ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


   ЗБІРНИК

наукових праць учасників XI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

1 2 жовтня 2010 р.


Базилевич В. Варіантність термінів у спеціальних двомовних словниках (на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури») / Вікторія Базилевич, Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга, Наталія Дрівко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1−2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2010. ‒ С. 31–33.


        

УДК 800

 

Вікторія Базилевич, Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга, Наталія Дрівко

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Варіантність термінів у спеціальних двомовних словниках

(на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури»)

 

© Базилевич В., Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Дрівко Н., 2010

 

У статті проаналізовано деякі засади добирання та творення термінів у «Російсько-українському та українсько-російському словнику термінів будівництва й архітектури».

Ключові слова: словник, термін, варіантність, словникова стаття, будівництво, архітектура.

 

The author of this article analyzed the main methods “Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури“.

Keywords: vocabulary, term, variance, dictionary entry, building, architecture.

 

Створений групою науковців «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» — це перша спроба в українській мові укласти словник такого типу [1; 2] Його потребу відчувають представники різних галузей науки, техніки й виробництва, а найбільше будівельники й архітектори [3]. Ця лексикографічна праця цінна передусім тим, що подає найбільшу кількість термінів будівничої й архітектурної справи та поєднує не лише російсько-українську частину, а й в окремій українсько-російській частині на першому місці ставить українське слово, розкриваючи перед нами багатство української наукової лексики, яку використовують у різнома-нітних ділянках знань. Щоб створити такий словник, використано чималу кількість джерел та багатомовних словників. Відрадно те, що його автори — викладачі-практики, які повсякчасно застосовують фахову термінологію і намагаються якнайповніше утвердити її в практику.

Укладачі творили або добирали такі українські еквіваленти до російських термінів, а також відповідно створювали українсько-російські словникові статті, що, на їх думку, найбільше відповідали би вирішенню поставленої мети.

Варіантність уже неодноразово була предметом зацікавлень багатьох дослідників, однак це стосувалося здебільшого теоретичних сторін термінів, які розглядалися у двомовних перекладних нових термінологічних словниках. Українська будівельна й архітектурна термінологія є певною цілісною системою і зберігає чимало первинних етнічних термінів. Саме з цих причин збагачення таких номенів може йти двома шляхами: з одного боку, вони поповнюють літературні термінологічні системи за рахунок діалектних слів, а з другого — за допомогою словотворчих засобів. Автори намагалися об’єднувати в одну термінологічну систему не лише загальновживані слова, а й ці еквіваленти системи, яких нема в цілісному реєстрі, та пропонувати різного типу словотвори, що базуються на національній мовній основі.

Характерним для цього словника є такі способи подачі префіксальних морфем: чергування в у на початку слова розкрито таким чином: в українському еквіваленті, що розпочинаються буквою у, поряд у дужках ставимо в (включи́ть у(в)вімкну́ти). Це означає, що до російського терміна є два українські варіанти-відповідники: увімкнути та ввімкнути. Аналогічно подано й чергування і(е), і(й), о(у) в різних словах та їх похідних. Це дозволяє уникнути перевантаження української частини варіантами.

На підставі власної наукової та педагогічної практики автори дійшли висновку, що під час перекладу спеціального тексту з однієї мови на іншу можуть виникати труднощі не лише тоді, коли перекладачі добирають термінологічні еквіваленти, а й коли перекладають загальновживані слова, які часто вживають у виробництві або науковій діяльності. Саме з цих причин у реєстрі цього видання, яке має передусім практичне призначення, є не лише термінолексеми, а й нетермінологічні слова — дієслова, дієприкметники, дієприслівники, окремі прикметники, а також так звані притермінні слова, без яких усна і писемна фахова мова неспроможна обійтися.

Вражає у словникових статтях велика різноманітність словникових термінологічних гнізд, які дуже скрупульозно і продумано викладені, а самі складні терміни розміщені за абеткою першого головного компонента складного терміна. Можливо у словнику забагато дієприкметників та дієприслівників, які наведено в реєстрі поряд із інфінітивними формами дієслів доконаного та недоконаного видів. У майбутньому під час укладання нового видання словника варто подумати, чи потрібно їх так багато подавати.

Треба відзначити, що автори досягли в цьому напрямку успіхів й щодо зібрання вичерпного реєстру будівельних та архітектурних термінів, і дуже часто — стосовно вибору вдалих українських відповідників.

До позитивних рис цього словника належить і те, що він широко подає слова нетермінологічного характеру, бо автори вважають, що не раз виникає потреба перекласти загальновживане слово, яке трапляється в будівельному чи архітектурному російському тексті українською мовою. У цьому випадку словник завжди стане в пригоді користувачам. Намагаючись уникати кальок із російської мови, в українську частину словника потрапила певна кількість термінів, які досі не завжди були зафіксовані українськими словниками, хоч створені за принципами українських словотворчих моделей. Такі терміни напевно у процесі уніфікації наукової будівельної та архітектурної термінології будуть мати важливе значення. Добре те, що ці терміни наведено поряд із загальноприйнятими, і це сприятиме використанню термінографічної праці на всій Україні

Виникає потреба, наприклад, розрізнити префікс о- та об- в українській та російській мовах. Справа в тому, що префікс о- використовується частіше в українській мові й містить ширшу амплітуду відношень — числові, об’єктні, кількісні, просторові.

обрисо́вывать, обрисова́ть (обводити рискою) обрисо́вувати, обрисува́ти, окре́слювати, окре́слити

оканто́вывать, окантова́ть обканто́вувати, обкантува́ти

оче́рчивать, оче́ртывать окр́еслювати, окре́слити

офлюсова́ть мет. офлюсува́ти

оштукату́ривать, оштукату́рить обштукату́рювати, обштукату́рити, обтинько́вувати, обтинькува́ти

око́вывать, окова́ть обкува́ти, обко́вувати, око́вувати, окува́ти.

Опрацюванню дво- і багатомовних словників сприяє й уточнення окремих слів або утворення нових. Цікаві пропозиції виникають при творенні двомовних словників у тих випадках, коли автори пропонують нові еквіваленти до наявних термінів, які в багатьох випадках можуть бути кальками чужих слів або інтерноціональними термінами. Російське слово эхо перекладається іменником луна, однак останнє має співзвучність, яка в науковому тексті може створювати певні незручності. З цих причин автори і пропонують заміcть його використати еквівалент відзвук.

Створення українських національних термінологічних словників є чином державницького значення. Такі праці утверджують національну самобутність української науки й мови автохтонної нації. Автори його поставили собі благородну мету — створити працю, яка задовольняла би потреби українських науковців та виробничників, що працюють у ділянці будівництва та архітектури.

 

1. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в 2 тт. Том 1: Російсько-український термінів будівництва й архітектури / Уклад. С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. — Л.: Ліга-Прес, 2005. — 960 с. — Диск з елек-тронною версією. 2. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в 2 тт. Том 2: Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / Уклад. С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н. Дрівко — Л.: Ліга-Прес, 2007. — 488 c. — Диск з електронною версією. 3. Жуковський С. Новий «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич // Зб. наук. праць «Проблеми української термінології» — 2004. — С.26–27.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології