходів до термінологійної роботи щодо цукробурякового виробництва, а також до перекладу фахових термінів, обґрунтовано дальші напрями вдосконалення термінології цукробурякового виробництва. Описано розробляння, основні особливості й можливі варіанти вживання глосарію термінів цукробурякового виробництва, що охопив 444 терміни українською мовою з наведенням відповідників шістьма іноземними мовами.

Ключові слова: українська мова, цукробурякове виробництво, термінологійна робота, терміносистема, переклад, багатомовний глосарій термінів.

The significance of terminological work for the innovative development of the sugar beet complex is characterized. On the basis of theoretical approaches to the terminological work on sugar beet production, as well as to the translation of professional terms, further directions for enhancing the terminology of sugar beet production are substantiated. The progress of development, main features and possible ways of using the glossary of sugar beet production terms, covering 444 terms in Ukrainian with the corresponding terms in six foreign languages, are described.

Keywords: Ukrainian language, sugar beet production, terminological work, term system, translation, multilingual glossary of terms.

 

Наразі цукробурякова галузь є важливим складником агропромислового комплексу та одним з основних сировинних джерел розвитку харчової промисловости. Для її відродження в Україні є сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, історійні традиції та великий досвід [6]. Цукрова промисловість є однією зі стратегійно важливих галузей харчової промисловости України, яка кількістю підприємств, рівнем технічного оснащення, виробничою потужністю, забезпеченням кваліфікованими працівниками, а також обсягом виробленої продукції на початку 90-х років ХХ ст. посідала одне з провідних місць в економіці, займаючи значну частку в структурі виробництва харчових продуктів України. Та внаслідок реформування агропромислового комплексу, а також і цукробурякового його сегменту, обсяги виробництва цукру значно зменшилися, а посівні площі під цукровий буряк у всіх господарствах скоротилися, що призвело до зниження показників економічної ефективности галузі [5].

Ситуація значно ускладнилася з початком повномасштабної агресії північно-східних загарбників, що, зрозуміло, аж ніяк не сприяє економічному зростанню. Утім, не можемо не вірити, що після нашої перемоги з’являться можливості для всебічного змодернізування країни, і цукробурякового комплексу зокрема. Ця модернізація має охопити всі аспекти його функціювання – як соціально-економічні, так і техніко-технологійні, до яких належить розвиток терміносистеми цукро-бурякового виробництва. Вона б гармонійно поєднувала питомий український досвід термінотворення з очевидною потребою оновлення термінологійних масивів для врахування модерних технічних та економічних тенденцій. Відповідна термінологійна робота має сприяти дальшому вдосконаленню заходів щодо забезпечення інноваційного оновлення цукрової промисловости України на вітчизняній сировинній базі. Належне згармонізування української термінології цукробурякового виробництва з термінологією, що вживають у міжнародній технічній, технологійній і науковій практиці, сприятиме зростанню економічної ефективности виробництва, належному забезпеченню якости й безпечности української харчової продукції, її авторитету на внутрішньому та зовнішньому ринку [16].

Тематиці термінологійного забезпечення цукробурякового виробництва присвячено низку профільних наукових термінологійних праць [2; 3; 14], успеціалізованих словників – напр., [1] та відповідні розділи професійних монографій – напр., [10; 11]. Суттєве розмаїття термінологійних виознак у цукробуряковій промисловості стає дедалі вираженішим, що пов’язано з розвитком процесів виробництва, їхнього техніко-технологійного оформлення тощо. Негативним наслідком цього є брак системного підходу до основних процесових виознак, хімійних назв застосовуваних речовин і сполук, позначування понять щодо проміжних та кінцевих продуктів цукробурякового виробництва тощо. Належним чином дібрані й науково обґрунтовані позначування процесових понять і продуктів цукробурякового виробництва вможливлять належне встановлення сутности залучених для його здійснення процесів, матеріалів, успеціалізованого технологійного устатковання тощо [16].

Стосовно професійної термінології взагалі, можна зазначити велику роль концептосфери галузевих терміносистем, у загальному процесі категоризації наукової картини світу та запропоновано визначати термінологізацію як універсальний процес термінотворення на основі семантичної деривації та модуляції. Термінотворення є високим рівнем категоризації навколишнього світу, що дає змогу твердити про концептуальну природу терміна, оскільки в основі концептуалізації та метафоризації лежать антропоцентричні й антропометрійні моделі. Термін позбавлений індивідуального сприйняття – це відображення та надбання колективної свідомости, наукового уявлення про світ конкретної фахової спільноти. Термін є гранично соціальний та універсальний у межах конкретного домену [16].

Плануючи праці з вивчання та вдосконалення терміносистеми цукробурякового комплексу, ми, насамперед, орієнтувалися на чинні нормативні документи щодо його термінологійних понять. Зокрема, було проаналізовано ДСТУ 2567:2007 «Цукрове виробництво. Терміни та визначення понять» [9] й інші чинні в Україні нормативні документів щодо термінологійних понять цукробурякового комплексу, закумульовано та проаналізовано інформацію щодо чинних міжнародних нормативних документів, які внормовують термінологійні поняття цукробурякового комплексу, а також наявні словники і глосарії, які містять елементи відповідних терміносистем цього виробництва. До того ж українська база стандартів загальнонаціональної чинности є представницькою якістю та кількістю представлених нормативних документів. За класифікаційним кодом 67.180 «Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль» станом на 27 жовтня 2021 р. в базі Національного органу стандартизації є 75 нормативних документів, із яких 11 (14,7%) є згармонізовані міжнародними стандартами. Розробляють і начаснюють стандарти за зазначеним класифікаційним кодом чотири технічні комітети стандартизації – насамперед, ТК 56 «Цукор і крохмалепатокові продукти», де функції секретаріату виконує Інститут продовольчих ресурсів НААН, фахівці якого мають належний досвід щодо розробляння національних стандартів для харчової промисловости, а також зі стандартами, царину застосування яких частково або цілковито складає фахова термінологія [7; 13]. Зазначмо, усі національні стандарти України ДСТУ, галуззю застосування яких є харчові продукти й методи визначання їхніх характеристик містять розділ «Терміни та визначення понять».

Добираючи джерела наукової та технічної інформації в базах розвинутих країн, де практикують цукробурякове виробництво, на базі відомих джерел [1; 8; 10] було глосарій термінів цукробурякового виробництва (рис. 1 та 2), що охопив 444 термінологійні фонеми українською мовою з наведенням відповідних термінів англійською, німецькою, французькою, польською, чеською та російською мовами. Глосарій містить основну термінологію, а також термінологійні лексеми та словосполуки, згруповані за технологійними етапами цукробурякового виробництва, причому кожна група термінів охоплює відповідні процеси, устатковання, матеріали та продукти.

 

Рис. 1 Початкова сторінка глосарію термінів цукробурякового виробництва: українські терміни та відповідні їм російські, англійські й німецькі терміни

 

Рис. 2 Початкова сторінка глосарію термінів цукробурякового виробництва: українські терміни та відповідні їм французькі, польські й чеські терміни

 

Подібне до вже зазначеного диференціювання, у рамках термінологійного поля, як сукупности термінів певної науки (терміносистеми) цукрового виробництва запропоновано Л. М. Задояною в [4]. У межах термінологійного поля цукрового виробництва вона пропонує виокремлювати сім тематичних груп: 1) назви технологійних процесів, напр., «фільтрування соку (сиропу)»; 2) назви властивостей і здатностей явищ, предметів, напр., «технологічна якість цукрових буряків»; 3) назви речовин і їхніх складників, домішок, сполук, сумішей, суспензій, рідин, напр., «флокулянт»; 4) назви механізмів, напр., «бурякорізка»; 5) назви продуктів технологійного процесу, напр., «цукор-пісок»; 6) назви шкідників і хвороб цукрових буряків, напр., «мозаїка цукрових буряків»; 7) назви споруд для зберігання коренеплодів цукрових буряків, напр., «заводський бурякоприймальний пункт». Уважаємо, що запропонований у [4] підхід до категоріювання терміносистеми цукрового виробництва є цілком логічним і виправданим як у техніко-технологійному, так і в мовно-термінологійному сенсі, тому надалі доцільно виконати компаративне аналізування зазначеної терміносистеми й запропованої в цій праці зінтегрованішої терміносистеми «процеси, обладдя, матеріали й продукти» щодо їхнього взаємоузгоджування.

Переклад фахової термінології цукробурякового виробництва, здійсненої для створення багатомовного глосарію, було пов’язано з розв’язанням макроструктурних проблем (насамперед текстуальних питань, пов’язаних з особливостями галузі вживання) та морфосинтетичних проблем (тобто лінгвістичних проблем адекватного розуміння), а також проблем, власне, перекладу формульовань. Не лише для термінологійної роботи є властивим те, що залучувана лексика, може становити, серед іншого, екстралінгвістичну проблему через невідповідність в уживаних дефініціях, що мають екстралінгвістичний культурологійний зміст, проте враховують лінгвокультурові особливості оригінальної мови за логікою інтернаціоналізації виробничої технологійної термінології в умовах глобалізації [12; 15]. Зазначені підходи буде зреалізовано в дальшій роботі з багатомовним глосарієм, що охоплюватиме актуалізацію масиву термінології цукробурякового виробництва за вдосконалення якости перекладу вживуваних термінів цієї галузі.

У цілому, у рамках чергових етапів робіт щодо вдосконалення фахової термінології цукро-бурякового виробництва має бути  продовжено:

– досліджування наукової та фахової літератури щодо актуальних проблем й інноваційних технологійних і технічних рішень у цукробуряковому виробництві;

 моніторинґ новітніх наукових праць, присвячених теорійним і практичним аспектам термінологійної роботи й науково-технічного перекладу в межах термінологійного поля цукробурякового виробництва;

– вивчення законодавчих і нормативно-технічних документів, які визначають базові термінологійні поняття, використовувані в технічній і технологійній документації цукробурякового комплексу, фаховій науковій літературі тощо;

– порівнювання термінологійних понять, уживаних у технічній і технологійній документації та фахових наукових джерелах України, Європейського Союзу, інших країн із розвинутим цукробу-ряковим виробництвом;

– створення системного покажчика термінологійних понять цукробурякового виробництва, який би в раціональний спосіб ураховував як українські традиції фахового термінотворення в зазначеному секторі промисловости, так і науково-технічні новації, що потребують свого належного термінологійного оформлення.

Висновки. Потреба в інноваційному змодернізуванні національного цукробурякового виробництва зумовлює потребу оновлення та доцільної систематизації відповідної терміносистеми й окремих термінологійних понять, що вживають у технічній і технологійній документації та фахових наукових джерелах України й інших країн із розвиненим цукробуряковим виробництвом. Залучення теорійних концепцій науково-технічного перекладу загалом і практичних особливостей роботи з терміносистемами харчової промисловости вможливило створення багатомовного глосарію термінів цукробурякового виробництва, що його можна вживати як у дальших термінологійних дослідженнях, так і в практичній роботі фахівців цукробурякового виробництва. Результати розслідів буде використано для створення системного покажчика термінологійних понять цукробурякового виробництва, який би в раціональний спосіб ураховував як національні традиції фахового термінотворення в зазначеному секторі промисловости, так і науково-технічні новації, які ще чекають на своє належне термінологійне оформлення.

 

1. Гарбут А. Я., Головняк Ю. Д., Кряквіна С. П. Лагода В. А., Рева Л. П., Сергієнко В. І., Штангеєва Н. І. (1996). Російсько-український словник для працівників цукрової промисловості. Київ: Кобза, 1996. 300 с. 2. Задояна Л. Синонімія в сучасній українській термінології цукрового виробництва // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. С. 246–249. 3. Задояна Л. М. Системна організація і структура української термінології цукрового виробництва: автореф. дис. канд. філол. наук: [спец.] 10.02.01 / Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. 2014. 22 с. 4. Задояна Л. М. Лексико-семантична диференціація української термінології цукрового виробництва // Термінологічний вісник. 2015, вип. 3(2) С. 164–169. 5. Котков С. В. Економічні засади визначення доданої вартості в цукровій промисловості України // Наукові праці НУХТ. 2015. № 21(2). С. 43–52. 6. Лукашенко Н. О. Сучасні реалії розвитку цукробурякового комплексу України // Продовольчі ресурси. Серія «Економічні науки». 2014. № 3. С. 100–107. 7. Романчук І. О., Копилова К. В., Вербицький С. Б., Козаченко О. Б. Стан і перспективи гармонізації національних стандартів харчової галузі з міжнародними та європейськими // Науковий вісник Полтавського ун-ту економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». 2019. № 1(91). С. 71–80. 8. Тлумачний словник з технології та обладнання бурякоцукрового виробництва. Основні терміни / В. А. Лагода, Л. П. Рева, Л. М. Хомічак [та ін.]. Київ: НУХТ, 2004. 84 с. 9. Цукрове виробництво. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2567:2007. [Чинний від 2009-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України. 2009. IV. 48 с. (Національний стандарт України). 10. Asadi M. Beet-sugar handbook. John Wiley & Sons. 2006. 884 p. 11. Dobrzycki J. (Koordynator). Poradnik Inżyniera – Cukrownictwo. Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne. 1988. 12. Hurtado Albir A. Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2011. 696 p. 13. Possibility and feasibility of enhancing the terminology of beet sugar production / Kuts O., Verbytskyi S., Kozachenko O., Patsera N. // Materials of the International Conference “Strategy of the Development of Sugars and Natural Sweeteners”. (15–16 December 2021). Kyiv: IFR NAAS, 2021. P. 74–80. 14. Mazurkiewicz-Sułkowska J. Uwagi dotyczące współczesnej terminologii technicznej w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim (na przykładzie terminów z branży cukrowniczej). Rozprawy Komisji Językowej. 2013. № 59. Р. 123–133. 15. Romero L. La traducción gastronómica: un estudio sobre los problemas de traducción en las recetas // II Congreso Internacional de la Asociación Española de Lengua Italiana y Traducción (24‑26 de octubre de 2016). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016. P. 253–269. 16. Verbytskyi S. B. Conceptual problems of technical translation and development o professional terminology of beet-sugar production // Bulletin of Osh State University. Special Issue: Materials of the International scientific and practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Director of the Center of linguistic studies professor of OshSU Zulpukarov K. Z. 2022. P. 115–122.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології