ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«Проблеми  української термінології»

№ 559


Шуневич Б. Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур / Богдан Шуневич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 67–70.


          

УДК 37.018.43=03.111=161.2

 

Богдан Шуневич

Національний університет «Львівська політехніка»

 

УКРАЇНСЬКІ ЕКВІВАЛЕНТИ АНГЛІЙСЬКИХ НЕТРАДИЦІЙНИХ, ФРАЗОВИХ І КОМБІНОВАНИХ АБРЕВІАТУР

 

© Шуневич Б., 2005

 

Стаття присвячена дослідженню нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур, які використовуються в англомовних електронних матеріалах письмового листування, а також у науково-технічній літературі з дистанційного навчання. У статті автор запропонував визначення цих абревіатур, їх українські еквіваленти і провів їх детальний аналіз.

 

The article deals with the research of nontraditional, phrasal and combined abbreviations used in English e-mail messages, chats, forums, listserves, as well as in the scie-tech literature on distance learning. The author proposed definitions for these types of abbreviations, their Ukrainian equivalents and analyzed their structure in the article.

 

У попередніх наших статтях вже частково проводився аналіз нетрадиційних [3, с. 95–104], фразових і комбінованих абревіатур [2, с. 43–48]. Дослідження цих абревіатур показало, що вони в основному використовуються тоді, коли потрібно часто або швидко писати стандартні сполучення слів, фрази або цілі речення. Частину цих абревіатур  (понад 150 лексичних одиниць) представлено в «Англо–українському тлумачному словникові з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування» [1].

Матеріалом цього дослідження є три види згаданих вище абревіатур (понад 250 лексичних одиниць), виявлених в англомовних електронних листах (e-mail messages), електронних бесідах (chats), форумах (forums), листах розсилання (listserves), а також у науково-технічній літературі з дистанційного навчання.

Мета статті – запропонувати визначення цих абревіатур, детальніше розглянути їх структуру і запропонувати варіанти перекладу українською мовою.

Аналіз згаданих вище абревіатур є частиною комплексного дослідження науково-технічної літератури з дистанційного навчання. Під комплексним дослідженням науково-технічної літератури ми розуміємо виявлення й переклад різними мовами термінів, номенклатури, специфічної загальновживаної лексики, характерної для певної підмови, а також імен і прізвищ авторів відомих наукових праць (статей, доповідей, монографій, посібників) і назв навчальних закладів та інших організацій, які мають відношення до дистанційного навчання й часто зустрічаються в літературі з цієї тематики [2, с. 43–48].

До нетрадиційних або нестандартних ми відносимо абревіатури (НА), в яких замість перших букв слів, від яких вони утворені, наприклад, ВНС – віртуальне навчальне середовище чи скорочень типу Internet (International network) – Інтернет та інших способів, використовуються цифри і/або букви, вимова яких співпадає в англійській мові з вимовою певних слів у словосполученні, наприклад, f2f від англійських слів face-to-face – індивідуальний, або традиційний у термінах індивідуальне навчання, традиційне навчання – face-to-face learning. Нетрадиційність цієї абревіатури полягає в тому, що оскільки цифра 2 і прийменник to транскрибуються однаково як [tu:], тому в цій абревіатурі прийменник to замінений на цифру 2, яка коротша в написанні і легше запам’ятовується, ніж абревіатура з прийменником to. Традиційна абревіатура від цих слів повинна би будуватися таким чином: ftof або f-to-f. Нетрадиційні абревіатури використовуються в англомовній науково-технічній літературі з дистанційного навчання, іншій літературі пов’язаній з інформаційно-комунікаційними технологіями, а також в електронних листах, бесідах, форумах, листах розсилання. Крім термінів, нетрадиційно утворюються абревіатури від загальновживаних слів, наприклад, B4 (be four, before) до того та ін.

Подібним чином утворюються абревіатури від термінів, номенклатурних назв і загальновідомих сполучень слів, наприклад, A2B – administration to business – взаємодія влади з бізнесом, W2K – Windows 2000 – операційна система Windows 2000, W3 – World Wide Web – Всесвітня павутина, мережа, W4W – Word for Windows – текстовий процесор корпорації Майкрософт, Y2K – Year 2000 – 2000-й рік, а також описана у статті [5, с. 95–104], абревіатура ICQ – I seek you – Я шукаю тебе (назва програмного забезпечення).

Як видно з наведених прикладів, найчастіше ці абревіатури утворюються шляхом заміни слів цифрами або буквами, які так само вимовляються, але коротше пишуться, а саме: 2 – to; 3 – кількість разів використання однакової букви, наприклад W в абревіатурі W3; 4 – for; K – від слова kilo, яке означає 1000, для заміни цифр 000, наприклад, у згаданих вище абревіатурах W2K, Y2K та ін.

Ще один вид, а саме фразові абревіатури (ФА) використовуються в основному в електронних листах, бесідах, форумах, листах розсилання, тобто там, де потрібно швидко і точно обмінюватися інформацією в письмовій формі. Вони утворюються від перших букв слів, з яких побудовані словосполучення, фрази або речення, а отже можуть складатися з двох і більше букв, наприклад, YR – Yeah, right – Точнісінько так, правильно; AKA – Also known as ... – Також відомий як ...; AISI – Аs I see it. – Як я це бачу; на мій погляд; BBIAB – Be back in a bit. – Незабаром буду; незабаром повернуся; TTBOMK – To the best of my knowledge – Найкраще, що я знаю; YAFIYGI – You asked for it, you got it – Що просив, те й отримав. Як видно із наведених прикладів, до складу абревіатур входять перші літери всіх основних і допоміжних частин мови, з яких складається словосполучення, фраза чи речення.

Виникнення різного роду абревіатур сприяє оптимізації процесу комунікації. Проте абревіатури часто погано узгоджуються з лексичною системою мови, не відповідають звичним моделям, незручні для вимови. Під тиском системи мови деякі абревіатури, так звані акроніми, стають буквенно-звуковими, наприклад, HAND (Have a nice day – Гарного вам дня), KISS (Keep it simple, stupid – Будь простішим, дурнику) нагадують загальновживані слова hand – рука, kiss – поцілунок.

Слід також зауважити, що серед ініціальних абревіатур і скорочень спостерігається омонімія, що викликає труднощі в правильному їх тлумаченні. Наприклад: BBS – 1. Bulletin Board System (або Service) – електронна дошка оголошень. 2. Be Back Soon – незабаром повернуся (абревіатура, яка використовується в е-бесідах, форумах).

В деяких фразових абревіатурах замість перших літер деяких або всіх слів використовуються цифри і/або букви, вимова яких співпадає в англійській мові з вимовою певних слів, наприклад, U замість you, 4 (four) замість for, як у реченні W84M – Wait for me – Почекай мене. Таке поєднання фразових і нетрадиційних абревіатур ми називаємо комбінованими абревіатурами. У дослідженій літературі виявлено такі варіанти побудови комбінованих абревіатур: 1. В комбінованій абревіатурі CU – See you! – До зустрічі! обидві перші букви слів See you! замінено буквами С і U,  які звучать, відповідно як See і you. 2. В абревіатурі B4N (by for now) – бувай, будь здоров! замість букви f у слові for використано цифру 4 (four), яка звучить так само в англійській мові як слово for. У деяких абревіатурах цього виду використовуються одночасно цифри і букви, наприклад, ILU2 – I like you too. – Ти мені також подобаєшся. В абревіатурі CYO (See you online) –  бувай, до зустрічі в Інтернеті!  замість першої літери S – [es] використано букву С [si:], яка звучить так само, як слово See. Наступні букви абревіатури YO є першими літерами слів you online. 3. Комбіновані абревіатури використовуються також у поєднанні із словами, утворюючи єдину цілу фразу або речення, наприклад, Y did U …– Why did you – Чому ти …; UR wrong – You are wrong – Ти неправий.

До комбінованих можна віднести також абревіатури від термінів, в яких замість перших літер цифр, написаних у вигляді слова, пишуться відповідні цифри, наприклад, B8ZS – bipolar eight zero substitution – біполярне заміщення восьми нулів (спосіб кодування).

Деякі абревіатури мають синоніми через різне їх написання різними авторами, наприклад, BFN або B4N – By for now. – До зустрічі.

Фразові та комбіновані абревіатури можуть утворюватися від:

1) речень у стверджувальній, заперечній і питальній формах: YIU – Yes, I understand – Так, я зрозумів. NRN – No reply is necessary. – Відповідь не потрібна;  AYT – Are you there? – Ви/ти тут (на місці)?

2) частин складносурядних або складнопідрядних речень: IANAL – І am not a lawyer, but ... – Я не адвокат [юрист], але ... ; BYKT – But you know that ... – Але ви знаєте, що ...; IIRC  – If  I remember correctly ... – Якщо я точно пам’ятаю ... . Якщо мені не зраджує пам’ять ... .  

3) скорочених варіантів розповідного або питального речення: BBL – [I’ll] Be back later. – Повернуся пізніше; ще повернуся; питального речення: KWIM – [Do you] Know what I mean? – Розумієте, що я маю на увазі?

4) простих фраз або речень, з яких видно настрій користувача під час роботи з комп’ютером: сміх: LOL – Laughing out loud. – Помираю від сміху; іронію: HTH – Hope that helps! – Сподіваюся, це допоможе  (із саркастичним відтінком); радість: GTSY – Glad to see you. – Радий вас бачити; жартівливість: HHOJ – На ha only joking. – Це тільки жарт; прокляття: DIIK – Damned іf I know. – Будь я проклятий, якщо знаю; пересторогу: MYOB – Mind your own business. – Займайся своєю справою; піклуйся про свій власний бізнес.

5) прислів’я: GMTA – Great minds think alike. – Великі уми мислять однаково.

6) привітання: WB – Welcome back – Ласкаво просимо, приєднуйтеся.

7) прощання: HAGO – Have a good one – Всього доброго.

8) подяки: TYVM – Thank you very much – Дуже дякую.

9) перепрошення: BYP – Beg your pardon. – Перепрошую.

10) пропозиції: LJBF – Let’s just be friends. – Давай будемо просто друзями.

11) короткого питання у формі вияснення анкетних даних: ASL – Age? Sex? Location? – Вік? Стать? Звідки?

12) речень з присудками вираженими дійсним, наказовим або умовним способами: YHBT – You have been trolled. – Ви потрапили на вудку; RTM – Read the manual. – Читай документацію; LJBF – Let’s just be friends. – Давай будемо просто друзями.

13) вставних фраз, речень: BTW – By the way. – До речі; між іншим; AFAICT – Аs far as I can tell. – Наскільки я можу сказати.

Матеріали дослідження ми використали, укладаючи «Англійсько-український словник з дистанційного навчання» [3, с. 31] та «Англійсько-український тлумачний словник з дистанційного навчання» [5, с. 116], у додатки яких введено двомовні списки: імен і прізвищ відомих англомовних науковців і практиків в галузі дистанційного навчання; назв навчальних закладів, організацій; фразових, нетрадиційних і комбінованих абревіатур; номенклатурних назв, які вживають, відповідно, у форумах, електронних бесідах, повідомленнях і в науково-технічній літературі з цієї тематики.

Висновки. В «Англо–українському тлумачному словникові з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування» [1] наведено 19 нетрадиційних, 123 фразових і 10 комбінованих англомовних абревіатур.

В україномовних форумах, е-бесідах, листах розсилання, е-пошті ми не виявили українських нестандартних, фразових і комбінованих абревіатур. На нашу думку, це можна пояснити тим, що в нашій країні все ще мало використовують електронні способи обміну інформацією, а отже немає потреби придумувати шляхи швидкісної передачі її у вигляді абревіатур та інших способів.

Із впровадженням дистанційного навчання у освітніх закладах України, елементом якого є написання електронних листів, проведення електронних бесід, форумів, виникне також потреба застосовувати скорочені варіанти слів, словосполучень, фраз і речень, а отже можна буде використати описаний в нашій статті закордонний досвід у цій сфері.

 

1. Англо–український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – Вид. 1. – 552 с. 2. Шуневич Б. Комплексне дослідження української та англійської термінології з дистанційного навчання // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка»: Проблеми української термінології – 2005. – № 538. – С. 43–48. 3. Шуневич Б. Англійсько-український словник з дистанційного навчання // Лінгвістичні та методичні проблеми викладання іноземних мов. Ювілейна науково-методична конференція присвячена 100-річчю КПІ. – К., 1998. – С. 31. 4. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка»: Проблеми української термінології, – 2003, № 490. – С. 95–104. 5. Шуневич Б. І., Кохан А. Б. Англійсько-український тлумачний словник з дистанційного навчання // Тези доп. МНК «Сучасні проблеми термінології та термінографії». – Київ, КМУЦА, 2000. – С. 116.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології