ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

1 2 жовтня 2010 р.


Рицар Б. Засади укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки / Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1−2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2010. ‒ С. 45–48.


        

УДК 800

 

Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак

Національний університет «Львівська політехніка»,

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Держспоживстандарту та Міністерства освіти України

 

Засади укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки*

 

© Рицар Б., Сніцарук Л., Мисак Р., 2010

 

У статті висвітлено засади укладання перекладного термінологічного словника з радіоелектроніки та суміжних галузей знань. Проаналізовано макро- та мікроструктуру словника.

Ключові слова: термінологічний перекладний словник, структура словника, реєстрове слово, гніздо, радіоелектроніка.

 

The article deals with the principles of electronics and boundary knowledge branches dictionary constructing. Macro- and microstructure of the dictionary are analyzed.

Keywords: terminology dictionary, structure of dictionary, register word, word family, electronics.

 

Одним із показників науково-технічного, інтелектуального та культурного рівня розвитку держави є стан національної термінології, а особливо це стосується стану термінології передових та новітніх галузей науки й техніки. Формування та становлення термінології є досить тривалим процесом, що складається з лексикографічного етапу, етапів унормування та стандартування [1]. Цей процес переважно передбачає подальший перехід до гармонізації національної термінології з міжнародною — встановлення відношень еквівалентності між національними термінологічними стандартами в межах однієї чи кількох мов, що необхідно для кращого порозуміння на всіх рівнях міждержавних стосунків. З іншого боку, якщо своєчасно не досліджувати й не розвивати термінологію та терміно-творення передових галузей науки та техніки, то можна зіткнутися із проникненням до фахової національної мови чужомовних кальок, термінів-перекручів, спотворення науково-технічного стилю мови. Саме на подальший розвиток та унормування української термінології з такої передової галузі науки й техніки, як радіоелектроніка, та її гармонізації з англійською було спрямовано дослідження терміносистем із цієї царини знань для формування термінологічного словника.

Мета статті — описати засади, на яких укладено українсько-англійський словник із радіо-електроніки, та проаналізувати його макро- та мікроструктуру.

Як видно з досліджень української термінографії [2], більшість укладених і виданих в Україні перекладних термінологічних словників є російсько-українськими, натомість перекладних словників із першою українською мовою є дуже мало. Українську термінографію з радіоелек-троніки за період 1948–2002 рр. представляють десять словників, серед них з радіотехніки видано один, із радіоелектроніки — два, з електротехніки — пять, з електроніки — два. З них тільки два перекладних словників з інших мов, окрім російської, це: англійсько-український електротехнічний словник [АУЕС] та англійсько-українсько-німецький словник скорочень з електроніки [АУНССЕ]. Починаючи з 2002 р. серед виданих словників із згаданої галузі треба відзначити російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики [РУСРРР]. Однак частка українсько-чужомовних та українських тлумачних словників (таких необхідних передусім для усталення та стандартування української термінології) залишається й зараз незначною, а з огляду на те, що фахова термінологія сьогодні значною мірою розвивається під упливом англійської, то для формування сучасної української термінології важливо не зволікати з виданням українсько-англійських та англо-українських термінологічних словників. Тому можна вітати видання у 2008 р. українсько-англійського науково-технічного словника [3], у якому міститься понад 120 тис. загальнотехнічних термінів і терміносполук. Проте відчувається нестача вузькофахових обсяжних термінологічних перекладних та тлумачних словників, які б сприяли унормуванню української термінології з певної галузі знань та її гармонізації з міжнародною. З огляду на це укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки є нагальним завданням термінографії.

Макроструктуру словника сформовано з урахуванням того, що його реєстр укладено на базі термінів та словосполук російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектро-ніки [4]. Цей реєстр суттєво доповнено дібраними з найрізноманітніших джерел (каталоги, журнали, монографії, наукові статті, інтернет тощо) термінами мікроелектроніки, радіоелектроніки, телевізійної, радарної, лазерної, цифрової та аналогової техніки, радіозв’язку, електронних компонентів, акустики, також термінами із суміжних галузей знань — математики, фізики, обчислювальної техніки та програмування тощо. Разом з тим усунуто такі застарілі терміни та терміносполуки, як наприклад: ЕОМ, перфокарта, радіолампа тощо. Обсяг словника — близько 50 тисяч термінів та терміносполук. Добираючи українські терміни, автори спиралися на засади, розроблені Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ, ТК 19) [5]: 1) відроджувати та розвивати українську мову; 2) добирати питомо український термін; 3) добирати точне за значенням українське слово; 4) не запозичати чуже слово за наявності українського відповідника; 5) запозичати термін безпосередньо з мови-оригіналу; 6) засвоювати чужий термін за граматичними й правописними нормами української мови; 7) дотримуватися розподілу віддієслівних іменників за дією, подією й наслідком. У процесі укладання словника автори також намагалися максимально врахувати вимоги ДСТУ 3966-2000 «Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» [6]. Однак беззаперечно дотриматися всіх вимог цього стандарту авторам не вдалося. Так, не вдалося цілком уникнути синонімії у процесі пошуку англійських відповідників через багатоваріантність англійської мови [7].

У словник увійшли як усталені терміни, які вживають із часу виникнення радіоелектроніки, так і сучасні одиниці. Це — спроба якнайповнішого перегляду та унормування української термінології з радіоелектроніки після виходу в 1995 році російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектроніки [4] з метою її гармонізації з англійською. Словник, звичайно, не може претендувати на абсолютну повноту базових термінів, оскільки радіоелектроніка невпинно розвивається. Як приклад можна навести появу й розвиток нанотехнологій, цифрового телебачення, новітніх інформа-ційних технологій тощо.

Українсько-англійський словник термінів з радіоелектроніки укладено як перший том двотомного українсько-англійського та англійсько-українського словника з радіоелектроніки, тому автори не подали наприкінці словника зворотного англійсько-українського покажчика термінів.

Реєстрові слова (гасла) у словнику розміщено в абетково-гніздовому порядку. Гасла подано терміном (окремим словом) або терміносполукою у прямому порядку слів.

Реєстрові іменники подано в називному відмінку однини; реєстрові прикметники та дієприк-метники — у називному відмінку однини переважно чоловічого роду. Якщо реєстровий термін трапляється в множині, то він має позначку мн. Реєстрові іменники чоловічого та середнього роду подано разом із родовим відмінком однини через кому й тильду, наприклад: завал,~у; коліно,~а.

У словнику використано два типи словникових статей, які мають модифіковану до конкретних потреб, але однотипну структуру. Перший тип має вигляд: українське гасло подано грубим шрифтом; англійський відповідник — звичайним шрифтом; позначки (галузь застосування, граматичні позначки тощо) та коментарі — похилим шрифтом (коментарі подано ще й у круглих дужках); за знаком ● подано терміни-словосполуки (якщо є), де вжито реєстрове слово; наприкінці гнізда може бути посилання на інші гасла-терміносполуки через «див. також». Реєстрове слово в термінах словосполуках замінено на першу літеру із крапкою (за повного збігу з гаслом) або «перша літера» + «тильда» + «закінчення» (коли відрізняються закінченнями). Наприклад:

бар’єр,~а   barrier  ●  б. багатовимірності   course of multi-dimensionality мат.; б. для ядерного поділу fission barrier; б. Шоткі Schottky barrier; див. також газовий б.; енергетичний б.; ізоляційний б.; контактно-потенційний б.; кулонівський б.; потенціяльний б.; тепловий б.; ядерний б.

налагоджувальний || відлагоджувальний   debugging, checkout обч. прк.  ●  н~на програма   debug driver; н. оператор   debugging statement; н. пристрій || налагоджувач debugger

Другий тип словникових статей — це посилання через див. на іншу, основну словникову статтю. Вживається тоді, коли гаслом є абревіатура або термін, повний синонім іншого терміна зі словника:

КТБ   див. кабельне телебачення

випростувальний пристрій   див. випростувач

Словникова стаття найчастіше містить одне реєстрове слово. Однак є винятки:

1) реєстрові віддієслівні іменники доконаного та недоконаного виду наведено через кому із позначками дк. та ндк.

аварійне вимкнення дк., аварійне вимикання ндк.   emergency disconnection, emergency abort

2) через знак || наведено синоніми, яких може бути декілька, наприклад:

абетка || алфавіт   alphabet, character set

закрито || зачинено || замкнено   closed

повна та скорочена форми гасла, наприклад:

адреса комірки пам’яті || адреса пам’яті   memory location, storage location, memory address

абревіатура та її повне найменування, наприклад:

нагромаджувач на магнетних дисках || НМД   magnetic disk, disk drive, disk unit

Деякі українські терміни подано з наголосом. Це зумовлено різними значеннями терміна залежно від наголосу та поняттєвими особливостями терміна, наприклад:

білизна́   whiteness клр.

порядко́вий   line-by-line, by line, per line тлб.

скінче́нний автомат   finite-state automato

Англійські відповідники подано звичайним шрифтом після кожного реєстрового слова. Після англійських відповідників можуть бути розміщено позначки: 1) належності до певної галузі знань: елн. електроніка, обч. обчислювальна техніка й програмування, кос. космічна техніка тощо (усього 26 галузевих позначок); 2) граматичні: прк. — прикметник, дк. — доконаний вид, мн. — множина, тощо; 3) інформаційні: амр. — американський термін тощо. Додаткові пояснення та коментарі виокремлено похилим шрифтом у круглих дужках.

Багатозначні відповідники відокремлено комою за зменшенням вживаності, семантично-віддалені — крапкою з комою. Різні за значенням англійські відповідними відокремлено погрубленими арабськими цифрами:

вакантний   vacant, empty, unoccupied прк.  ●  в~не місце   1(у твердих тілах) lattice vacancy; 2. (в атомах) shell vacancy

нерівність,~ності   1. || диспаритетність   inequality, disparity, odds обч.  ●  н. Крамера-Рао   Kramer-Rao inequality; н. модулів inequality of modules; н. однакового змісту same-sense inequality; н. протилежного змісту opposite-sense inequality; див. також абсолютна н.; жорстка н.; нежорстка н.; строга н. 2. roughness  ●  н. профілю поверхні   surface profile roughness

ясність,~ності   1. clarity; 2. (зрозумілість) definition

Факультативні елементи англійських термінів-словосполук подано в круглих дужках

аплікатор,~а   applicator ● а. випромінювання   radiation(-type) applicator

буферний  buffering  ●  б~на батарея   buffer battery, floating battery; б~на батарея акумуляторів   buffer (storage) battery, floating (storage) battery

Деякі прикметникові англійські терміни подано з варіантними суфіксами -ic та -ical.

арифметичний   arithmetic(al)

Треба читати: arithmetic та arithmetical.

У процесі укладання словника автори дотримувалися норм чинного правопису української мови, проте в написанні деяких термінів більш схиляються до проєкту нової редакції правопису. Це стосується написання таких слів, як проєкт, йон, матеріял, магнет тощо та їх похідних.

Висновки. Аналогів подібних термінологічних перекладних словників як за обсягом (близько 50 тисяч термінів) і добором галузевих термінів, так і за напрямком перекладу (українсько-англійський) на сьогоднішній час нема. Значення цього словника полягає ще й у тому, що він широко подає поряд з однослівними термінами термінологічні словосполуки. Велика кількість галузевих позначок біля термінів, коментарі та використання терміносполук дозволять користувачеві дібрати точний англійський відповідник до українського терміна, незважаючи на багатоваріантність англійської мови. Укладання словника є актуальним, своєчасним і сприятиме як усталенню та унормуванню української науково-технічної термінології з радіоелектроніки, так і її гармонізації з англійською. Заслуговує на увагу добір термінів із дотриманням норм української мови та засад термінотворення, зафіксованих у ДСТУ 3966-2000 [6] та напрацюваннях ТК СНТТ [1; 5]. Словник заплановано видати в термінографічній серії СловоСвіт одночасно із електронною версією на компакт-диску.

Поява українсько-англійського словника з радіоелектроніки знайде своїх користувачів не тільки серед фахівців інженерно-технічних та наукових працівників, перекладачів науково-технічної літератури, викладачів та студентів вищих і середніх навчальних закладів, але й усіх, хто цікавиться радіоелектронікою.

 

АУЕС — Чабан В. Англо-український електротехнічний словник / В. Чабан. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 1996 — 256 с. АУНССЕ — Циганюк Б. Англо-українсько-німецький словник скорочень з електроніки / Б. Циганюк. — К: Аверс, 1999. — 189 с. РУСРРР — Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики / [за ред. В. С. Калашника, М. Т. Черпака]. — К.: Наук. думка, 2006 — 650 с.

 

1. Рицар Б. Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології — 10 років: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — 2002. — № 453. — С. 3–12. 2. Комова М. Українська термінографія (1948–2002) : Бібліограф. покажчик / М. Комова Л.: Ліга-Прес, 2003 112 с. (Термінографічна серія СловоСвіт, № 5). 3. Саврук М. Українсько-англійський науково-технічний словник / М. П. Саврук. — К.: Наук. думка, 2008. — 912 c. — (Словники України). 4. Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки / Б. Рицар., К. Семенистий, І. Кочан; за ред. Б. Рицара. Л.: Логос, 1995. 608 с. 5. Засади унормування української фахової термінології [Електронний ресурс] // Інтернет-сторінка Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології. Режим доступу: www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_concept.htm. 6. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять: ДСТУ 3966-2000. — [Чинний від 1999-06-19]. — К.: Держстандарт України, 2000. 32 с. — (Національний стандарт України). 7. Рицар Б. Українсько-англійський та англо-український словник з електроніки / Б. Рицар, Л. Сніцарук, О. Третяк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — 1998. — № 336. — C. 175–177.

 

* Словник заплановано видати в 2011 році.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології