ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Ірина М. Кочан

професор, доктор філологічних наук


 

  Ірина Кочан

Ірина Миколаївна Кочан народилася 3 березня 1949 р. у м. Львові. У 1966–1971 рр. – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка. З 1971 по 1973 рр. працювала вчителем української мови та літератури у середній школі.

З 1975 р. – на кафедрі української мови Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Іменний словотвір в системі українських технічних термінів». У 2006 р. захистила докторську дисертацію.  З 2006 р. завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка. З 2019 р. І. Кочан заступник голови технічного комітету стандартизації ТК 19 «Науково-технічна термінологія». Член редкологегії Вісника національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Наукові інтереси – термінологія, методика викладання української мови, культура мови і стилістика, лінгвістика тексту. Основні праці з цих напрямів: Українське термінознавство: підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Львів: Світ, 1994. – 215 с. (у співавторстві). Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові: монографія. – Львів, Видавничий центр Львівського національного у-ту ім. Ів. Франка, 2004. – 520 с. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань з культури мови та стилістики. – Львів: Світ, 1996. – 240 с. (у співавторстві). Культура фахового мовлення правника (у співавторстві). – Львів: Світ, 2003. – Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій для студентів філологічного факультету. – Львів: Світ, 1999. – 142 с.; Російсько-український і українсько-російський словник з радіоелектроніки. – Львів: Логос, 1995. 606 с. (у співавторстві).; Словник-довідник з методики викладання української мови. – Видавничий центр Львівського університету, Львів, 2002. – 249 с. (у співавторстві із Н. Захлюпаною).

 

Львівський національний університет ім. І. Франка http://philology.lnu.edu.ua/employee/kochan-iryna

 

  Наукові праці

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 1. Українська мова у вправах і завданнях: навчальний посібник. – К.: НКМ, 1990.– 212 с. (у співавторстві).

 2. Морфологія української мови: теоретичний аспект та пізнавальні завдання: навчальний посібник. – К., 1991.– 120 с. (у співавторстві).

 3. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навчальний посібник. – Л., 1992.– 100 с. (у співавторстві).

 4. Збірник диктантів і переказів з української мови для вступників до вищих навчальних закладів. – Л. : Світ, 1993.– 202 с. (у співавторстві).

 5. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Л. : Світ, 1994. – 215 с. (у співавторстві).

 6. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань з культури мови та стилістики.– Л. : Світ, 1996. – 240 с. (у співавторстві).

 7. Культура фахового мовлення правника (у співавторстві). – Л. : Світ, 2003.

 8. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Монографія. – Л. : Видавн. центр Львів. нац. у-ту ім. Ів. Франка, 2004.– 520 с.

 9. Короткий російсько-український словник-мінімум термінологічної лексики з радіоелектроніки // Вісник Львів. політех. ін-ту. – № 254. – 1991. – С. 107 – 110. (у співавторстві).

 10. Російсько-український і українсько-російський словник з радіоелектроніки.– Львів: Логос, 1995. – 606 с. (у співавторстві).

 11. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Л. : Видавн. центр Львів. ун-ту, 2002. – 249 с. (у співавторстві із Н. Захлюпаною).

 12. Сторінки національної методики викладання української мови: Конспект лекцій. – Л., 1993. – 36 с. (у співавторстві).

 13. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій для студентів філологічного факультету. – Л.: Світ, 1999. – 142 с.

 14. Програма інтенсивного вивчення української мови. – Л., 1990.– 24с.

 15. Методичні вказівки до вивчення сучасної української літературної мови (для слухачів підготовчого відділення).– Л., 1982. – 24 с. (у співавторстві).

 16. Методичні вказівки до курсу «Методика викладання української мови в середній школі» (для студентів денної і заочної форми навчання філологічного факультету).– Л., 1983.– 24 с. (у співавторстві).

 17. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з орфографії української мови (для слухачів підготовчого відділення). – Л., 1989.– 32с.

 18. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань з пунктуації української мови (для слухачів підготовчого відділення). – Л., 1989.– 36с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з пунктуації української мови (для слухачів підготовчого відділення). – К.: УМК ВО, 1989. – 36 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з орфографії (для слухачів підготовчого відділення). – К.: УМК ВО, 1989.– 32 с.

 21. Методичні вказівки до курсу “Методика викладання української мови в середній школі (для студентів денної і заочної форми навчання), Львів, 1990. – 32. с. (у співавторстві).

 22. Навчальні плани та програми для учнів очно-заочної школи: Секція української мови та літератури Малої академії наук, Львів, ЛДУ, 1997. – 16 с. (у співавторстві).

 23. Програма стажувальної педагогічної практики та методичні поради до її проведення.– Л., ЛДУ, 1998. – 35с. (у співавторстві).

 24. Програма навчально-виховної педагогічної практики та методичні поради до її проведення.– Л., ЛДУ, 1998. – 23 с. (у співавторстві).

 25. Практичні заняття з методики викладання української мови в середній загальноосвітній школі (для студентів 4-го курсу денного навчання філологічного факультету). – Львів, ЛДУ, 1998. – 27 с. (у співавторстві).

 26. Програма до вивчення курсу “Методика викладання української мови в середній школі”. – Л. : ЛДУ, 1999. – 22 с.

 27. Практичні заняття з основ культури мовлення та стилістики (для студентів 4 курсу денного відділення філологічного факультету. – Л.:  Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.– 36 с.

 28. Контрольні завдання з методики викладання української мови (для студентів філологічного факультету заочної форми навчання).– Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 59 с.

 29. Програма навчально-виховної та стажувальної педагогічної практики і дидактичні матеріали до її проведення. – Л., 2003.– 48 с. ( у співавторстві із Н. Захлюпаною).

 30. Як написати учнівську наукову роботу: методичні рекомендації. – Л. : Кобзар, 2003. – 23 с. (у співавторстві) Словотвірна характеристика українських радіотехнічних термінів у порівнянні з російськими (терміни з суфіксами -к/а) // Вісник Львівського державного університету. – Випуск ІІ, 1979. – С. 67 – 71.

 31. Радіотехнічні терміни з суфіксами -к-а/, -ння // Культура слова. – Вип. 24. – 1983. – С. 54–56.

 32. Радіотехнічні терміни з суфіксами -ість (ость, асць) в східнослов’янських мовах  // Мовознавство, 1983. –  № 5. – С. 67–72.

 33. Роль російської мови у формуванні української радіотехнічної термінології  // Вісник Львівського університету. – Вип. 14.– 1984. – С. 66–70.

 34. Структурно-семантична характеристика українських радіотехнічних термінів з суфіксом - іч та їх східнослов’янських аналогів. // Вісник Львівського університету. – Вип.17.– 1986.– С. 29–32.

 35. Cтруктурно-семантичні особливості двохкомпонентних радіо технічних термінів в українській мові. // Вісник Львівського університету. – Вип.18. – 1987. – С. 28–30 .

 36. Радіотехнічні терміни з блоками радіо-, теле- в українській мові // Вісник Львівського університету. – Вип. 19. – 1988.– С. 43–48.

 37. Метафора і метонімія як засіб творення українських радіотехнічних термінів // Вісник Львівського університету. – Вип. 21. – 1990. – С. 84.

 38. Виховання духовності на уроках української мови // Культура мови, культура в мові. – К., 1991.– С. 150–160.

 39. Вироблення українських термінологічних стандартів (потреби, передумови, методологічні засади) // Вісник АН України, 1991.– № 12.– С. 15–22 (у співавторстві).

 40. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації: Збірник статей.– Львів, 1991.– С. 40–49.

 41. Лінгвістичні основи радіотехнічної термінології // Вісник Львівського політехнічного інституту, № 254. – 1991.– С. 107–110.

 42. Українська наукова і технічна термінологія (стан проблеми, перспективи комп’ютеризації) // Вісник НТШ.–  № 1/3. – 1992 (у співавторстві).

 43. Синонімія у термінології // Мовознавство. – 1992. – № 3. – С. 32–34.

 44. Особливості складених термінів-композитів у термінології радіоелектроніки // Вісник Львівського університету. – Вип.23. – Л., 1992.– С. 40–45.

 45. З історії української термінографії // Мова і духовність нації.– К., 1992. – С. 141–157 (у співавт.).

 46. Передумови вироблення українських термінологічних стандартів // Мова і духовність націй.– К., 1992.– С.157–164.

 47. Внутрішня форма і мотивованість термінів // Історія, стан і перспективи розбудови української термінології. – К.,1992. – С. 57–65.

 48. Знахідки, здобутки і промахи термінологічної роботи (за матеріалами І Міжнародної конференції), Львів, 1992.

 49. Науково-технічне слово № 1/2/, 1993.– С. 57–64.

 50. Достойний продовжувач української термінологічної школи // Актуальні проблеми словотвору української мови. – Т., 1993. – С. 74–77.

 51. Українська літературна мова в її термінологічній розбудові // Вісник ЛДУ. Мова та її функціонування. – Вип.24.– 1993.– С. 3–6. (у співавторстві).

 52. Термінологічна школа кафедри української мови Львівського університету // Українська філологія: досягнення і перспективи.– Л., 1995. – С. 75–79.

 53. Школа 30-х: методичні пошуки // Сучасна філологічна думка в національному відродженні. – Л., 1992. – С. 161–163.

 54. Термінографія кафедри української мови Львівського державного університету // Ученые записки кафедры славянской филологии Печского университета им. Януса Паннониуса.– Печ – 1995. – С. 189–192.

 55. Іншомовні слова в сучасній технічній термінології // Укр. правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення.– Матер. засідань мовознавчої комісії та комісії всесвітньої л-ри НТШ у Львові 1994–1995 рр.– Л., 1996. – С.129–135.

 56. До проблеми терміна “ділове українське мовлення” // Мова та її функціонування.– Вісник ЛДУ.– Вип.25. 1996.–С. 38–41.

 57. Проблеми укладання перекладних технічних словників // Матер. междунар. конф.: Язык. Культура. Взаимопонимание. – Л., 1997. – С.340–342.

 58. “Українська граматика” Є.Тимченка у контексті підручників його доби // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць.– Вип.3.– Л, 1996. – С. 86–84.

 59. Аналітичні конструкції в технічній термінології української мови // Slowo, Tekst, Czas: Materialy naukowej 4–5 czerwca, 1996.– Szczecin, 1996. – С. 158–164.

 60. Теоретичні передумови і лінгвістичні засади укладання словників лінгвістичних термінів // Матер. Ш Міжнар. конгр. україністів, Харків, 26–29 серпня 1996 р. : Мовознавство – С. 256–260.

 61. Проблеми укладання перекладних технічних словників // Матеріали міжнародної конф.: Яык. Культура. Взаимопонимание.– Л., 1997. – С. 340–342.

 62. Ділове українське мовлення як навчальний предмет// Українська мова: Теорія і практика.– Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.– Донецьк.,1997. – С. 12–14.

 63. Українське термінознавство на сучасному етапі // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми і сучасність : Матеріали мовознавчої комісії НТШ. – Л., 1997, С.101–108.

 64. Українське термінознавство 1990-х років // Про український правопис і проблеми мови : Збірник 16-ої Річної Конференції української проблематики Урбано-Шампейн, Іллінойс, Нью-Йорк – Л., 1997. – С.201–207.

 65. Термінологічна концепція Тадея Секунди // Мова і соціальні процеси : Вісник Львівського університету. Серія філологічна.– Вип.26. – Л.,1 997. – С.32–35.

 66. Про правничу термінологію як відкриту систему // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС». – Л., 1997. – С.91–97.

 67. Українська термінографія 90-х років ХХ ст.// Українська термінологія і сучасність (Матеріали П Всеукраїнської наукової конференції) – К., 1997.– С. 17–19.

 68. Термінологічні проблеми у працях Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : Матеріали Міжнародної наукової конференції) –Львів: Світ, 1998. – С. 701–704.

 69. Понятійне поле терміна “техніка” // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Серія "Проблеми української термінології".– 1998. – № 336. – С.168–172.

 70. Слова з терміноелементом ФОТО у сучасній українській мові// Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць, К., 1998. – С.213–217.

 71. Слова з міжнародними терміноелементами у сучасній українській мові // Мовознавство. 1998. – № 6. – С. 62–67.

 72. Вторинна номінація у технічній термінології // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Львів: Літопис, 1999. – С. 120–125.

 73. Актуальні питання термінології геодезичного приладознавства // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва: Зб. Наук. праць. – Львів, 1999.– С. 202–205.

 74. Українська радіотехнічна термінологія: семантико-словотвірний аспект // Slowotworstwo, semantyka I skladnia jezykуw slowianskich.:Prace Naukoe Uniwersytetu – T. 1, s.68– 74.

 75. Слова з компонентом аква у сучасній українській літературній мові // Вісник Львівського університету. Серія Фіолологічна. – 2000. – Вип. 28. – С. 49–54.

 76. Науковий доробок професора Т.Панько //

 77. Міжнародні терміноелементи в системі науково-технічних термінів // Вісник Держ. у-ту “Львівська політехніка”. Серія «Проблеми української термінології». – 2000. –  № 402. – С. 54–59.

 78. Словник з методики викладання української мови (у співавт. із Н. Захлюпаною) // Вісник Держ. у-ту «Львівська політехніка». Серія "Проблеми української термінології". – 2000. – № 402. – С. 285–288.

 79. Слова з компонентом кін- у сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 29. – С.247–254.

 80. Проблеми сучасної української наукової термінології // Фізико-хімічна механіка матеріалів : Міжнарод. наук.-тех. журнал. – 2000. – № 6. – С. 121–123.

 81. Шоста Міжнародна конференція СловоСвіт-2000: Проблеми української термінології // Стандартизація. Сертифікація. Якість. (Щоквартальний науково-технічний журнал. Харків). – 2000. – № 4. – С. 25–29.

 82. До питання про становлення лінгвістичного аналізу тексту як наукової і навчальної дисципліни // Семантика мови і тексту: Зб. статей IV Міжнар. конф. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 266–273.

 83. Слова с интернациональными терминоэлементами в украинском и венгерском языках // Slavica Quin Queecclesiensia V1. 2000. Lingustica. Translatoria: Материалы V-й Международной конференции “Теория и практика преподавания славянских язиков и литератур” (Печ, 5–7 мая 2000 г.) – С. 124–133.

 84. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології // Мова і культура нації: Зб. наук. праць. – Львів, 2001. – С. 151–157.

 85. Про концеацію укладання нового посібника з культури мовлення (до виходу у світ готується посібник “Культура фахового мовлення правника”) // Мова і культура нації: Зб. наук. праць. – Львів, 2001. – С. 157–162.

 86. Ще раз про системність у термінології // Українська термінологія і сучасність // Зб. наук. праць. – Київ, 2001. Вип. IV. – С. 67–70.

 87. Слова з міжнародними терміноелементами у сучасній українській мові. Слова з компонентом авто // Konfrontacja jezykуw slowianskich na poziomie ieksyki, siowotwуrstwa i skladni Katowiece, 2001, S. 43–57.

 88. Слова з терміноелементом біо- у сучасній українській літературній мові // Актуальні проблеми українського мловотвору / За ред. В. Ґрещука. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 484–495.

 89. Слова з міжнародними компонентами на позначення кількості, розміру, сукупності у сучасних терміносистемах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. –  № 45З. – С. 49–54.

 90. Термінознавство на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. І. Франка // Мовознавчі студії (Матеріали конференцій) : Наукове товаристио ім. Т. Шевченка у Львові, – Львів, 2002. – С. 197–208.

 91. Слова з постпозитивними іншомовними компонентами в сучасній українській літературній мові // Мовознавчі студії (Матер. конф.) : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, – Львів, 2002. – С.265–278.

 92. Нові тенденції розвитку української науково-технічної термінології // Матер. Всеукр. конф. «Нові тенденції розвитку української мови: аспекти перекладу». – Л., 2002. – С. 40–44.

 93. Слова з компонентом теле- в сучасній українській мові  // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Вип. 23. – 2003.– С. 54–62.

 94. Слова з терміноелементом термо- у сучасній українській мові  // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр.– К., 2004. – с .147–152.

 95. Лінгвістичний аналіз тексту в інтерпретації Івана Ковалика // Зб. пр. і матер. на пошану професора Івана Ковалика.– Л., 2003.– с. 56–62.

 96. Трактування терміноелемента у сучасній науці // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – с. 3–11.

 97. Словари лингвистических терминов как справочный материал для преподавателя языка // Studia Rusycystyszne Akademii Swetokrzyskiej. Tom 12. Teoria i praktyka nauczania jezyka rosyjskiego, literatury I kultury Rosji u progu XXI wieku.– Kielce: Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2003. – s.231–239.

 98. Термін в художньому тексті: особливості перекладу (на матеріалі поеми Пушкіна “Євгеній Онєгін” у перекладі М. Рильського) // Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 268–271.

 99. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології // Міжнародна поліцейська енциклопедія. – К.: Видавничий дім,  2003. – Т. 1.– С. 264 –265.

 100. До проблеми статусу міжнародних терміноелементів // Вісник Львів. нац. у-ту ім.. Івана Франка: Серія філологічна. – Вип. 30. – 2003. – С. 232–242.

 101. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мов // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». –  № 503. – 2004. – С. 34–38.

 102. Українська радіотехнічна термінологія у порівнянні з російською і білоруською (Проблема спільного і специфічного) // Тези доп. респуб. конф.– Вінниця, 1988. – С.133–134.

 103. Становлення радіотехнічних термінів напівпровідник, гучномовець, дірка в російській і українській мовах. // Актуальні проблеми східнослов’янських мов: Тези доповідей Всесвітньої наук. конф. – Дніпропетровськ. 1988. – С. 182–183.

 104. Місце народної лексики в українській радіотехнічній термінології // Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики: Респуб. наук. конф.: тези доп. – Ужгород, 1989.– С. 75–76.

 105. Виховання духовності на уроках української мови // Мова і духовність нації: регіональна наукова конф. – Л., 1989.– С.112–113.

 106. М. М. Шкільник як методист і учений // Тези республіканської наукової конференції – Л., 1989. – С. 332–333 (у співавторстві).

 107. Термінологічні словосполучення в лінгвістичній концепції В. В.Виноградова // Методологічні рекомендації. – Львів, 1989. – С. 12–13.

 108. Національна політика – основа патріотичного і інтернаціонального виховання учнів // Тези республ. конф. – Донецьк, 1990.– С. 158–159. (у співавторстві).

 109. Курс методики викладання української мови в інтерпретації М. М.Шкільника // Методичні читання, присвячені пам’яті М. М. Шкільника. – Л., 1990. – С. 26–28.

 110. Термінологічні словники 30-х років та їх місце в розвитку української культури // Мова і культура нації: Тези доповідей регіональної наукової конференції.– Л., 1990. – С. 12–14.

 111. І.І.Ковалик як термінолог // Методичні читання. – Л.,1991. – С. 61–63.

 112. Синонімія у термінології радіотехніки // Теорія і прагматика термінологічної лексики.– К., НКМ ВО, 1991.– С.47–48.

 113. Проблема національної технічної термінології і лексикографічна практика . – К., НКМ ВО, 1991.– С.49–59 (у співавторстві).

 114. Аналітична деривація як спосіб творення термінів. // термінологічні читання. Тези, К., 1991.– С.86–89.

 115. Словник лінгвістичних термінів Є Кротевича та Н.Родзевич у контексті аналогічних словників // Тези регіональної наук.конф.– Львів, 1991. – С.37–39.

 116. Питання уніфікації української технічної термінології // Міжнар.наукова конференція.– Чернівці, 1991.– С.112–114.

 117. Типологія та специфіка підручників з української мови 20–30-х років // регіон. наук. конф., присв. В.Сімовичу, Львів, 1992.– С.91–92.

 118. Термінологія 20–30-х років в оцінці І.Огієнка // Іван Огієнко: Тези допов. Всеукр.наук. конф. Львів, 1992.– Ч.І.– С.104–106.

 119. Засади вироблення української термінології // Тези І Міжнародн. наук. конф. Львів, 1992. – С.22–25. Українське термінознавство 30-х років і місце у ньому інженера Івана Шелудька // ІІ Міжнародний конґрес МАУ, Львів, 1993.– С. 233–238.

 120. Іван Шелудько і місце його в історії термінографії // Тези ІІ Міжнародної наук. конф. Львів, 1993. – С. 302–304.

 121. Від “Адельфотеса” до сучасного підручника української мови // Матеріали педагогічних читань. – Одеса, 1993. – Част. ІІ.– С.48–50.

 122. З приводу деяких термінологічних нововведень у сучасній технічній термінології // Матеріали наукової конференції “Семантика мови і тексту”.– Івано-Франківськ, 1993.– С. 59–60.

 123. З історії вироблення загальнограматичної концепції в українському мовознавстві // Функціональна граматика: Тези доповідей Міжнародної конференції.– Донецьк, 1991. – С. 89–90.

 124. Перспективи комп’ютеризації науково-технічної термінології // Тези П Міжнародної наук. конф. ”Проблеми української науково-технічної термінології”– вересень 1993. – Львів, 1993. – С.302–304

 125. Типологічно-зіставна характеристика українських і російських фразеологізмів // Тези VI міжнародного симпозіуму МЯПРЯЛ”94”.– Болгарія, Велико-Тирново, 1994. – С. 12–113.

 126. Технічні терміни з постпозитивними іномовними компонентами в українській мові // Словотвір як вияв динаміки мови: наукова конференція, присвячена пам’яті проф. Возного Т., Львів. 1994. – С. 104–106.

 127. Про «Російсько-український і українсько-російський словник з радіоелектроніки» // Тези ІІІ Міжнародної конференції “Проблеми науково-технічної термінології”, Львів, 1994. – С. 123–125.

 128. Системна організація української правничої термінології // Стан кондифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація : Тези ІІІ Всеукраїнської конференції, К., 1995.– С.136.

 129. Лінгвістика тексту в інтерпретації І.І.Ковалика // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 1995 – С. 81–82.

 130. Термінологія телебачення та її специфіка // Українська термінологія і сучасність: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, К., 1996. – С. 68.

 131. Лінгвістичні засади укладання «Російсько-українського словника з радіоелектроніки» // Українська термінологія і сучасність: Тези допов. К., 1996. – С. 99.

 132. Термінологічні проблеми на сторінках журналу “Рідна мова” // Славістичні записки. – №1. – 1996. – Тернопіль, 1996. – С. 10–12.

 133. Курс історії української мови в інтерпретації Б.В.Кобилянського // Бібліографія науковців університету: Броніслав Кобилянський (1896–1986), Львів, 1996. – С. 23–24.

 134. Становлення системи українських технічних термінів // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукраїнської наук. конф. Львів, 1996. – С. 139–140.

 135. Наукові поступи в технічній термінології 30-х років // Проблеми укр. науково-технічної термінології: Тези допов. VI Міжнар. наук. конф.– Львів, 1996. – С. 38.

 136. Запозичені слова в українській технічній термінології // Проблеми укр. науково-технічної термінології: Тези допов. VI Міжнар. наук. конф.– Львів, 1996.– С. 236.

 137. З досвіду викладання ділового мовлення правникам // Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС: Тези міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів,1997. – С.39–42.

 138. Термінологія і сучасний правопис// Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології, К., 1997, С. 59–62.

 139. Слова з компонентами АВІА-, АЕРО- у сучасній українській мові // Сучасні проблеми термінології та термінографії: Тези доп. міжн. наук. конф. – К., 2000. – С. 33–34.

 140. Іменний словотвір в системі українських технічних термінів / на матеріалі радіотехніки: Автореферат дис... канд. філол. наук.– К., 1987. – 17 с.

 141. Конкурсні тестові завдання з української мови та літератури. – Львів, 1993. – 82 с. (у співавторстві).

 142. Кузня майбутніх філологів // Основа, 1993. –  № 9/54.

 143. Взаємодія споріднених кафедр різних вузів // Правоохоронець: газета особового складу Львівського ін-ту внутрішніх справ. № 4 /015/, квітень 1997.

 144. Анкета – 2000 // Научно-техническая терминология: Научно-технический реферативний журнал. – Вып. 1.– М., 2000. – С. 24–25.

 145. Важливе довідкове джерело фінансової термінології  // Аудиторія: освітній студентський тижневик. – Ч. 6 ( 2366) – 15–21 лютого 2002.– С. 8.

 146. Нові тенденції розвитку української науково-технічної термінології // Всеукраїнська конференція «Нові тенденції розвитку української мови: аспекти перекладу», Асоціація Перекладачів України (м. Київ) спільно з агенцією перекладів Лінгвістичний Центр (м. Львів); Львів, 30.11.02 – 1.12.02.

 147. Новий підручник зі стилістики // Дивослово. – 2004. –  № 4. – С. 73–74 (рецензія на підручник Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.)

 148. Як написати учнівську наукову роботу: методичні рекомендації. – Львів: Кобзар, 2003 – 23 с. (у співавторстві).

 149. Культура фахового мовлення правника (у співавторстві). – Львів: Світ, 2003.

 150. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. Монографія. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. у-ту ім. Ів. Франка, 2004. – 520 с.

 151. Словник-довідник з методики викладання української мови. – Львів: Видав. центр Львівського ун-ту (вид. друге, доповнене і перероблене).  – 2005.  – 340 с. ( у співавторстві).

 152. Цивільний захист: Частина перша: Пожежно-рятувальна справа. Ілюстративний словник-довідник. – Львів: Сполом, 2006. 548 с. (у співавторстві).

 153. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мов// Вісник Нац. у-ту "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології". – 2004. –  № 503. – С. 34–38.

 154. Ще раз про точність методичних термінів // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: мовознавство. – 2004. – Ч. 1(11). – С.163–166.

 155. Слова-терміни з міжнародними компонентами, що уживаються у пре- і постпозиції // Вісник Львівського нац. ун-ту: Серія філол. – Вип. 34. – Ч. 1. – Львів, 2004. – С. 444–451.

 156. Мовна політика і терміни-запозичення // Національні інтереси: Серія національна безпека української термінології. – РЖ – Ч.13. – Львів, 2005. – С. 12–18.

 157. Творення термінів з міжнародними компонентами //  Українська термінологія і сучасність. – К., 2005. – С. 48–53.

 158. Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності // Вісник Нац. у-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2005. –  № 538. – С. 3–10.

 159. Функції газетних заголовків // Лінгвістичні дослідження:  зб. наук. пр. – Х.: ХНПІ, 2005. – Вип. 16. – С. 128 – 135.

 160. Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. –  № 559. – С. 18–22.

 161. Дослідження іншомовних запозичень в українській мові (історія, проблеми, здобутки) // Вісник Львівського національного ун-ту. – Вип. 38. – Серія філологічна. – 2006. – С. 97–104.

 162. Слова-терміни з міжнародними префіксами // Лінгвістичні дослідження: Збірник наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. –  Вип. 20. – Х., 2006. – С. 48–58.

 163.  Нова сторінка фінансово-економічної термінографії // Поступ. –  № 002. – 10 січня 2006 р. – С. 6.

 164. Видатна постать українського термінознавства (до виходу у світ біобібліографії «Олекса Горбач» (Львів: Ліга-Прес, 2004) // Проблеми української термінології: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2006. – С. 204–205.

 165. Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами у сучасній українській літературній мові: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спец. 10.02.01 – українська мова. – К., 2006. – 40 с.

 166. Новітні обшири синтаксичної теорії // Вісник Львівського нац. ун-ту:  Серія філологічна – Вип. 38. – 2006. – С. 190–195 ( у співат. із З. Терлаком).

 167. Мовна особистість українського генія крізь призму сучасної лінгвістики (Тетяна Космеда. Комунікативна компетенція  Івана Франка. – Львів: Паіс, 2006. – 328 с.) // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – 2006. –  Вип. 20. – С.168–173.

 168. Подія у фінансово-економічній термінографії // Вища школа. –  2006 –  № 4. –  С. 84–89.

 169. До проблеми викладання риторики в середній школі // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв'язки : 36. наук, праць. – Львів: Паіс , 2007. – С. 103–109.

 170. Ідіостиль науковця – ідентифікаційна ознака вченого // Ритми сучасної філології: 36 наук. статей до 50-річчя професора Т. А. Космеди.– Львів: Паіс, 2007. – С. 7–15.

 171. Особливості вживання слів з міжнародними компонентами у слов’янських мовах // Есперанто у XXI столітті: стан і перспективи розвитку (До 100-річчя книги Михайла Юрківа «Підручник міжнародного язика ЕСПЕРАНТО»): Матер. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 42–49.

 172. Інтернаціональні компоненти у структурі слів-термінів // Вивчаємо українську. – Х., 2007. – № 15 (127). – С. 2–5.

 173. Терміни та професійна лексика кінця XX – початку XXI століття //Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 2007.– С.69–73.

 174. Нові слова з міжнародними компонентами в газетному тексті // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського педагогічного університету ім. Е.С. Сковороди.– Вип. 23. – Х., 2007. – С. 18–24.

 175. Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С.3–7.

 176. Слова з міжнародними терміноелементами у слов’янських мовах // Język. Człowiek. Dyskurss // Szczecin, 2007. – st. 306–312.

 177. Термінологічна норма і неоніми // Мовознавство : Шостий міжнародний конгрес україністів, Київ-Донецьк. – К.–Д., 2007. – С. 119–130.

 178. Ксенізми як елементи міжкультурної комунікації // Вісник Львівського ун-ту: Серія Іноземні мови. – Вип. 14.– Львів: Львівський нац. ун-тет ім. І. Франка, 2007.– С. 299–305.

 179. Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593. – С. 3–7.

 180. Рецензія на книгу: Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні. інтерперсональні, риторичні виміри // Тетяна Космеда: Біобібліографічний покажчик. –Л.: Паіс, 2007.– С. 92–98.

 181. Вивчаймо хорватську! // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип..2.– Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С.2982–296. 180. 17. Книжка, написана болем серця // Дзвін. – 2007.– № 10. – С. 152–156.

 182. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підручник з грифом Міносвіти України – К.: Знання, 2008. – 415 с. (у співавторстві).

 183. Лінгвістичний аналіз тексту: Посібник з грифом Міносвіти і науки. – К.: Знання, 2008. – 419с.

 184. Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 14–19.

 185. Нова лексика з міжнародними компонентами та побутове мовлення // Лінгвістична палітра: зб. наук. праць з актуальних проблем лінгвістики. – Х. : 2009. – С. 141–152.

 186. Сучасна українська мова: оновлення лексичного складу // Вивчаємо українську мову та літературу : Наук.-метод. ж. видавничої групи «Основа». – Х., 2009. – № 19–21 (липень). – С. 9–12.

 187. Слово про вченого // Майстер гри слова: Збірник на пошану професора Ф.С. Бацевича. – Л., 2009. – С.197–201.

 188. Текстові категорії: проблема виокремлення та трактування в сучасній науці // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Лінгвістика». – Вип. 9. – Херсон, 2009. – С. 20–26.

 189. Слова з компонентом -метр- у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: Зб. наук праць  Нац. авіаційного ун-ту. – Вип.17. – К., 2009. – С. 314.

 190. Термінологія: національна чи міжнародна? // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології»,  № 648. – Л., 2009. – С. 38.

 191. Проблема текстових категорій у сучасній науці // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць Харківського наці. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – Вип. 27. – Х., 2009. – С. 112–120.

 192. Числівники в художньому тексті // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Філологічна. – Вип. 46. – Ч.2. Львів, 2009. – С. 197–207.

 193. Запозичена лексика в сучасних терміносистемах // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць Донецького національного університету. – Вип. 20. – Донецьк, 2010. – С. 158–161.

 194. Слово про Вчителя // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 50. – Л., 2010. – С.10–14.

 195. Іншомовні слова, кальки чи національні відповідники? // Українська наукова термінологія: Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу». – № 2. – К. : Наук. думка, 2009. – С. 926.

 196. Іван Франко та іншомовні слова // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 287–298.

 197. Терміносистема права в навчальному процесі // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому навчальному закладі (термінологічне словотворення)». – Дніпропетровськ, 2010. – С.84–90.

 198. Мовна норма і термін // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Вип. 9. – Дніпропетровськ: Літограф, 2010. – С. 138–150.

 199. Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 676. – С. 102–106.

 200. Сучасне українське термінознавство: проблеми і перспективи розвитку // Українська мова в національному просторі України : матер. наук.-практ. конф. (Львів, 15 грудня 2010 р.). – Л., 2010. – С. 40–47.

 201. Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення // Термінологічний вісник. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 156–163.

 202. СловоСвіт'2010. Обговорення проблем української термінології // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 1. – С. 29–30 (Б. Рицар)

 203. Українське термінознавство 1920-х років: погляд з позицій ХХI століття // Вісник Львівського університету: Серія філологічна (Загальне мовознавство). – Л., 2011. – Вип. 52. – С. 108–122.

 204. Українське термінознавство 1940–1950-х років // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2011. № 709. – С. 74–78.

 205. Терміни-словосполучення і фразеологізми // ”Wort – text –zeit” Greifswalder Betrage zur Slawistik X: Materialen der Gemeinsammenn wissenschaftischn Konferenz des Instituts für Slawische Philologie der Universitat Szczecin und des Lehrstuhls für Fremdsprachliche Philologien der Universitat Greifswald. – Greifswald, 2011. – S. 52–54.

 206. Проблема національного і запозиченого в термінології // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту: Філологічні науки. – 2012. – № 1. – С. 268–272.

 207. Терміни з міжнародними соматичними компонентами в сучасній українській мові // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 169–180.

 208. Специфіка термінів з інтернаціональними компонентами в сучасній українській мові // Ucrainica V: soucasná ukrainistika: Problemy jazyka, literatury a kultury : sbornik prispevku z mezinarodni conference VI. Olomoucke symposium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy (Olomouc, 23–25.8.2012 / Univerzita Palackeho v Olomouci. –  Olomouc, 2012. – 97–102.

 209. Вільні та стійкі словосполучення у науковому тексті // Słowo. Tekst. Czas XI: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym / pod red. M. Hordy, W. Mokijenki, T. Szutkowskiego, Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald, 2012. – 679–686.

 210. Біобібліографічні словники – скарбниця національної культури // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 57. – С. 117–124.

 211. Українське термінознавство 1960–1990-х років // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 24–28.

 212. Галліцизми в українській науково-технічній термінології // Пристрасть науки. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 358–365.

 213. Українське термінознавство і сьогодення // Українська наукова термінологія. – 2012. – № 4. – С. 86–93.

 214. СловоСвіт 2012 // Стандартизація, сертифікація, якість, 2012. –  № 6 (79). – С. 42–44. (Б. Рицар)

 215. Українське термінознавство в іменах. – Л. : Літопис, 2012. – 290 с.

 216. Терміни з компонентами фіт(о)-...-фіт(о) в українському науковому мовленні // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. 765. – С. 43–47.

 217. Словотвірні норми і термінологія // Термінологічний вісник. – К., 2013. – Вип. 2 (1). – С. 202–210.

 218. Міжнародна лексика в термінології // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2013. – Вип. 3.

 219. Українська наукова лексика. Міжнародні компоненти в термінології : навч. посібн. – К. : Знання, 2013. – 296 с.

 220. Правнича термінологія крізь призму лінгвістики // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2014. – № 791. – С. 112–117.

 221. Слова з міжнародними компонентами дендро-, ксило- в сучасній українській мові // Україноцентризм наукового сумління : зб. наук. пр. на пошану проф. Зеновія Терлака. – Л., 2014. – С. 225–240.

 222. Термінологічні питання на сторінках часопису «Рідна мова»   // Термінологічний вісник : зб. наук. пр. : у 2 ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015. – Вип. 3 (1). – С. 53–59.

 223. Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові слова з компонентом гідро-) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2015. – № 817. – С. 28–35.

 224. Медична термінологія крізь призму лінгвістики // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». –  Л., 2016. – С. 158–160.

 225. Посібники з термінознавства й навчальний процес // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 1823.

 226. Підручники з термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 2329.

 227. Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – № 890. – С. 55–61.

 228. Колір і термінолексика // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 24‒31.

 229. Орфографія чи ортографія? // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 33–38.

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології