ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

1 2 жовтня 2010 р.


Петрух Л. Структурні терміноелементи у літері ґ в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС) / Любов Петрух, Оляна Михалик, Ірина Кочан // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1−2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2010. ‒  С. 79–82.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Любов Петрух1, Оляна Михалик1, Ірина Кочан2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2Львівський національний університет імені Івана Франка

 

СТРУКТУРНІ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТИ У ЛІТЕРІ «Ґ» В УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ СЛОВНИКУ (УЛАМЕС)*

 

© Петрух Л., Михалик О., Кочан І., 2010

 

У статті здійснено семантичний аналіз термінів і структурних терміноелементів грецько-латинського походження в «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику», які починаються на літеру «Ґ».

Ключові слова: Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник, структурний терміноелемент грецько-латинського походження, семантичний аналіз.

 

In the given article the problem of terms and elements of Greek and Latin origin containing the letter “G” is treated.

Keywords: “Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary”, term elements, Greek and Latin origin, semantic analysis.

 

В основі наукової медичної термінолоґії лежать грецькі й латинські словотворчі елементи. Розрізняють 5 груп термінів: 1) грецькі від Гіппократа і Ґалена, які залишилися незмінними в сучасній медицині; 2) латинські від Цельса та епохи Середньовіччя; 3) грецькі (латинізовані), які підлягають граматичним законам латинської мови, що виявляється в зміні закінчень і наголосу; 4) греко-латинські терміни, створені на основі греко-латинських словотворчих елементів; 5) слова, запозичені з европейських мов.

Серед медичних наукових термінів розрізняють: анатомо-гістолоґічні терміни (анатомічна й гістолоґічна номенклатури), де переважає латинська лексика; клінічні терміни (клінічна номенклатура), що формується на основі грецької та сучасних мов; фармацевтичні терміни (номенклатура лікарських засобів), що вміщує не тільки грецькі, а й латинські слова [1].

Мета роботи — проаналізувати структурні терміноелементи грецько-латинського походження в статтях, які починаються на літеру «Ґ», у новому «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику» (УЛАМЕС), створеному на основі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного тлумачного словника» (УЛАМТС). Словникові статті викладені на 103 сторінках.

 

Таблиця 1.

Терміноелементи грецько-латинського походження

Структурні терміноелементи /

К-сть статей

Латинсько-грецько-анґлійський терміноелемент

Частина слова, що означає

ҐАЛА́КТ(О)-/26

galact(o)- [G. γάλα, γάλακτος gala, galaktos молоко];E. galact(o)-

«стос. до молока»

ҐАЛЬВА́НО-/7

galvano- [L.Galvani італ. анатом і фізіолоґ — основоположник експерим. електрофізіолоґії]; E. galvano-

«стос. до ґальванізації»

ҐА́ММА-/27

gamma- [G. γάμμα]; E. gamma (γ)

1) третя літера грец. алфавіту; 2) еквівалент мікроґрама, 3) частина складного слова, що означає «стан речовини (напр., ґамма-залізо) або зв’язок з ґамма-променями»

ҐА́МО- /4

gamo- [G. γάμος gamos шлюб];E. gamo-

«1) шлюб; 2) сполучення клітин або особин різної статі»

ҐА́НҐЛІ(О)-/27

gangli(o)- [G. γαγγλίον ganglion вузол]; E. gangli(o)-

«стос. до нервового вузла»

ҐА́СТР(О)- /136

gastr(o)- [G. γαστήρ, γαστρός gaster, gastros шлунок]; E. gastr(o)-

«стос. до шлунка»

ҐЕН(О)- /1

gen(o)- [G. γένος genos рід, походження]; E. gen(o)-

«стос. до розмноження, статі, роду або виду, ґена»

-ҐЕН /43

-genum [G. γένος↑]; E. -gen

«чинник, який утворює предмет або стан, означений коренем слова» (напр., алерґен, патоґен, кріоґен)

-ҐЕНЕ́З /4

-génesis [G. γένεσις genesis походження]; E. genesis

«утворення або розвиток чого-н.»

ҐЕНІ́Т(О)- /1

genit(o)- [génere (gígnere), pp. génitus родити]; E. genit(o)-

«1) стос. до статевих орґанів; 2) стос. до розмноження, відтворення»

-ҐЕ́ННИЙ /2

-genes [G. γίγνομαι↑]; E. -genous, ‑genic

1) який виникає з чого-н., походить від чогось або продукується чимось (напр., екзоґенний, піоґенний); 2) який виробляє що-н. (напр., андроґенний); 3) стос. до зародження, утворення або походження.

ҐЕО- /15

geo- [G. γῆ земля]; E. geo-

«стос. до землі, ґрунту»

ҐЕР(О)-, ҐЕРО́НТО- /15

ger(o)-, geronto- [G. γέρων, οντος geron, ontos стара людина]; E. gero-, geront(o)-

«стос. до старості, старіння»

ҐІҐА́НТ(О)- /15

gigant(o)- [G. γίγας, αντος gigas, antos велетень, ґіґант]; E. giant(o)-

«велетенський»

ҐІМН(О)- /8

gymn(o)- [G. γυμνός gymnos голий, нагий];E. gymn(o)-

«голий; стос. до голизни»

ҐІНҐІ́В(О)- /26

gingiv- [gingíva ясна]; E. gingiv-

«стос. до ясен»

ҐЛІК(О)-,ҐЛЮК(О)-/41

glyc(o)-, glyk(o)-, gluc(o)- [G. γλυκύς glykys солодкий]; E. glyco-; gluco-

«стос. до ґлюкози, ґліцерину, ґлікоґену, солодощів»

ҐЛІО-/34

glio- [G. γλία glia клей]; E. glio-

«стос. до ґлії, особливо невроґлії»

ҐЛОМЕ́РУЛ(О)- /40

glomerul(o)- [зменш. до glomus, eris клубок]; E. glomerul(o)-

«стос. до ниркового клубочка»

ҐЛОС(О)-/43

gloss(o)- [G. γλῶσσα glossa язик]; E. gloss(o)-

«стос. до язика»

ҐНАТ(О)- /13

gnatho- [G. γνάθος gnathos щелепа]; E. gnath(o)-

«стос. до щелепи»

ҐОНІ́(О)- /15

gonio- [G. γωνία gonia кут]; E. gonio-

«кут»

ҐО́НО-/20

gono- [G. γόνος gonos народження]; E. gono-

«1) стос. до сім’я, статі, розмноження, народження; 2) стос. до ґонокока»

-ҐРАМА /3

-gramma [G. γράμμα gramma знак, буква]; E. -gram

«запис, ґрафічне зображення»

-ҐРА́ФІЯ /1

-graphia [G. γράφω↑]; E. -graphy

«процес писання або запису, метод записування»

ҐРА́ФО-/7

grapho- [G. γράφω↑]; E. grapho-

«стос. до письма, запису, креслення, малюнка»

 

Авторами досліджено зміст, значення й тлумачення виразів, окреслених предметною (екзистенціальною) та понятійною (інтенціальною) сферами. Описано 1153 терміни, які починаються на літеру «Ґ» і 26 структурних терміноелементів грецько-латинського походження, з них 5 — кінцеві терміноелементи (таблиця).

Складні терміни зі структурними терміноелементами грецько-латинського походження подані в різних за кількістю статтях, що показано в таблиці. Найчисельнішим є гніздо ҐА́СТР(О)-. Воно охоплює 136 словникових статей, які класифіковані нами на 10 предметно-поняттєвих груп:

1.  Терміни на позначення наукової дисципліни, напр.: Ґастроентероло́ґія, ї, ж. gastroenterológia, ae, f. [G. γαστρ, γαστρός gaster, gastros шлунок + G. ἔντερον enteron кишка + G. λγος logos слово, вчення]; E. gastroenterology — наука про будову, функції, методи дослідження, їх діаґностику, проф-ку, лікування хвороб шлунка й кишок.

2.  Терміни, які визначають фах лікара, напр.: Ґастроентеро́лоґ, а, ч. — gastroenterólogus, i, m. [G. γαστρ↑ + G. ἔντερον↑ + G. λγος logos слово, вчення]; E. gastroenterologist — фахівець з ґастроентеролоґії.

3.  Клінічні терміни на позначення хвороб шлунка, поєднаних захворювань шлунка й кишок, різних запальних станів, напр.: Ґастрасте́нія, ї, ж. gastrasthénia, ae, f. [γαστήρ↑ + - + G. σθένεια stheneia сила]; E. gastrasthenia — функц. слабкість шлунка.

4.  Терміни на позначення аномалій розвитку, напр.:Ґастросхі́зис, у, ч. gastroschísis, is, f. [G. γαστρ↑ + -schisis*]; E. gastroschisis — аномалія розвитку: вертикальна щілина вздовж усієї черевної стінки через яку випинається тонка кишка або частина товстої; щілина передньої черевної стінки.

5.  Терміни на позначення хірурґічних операцій, напр.:Ґастректо́мія, ї, ж. gastrectómia, ae, f. [γαστήρ↑ + -ectomia*]; E. gastrectomy — хірурґ. операція: видалення шлунка; розрізняють тотальну і субтотальну, або часткову Ґ.; резекція шлунка.

6.  Визначення біоактивних речовин, напр.: Ґастри́н, у, ч. gastrínum, i, n. [γαστήρ↑]; E. gastrin — поліпептидний гормон, який виробляється G-клітинами пілоричних залоз шлунка; підсилює ріст парієтальних клітин, стимулює секрецію НCl залозами шлунка, виділення ферментів підшлункової залози й скорочення жовчного міхура.

7.  Визначення ферментів, напр.: Ґастрикси́н, у, ч. gastricsínum, i, n.; E. gastricsin — травний фермент шлунк. соку, подібний до пепсину А, дуже активний щодо гемоґлобіну як субстрату.

8.  Терміни на позначення біопсійних діаґностичних досліджень, напр.: Ґастробіо́псія, ї, ж. gastrobiόpsia, ae, f. [G. γαστρ↑ + G. βίος bios життя + G. ὄψ, ὀπός ops, opos око]; E. gastrobiopsy — прижиттєве вирізання шматочків тканини шлунка для морфол. дослідження.

9.  Терміни на позначення методів досліджень функції шлунка, напр.: Ґастросканува́ння, я, с.gastroscánning, indecl. [G. γαστρ↑ + E. scan пильно дивитися]; E. gastroscanning — радіоізотопне сканування порожнини шлунка.

10.  Назви апаратів для дослідження функцій шлунка, напр.: Ґастрорадіо́ґраф, а, ч. gastroradiógraphus, i, m. [G. γαστρ↑ + rádius промінь + G. γράφω grapho писати]; E. gastroradiograph — апарат для радіоґрафічного дослідження функції шлунка.

Як видно з наведених прикладів, словникові статті супроводжуються семантичними, граматичними й стилістичними характеристиками. Розкриття значень кожного медичного терміна здійснено за допомогою тлумачень, які відображають належність слів до певних пластів лексики, їх суть й специфіку наукового медичного стилю мови, сферу застосування. УЛАМЕС доповнений багатьма словниковими статтями, які відображають нові знання, напрями й досягнення сучасної медицини і фармації.

 

1. Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник / За ред. чл.-кор. АМН України М. Павловського, докт. фарм. наук, проф. Л. Петрух, канд. мед. наук, доц. І. Головко // Ред.-лексикограф — докт. філол. наук Полюга Л. М. — у 2-ох тт. — Л., 1995. — Т 1. — 656 с., Т 2. — 788 с. 2. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник / За ред. докт. фарм. наук, проф. Л. Петрух, канд. мед. наук, доц. І. Головко — у 4-ох тт. — Т 1. — 936 с.

 

* опубліковано зі збереженням авторського стилю — ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології