ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XVI Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2020

«Проблеми української термінології»

1 – 3 жовтня 2020 р.


Шуневич Б. Лексикографічні праці науковців Львівського національного аграрного університету // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 13 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 79‒82.


      

УДК 001,4;797.2

 

Богдан Шуневич

Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

 

Лексикографічні праці науковців Львівського національного аграрного університету

 

© Шуневич Б. І., 2020

 

У статті проаналізовано словники сучасної сільськогосподарської та дотичної до неї термінології, створені у Львівському національному аграрному університеті, описано види цих словників, а також запропоновано варіанти укладання таких довідкових матеріалів у найближчому майбутньому.

Ключові слова: українська мова, перекладний словник, словник сільськогосподарських термінів.

 

The article deals with the modern agricultural and related terminology dictionaries edited at the Lviv National Agrarian University, describes the dictionary types, as well as offers versions for compiling such reference materials in the further future.

Keywords: Ukrainian language, translation dictionaries, dictionaries of agricultural terms.

 

Основними центрами укладання українських словників аграрної тематики є заклади вищої освіти (ЗВО) нашої країни та науково-дослідні інститути Національної академії аграрних наук (НААН) України. Професорсько-викладацький штат Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ), який готує фахівців для агропромислового комплексу й, зокрема, викладачі кафедр іноземних мов, української мови, спеціальних кафедр університету зробили свій внесок у створення словників цієї галузі знань.

У процесі дослідження виявлено, що в Україні вже видано декілька великих обсягом перекладних англійсько-німецько-французько-українських словників сільськогосподарських термінів. Наприклад, у Передмові до «Англійсько-українського сільськогосподарського словника» йдеться, що в цьому виданні обсягом 82 тис. термінів і термінологічних сполучень* «подано термінологію, якою користуються працівники агрономії, агротехніки та зоотехніки в англомовних** країнах». Лексика стосується «базових сільськогосподарських галузей, як-то: рослинництва та насінництва, тваринництва та бджолярства, лісівництва та городництва, агрохімії та захисту рослин, біології та генетики рослин і тварин, механізації та автоматизації сільськогосподарського виробництва, метеорології та ґрунтознавства» [1, с. 3–4]. Джерельною базою цього словника є п’ять російськомовних й один англійськомовний словники сільськогосподарських термінів, а також один англійсько-український та українсько-англійський і шість англійськомовних словників загальновживаної лексики за 1965–2013 рр.

Із цієї інформації про лексичний склад «Англійсько-українського сільськогосподарського словника» бачимо, що є потреба доповнити його новими термінами, які виникли за останнє десятиріччя.

Мета доповіді – проаналізувати словники сучасної сільськогосподарської та дотичної до неї термінології, створених у Львівському національному аграрному університеті, описати їхні види, показати перспективи укладання таких довідкових матеріалів у найближчому майбутньому.

Матеріал дослідження – каталоги бібліотеки ЛНАУ, звіти про наукову роботу кафедри іноземних мов (ІМ) та інших кафедр університету. Результати дослідження показали, що найактивніше цю роботу провадили в нашому університеті саме протягом десяти останніх років. Спільна діяльність мовознавців і фахівців різних технічних галузей знань дала можливість підготувати й видати понад 30 перекладних словників за основним профілем університету, споріднених із сільськогосподарською тематикою спеціальностей, а також значну кількість різноманітних словників-мінімумів термінів українською, англійською та німецькою мовами.

У процесі дослідження виявлено, що створені у ЛНАУ словники можна поділити на такі види: 1) перекладні двомовні (англійсько-українські, німецько-українські та навпаки – українсько-англійські, українсько-німецькі) словники сільськогосподарських термінів й інших галузей знань із сфери сільськогосподарського виробництва, автори викладачі англійської та німецької мов кафедри іноземних мов ЛНАУ. Ці словники рецензували мовознавці кафедр ІМ ЗВО Львова й науковці спеціальних кафедр ЛНАУ та інших українських закладів вищої освіти. До прикладу, «Англійсько-український та українсько-англійський словник базової термінології з геодезії, картографії та землеустрою» [2], «Німецько-український сільськогосподарський словник» [3], «Українсько-англійський словник базової термінології у сфері туризму» [4]; 2) актуальними є словники сільськогосподарських термінів, які уклали спільно викладачі кафедри іноземних мов або української мови кафедри гуманітарної освіти й викладачі спеціальних кафедр нашого університету, наприклад, «Гербологія: Українсько-німецький та німецько-український словник» [5] тощо. Тому більшість виданих у ЛНАУ словників стосуються сільськогосподарської тематики; 3) хоча для перекладу науково-технічної літератури, яка стосується архітектури та будівництва у сфері*** сільського виробництва, механіки та енергетики, механізації та автоматизації сільського виробництва і, зокрема, автомобільного транспорту [6], економіки та інших галузей народного господарства, також потрібні відповідні довідникові, перекладні словники. Тому викладачі мовних і технічних кафедр Львівського національного аграрного університету уклали низку таких словників на базі англійської, німецької та російської термінології, наприклад, «Аграрна механіка та енергетика: Російсько-український словник науково-технічної термінології» [7], «Українсько-англійський словник базової термінології з будівництва» [8]; 4) крім двомовних, у ЛНАУ видано два тримовних словники, а саме, «Українсько-німецько-англійський та англійсько-німецько-український тематичний словник з агрономії» [9]. До укладання «Англійсько-українсько-російського словника скорочень з аграрної інженерії» [10], залучено науковців та фахівців нашого університету, інших організацій України й закордонних співавторів; 5) крім уже згаданих перекладних словників, у ЛНАУ видано також українськомовний тлумачний словник, укладачами якого є фахівці з будівництва та архітектури, наприклад, «Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури» [11]. На думку авторів, у цьому словнику наведено найпоширеніші терміни, якими часто послуговуються в цій галузі. Рецензентами другого-п’ятого видів словників були науковці спеціальних кафедр ЛНАУ та інших українських закладів вищої освіти, які добре володіють українською та іноземними мовами.

Укладаючи свої праці згаданого вище першого виду, викладачі кафедр іноземних мов добирали найуживанішу термінологічну лексику, виявлену під час перекладу технічних текстів на практичних заняттях зі студентами старших курсів ЛНАУ.

Джерельною базою зазначених видань другого-п’ятого видів в основному є сучасна науково-технічна література (монографії, навчальні посібники, патентна документація, інструкції, матеріали різного рівня конференцій тощо), яку перекладали студенти й викладачі різних кафедр нашого університету із залученням українських і закордонних словників.

Укладаючи свої праці, викладачі кафедр іноземних мов добирали найуживанішу термінологічну лексику, виявлену під час перекладу та практичних занять зі студентами ЛНАУ.

Укладені словники охоплюють в основному лише терміни і термінологічні сполучення або тільки скорочення, або поєднують їх в одному словнику. На нашу думку, під час укладання кожного словника потрібно провадити комплексне дослідженням науково-технічної літератури, на основі якої укладають словника, і поряд із термінами, термінологічними сполученнями вводити до нього у формі додатків списки абревіатур, скорочень, номенклатури, а також списки власних імен знаних українських і закордонних авторів наукових праць (статей, доповідей, монографій, посібників), назв навчальних закладів й інших організацій, які мають стосунок до тематики цього словника та часто трапляються в науково-технічній літературі [12].

Виданий «Короткий англійсько-український словник термінів автомобільного транспорту» [6] обсягом понад 7 000 термінів і терміносполучень**** сучасної англійської та української мов містить науково-технічну термінологію з такої тематики: типи автомобілів, агрегатів, деталей і вузлів, експлуатування та ремонтування автомобілів, а також загальнотехнічні терміни, які часто вживають в автомобільній літературі. Що стосується іншої його версії «Українсько-англійський словник термінів автомобільного транспорту», то його укладає авторський колектив викладачів (мовознавців і фахівців цієї галузі) кількох ЗВО України, що дасть можливість зреалізувати згаданий комплексний підхід під час його укладання і значно збільшити обсяг словника за рахунок нових термінів цієї тематики у сфері сільськогосподарського виробництва.

Висновки. Таким чином зусиллями викладачів ЛНАУ створено довідкові матеріали від словників-мінімумів (обсягом кількох сотень термінів) [13] до коротких (обсягом 57 тисяч термінів) [6] і до великих обсягом словників (45 000 термінів) [10]; від одномовного словника-довідника [11] до двомовних [29; 13] і тримовних словників [9; 10].

На нашу думку, словники, які уклали викладачі іноземних мов в основному охоплюють найуживаніші з кожної конкретної галузі знань терміни, що мають стати активною лексикою студентів під час занять з іноземної мови на старших курсах усіх спеціальностей університету. Цими словниками мовознавців і фахівців різних технічних спеціальностей послуговуються не тільки студенти, а й викладачі для перекладання науково-технічної літератури.

Узагальнивши досвід укладання словників в Україні та ЛНАУ, можна передбачити створення словників нових термінів, які виникнуть і часто використовуватимуться в науково-технічній літературі сільськогосподарської тематики як додатки до вже укладених. Але потрібно готувати окремі видання, як до прикладу, ми видавали списки нових термінів терміносистеми робототехніка під час укладання словника термінів цієї тематики [14].

До створення словників, їхнього рецензування у ЛНАУ залучено як мовознавців (викладачі англійської, німецької та української мов), так і фахівців різних технічних галузей знань (науковці багатьох спеціальних кафедр університету). Уважаємо перспективним об’єднання в авторські колективи провідних науковців відповідних галузях кількох ЗВО, науково-дослідних інститутів НААН України для укладання великих обсягом та якісних словників для всіх напрямів сільськогосподарського виробництва.

 

1. Англійсько-український сільськогосподарський словник. В [Текст] = Agricultural Dictionary English-Ukrainian. B / авт. проекту Т. Бусел ; уклад. Є. Ткачова ; упоряд. та заг. ред. С. Мочалова. Київ ; Ірпінь : Перун, 2017. 701 с. 2. Добровольська С., Гавришків Н., Іщенко О. Англійсько-український та українсько-англійський словник базової термінології з геодезії, картографії та землеустрою. Львів : Львівський НАУ, 2017. 228 с. 3. Городецька Н. Німецько-український сільськогосподарський словник. Львів, 2013. 110 с. 4. Гавришків Н., Городецька Н., Мироненко Н. Українсько-англійський словник базової термінології у сфері туризму. Львів : Львівський НАУ, 2019. 210 с. 5. Шувар І., Городецька Н. Гербологія: Українсько-німецький та німецько-український словник. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. 112 с. 6. Шуневич Б., Олексів Г. Короткий англійсько-український словник термінів автомобільного транспорту. Львів: СПОЛОМ, 2019. 168 с. 7. Гайдучок В., Дерпак О. Аграрна механіка та енергетика : російсько-український словник науково-технічної термінології. Львів : Львівський державний аграрний університет, 2007. 291 с. 8. Добровольська С., Панчишин С., Грицевич А. Українсько-англійський словник базової термінології з будівництва. Львів : ЛНАУ, 2016. 150 с. 9. Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. Українсько-німецько-англійський та англійсько-німецько-український тематичний словник з агрономії. Львів : ЛНАУ, 2012. 110 с. 10. Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії / за заг. ред. В. Снітинського, В. Богуслаєва, В. Дринчі. Київ : АртЕк, 2018. 452 с. 11. Шмиг Р., Боярчук В., Добрянський І., Барабаш В. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / за заг. ред. Р. Шмига. Львів, 2010. 222 с. 12. Шуневич Б. Комплексне дослідження української та англійської термінології з дистанційного навчання // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2005. № 538. С. 43–48. 13. Турчин І., Добровольська С. Українсько-англійський та англо-український словник з механіки. Львів : ЛНАУ, 2019. 45 с. 14. Шуневич Б., Тихомирова М. Рекомендуемый перевод с английского языка новых терминов // Экспресс-информация. Серия «Иностранная техника и экон. средств связи». Москва, 1986. Вып. 25. С. 9–11.

 

* сполук – тут і далі ред.

** англійськомовних – ред.

*** галузі – тут і далі ред.

**** терміносполук – ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології