Термінографічна серія СловоСвіт  № 3

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Алек Маненко, Тимотей Балабан, Наталія Хоп'як

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ 

    Про словник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 


 

Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології = English-Ukrainian dictionary of preventive and ecological toxicology : [близько 3,5 тис. термінів] / уклад. Алек Маненко, Тимотей Балабан, Наталія Хопяк. Л. : Ліга-Прес, 2002. – 112 с. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 3)

 

Словник містить близько 3500 найчастіше вживаних термінів профілактичної та екологічної токсикології разом зі суміжними медичними, біологічними, хемічними, інженерними й іншими термінами. Розрахований на гігієністів, токсикологів, екологів, хеміків, лікарів та студентів медичних, природничих і технічних факультетів вищих навчальних закладів.

 


 

Редактор:

Богдан Рицар  голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, кандидат технічних наук, доцент

 

Рецензенти:

Ірина Даценко  доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України

Дмитро Зербіно  доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН і АМН України, заслужений діяч науки і техніки України

Олександра Сербенська  доктор філологічних наук, професор

Олександр Яворовський  доктор медичних наук, професор

 

Компютерне опрацювання: Роман Мисак

Задум обкладинки: Федір Лукавий

Комп’ютерний дизайн обкладинки: Юрій Оганесян

 

Рекомендовано Постійним науковим семінаром Технічного комітету науково-технічної термінології Держстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

    Про авторів

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Алек Маненко – доктор медичних наук, професор, завідувач курсу гігієни факультету післядипломної освіти Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. Народився 30 серпня 1939 року в м. Керкі в Туркменістані. Вищу освіту здобув у 1962 році, закінчивши санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. Протягом 1962–1971 років працював головним державним санітарним лікарем Здолбунівського району Рівненської області. У 1972 році за конкурсом зайняв посаду доцента кафедри комунальної гігієни Львівського медичного інституту. У 1989–1996 рр. – завідувач кафедри комунальної гігієни з курсом гігієни праці, а з 1996 року – завідувач курсу гігієни факультету післядипломної освіти (ФПДО) кафедри гігієни і профілактичної токсикології. Напрямок наукових досліджень – розроблення методологічних проблем профілактичної та екологічної токсикології: комбінованих ефектів при послідовній дії ксенобіотиків на організм та гігієнічного регламентування шкідливих хемічних речовин у воді водойм, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі. Найважливіші досягнення – побудова оригінальної концепції регламентування пестицидів при послідовному застосуванні їх у сільськогосподарському виробництві та обґрунтування біля 90 гранично допускних концентрацій ксенобіотиків в обєктах довкілля. Автор і співавтор біля 400 наукових праць в галузі гігієни, профілактичної та екологічної токсикології.

 

Тимотей Балабаннародився 1 травня 1924 р. в селі Константинівка на Тернопільщині. У післявоєнний період (1949 р.) емігрував до США (м. Гюстон, Тексас). Вищу освіту здобув у 1960 р. на машинобудівному факультеті Ілінойського політехнічного інституту (Ilinois Institute of Technology, Chicago, Il.), де згодом працював інженером у Відділі металургії та матеріялів Дослідного інституту (Research Institute). Протягом 1964–1966 рр. працював інженером-дослідником у Boing Co., Saturn V Project, New Orleans La.. У 1966 р. через сімейні обставини переїхав до Каліфорнії (м. Лос-Анжелес), де 22 роки працював на посаді інженера в Управі контролю забруднення повітря (Los Angeles County Air Pollution Control District, LA Co. APCD), яка перейменована в 1977 р. на Управу контролю якості повітря Південної Каліфорнії (South Coast Air Quality Management District, SCAQMD). У 1977 р. одержав вищу кваліфікацію професійного інженера з питань контролю забруднення повітря індустріальними підприємствами. Вийшовши в 1988 р. на пенсію, продовжує надавати фахові консультації з питань захисту довкілля. Задовго до проголошення незалежності України почав збирати українські відповідники до англійських термінів з екології та суміжних галузей, а з 1994 р. повністю присвятив свій час праці над англійсько-українським словником-довідником з інженерії довкілля. Словник видано у 2000 році в термінографічній серії “СловоСвіт” за №1. 

 

Наталія Хопяк – народилася 20 січня 1963 року в м.Львові. Вищу освіту здобула в 1986 році, закінчивши санітарно-гігієнічний факультет Львівського державного медичного інституту. Протягом 1987–1996 р.р. працювала науковим працівником науково-дослідного сектору кафедри загальної гігієни Львівського медичного інституту, старшим лаборантом і асистентом кафедри комунальної гігієни з курсом гігієни праці, асистентом курсу гігієни факультету післядипломної освіти. В 1996–1999р.р. аспірант кафедри гігієни та екології людини. Працює над кандидатською дисертацією “Токсиколого-гігієнічна оцінка сумішей фуразолідону і продуктів його синтезу в звязку з гігієнічним регламентуванням у воді водоймищ”. Автор і співавтор біля 40 друкованих праць та 7 ГДК (гранично-допускних концентрацій) шкідливих хемічних речовин в обєктах довкілля. З 1998 року час працює лікарем-фтизіатром Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру.

 

    Передмова

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Високі темпи урбанізаціїї, індустріалізації, хемізації змусили людство переосмислити ставлення до природи, почати вивчати складні взаємозвязки у довкіллі, шукати можливості поєднання інтересів подальшого технічного прогресу й захисту довкілля та здоровя людини від шкідливих хемічних забруднювачів.

Профілактична (гігієнічна) токсикологія, яка започаткувала свій розвиток із судової медицини (судової токсикології) в сучасних умовах разом з експериментальною промисловою, ветеринарною, клінічною, сільськогосподарською, харчовою, військовою, радіаційною та іншими токсикологіями вирішує складні питання зменшення тиску техногенних хемічних чинників на довкілля й людину. За останні роки до цих галузей науки приєдналась екологічна токсикологія, яка вивчає дію отрут на обєкти флори і фауни, екосистему та рух ксенобіотиків в довкіллі. Потреба в узагальненні і впровадженні термінів профілактичної й екологічної токсикології українською мовою є нагальною, тому що пройшов великий термін з часу видання “Англо-русского глоссария избранных терминов по профилактической токсикологии” (1987р.), і ввійшло в ужиток чимало нових токсикологічних, екологічних, медичних й інженерних термінів, які, з огляду на Закон про мови, повинні бути оцінені на підґрунті синтезувального критерію – ефективності української мови з такими компонентами як досконалість (граматична структура, етимологія), економність (інформативність, орфографія) та консонансність (гнучкість правописних норм). В аспекті викладеного вважаємо, що видання “Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології” з урахуванням пропозицій, викладених у “Новій редакції українського правопису”, є надзвичайно актуальним і своєчасним, в чому є велика заслуга Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держстандарту та Міністерства освіти і науки України. Словник містить найчастіше вживані медичні, гігієнічні, екологічні, токсикологічні, біологічні, хемічні, інженерні терміни, вибрані з різних видів нормативної документації, довідкової та навчально-методологічної літератури, з компютерних інформаційних систем, технічної літератури англомовних країн й України.

Видання цього словника стало можливим після праці в складі редакційної колегії над упорядкуванням “Англійсько-українського словника-довідника інженерії довкілля” (Термінографічна серія “СловоСвіт” №1, 2000р.) п. Тимотея Балабана, відданість якого розвитку української фахової термінології з інженерії довкілля спонукала нас до співпраці над словником з профілактичної й екологічної токсикології, який обєднує американську й укранську фахову токсикологічну термінологію в цих галузях науки.

Укладач словника висловлює найщирішу подяку своїй улюбленій дружині Світлані за її постійну душевну підтримку та терпеливість і розуміння.

Автори вклоняються світлій памяті відомих українських гігієністів і токсикологів – академіка АМН Лева Медвідя, член-кореспондента НАН та АМН України Юрія Кагана, професора Власа Мартинюка, професора Мечислава Ґжегоцького, професора Петра Нагорного та заслуженого діяча науки, професора Анни Столмакової.

 

Львів, 2001р.                                                                                                              

 від укладачів                                                                                                                                                                      Алек Маненко

 

    Побудова словника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Словник побудовано на загально прийнятих засадах термінографії, які властиві двомовним словникам з елементами технічної лексики. На відміну від тлумачних словників, які дають тлумачення всіх базових (реєстрових) слів, цей словник подає українською мовою пояснення чи довідку для переважної більшості базових англійських термінів чи виразів.

Англійські терміни, їх синоніми та скорочення (абревіатури), упорядковані за абеткою, подано погрубленим шрифтом, їх українські відповідники – звичайним шрифтом, а пояснювальна лексика англійського терміна – погрубленим курсивом. Додаткова інформація (пояснення, довідки) в українській частині подається в дужках курсивом. Англійський термін, на який посилаються з української частини словника, подається погрубленим курсивом. Наприклад:

BTLV   див. biological threshold limit value

biological threshold limit value [BTLV]  WHO   біологічна величина порогової межі (порогова концентрація речовини‚ яку вимірюють безпосередньо у тканинах‚ рідинах тіла‚ видиханому повітрі або опосередковано через специфічний вплив речовини на організм)

Словник укладено за абетково-гніздовим способом, згідно з яким похідні англійські слова чи група слів, які разом з базовим словом складають гніздо, розміщено в цьому гнізді за абеткою. У складі похідного англійського терміна базове слово у гнізді скорочується до першої літери з крапкою: наприклад, похідний термін conventional pollutants базового слова conventional подається як c. pollutants.

Граматичні форми англійських слів позначаються скорочено так: іменник – (і), дієслово – (д), прикметник – (пк), дієприкметник – (дпк), прислівник – (пс), дієприслівник – (дпс), прийменник – (пй), числівник – (чс), префікс – (преф), сполучник – (сп). В окремих випадках вживаються умовні скорочення галузей, як наприклад: агр. – агрономія, хем. – хемія тощо.

Англійські синоніми та скорочення розміщено після базового терміна і розділено комами. Квадратні дужки вжито для рівноцінної заміни переддужкового слова (чи слів) на слово (чи слова), що є в дужках. Близькі за значенням синоніми українського відповідника (в широкому розумінні) розділено комою, а далекі – крапкою з комою. Крапкою з комою розділено також різні частини мови. Наприклад: 

discharge   випуск; спуск; розряд; викид; вилив, витiк(ання); влив (у рiку), впад; нагнітання (помпою); подавання; продуктивність; розвантаження; звiльнення; виправдання; виконання; видiлення

d. conditions   умови скиду стоків [стічних вод] (установленi адмiністративними органами)

d. consent conditions   умови видання дозволу на скидання стоків [стічних вод] (за якістю та об'ємом)

d. limit   обмеження скидання стоків [стічних вод] (за вмістом забруднювальних речовин або температурою вод)

Українсько-англійський покажчик термінів містить основні українські відповідники до ключових англійських слів. З кожної полінімійної низки (розділеної крапкою з комою) взято одне (перше) українське слово.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології