ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 791


Дрівко Н. Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів / Наталія Дрівко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2014. № 791. – С. 53–56.


     

УДК 811.161.2’373

 

Наталія Дрівко

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’:

особливості атрибутивних компонентів

 

© Дрівко Н. З., 2014

 

У статті виявлено та проаналізовано атрибутивні компоненти двокомпонентних термінів-назв конструктивних елементів будівлі. Виявлено продуктивність цих терміносполук у сучасній українській мові.

Ключові слова: українська мова, архітектурна термінологія, структурний аналіз, структурна модель, термін, атрибутивний компонент.

 

The paper identifies and analyzes the attributive components of two-component terms that are names of structural elements of buildings. The productiveness of these term-word combinations in modern Ukrainian language is revealed.

Keywords: Ukrainian language, architectural terminology, structural analysis, structural model, term, attributive component.

 

Сучасна українська термінологія репрезентує значну кількість складених термінів, повязаних з будівельними конструкціями, які дослідники класифікують по-різному. Зокрема, до основних структурних конструктивних елементів (частин) будівлі належать фундамент, стіна, каркас, перекриття, дах, покриття, перегородка, сходи, вікна і двері, а також основи [1, с. 16], окремі опори [5, с. 17; 1, с. 16], ворота та світлопропускна огорожа (вітражі, ліхтарі) [6, с. 14–15]. Інший поділ будівельних конструкцій запропонував З. Казбек-Казієв, виокремивши з-поміж них основні (горизонтальні перекриття, покриття; вертикальні стіни, колони; фундаменти) та додаткові (еркери, лоджії, балкони, веранди, ліхтарі тощо) [4, с. 11]. Однак у нашій розвідці пропонуємо зараховувати до термінів із семою ‘конструктивний елемент будівлі’ такі номени: фундамент ‘нижня опорна частина споруди’ [13], стіни ‘вертикальні конструкції, що відокремлюють приміщення від зовнішнього простору або від інших приміщень’ [1, с. 17], каркас ‘кістяк, основа конструктивного елемента, будинку’ [13], перекриття ‘горизонтальні конструкції, що розділяють внутрішній простір будівлі’ [1, с. 18], дах ‘верхня частина будівлі, що відокремлює його внутрішній простір від зовнішнього середовища’ [1, с. 19], покриття ‘покрівельна поверхня, верхній шар конструкції’ [13], перегородка ‘внутрішні стінки, що поділяють внутрішній простір у межах одного поверху на окремі приміщення’ [1, с. 19], сходи ‘споруди, які служать для сполучення між поверхами’ [1, с. 19], вікна та двері ‘заповнення вхідного прорізу стулкою’ [13]. До складу структурних частин будівлі також зараховуватимемо терміни ворота ‘великий отвір для проїзду на огороджені подвір’я, що закриваються стулками’ [2; 13] та ліхтарі ‘1) засклений або прорізаний багатьма вікнами виступ у споруді; 2) підвищена над загальною покрівлею засклена частина стелі з прорізом для освітлення та аерації’ [13]. Варто зазначити, що серед аналізованих термінів-назв будівельних конструкцій, які репрезентують термінологічні словники будівництва й архітектури [3; 7–12; 14], більшість становлять двокомпонентні сполуки, пов’язані підрядним зв’язком (структурна модель [ім.(Н.в.)]+ прикм.(дієприкм.)).

Мета нашої розвідки – виявити та проаналізувати особливості вживання прикметників (дієприкметників) для уточнення відповідних термінів (до уваги братимемо лише ті терміносполуки, стрижневі компоненти яких мають спільні ознаки чи властивості).

Атрибутивні компоненти в аналізованих двокомпонентних термінах-назвах конструктивних елементів будівлі вказують на:

конструктивне рішення – [перекриття; покриття; фундамент] балковий, -е; [перекриття; покриття] безбалкове; [перекриття; покриття] безпрогонове (безпрогінне), великопрогонове (великопрольотне)*; [перегородка; перекриття; стіна; фундамент] великопанельний, -а, -е; [дах; перекриття; сходи] висячий* (вислий), -е, -і; [перегородка; стіна] каркасна, каркасно-засипна, каркасно-обшивна, щитова; [перекриття; фундамент] кесонний (кесоновий), -е; [каркас; покриття] однопрогоновий, -е; [каркас; стіна] опорний, -а; [каркас; перегородка; перекриття; стіна] основний, -а, -е, тримальна (тримний), -а, -е; [стіна; фундамент] пальовий, -а; [перекриття; стіна; фундамент] панельний, -а, -е, підвісний, -а, -е; [дах; перекриття; фундамент] плиткова (плитний, плитовий), -е; [ліхтар; перегородка; стіна] поздовжній, -я, поперечний, -а; [каркас; стіна] проміжний, -а; [двері; перегородка] столярна, -і; [дах; стіна] фахверковий, -а; [перекриття; стіна; сходи] цокольна, -е, -і;

статичну схему – [дах; сходи; фундамент] консольний, -і;

вид матеріалу – [дах; каркас; покриття] азбестоцементний, -е; [перегородка; пере-криття; покриття; стіна; фундамент] бетонний, -а, -е; [стіна; фундамент] бутобетонний, -а, бутовий, -а; [двері; каркас; перегородка; перекриття; стіна; сходи; фундамент] дерев’яний, -а, -е, -і; [каркас; перегородка; стіна] дощаний, -а; [каркас; перегородка; перекриття; покриття; стіна; фундамент] залізобетонний, -а, -е; [дах; каркас; ліхтар] сталевий; [перегородка; стіна] цегляна, шлакоблокова (шлакоблочна*); [дах; покриття] черепицевий (черепичний*), -е, шиферний, -е;

тип з’єднання – [стіна; фундамент] шпунтовий, -а;

тип форми – [дах; двері; каркас; перекриття; покриття; стіна; фундамент] арковий, -а, -е -і; [перекриття; фундамент] грибоподібний, -е; [дах; покриття; стіна] двосхилий (шпилястий), -а, -е; [дах; вікно] італійський, -е; [дах; каркас; перекриття; покриття] купольний (баневий), -е, плоский (плаский, плескатий), -е; [вікно; сходи] палладіанське, -і; [дах; фундамент] пірамідальний; [каркас; покриття] просторовий, -е; [перегородка; покриття] сітчаста (сітчана), -е; [вікно; двері; стіна] сліпа, -е, -і; [каркас; сходи] спіральний, -і; [дах; покриття] односхилий, -е, сферичний, -е; [дах; двері; покриття; стіна] складчаста, -е, -і; [дах; перекриття; покриття] склепистий (склепінчастий), -е, шатровий, -е; [дах; ліхтар] шедовий;

форму поперечного перерізу – [перекриття; стіна; фундамент] порожнистий (пустотілий), -а, -е;

спосіб зведення – [перекриття; покриття] безкапітельне; [каркас; перекриття] безригельний, -е; [каркас; перегородка; перекриття; покриття; стіна; фундамент] збірний, -а, -е; [каркас; перекриття; фундамент] збірно-монолітний, -е; [каркас; перекриття] змішаний, -е; [каркас; ліхтар; перегородка] комбінована; [перегородка; перекриття; покриття; стіна; фундамент] монолітний, -а, -е; [покриття; стіна] навісна, -е; [каркас; покриття] пневматичний, -е; [каркас; фундамент] рамний; [перекриття; покриття; стіна] ребриста, -е; [каркас; перекриття; фундамент] складений, -е; [дах; покриття] суміщений, -е; [каркас; перегородка; перекриття; стіна; фундамент] суцільний (цілісний), -а, -е;

вид конструкції – [покриття; стіна] багатошарова, -е; [двері; перегородка; стіна] ґратчаста, -і; [каркас; перегородка; перекриття; покриття] двошаровий (двоверствовий), -а, -е; [перегородка; покриття; стіна] одношарова (одноверствова), -е; [перекриття; стіна; фундамент] роздільний, -а, -е; [вікно; перегородка] спарена, -е; [ворота; двері] шторні;

тип конструкції – [каркас; сходи] відкритий, -і; [перегородка; стіна] легка; [стіна; фундамент] масивний, -а; [дах; вікно; двері; стіна] подвійний, -а, -е, -і; [перегородка; стіна; перекриття; покриття] полегшена, -е; [каркас; фундамент] рознімний;

характер роботи під дією навантаження – [каркас; фундамент] гнучкий; [дах; каркас; покриття; стіна; фундамент] жорсткий, -а, -е;

тип заповнення – [вікно; двері; ліхтар; перегородка; стіна] глухий, -а, -і; [двері; перегородка; стіна] засклена, -і; [дах; перегородка] скляний, -а;

місце розташування – [двері; перекриття] балконне, -і; [вікно; двері; каркас; перегородка; стіна; сходи] внутрішній, -є, -і; [вікно; двері; каркас; покриття; стіна; сходи] зовнішній, -а, -є, -і; [перегородка; сходи] внутрішньоквартирна, -і; [вікно; дах; двері; перекриття; покриття; стіна; сходи] горищний, -а, -е, -і; [вікно; покриття] дахове; [дах; вікно] мансардний, -е; [перегородка; стіна] міжквартирна, -і; [двері; перегородка] міжкімнатна, -і; [перекриття; стіна; сходи] підвальна, -е, -і; [двері; стіна] фасадна, -і;

напрям і спосіб відчинення – [ворота; двері] засувні; [ворота; двері; перегородка] опускна, -і; [ворота; перегородка] пересувна, -і; [вікно; двері; перегородка] підіймальна, -е, -і; [ворота; сходи] поворотні; [двері; перегородка; стіна] розсувна, -і;

кількість полотен (стулок) – [вікно; двері] багатостулкове, -і, двостулкове (двопільне), -і; [вікно; ворота; двері] одностулкове, -і, стулкове, -і;

призначення – [вікно; двері; ліхтар] вентиляційний, -е, -і; [двері; покриття] вогнезахисне, -і; [двері; сходи] вхідні; [покриття; сходи] декоративне, -і; [перегородка; покриття] експеримен-тальна, -е; [двері; перегородка; покриття; стіна] захисна, -е, -і; [вікно; двері] оглядове, -і; [перегородка; стіна] огороджувальна; [двері; перегородка; стіна] протипожежна, -і; [двері; сходи] парадні; [каркас; перегородка; сходи] стаціонарний, -а, -і;

ступінь вогнестійкості – [двері; стіна] брандмауерна, -і; [ворота; перегородка] важкоспалима, -і; [ворота; двері; перегородка; покрівля] неспалима (вогнетривка), -і [перегородка; стіна] спалима;

експлуатаційну характеристику – [двері; перегородка; покриття] водонепроникна, -е, -і; [покриття; стіна] неутеплена, -е, утеплена, -е; [дах; покриття] холодний, -е.

Особливістю аналізованих атрибутивних компонентів є те, що вони вказують на спільні ознаки та властивості різних терміноодиниць для позначення конструктивних елементів будівлі в межах однієї чи кількох ономасіологічних ознак, наприклад:

 

перегородка; стіна

 

каркасна / каркасно-засипна / кркасно-обшивна / щитова / легка / міжквартирна / огороджувальна / спалима / цегляна / шлакоблокова (шлакоблочна*)

дах; покриття

 

односхилий / суміщений / сферичний / холодний / черепицевий (черепичний*) / шиферний

стіна; фундамент

 

бутобетонний / бутовий / масивний / пальовий / шпунтовий

перекриття; стіна; фундамент

 

панельне / підвісне / порожнисте (пустотіле) / роздільне

перекриття; покриття

 

безбалкове / безкапітельне / безпрогонове (безпрогінне) / великопрогонове (великопрольотне)

покриття; стіна

 

багатошарове / навісне / неутеплене / утеплене

двері; перегородка; стіна

 

ґратчасті / засклені / протипожежні / розсувні

каркас; покриття

 

однопрогоновий / пневматичний / просторовий

каркас; фундамент

 

гнучкий / рамний / рознімний

ворота; двері

 

засувні / шторні

каркас; перекриття

 

безригельний / змішаний

дах; двері; каркас; перекриття; покриття; стіна; фундамент

 

арковий

 

Висновки. Отже, сучасна українська терміносистема будівництва й архітектури фіксує різноманітність складених термінів із семою ‘конструктивний елемент будівлі’. Однак найбільш продуктивними є двокомпонентні терміносполуки, залежний компонент у яких виражає спільну ознаку або властивість двох/трьох терміноодиниць. Спорадично представлено словосполучення, атрибутивний компонент яких уточнює чотири терміни на позначення будівельних конструкцій, вказуючи на ‘конструктивне рішення’ (великопанельний, основний, тримальний (тримний)), ‘тип форми’ (купольний (баневий), плоский (плаский, плескатий), складчастий), ‘тип конструкції’ (полегшений, подвійний), ‘вид конструкції’ (двошаровий (двоверствовий)), ‘призначення’ (захисний) та ‘ступінь вогнестійкості’ (неспалимий (вогнетривкий)). Виявлено поодинокі випадки, у яких залежний компонент конкретизує семантику п’яти та шести терміноодиниць (ономасіологічна ознака містить семи ‘спосіб зведення’ (збірний, монолітний, суцільний (цілісний)), ‘вид матеріалу’ (залізобетонний, бетонний), ‘характер роботи під дією навантаження’ (жорсткий, гнучкий), ‘місце розташування’ (внутрішній, зовнішній) і ‘тип заповнення’ (глухий)). Рідко атрибутивний компонент уточнює значення сімох термінів-назв конструктивних елементів будівлі, зокрема вказує на ‘тип форми’ (арковий), ‘вид матеріалу’ (дерев’яний) та ‘місце розташування’ (горищний).

 

1. Архітектура будівель і споруд : [конспект лекцій / уклад.: І. І. Романенко]. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 167 с. 2. Архітектура і монументальне мистецтво : тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua. 3. Великий російсько-український політехнічний словник / [за ред. О. С. Благовєщєнського]. – К. : Чумацький шлях, 2002. – 749 с. 4. Казбек-Казиев З. А. Общие сведения // Архитектурные конструкции / [под ред. З. А. Казбек-Казиева]. – М. : Архитектура-С, 2006. – С. 8–23. 5. Котеньова З. І. Архітектура будівель і споруд : [навчальний посібник]. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 170 с. 6. Пономарев В. А. Архитектурное конструирование : [учебн. для вузов] / В. А. Пономарев. – М. : Архитектура-С, 2008. – 736 с. 7. Російсько-український архітектурно-будівельний словник [Електронний ресурс] / [за заг. ред. О. М. Лівінського]. – К. : Мислене древо, 2009. – 92 цифр. арк. 8. Російсько-український будівельний словник / [уклад.: Гордєєв В. М., Зельцер Р. Я., Кожан Є. А., Полторацька Е. О., Резниченко І. Ю.]. – К. : Вид-во «Укрархбудінформ», 1994. – 512 с. 9. Російсько-український науково-технічний словник / [уклад. Перхач В., Кінаш Б.]. – Л. : Держ. ун-т «Львівська політехніка», 1997. – 453 с. 10. Російсько-український словник : Будівництво / [уклад. Ярмоленко М. Г., Цимбал С. Й., Кривенко Д. С. та ін.]. – К. : Будівельник, 1994. – 256 с. 11. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури: у 2 т. – Т. 2. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / [Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Базилевич В., Дрівко Н.]; за ред. Р. Кінаша. – Л. : Ліга-Прес, 2007. – 488 с. 12. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури: у 2 т. – Т. 1. Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури / [Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Базилевич В.]; за ред. Р. Кінаша. – Л. : Ліга-Прес, 2005. – 960 с. 13. Словник архітектурних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oko.kiev.ua/Terms.jsp. 14. Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика / Наталя Шило. – К. : Просвіта, 2004. – 211 с.

 


* Позначені зірочкою паралельні форми уточнювальних компонентів подаємо за термінологічними словниками. Однак вважаємо вживання цих форм недоцільним.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології