ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Щодо розмежування значень прикметників «логічний» і «логіковий»


 

 В українській мові, зокрема в термінології математичної логіки, комп’ютерних і цифрових технологій, уживають терміноелемент логічний. Його часто використовують некоректно, наприклад, перекладаючи ним два російські прикметники-пароніми логичный і логический (див., наприклад: http://www.egeteka.ru/learning/intensive_work/russian/2224/; http://paronymonline.ru/%D0%9B/240) Ці прикметники мають таке лексичне значення:

ЛОГИЧНЫЙ – вполне закономерный, разумный, последовательный. 

ЛОГИЧЕСКИЙ – соответствующий закону мышления, формально правильный, относящийся к логике [1].

Як видно з «Толкового словаря русского языка», в російській мові це різні поняття на позначення яких вживають різні терміни.

Унаслідок «зближення мов», а фактично русифікації української мови, прикметник логічний є багатозначним. Згідно з тлумачним словником української мови він має такі значення:

1. Той, що стосується логіки, заснований на законах логіки.

2. У якому є внутрішня закономірність; розумний, послідовний [2]

Уживання одного терміна на позначення двох сем призводить до полісемії (багатозначності). Значення входять у суперечність між собою і це призводить до появи таких кумедних термінів як логічний алогізм. Тому логічно було б (хай пробачать цей каламбур) розмежувати ці значення (семи) прикметника і присвоїти цим семам окремі терміни.

Приклади такого розмежування значень прикметника бачимо у загальній (нетермінологічній) лексиці, наприклад:

Металевий – виготовлений з металу [3].

Металічний – такий, що має властивості металу [4].

Відповідно, для розмежування сем «Той, що стосується логіки» і «Необхідний, закономірний» потрібно утворити два відмінні прикметники від терміна логіка.

Існує низка суфіксів, за допомогою яких утворюють прикметники від слів іншомовного походження. Це -ичн-, -ічн-, -їчн-, -альн-, -уальн-, -ональн-, -арн- (-ярн-), -ійн- тощо (історичний, космічний, архаїчний, візуальний, регіональний, ординарний, гуманітарний, аварійний, ...). Згідно з цими правилами утворено прикметник логічний. У конкретному випадку присвоїмо йому одне з двох лексичних значень, а саме «У якому є внутрішня закономірність; розумний, послідовний».

Для лексичного значення «Той, що стосується логіки, заснований на законах логіки» потрібно утворити інший прикметник від терміна логіка. Найпродуктивнішим способом утворення прикметників в українській мові є суфіксальний. Оскільки ніде не сказано, що поданий вище перелік словотворчих прикметникових суфіксів для слів чужомовного походження є вичерпним, скористаймося для цього суфіксом -ов-. Таким чином отримаємо прикметник логіковий зі значенням «Той, що стосується логіки, заснований на законах логіки». Це слово жодним чином не суперечить правилам українського правопису і словотвору і усуває непотрібну багатозначність.

Отже, функція чи матриця може бути тільки логіковою, а не логічною.

Зауважмо також, що прикметник логіковий не є новотвором. Термін «логіковий» вживає О. Горбач у виданні «С. Смеречинський. Нариси з української синтакси в зв’язку з фразеологією та стилістикою. Харків 1932. Фотопередрук з післясловом Олекси Горбача. Мюнхен: Український Вільний Університет, 1990. = Українські граматики, випуск 8.». Зараз прикметник логіковий побутує у працях В. Величка, Б. Рицара, І. Дуцяка, О. Яхно, у «Словнику синонімів української мови» тощо (напр., д. т. н. В. Опанасенко, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України у статті «Синтез мікропрограмних автоматів на базі ПЛІС з перетворенням об'єктів» програмовна логікова матриця).

Приклад нелогічного логікового виразу: α ˅ & β; α OR AND β. Чи може це "нелогічний логічний вираз"?!

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка (1949; 22-е издание, 1990; 1992 – «Толковый словарь русского языка», совместно с Н. Ю. Шведовой).

2. Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – С. 539.

3. Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – С. 683.

4. Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – С. 684.

Богдан Рицар, Роман Микульчик

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології