ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XVII Наукової онлайн-конференції СловоСвіт 2022

«Проблеми української термінології»

6 – 8 жовтня 2022 р.


Гінзбург М. Правила вживання компаративів у фахових текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 3‒23.


      

УДК 81'366.55:006.05

 

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

 

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ КОМПАРАТИВІВ У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ

 

© Гінзбург М. Д., 2022

 

У статті досліджено типові синтаксичні конструкції з прикметниковими та прислівниковими компаративами в українських загальновживаних і фахових текстах та з’ясовано їхні семантику, граматичні особливості й відмінності від подібних російських конструкцій. Вирізнено два різновиди конструкцій – порівняльні та обмежувальні й показано їхню формальну відмінність. Уточнено наявні правила викладання вимог до граничних значень і сформулювано правила викладання вимог до кількісних, просторових і часових характеристик процесів.

Ключові слова: українська мова, предмет, процес, величина, порівняння, прикметник, прислівник, компаратив, порівняльна конструкція, обмежувальна конструкція.

 

The article studies typical syntactic constructions with adjectival and adverbial comparatives in the Ukrainian commonly used and professional texts and elucidates their semantics, grammatical features and their differences from similar Russian constructions. Two types of constructions – comparative and restrictive – are distinguished and their formal difference is shown. The existing rules for setting forth the requirements for limiting values are clarified and the rules for setting forth the requirements for quantitative, spatial and temporal characteristics of processes are formulated.

Keywords: Ukrainian language, material object, process, quantity, comparison, adjective, adverb, comparative, comparative constructions, restrictive constructions.

 

СУТЬ ПРОБЛЕМИ

Порівнювання[1] (англ. comparison [2, с. 187]; рос. сравнение [3, с. 544]) – це пізнавальна мисленнє́ва операція, що встановлює тотожність (подібність) або відмінність досліджуваних пар об’єктів пізнава́ння (предметів[2], процесів[3], величин[4] тощо). Без порівнювання неможливо пізнавати навколишній світ. Порівнювати між собою можна будь-які об’єкти пізнава́ння, але за умови, що їх порівнюють лише за якоюсь точно вирізненою в них ознакою. З метою розрізнити порівнюють тоді, коли треба встановити якісну чи кількісну відмінність зіставлюваних об’єктів пізнава́ння, а порівнювання з метою ототожнити лежить в основі умовиводів за аналогією, тому таке порівнювання – це спосіб пояснити специфіку об’єкта пізнавання через наукову аналогію (напр., модель будови атома, яку свого часу запропонував Ернест Резерфорд: електрони рухаються навколо позитивно зарядженого ядра, у якому зосереджена майже вся маса атома, подібно тому, як планети рухаються навколо Сонця) або через метафору (напр.: Архітектура – це застигла музика) [3, с. 307–308, 435, 544; 5, с. 130; 6, с. 171].

Результатом цієї пізнавальної мисленнєвої операції є порівняння (англ. comparison [2, с. 187]; рос. сравнение [7, с. 327]), тобто мовна формула, яка зазвичай містить такі три основні й потрібні складники [7, с. 327; 8, с. 6; 9, с. 507]:

1) суб’єкт порівняння, ознаки якого пізнають, розкривають, порівнюючи з другим або іншими; його ще можна назвати пізна́ваним;

2) об’єкт порівняння, що має відому та яскраво виражену ознаку, характерну для нього за певних умов або взагалі. Об’єкт порівняння опускають, коли порівнюють ознаку того самого предмета, процесу чи ту саму величину за неоднакових обставин або в різні часові моменти (зокрема теперішній і попередній) (приклад 1);

 

Приклад 1. Ґрунт став важчий і м’якший [10, с. 246].

 

3) основа порівняння, тобто ознака зіставлюваних об’єктів пізнавання, яка може бути як атрибутивна (тобто незалежна від часу), так і предикативна (тобто пов’язана з часом). У разі ототожнювання основу порівняння іноді опускають, коли об’єкт порівняння має якусь одну характерну для нього ознаку, яка ніби постійна для нього завжди, без якої його не мислять, і цю ознаку якраз прийнято за основу порівняння. Наприклад, у порівнянні … рука, мов лід … основою порівняння є температура предметів.

Розглянемо такі два приклади порівняння.

 

Приклад 2. Мед солодший за цукор.

Приклад 3. Гепард бігає швидше, ніж вовк.

 

У прикладі 2 суб’єкт порівняння – це мед; об’єкт порівняння – це цукор; а основа порівняння – це атрибутивна ознака солодкість. Тоді як у прикладі 3 суб’єкт порівняння – це гепард; об’єкт порівняння – це вовк; а основа порівняння – це предикативна ознака біг із максимальною швидкістю. Зауважимо, що в прикладах 2, 3 йдеться про градацію предметів за певною ознакою, а не про кількісне визначення основи порівняння для кожного предмета.

Порівняння поділяють за змістом на логічні, використовувані переважно у фахових текстах, та образні, характерні лише для художніх текстів [9, с. 507]. Своєю чергою в логічних порівняннях залежно від мети можна вирізнити ототожнювальні (уподібнювальні) порівняння та розрізнювальні порівняння. Далі ми обмежимося лише останніми.

Для побудови порівнянь кожна мова має власні синтаксичні конструкції[5] та потрібні для них мовні засоби. Основними засобами української мови є такі [9, с. 507]:

1) форми ступенів порівняння (англ. degrees of comparison; рос. степени сравнения) прикметників і прислівників:

– вищий ступінь або компаратив (лат. comparativus – порівняльний, від compar – подібний, рівний; англ. comparative; рос. сравнительная степень), тобто мовний засіб, призначений передавати більший/менший ступінь вияву зіставлюваної ознаки, характерної для двох носіїв або властивої одному носієві за неоднакових обставин чи в різні моменти часу [11, с. 27];

– найвищий ступінь або суперлатив (лат. superlativus – найвищий; англ. superlative; рос. превосходная степень), тобто мовний засіб, призначений передавати найбільший/найменший ступінь вияву зіставлюваної ознаки в певного носія порівняно з іншими, або в того самого носія, але за всіх обставин або за весь період часу;

2) три значеннєві підгрупи порівняльних сполучників [12, с. 657–658] (англ. comparative conjunction; рос. сравнительный союз):

– порівняльно-зіставні́ сполучники, за допомогою яких констатують якісну чи кількісну відмінність суб’єкта порівняння від об’єкта порівняння. До них належать сполучники ніж (аніж), а також чим[6] і як (у значенні ніж)[7]; уживання двох останніх обмежене українським розмовним мовленням та фольклором;

– отото́жнювальні сполучники (порівняльні сполучники тотожности), за допомогою яких констатують цілковиту однаковість суб’єкта порівняння та об’єкта порівняння, їхню повну подібність. Це – традиційні сполучники як, що, а також нові складені сполучники так само як (і), як і, точно як (і);

– уподі́бнювальний сполучники (порівняльні сполучники подібности, сполучники ірреального порівняння), за допомогою яких висловлюють тотожність із відтінком сумніву, непевности, припущення. До них належать мов, мовби, мовбито, немов, немовби, немовбито, наче, начеб, начебто, неначе, неначебто, ніби, нібито, буцім, буцімто, а також складений сполучник подібно до того як. Вони майже рівнозначні, що вможливлює вживати одних із них замість інших, щоправда, у різних стилях.

Із синтаксичного погляду можливі такі два основні варіанти порівняльних конструкцій[8]:

– суб’єкт порівняння, основа порівняння та об’єкт порівняння виступають членами одного простого речення (приклад 2), зокрема простого ускладненого речення з відокремленим порівняльним зворотом (приклад 3);

– суб’єкт порівняння та основа порівняння входять до головної частини складнопідрядного речення, а об’єкт порівняння – до підрядної (приклад 4).

 

Приклад 4. Жеребкування відбудеться не раніше, ніж пройдуть останні матчі.

 

Компаративи посідають важливе місце у фахових текстах, де їх уживають не лише як засіб порівнювати, а й як засіб установлювати кількісні обмеження на значення величин (параметрів) і на характеристики процесів.

Тому актуальність дослідження конструкцій із компаративами не викликає сумніву.

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Як прикметниковим, так і прислівниковим компаративам присвячено спеціальну монографію [11]. Прислівникові компаративи й зони їхнього синтаксичного функціювання досліджено також у [15, с. 88–99, 205–278]. Морфологійні особливості українських прикметникових і прислівникових компаративів та їхні типові синтаксичні позиції подано в сучасній засадничій граматичній праці [12, с. 283–287, 544–571], де також викладено традиційний погляд на словотворення прислівникових компаративів. Новітній погляд на цей словотворчий процес подано в [16, с. 466–471].

Морфологійні, синтаксичні й семантичні аспекти прикметникових і прислівникових компаративів в українській та російській мовах проаналізовано в [7, с. 314–342]. Синтаксичні особливості українських прикметникових компаративів, що відрізняють їх від російських, докладно викладено в [10, с. 244–246; 17, с. 200; 18, с. 174–176; 19, с. 125–126] і посібниках із культури української мови [20, с. 61–62; 21, с. 104–105; 22, с. 199–200]. А синтаксичні особливості українських прислівникових компаративів викладено в [17, с. 227–228; 23–27].

Пунктуаційні правила щодо конструкцій із компаративами подано в чинному українському правописі [28, § 158, І].

Проте автори зазначених праць спеціально не досліджували конструкцій з компаративами, типових для нормативних документів. Саме це, а також практичні потреби правильно вживати конструкцій із компаративами в українських стандартах спонукало обрати такі конструкції об’єктом нашого дослідження.

 

МЕТА СТАТТІ

1. З’ясувати:

– семантику типових конструкцій із прикметниковими та прислівниковими компаративами в загальновживаних і фахових текстах;

– граматичні особливості цих українських конструкцій та їхню відмінність від подібних російських конструкцій;

– формальну відмінність обмежувальних конструкцій від порівняльних.

2. Уточнити подані в [29, п. 6.1.10] правила викладання вимог до граничних значень, та сформулювати правила викладання вимог до кількісних, просторових і часових характеристик процесів.

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

 

1 Словотворення прикметникових компаративів та їхні синтаксичні позиції

Серед компаративів первинними є прикметникові, а твірною базою для них – якісні прикметники звичайного вияву ознаки. Проте утворити прикметниковий компаратив можна не від кожного якісного прикметника. За даними Н. М. Костусяк таку здатність мають лише 50,7 % із близько 8 300 якісних прикметників, вирізнених із [1] та інших джерел і проаналізованих у її праці, і є 27 семантичних груп якісних прикметників, від яких найпослідовніше можна утворити прикметникові компаративи [11, с. 27–30, 66, 171].

Прикметниковий компаратив, як похідний утвір[9], успадковує від твірного якісного прикметника лексичне значення ознаки, матеріальним носієм якого є прикметникова основа, але завдяки словотворчим суфіксам -іш-, -ш- набуває додаткового значення вищого ступеня вияву цієї ознаки. Тому прикметниковий компаратив лексично не тотожний твірному якісному прикметнику й відповідно не може бути його словоформою, а, отже, є окремим словом [12, с. 285].

Прикметникового компаратива вживають у таких трьох формально-синтаксичних позиціях [11, с. 66–67, 172].

Первинною і типовою синтаксичною позицією прикметникових компаративів є предикативна (присудкова) синтаксична позиція (формально-синтаксична позиція 1), властива дієсловові[10] [12, с. 284]. Це дає підстави кваліфікувати їх як синтаксичні еквіваленти дієслова, що виникають у результаті синтаксичної відприкметникової вербалізації, тобто початкового ступеня переходження[11] прикметника у сферу дієслова. Тому прикметникові компаративи виявляють транспозиційно-модифікаційний характер [11, с. 32–33], залишаючись у межах прикметника як частини мови.

Із семантичного погляду прикметниковий компаратив у предикативній синтаксичній позиції – це зазвичай бінарний (двомісний) предикат, який, з одного боку, зберігає значення ознаки, що її має предикат із твірним якісним прикметником, здебільшого одномісний, а, з другого боку, набуває додаткового значення зіставлення, що зумовлює збільшення валентних[12] позицій порівняно з одномісним предикатом якости (квалітативним предикатом). Такий бінарний предикат І. Р. Вихованець [30, с. 255–256] називає предикатом якости-відношення, а О. Г. Межов [31, с. 99] – квалітативно-компаративним. Прикметниковий компаратив як предикат якости-відношення відкриває дві валентні позиції (приклад 5) – лівобічну суб’єктну та правобічну об’єктну:

 

<суб’єкт> Ü <прикметниковий компаратив> Þ <об’єкт>,                         (1)

де стрілки (Ü, Þ) позначають валентний зв’язок, спрямований від носія активної валентности до носія пасивної валентности (валентнісного партнера).

 

Приклад 5. Річка Дніпро (суб’єкт) довша (предикат) від Дністра (об’єкт).

 

У цій позиції після наявної чи опущеної аналітичної синтаксичної морфеми-зв’я́зки бути треба вживати компаратива «тільки в одній формі, яка суто формально однакова з називним відмінком»[13] [12, с. 285], тобто з тим самим відмінком, у якому стоїть підмет. Отже, прикметниковий компаратив фактично треба узгоджувати з іменником-підметом відмінком, числом, а в однині й родом [17, с. 200; 18, с. 175; 22, с. 199].

Вторинною для прикметникових компаративів є власне прикметникова функція, коли за згортання двох або й більше початкових елементарних простих в одне просте ускладнене речення прикметникові компаративи переміщуються із предикативної позиції у приіменникову (присубстантивну) [12, с. 286].

Із погляду валентних зв’язків доцільно вирізнити такі два різновиди приіменникової позиції прикметникового компаратива. Першим різновидом є напівпредикативна[14] синтаксична позиція (формально-синтаксична позиція 2), коли прикметниковий компаратив разом із залежними від нього словами стоїть у постпозиції щодо опорного іменника й зазнає відокремлення [11, с. 67]. У цій синтаксичній позиції прикметниковий компаратив продовжує керувати об’єктом, тобто зберігає одну валентну позицію – правобічну об’єктну, тоді як валентний зв’язок – координація із суб’єктом перетворюється на невалентний підрядний зв’язок – узгодження, подане стрілкою *, спрямованою від означуваного іменника до узгодженого означення:

 

<суб’єкт> * <прикметниковий компаратив> Þ <об’єкт>.                            (2)

Приклад 6. На перше подали горщик козацького кулешу (суб’єкт), густішого за суп (об’єкт) і рідкішого за кашу (об’єкт) ← На перше подали горщик козацького кулешу + Козацький куліш (суб’єкт) густіший за суп (об’єкт) і рідкіший за кашу (об’єкт).

 

Другим різновидом приіменникової позиції є суто атрибутивна власне прикметникова синтаксична позиція[15] (формально-синтаксична позиція 3), коли об’єкт порівняння опускають і прикметниковий компаратив, утративши залежні слова, стоїть перед суб’єктом (опорним іменником) як звичайний прикметник [11, с. 67]. У цій позиції має місце лише невалентний підрядний зв’язок – узгодження:

 

<прикметниковий компаратив> ) <опорний іменник>.                 (3)

 

Приклад 7. Світ навколо неї набирав чіткіших контурів (опорний іменник) ← Світ навколо неї набирав контурів (опорний іменник), чіткіших, ніж раніше.

 

Отже, у всіх трьох зазначених формально-синтаксичних позиціях прикметниковий компаратив треба узгоджувати з опорним іменником (суб’єктом) відмінком, числом, а в однині й родом, що істотно відрізняє українську мову від російської[16].

 

2 Словотворення прислівникових компаративів та їхні синтаксичні позиції

Прислівник – це самостійна, але абсолютно периферійна й похідна частина мови, яка ґрунтується на чотирьох повнозначних частинах мови – прикметникові, дієслові, числівникові та іменникові. Для прислівника характерна морфологійна безкатегорійність, тобто в нього знейтралізовані морфологійні категорії своїх вихідних частин мови. Прислівник має відмінні від інших частин мови синтаксичні функції та синтаксичні позиції [12, с. 493–494, 544].

Прислівникові компаративи характерні тільки для означальних[17] прислівників, утворених лише від тих якісних прикметників, які самі мають ступеньовані форми. Зазвичай вирізняють чотири групи означальних прислівників і співвідносних із ними компаративів [12, с. 507–508, 511, 513–514; 15, с. 205; 16, с. 457–458, 460–461, 470]:

1) якісні означальні прислівники[18] та співвідносні компаративи (гарячий → гаряче, гарячіший → гарячіше; дешевий → дешево, дешевший → дешевше тощо);

2) базові кількісні означальні прислівники[19] та співвідносні компаративи (великий багато, більший → більше; малий → мало, менший → менше[20]; рідкий → рідко, рідший → рідше; частий → часто, частіший → частіше тощо);

3) базові просторові означальні прислівники[21] та співвідносні компаративи (близький → близько, ближчий → ближче; високий → високо, вищий → вище; глибокий → глибоко, глибший → глибше; далекий → далеко, дальший – далі; низький → низько, нижчий → нижче тощо);

4) базові часові означальні прислівники[22] та співвідносні компаративи (пізній → пізно; пізніший → пізніше; ранній → рано; ранішній → раніше; довгий → довго[23], довший → довше тощо);

де також подано співвідносні прикметники та прикметникові компаративи й познакою (–) показано лише семантичний зв’язок між відповідними прикметниками та прислівниками, а стрілкою () – одночасний семантичний і словотвірний зв’язок.

Із наведених прикладів прислівників та компаративів випливають такі два висновки:

1) незалежно від того, який прислівниковий суфікс -о чи -е[24] має прислівник звичайного ступеня вияву ознаки, прислівниковий компаратив завжди[25] набуває суфікса -е, що створює омонімію форм прислівникового компаратива (приклад 8) і прикметникового компаратива середнього роду в називному відмінку (приклад 9).

 

Приклад 8. Тюлень може пірнати (як?) глибше (прислівниковий компаратив), ніж дельфін.

Приклад 9. Чорне море (середній рід, яке?) глибше (прикметниковий компаратив), ніж Азовське. Але: Океан (чоловічий рід, який?) глибший ..., а річка (жіночий рід, яка?) глибша ....

 

Через цю омонімію в деяких мовців виникає ілюзія цілковитої тотожности форм прикметникового та прислівникового компаративів так, як це має місце в російській мові, і, як наслідок, вони хибно вживають незмінної форми прислівникового компаратива там, де потрібні відмінювані форми прикметникового компаратива.

2) прислівникові компаративи співвідносні з прикметниковими компаративами так само, як відприкметникові прислівники звичайного ступеня вияву ознаки – із їхніми твірними якісними прикметниками, тобто не лише семантично, а й за поодинокими винятками[26] словотвірно. Як зазначав Л. А. Булаховський «формальний перехід прикметників другого ступеня в прислівник був, мабуть, підготовлений фактичним ужитком таких форм переважно в ролі обставинних слів, залежних від дієслів та форм їх системи» [36, с. 495].

З огляду на це, на нашу думку, має рацію погляд О. М. Зубань [16, с. 469], згідно з яким прислівникові компаративи не утворені заново суфіксами -іш‑е, ‑ш‑е від означальних прислівників звичайного ступеня вияву ознаки, а їхніми твірними є спільнокореневі прикметникові компаративи, як це показано стрілками () вище. Утворений від прикметникового компаратива, прислівниковий компаратив успадковує його лексичне значення вищого ступеня вияву ознаки, матеріальним носієм якого є основа прикметникового компаратива, але втрачає морфологійні прикметникові категорії (відмінок, число, а в однині й рід), матеріальними носіями яких є флексія. Тобто прикметниковий компаратив, не змінюючи свого лексичного значення, зазнає морфологійної адвербіалізації, яка виявляється в нейтралізації його флексії та заміні її спеціалізованим словотворчим суфіксом ‑е [11, с. 68], що відбиває перетворення прикметника на прислівник.

Для прислівникових компаративів, як і для співвідносних із ними означальних прислівників звичайного ступеня вияву ознаки, типовою та первинною є формально-синтаксична позиція придієслівного некерованого другорядного члена речення [27, с. 83]. Приєднуючись до опорного дієслова приляганням, яке передає лише змістовий зв’язок залежного слова з головним, прислівниковий компаратив разом із ним утворює своєрідний значеннєвий комплекс, який зазвичай вимагає об’єкта порівняння [11, с. 34, 68; 15, с. 206–207] (приклад 3 – для якісних[27], 8 – для просторових, 10 – для кількісних, 11 – для часових прислівникових компаративів).

 

Приклад 10. Вона знає більше від тебе.

Приклад 11. Він прийшов пізніше за інших.

 

Отже, словотвірна похідність від прикметникового компаратива зумовлює часткове успадковування валентности та засобів приєднування правобічного валентно зумовленого члена. Тобто в цій формально-синтаксичній позиції прислівниковий компаратив продовжує керувати об’єктом, зберігаючи одну валентну позицію – правобічну об’єктну, тоді як валентний зв’язок прикметникового компаратива із суб’єктом (1) перетворюється на невалентний підрядний зв’язок – прилягання (познака ~) прислівникового компаратива до дієслова, яке передає предикативну ознаку суб’єкта:

 

<предикативна ознака суб’єкта> ~ <прислівниковий компаратив> Þ <об’єкт>.               (4)

Окрім придієслівної позиції, прислівниковий компаратив функціює також в предикативній позиції[28]. Якщо порівнюють абстрактні предикативні ознаки, то суб’єкт порівняння у формі інфінітива стає підметом, а прислівниковий компаратив посідає позицію присудка двоскладного речення (приклад 12), а якщо порівнюють певні стани, то прислівниковий компаратив посідає позицію головного члена безособового речення, співвідносного з присудком (приклади 13 і 14).

 

Приклад 12. Руйнувати (суб’єкт) легше, ніж будувати (об’єкт).

Приклад 13. Сьогодні холодніше, ніж вчора.

Приклад 14. У цій кімнаті брудніше, ніж у попередній.

 

Отже, й у предикативній позиції прислівниковий компаратив зберігає ту саму одну валентну позицію – правобічну об’єктну.

У таблиці 1 порівняно новітню модель словотворення прислівникових компаративів від прикметникових [16, с. 469] із традиційною моделлю словотворення їх від означальних прислівників звичайного ступеня вияву ознаки, викладеною як у радянських граматиках (напр., [38, с. 436]), так і в деяких новітніх граматичних працях (напр., [12, с. 545]). Тотожні в обох моделях процеси словотворення показано звичайними стрілками (↓ та →), процес словотворення прислівникових компаративів за новітньою моделлю – стрілкою 4, а за традиційною моделлю – стрілкою 0.

 

Таблиця 1

Творення прислівникового компаратива

Частина мови

Ступінь вияву ознаки

Прикметник

 

Прислівник

Звичайний ступінь вияву

Високий

Високо

 

 

0

Вищий ступінь вияву

Вищий

4

Вище

 

На наш погляд, новітня модель творення прислівникових компаративів від прикметникових [16, с. 469] має істотні переваги над традиційною словотвірною моделлю, оскільки:

– словотворчий процес простіший, бо задіяний лише один словотворчий суфікс -е замість двох -іш-е, -ш-е;

– тотожність лексичного значення спільнокореневих прикметникового та прислівникового компаративів не потребує спеціальних доказів, тому вживання того чи того зумовлене лише формально-синтаксичною позицією (приіменниковою чи придієслівною);

– саме творенням від прикметникового компаратива легко пояснити як валентно зумовлену потребу прислівникового компаратива в залежному від нього другорядному члені речення зі значенням об’єкта порівняння (оскільки без нього речення постає як граматично й семантично незавершене), так і успадковані засоби приєднування правобічного валентно зумовленого члена;

– утратою флексій під час словотворення легко пояснити втрату іншої валентної позиції – лівобічної суб’єктної.

Новітня модель творення прислівникових компаративів від прикметникових не заперечує того факту, що прислівник звичайного ступеня вияву ознаки і співвідносний прислівниковий компаратив називають ту саму ознаку, бо її передає основа прикметника звичайного ступеня вияву ознаки, яку перший успадковує безпосередньо, а другий через прикметниковий компаратив (таблиця 1). Проте завдяки словотворчим суфіксам -іш-, -ш-, успадкованим від прикметникового компаратива прислівниковий набуває додаткового значення вищого ступеня вияву цієї ознаки. Тому прислівниковий компаратив лексично не тотожний співвідносному прислівнику звичайного ступеня вияву ознаки й відповідно не може бути його словоформою, а, отже, є окремим словом [11, с. 22; 12, с. 544; 15, с. 89]. Проте він залишається в межах прислівника як частини мови, бо для нього, як і для означального прислівника звичайного ступеня вияву ознаки, спеціалізованою синтаксичною функцією є придієслівна синтаксична позиція другорядного члена речення, до якої прилягає вторинна синтаксична позиція присудка двоскладного речення або співвідносного з присудком головного члена односкладного речення [15, с. 89].

 

3 Засоби приєднування до компаратива правобічного валентно зумовленого члена

Докладний розгляд питання про відмінок порівняння (лат. casus comparationis) виходить за межі цієї статті, тому наведемо лише думки провідних дослідників із цього питання [8, с. 65–66; 39, с. 191–194; 40–41]. Оскільки в основі порівнювання лежать відокремлювання пізнаваного від того, із чим порівнюють, та протиставляння йому, то в стародавніх мовах об’єкт порівняння ставили в певному відмінку [8, с. 65]. У праіндоєвропейській мові це був аблятив (Ablativ), який із восьми індоєвропейських відмінків найкраще вказував на просторові відношення, а саме вони відіграють головну роль у порівнюванні [41, с. 64].

У праслов’янській мові[29] аблятив збігся з родовим відмінком [9, с. 517]. Тому ще 1913 року Є. К. Тимченко писав, що безприйменниковий родовий при компаративі трапляється в старих пам’ятках усіх слов’янських мов, а з сучасних йому слов’янських мов цього відмінка продовжують широко вживати лише в російській мові[30], тоді як в інших він трапляється дуже рідко, де його замінили конструкції з прийменниками або зі сполучниками. Зокрема в українській мові сполуки компаратива з безприйменниковим родовим відмінком майже повсюдно витиснено прийменниково-іменниковими словосполуками: від (от) із родовим відмінком або за, над зі знахідним відмінком іменника[31]. Окрім того, до компаратива приєднують називний відмінок іменника за допомогою сполучників як, ніж. Проте можна натрапити на дуже рідкісні випадки вживання безприйменникового родового, наприклад, у фольклорному матеріалі [39, с. 191–194].

Такої самої думки дотримується і Ю. В. Шевельов, який зазначив, що «давніше прикметники другого ступеня керували безпосередньо родовим відмінком іменника (імени). Якщо тепер такі конструкції і трапляються, то становлять собою синтаксичний архаїзм, напр.: Це на біду вже йде, коли пан сотник та буде розумніший мене (Кв.)» [10, с. 245].

Зауважимо, що поодинокі приклади таких безприйменникових конструкцій із родовим відмінком в українських приказках і прислів’ях, у творах українських класиків XVIII–XIX ст. (напр., Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, П. Мирного), наведені у [10, с. 245; 17, с. 200; 19, с. 126], можна було б тлумачити як синтаксичний архаїзм. Проте подібні приклади в декого зі знаних майстрів слова XX ст. (напр., Григора Тютюнника, М. Зерова, Л. Костенко) та в сучасних фахових текстах, на нашу думку, радше свідчать про вплив російської мови. На це також указує той факт, що такі форми зазвичай трапляються разом із заміною узгодженого прикметникового компаратива на незмінний прислівниковий [7, с. 328].

Однак розвиток української мови не зупинився на викладених вище засобах приєднування об’єкта порівняння. Як зазначено в [21, с. 105], відносно новою в науковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях української мови стала прийменниково-відмінкова форма порівняно з + орудний відмінок із виразним книжним відтінком.

 

Приклад 15. Цей документ простіший порівняно з бізнес-планом.

 

Отже, найпоширенішими засобами приєднування об’єкта порівняння в українській мові, допустимими в усіх мовних стилях, є прийменники від або за, які десемантизувалися, від’єдналися від залежного іменника й увійшли до морфолого-синтаксичної структури форм компаратива, ставши функційно відприйменниковими компаративними постфіксами [7, с. 328; 11, с. 143; 12, с. 284, 618]. Тому їх можна поєднувати з будь-якими компаративами. Тоді як прийменники над (понад)[32] та проти (супроти)[33] і в порівняльних конструкціях зберігають свою семантику, а тому їх треба вживати обережно, уникаючи суперечностей між семантикою прийменника й семантикою порівняльної конструкції. Окрім того, засобом приєднування об’єкта порівняння також є порівняльно-зіставни́й сполучник ніж, який у порівняльному звороті вимагає об’єкта порівняння в називному відмінку.

Коли йдеться про неускладнений об’єкт порівняння, то всі три засоби рівнозначні.

 

Приклад 16. В Україні вітроенергетика зростає значно повільніше за (яку?) сонце́ву / повільніше від (якої?) сонце́вої / повільніше, ніж (яка?) сонце́ва.

 

Проте, коли об’єктне значення ускладнене просторовою або часовою семантикою, то як засіб приєднування правобічного валентно зумовленого члена можливий лише порівняльно-зіставни́й сполучник ніж [15, с. 209; 25, с. 42].

 

Приклад 17. Улітку кожна ділянка земної поверхні отримує сонце́вої енергії більше, ніж (коли?) узимку.

Приклад 18. У селі дихати легше, ніж (де?) у великому місті.

 

Річ у тім, що в прикладах 17–18 фактично вжито неповних порівняльних речень, у яких опущено дієслівний присудок (приклад 17) або інфінітивний головний член речення (приклад 18). Але ці опущені члени легко домислити або встановити на контекстовому тлі головної частини вислову: … ніж дихати у великому місті; … ніж отримує взимку. Тобто опущений присудок або головний член неповного порівняльного речення може бути лише лексично тотожний із присудком або головним членом головного речення [14, с. 8].

Порівняльний зворот (напр.: … ніж сонце́ва), навпаки, не має граматичних ознак речення, навіть неповного, йому не властива предикативність, він не має обов’язкового для речення граматичного центра. Ті чи ті члени речення, насамперед головні, не можна домислити чи встановити з основної частини речення. Якщо таке доповнення теоретично й можливе, воно буде пов’язане з деформацією порівняльного звороту і нерідко викликатиме порушення смислових зв’язків його з головною частиною [14, с. 9].

 

4 Конструкції з компаративами у фахових текстах

Характерною особливістю порівняльних конструкцій у фахових текстах, зокрема стандартах, є те, що суб’єктом порівняння переважно є значення певної фізичної величини[34] (параметра) або її (його) динамічні характеристики. Відповідно об’єктом порівняння повинна бути та сама величина або параметр для іншого предмета (речовини) (приклади 19–20), або за інших умов (приклад 21).

 

Приклад 19. В’язкість нафти більша від в’язкости води / більша за в’язкість води / більша, ніж (в’язкість) води.

Приклад 20. ... ви́пробувати можна водою, гасом чи будь-якою іншою придатною рідиною, що має в’язкість, не більшу, ніж (в’язкість) води, ...

Приклад 21. Температура в Арктиці змінюється швидше, ніж (температура) в інших регіонах.

 

У порівняльному звороті, називаючи об’єкт порівняння, назву величини (у прикладах її вирізнено дужками) зазвичай опускають, залишаючи лише назву речовини або умов.

Окрім порівняльних конструкцій, для нормативних документів (зокрема стандартів) характерні похідні конструкції з компаративами, у яких порівняння переосмислене в обмеження, тобто вони передають іншу семантику – обмеження значення. Обмежувальна конструкція, як і порівняльна, також є мовною формулою, що обов’язково містить такі два основні та потрібні складники:

1) граничне значення (найбільше чи найменше), що є верхньою чи нижньою межею діапазону значень певної фізичної величини (параметра, кількісної, просторової чи часової характеристики процесу). Граничне значення зазвичай подають числівниково-іменниковою сполукою, де число передає власне значення, а іменник – одиницю виміру. Для безрозмірнісних величин, параметрів і характеристик, коли одиниці виміру нема, залишається лише числове значення;

2) обмежувальна умова, яку подають прикметниковим або прислівниковим компаративом (із заперечною часткою не або без неї) та засобом приєднування граничного значення.

Обмежувальні конструкції успадкували певні граматичні властивості від порівняльних, але мають також істотні відмінності, що їх буде розглянуто далі.

 

5 Обмежувальні конструкції з прикметниковими компаративами

Ці обмежувальні конструкціях за допомогою прикметникових компаративів (із заперечною часткою не або без неї) установлюють кількісні обмеження на значення фізичних величин (параметрів), визначаючи найбільше та/чи найменше граничне значення. Тому назвемо їх визначально-обмежувальними.

Визначально-обмежувальна конструкція є мовною формулою, що обов’язково містить такі три основні та потрібні складники:

1) фізична величина (параметр), значення якої (якого) обмежують;

2) обмежувальна умова, яку подають прикметниковим компаративом (із заперечною часткою не або без неї) та засобом приєднування граничного значення.

3) граничне значення (найбільше чи найменше), що є верхньою чи нижньою межею діапазону значень зазначеної фізичної величини (параметра). Форму подання показано вище.

Визначально-обмежувальні конструкції успадкували певні синтаксичні властивості від порівняльних конструкцій із прикметниковими компаративами. Так, у визначально-обмежувальних конструкціях первинною і типовою синтаксичною позицією прикметникового компаратива також є предикативна (присудкова) синтаксична позиція (приклад 22), де він відкриває дві валентні позиції:

<величина> * <прикметниковий компаратив> Þ <граничне значення>.               (5)

 

Приклад 22. Максимальний робочий тиск не повинен бути вищий ніж (від, за) 16 бар.

 

Унаслідок згортання двох або й більше початкових елементарних простих речень в одне просте ускладнене прикметниковий компаратив разом із залежними від нього словами переміщуються із предикативної позиції у вторинну – напівпредикативну позицію після назви величини (приклад 23) і утворюють відокремлений прикметниковий зворот. У цій синтаксичній позиції прикметниковий компаратив зберігає лише одну валентну позицію – правобічну об’єктну, тоді як валентний зв’язок – координація із підметом (назвою величини) перетворюється на невалентний підрядний зв’язок – узгодження:

<величина> Ü <прикметниковий компаратив> Þ <граничне значення>.               (6)

 

Приклад 23. До класу точности B належать газовимірювальні системи з експлуатаційною непевністю, більшою ніж (від, за) 1,2 % і не більшою ніж (від, за) 2,5 % ← До класу точности B належать газовимірювальні системи з такою експлуатаційною непевністю + Експлуатаційна непевність повинна бути більша ніж (від, за) 1,2 % і не більша ніж (від, за) 2,5 %.

 

Оскільки обмежувальні конструкції обов’язково повинні містити граничне значення, то обмежувальні конструкції з прикметниковим компаративом в атрибутивній власне прикметниковій синтаксичній позиції, подібній до (3), принципово неможливі.

Компаративи-антоніми більший/менший (із заперечною часткою не або без неї) дають авторові фахового тексту змогу сформулювати всі чотири потрібні математичні співвідношення між значенням будь-якої фізичної величин (параметра) та її (його) граничним значенням (таблиця 2), хоча для величин, що мають як додатні, так і від’ємні значення, треба додатково зазначати про що йдеться: про значення чи про абсолютне значення (приклад 24).

 

Приклад 24. Найбільше абсолютне значення відносної похибки не повинне бути більше ніж 10 %.

 

Назв деяких величин (тиск, електрична напруга, температура, механічне напруження тощо) зазвичай уживають із прикметниками високий і низький, напр.: високий тиск, низька температура тощо. Для характеристик граничних значень таких величин також дозволено [29, п. 6.1.10] уживати компаративів вищий (>), не нижчий (≥), нижчий (<), не вищий (≤). Конструкції з цими компаративами однозначні як для додатних, так і для від’ємних граничних значень (приклад 25).

 

Таблиця 2

Математична та мовна формули для обмежувальної умови у визначально-обмежувальних конструкціях

Математична формула

Відповідна мовна формула

із прикметниковим компаративом

синонімійна дієслівна

> 

більший(-е, -а) ніж (від, за)

перевищує

не менший(-е, -а) ніж (від, за)

< 

менший(-е, -а) ніж (від, за)

не більший(-е, -а) ніж (від, за)

не перевищує

 

Приклад 25. Покрив дозволено застосовувати за температури, не нижчої ніж мінус 20º C.

 

У російськомовних стандартах для похибок, відхилів та інших випадкових величин, що мають як додатні, так і від’ємні значення, а абсолютне значення цих величин бажано мати якнайменше, часто-густо вживають висловів на зразок «погрешность должна быть не хуже 2%». Подібних висловів вживали і для деяких інших величин (чутливости, шорсткости тощо) та певних дискретних параметрів, напр.: «Токоизмерительные приборы для измерения силы тока в цепи поляризации должны иметь класс точности не хуже 1,5». У разі потреби такі вимоги можна подавати й в українських нормативних документах, уживаючи компаративів не гірший, ліпший, але лише тоді, коли однозначно зрозуміло, які значення «погані», а які «добрі». Можливо, саме через певну неоднозначність умов із цими компаративами не гірший і ліпший практично не вживають ані в національних стандартах, ані в технічних регламентах України.

Із таблиці 2 випливає, що для двох обмежувальних умов із чотирьох у конструкцій з прикметниковими компаративами є синонімійна дієслівна конструкція (приклади 26, 27).

 

Приклад 26. Електрична напруга повинна бути не більша ніж (від, за) 240 В = Електрична напруга не повинна перевищувати 240 В.

Приклад 27. Відношення сигнал/завада для джерел живлення повинне бути більше ніж (від, за) 30 дБ. = Відношення сигнал/завада для джерел живлення повинне перевищувати 30 дБ.

 

Із прикладів 22–27 випливає, що прикметникового компаратива у визначально-обмежувальних конструкціях треба, по-перше, узгоджувати з іменником-назвою величини відмінком, числом, а в однині й родом, а по-друге, приєднувати до нього правобічний валентно зумовлений член (граничне значення) тими самими мовними засобами, успадкованими від порівняльних конструкцій, а саме службовими словами: ніж + називний відмінок, від + родовий і за + знахідний. Зауважимо, що ці відмінки не залежать від того, у якому відмінку стоїть компаратив.

Послідовність зазначених засобів приєднування відбиває частотність уживання їх у фахових текстах. Як зазначав І. Р. Вихованець, основною сферою вживання засобу приєднування «ніж + називний відмінок» є саме наукова мова [43, с. 84].

Як уже зазначено вище, у порівняльних конструкціях як із прикметниковими, так і з прислівниковими компаративами, прийменники від і за десемантизувалися, від’єдналися від залежного іменника й увійшли до морфолого-синтаксичної структури компаратива, ставши функційно відприйменниковими компаративними постфіксами [7, с. 329; 12, с. 284, 618]. Проте ніж залишається в порівняльних конструкціях порівняльно-зіставни́м сполучником, оскільки приєднує до компаратива порівняльний зворот чи порівняльне підрядне речення, із якими складає змістову цілісність (приклади 3–4, 8–9, 12–14, 16–21). Це відбивають правила пунктуації, згідно з якими порівняльний зворот, не кажучи вже про порівняльне підрядне речення (повне чи неповне), треба відокремлювати комою (комами) [28, § 158, І, п. 12, ІІ, п. 3]. У визначально-обмежувальних конструкціях ніж утворює нерозчленовану та нерозкладну змістову цілісність не з граничним значенням величини (параметра), а з прикметниковим компаративом, і тому згідно з [28, § 158, І, п. 12, прим. 3, е] перед ніж коми не ставлять (приклади 22–25).

Це пунктуаційне правило підтверджує, що ніж у визначально-обмежувальних конструкціях утратив значення порівняльно-зіставно́го сполучника, а фактично перетворився на зрощений із прикметниковим компаративом формальний складник, що функціює як відсполучниковий компаративний постфікс[35].

 

6. Пропонови щодо уточнення правил викладання вимог до граничних значень

Із погляду викладених у попередньому розділі граматичних особливостей визначально-обмежувальних конструкцій розглянемо правила викладання вимог до граничних значень у національних стандартах України, поданих у [29, п. 6.1.10].

Розробники правил намагалися зважити на особливості української мови, що відрізняють її від російської. Проте їм не вдалося цілком позбутися впливу російської мови. Так, приклад 1 до [29, п. 6.1.10] «Масова частка вуглекислого натрію у технічній кальцинованій соді має бути не менше ніж 99,4 %» є калькою з прикладу 1 до російськомовного міждержавного стандарту [44, п. 4.1.4]: «Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %». Калькуючи російськомовний приклад, розробники вжили незмінного прислівникового компаратива замість прикметникового компаратива, який треба відмінювати й відповідно узгоджувати з опорним іменником відмінком, числом, а в однині й родом, тобто в поданому прикладі мало би бути: «Масова часткаповинна бути не менша ніж 99,4 %». Такі самі помилки містять правила заповнювання головок і боковиків таблиць [29, п. 6.4.2.5] та приклади таблиць на рисунках [29, рис. 2, 15–17].

З огляду на викладене вище пропонуємо викласти [29, п. 6.1.10] у такій редакції:

Формулюючи вимоги до найбільшого чи найменшого граничного значення величини (параметра), треба вживати словосполук «повинен(-не, -на) бути (не) більший(-е, -а) ніж (від, за)», «повинен (-не, -на) бути (не) менший (-е, -а) ніж (від, за)», «(не) повинен(-не, -на) перевищувати», які дають змогу однозначно встановити всі потрібні математичні співвідношення між величиною (параметром) та граничним значенням (>, ≥, <, ≤).

Для граничних значень тих величин, назв яких уживають із прикметниками високий та низький (напр.: тиск, електрична напруга, температура, механічне напруження тощо), дозволено також замість більший і менший уживати вищий і нижчий відповідно.

Прикметники повинен, більший, менший, вищий, нижчий треба узгоджувати відмінком, числом, а в однині й родом із назвою величини (параметра).

У рекомендаційних, дозвільних і заборонних положеннях треба вживати відповідних модальних конструкцій «рекомендовано (дозволено, заборонено), щоб … був(-ло, -ла) (не) більший(-е, -а) ніж (від, за)», «рекомендовано (дозволено, заборонено), щоб … був(-ло, -ла) (не) менший(‑е, ‑а) ніж (від, за)» тощо.

Приклади

1 Масова частка вуглекислого натрію в технічній кальцинованій соді повинна бути не менша ніж 99,4 %.

2 Тиск повинен бути не вищий від 16 бар.

3 Кільцеве напруження в трубопроводі повинне бути не вище за 0,30 × Rt 0,5.

4 Температура повітря не повинна перевищувати 50 °С, атмосферний тиск – 100 Па (750 мм рт. ст).

5 Рекомендовано, щоб тиск води в газовому котлі був не більший ніж 2 атм.

6 Заборонено, щоб тиск води в газовому котлі був вищий ніж 2 атм.

7 Дозволено, щоб тиск води в газовому котлі був не вищий ніж 2 атм.

8 Покрив дозволено застосовувати за температури, не нижчої ніж мінус 20 ºC.

На вимогу замовника труби з товщиною стінки S ≥ 4 мм виготовляють зі сталі з границею плинности, не меншою ніж 235 Н/мм2, та відносним ви́довженням, не меншим ніж 23 %.

Так само треба подавати правила заповнювання головок і боковиків таблиць, виклавши [29, п. 6.4.2.5] в такій редакції:

Обмежувальні умови «(не) більший(-е, -а) ніж», «(не) менший(-е, -а) ніж» тощо треба подавати в одному рядку або колонці таблиці з назвою відповідного показника, узгоджуючи з цією назвою відмінком, числом, а в однині й родом, після познаки його одиниці виміру, якщо вони стосуються до всього рядка чи до всієї колонки. Перед обмежувальною умовою ставлять кому (див. рисунки 2 та 15–17[36]).

Коли обмеження стосуються не до всього рядка або всієї колонки таблиці, а до конкретного значення, то їх треба подавати математичним знаком (див. рисунок 3).

З огляду на це в головках таблиць на рисунках [29, рис. 2, 15–17] треба виправити «Маса, кг, не більше ніж» і «Маса 1000 шт., кг, не більше ніж» на «Маса, кг, не більша ніж» і «Маса 1000 шт., кг, не більша ніж» відповідно. А в таблицях на рисунку [29, рис. 3] треба замінити «Не менше ніж 5» і «Не більше ніж 7» на «≥ 5» і «≤ 7».

 

7 Обмежувальні конструкції з прислівниковими компаративами

Ці конструкції можна поділити на три семантичні групи:

1) кількісно обмежувальні, які встановлюють найбільше або найменше значення кількісної характеристики для певного процесу (приклад 27) або періодичности повторення подій (приклад 28);

2) просторово обмежувальні, які встановлюють межу для локалізації процесу (приклад 29);

3) часово обмежувальні, які встановлюють початкову/кінцеву межу тривання процесу (приклад 30) і певну межу тривалости (приклад 31).

 

Приклад 27. У назві стандарту дозволено мати (кого? що?) не більше ніж три складники.

Приклад 28. Лічильник теплової енергії треба технічно обслуговувати (як часто?) не частіше ніж 1 раз на шість місяців або по закінченні опалювального сезону.

Приклад 29. Автомобільні стоянки та АЗС повинні бути розташовані (де?) не ближче ніж 10 м від крайки проїзної частини.

Приклад 30. Герметичність склопакетів контролюють (коли?) не раніше ніж за добу після виготовлення їх.

Приклад 31. Струшують або перемішують суспензію протягом (60 ± 10) хв, застосовуючи механічний струшувач або механічну мішалку, та чекають (як довго?) не менше ніж 1 год, але не довше ніж 3 год.

 

Подані в таблиці 3 пари прислівникових компаративів-антонімів (із заперечною часткою не або без неї) дають авторові фахового тексту змогу сформулювати всі чотири потрібні обмежувальні умови для: кількісної характеристики; періодичности повторення подій; відстані між двома точками простору вздовж прямої; висоти (тобто відстані вздовж вертикалі); глибини (тобто відстані зверху вниз від певної поверхні); початкового чи кінцевого моменту тривання; тривалости. Для компаратива довше, що не має антонімійного компаратива, в антонімійному значенні вживають компаратива менше (приклад 31). А компаратив глибше в обмежувальних конструкціях не потребує антоніма.

 

Таблиця 3

Обмежувальні умови з прислівниковими компаративами

Конструкція

Мовна формула обмежувальної умови

Характеристика процесу

кількісно обмежувальна

(не) більше ніж / (не) менше ніж

кількість

(не) частіше ніж / (не) рідше ніж

періодичність повторення подій

просторово обмежувальна

(не) далі ніж / (не) ближче ніж

відстань

(не) вище ніж / (не) нижче ніж

висота

(не) глибше ніж

глибина

часово обмежувальна

(не) раніше ніж / (не) пізніше ніж

початковий/кінцевий момент тривання

(не) довше ніж

тривалість

 

Із таблиці 3 випливає, що з поданих раніше чотирьох підгруп прислівникових компаративів у обмежувальних конструкціях уживають лише компаративів трьох останніх груп (кількісних, просторових і часових).

У таблиці 4 показано співвідношення між математичною та мовною формулами для обмежувальних умов з компаративами більше/менше. Аналогійні співвідношення можна подати для інших обмежувальних умов, поданих у табл. 3.

 

Таблиця 4

Математична та мовна формули для обмежувальних умов з компаративами більше/менше

Математична формула

Відповідна мовна формула

із прислівниковим компаративом

синонімійна прийменникова

> 

більше ніж

понад

не менше ніж

< 

менше ніж

до

не більше ніж

 

Обмежувальні конструкції з прислівниковими компаративами істотно відрізняються як від визначально-обмежувальних конструкцій із прикметниковими компаративами, так і від порівняльних конструкцій із прислівниковими компаративами.

Від перших їх відрізняє те, що характеристику процесу, на яку накладають обмеження, називає сам компаратив (див. таблицю 3) і тому її назву не треба подавати окремо, а також те, що засобом приєднування до компаратива граничного значення у формі числівниково-іменникової сполуки може бути лише відсполучниковий компаративний постфікс ніж. А від других – те, що прислівниковий компаратив у обмежувальних конструкціях не виконує семантико-синтаксичних і формально-синтаксичних функцій члена речення, а лише править за засіб оформити синтаксичні зв’язки та семантико-синтаксичні відношення між предикативною ознакою і граничним значенням, тобто втрачає правобічну валентність і переходить у прийменникову позицію, позначену квадратовими дужками ([]):

 

<предикативна ознака суб’єкта> [<прислівниковий компаратив>] <граничне значення>.               (7)

 

Отже, подані в таблиці 3 словосполуки компаратива (із заперечною часткою не або без неї) і з відсполучниковим компаративним постфіксом ніж фактично перетворилися на відкомпаративні прийменники складеної будови [24, с. 10; 26, с. 8; 27, с. 85]. Тому конструкції з прислівниковими компаративами для двох обмежувальних умов із чотирьох (таблиця 4) мають синонімійні конструкції з прийменниками (приклади 32–33).

 

Приклад 32. Він працював директором більше ніж 20 років = Він працював директором понад 20 років.

Приклад 33. Запасу вистачить менше ніж на 3 місяці = Запасу вистачить до 3 місяців.

 

Із синтаксичного погляду подані в таблиці 3 компаративні словосполуки «вирізняються своєю змістовою цілісністю, своєрідною нерозчленованістю, нерозкладністю, а отже, і стосунком до єдиного другорядного члена речення» [45, с. 61–62], тобто разом із граничними значеннями вони утворюють єдиний другорядний член речення.

Якщо обмежувальна умова стоїть в об’єктній позиції після перехідно́го дієслова, відповідаючи на питання відповідного відмінка, переважно знахідного – кого? що?, то ці словосполуки стають частиною складеного додатка (приклад 27). А в інших випадках (приклади 28–31) ці словосполуки стають частиною складеної обставини. Залежно від питання, на яке відповідає складена обставина, це може бути [46, с. 104, 105, 107]:

– обставина міри та ступеня, що вказує на кількісну характеристику процесу або на періодичність повторення подій і відповідає на питання: наскільки? як часто? якою мірою? як багато? скільки разів? у скільки разів? (приклад 28);

– власне обставина місця, що вказує на локалізацію в просторі й відповідає на питання де? (приклад 29);

– обставина часу, що вказує на початковий чи кінцевий момент тривання або тривалість процесу й відповідає на питання: коли? як довго? (приклади 30–31).

 

8 Правила викладання вимог до кількісних, просторових і часових характеристик процесів

До правил викладання стандартів пропонуємо додати таке:

Якщо потрібно визначити певні кількісні, просторові й часові характеристики процесів, уживають таких словосполук:

а) для кількісних обмежень – «(не) більше ніж» / «(не) менше ніж»; «(не) частіше ніж» / «(не) рідше ніж»;

б) для просторових обмежень – «(не) далі ніж» / «(не) ближче ніж»; «(не) вище ніж» / «(не) нижче ніж»; «(не) глибше ніж»;

в) для часових обмежень – «(не) раніше ніж» / «(не) пізніше ніж»; «(не) довше ніж».

Приклади

1. На одній сторінці дозволено подавати не більше ніж чотири виноски.

2. Моторо́ву[37] оливу треба міняти не рідше ніж раз на рік.

3. Не треба розташовувати термопари ближче ніж за 100 мм до будь-якого з’є́днання, ребра жорсткости отвору або краю стулки.

4. Краї стінок потрібно підняти не вище ніж на 1,5 см.

5. Рекомендовано обробляти ґрунт не глибше ніж на 3–4 см.

6. Розпилювач треба ви́пробувати не пізніше ніж за 15 хв після вийняття його із кліматичної камери.

7. Речовину можна зберігати в паперовому пакеті не довше ніж 3–4 роки.

 

ВИСНОВКИ

1. Прикметниковий компаратив лексично не тотожний твірному неступеньованому прикметнику, оскільки набув додаткового лексичного значення вищого ступеня вияву ознаки та правобічної валентности. Відповідно він не може бути словоформою неступеньованого прикметника, а, отже, є окремим словом у межах прикметника як частини мови. У всіх трьох формально-синтаксичних позиціях (предикативній, напівпредикативній та суто атрибутивній) прикметниковий компаратив треба узгоджувати з опорним іменником відмінком, числом, а в однині й родом, що істотно відрізняє українську мову від російської, яка має єдиний і незмінний ад’єктивно-адвербіальний дериват, частиномовну належність якого зазвичай визначають залежно від формально-синтаксичної позиції.

2. Показано, що новітня модель словотворення прислівникового компаратива від прикметникового [16, с. 469] має істотні переваги перед традиційною моделлю словотворення його від співвідносного прислівника звичайного ступеня вияву ознаки.

3. Прислівниковий компаратив лексично не тотожний співвідносному неступеньованому прислівнику, оскільки має успадковані від прикметникового компаратива додаткове лексичне значення вищого ступеня вияву ознаки, правобічну валентність та засоби приєднування правобічного валентно зумовленого члена. Відповідно він не може бути словоформою неступеньованого прислівника, а, отже, є окремим словом у межах прикметника як частини мови.

4. Спільнокореневі прикметниковий та прислівниковий компаративи мають тотожне лексичне значення, а різняться лише частиномовною належністю, тому вживання того чи того зумовлене лише синтаксичною позицією (приіменниковою чи придієслівною).

5. Через омонімію форм прикметникового компаратива середнього роду в називному відмінку й прислівникового компаратива у деяких мовців виникає ілюзія цілковитої тотожности форм прикметникового та прислівникового компаративів так, як це має місце в російській мові, і, як наслідок, вони хибно вживають незмінної форми прислівникового компаратива там, де потрібні відмінювані форми прикметникового компаратива.

6. Вирізнено два різновиди конструкцій – порівняльні та обмежувальні й показано їхню формальну відмінність. У порівняльних конструкціях правобіч від компаратива стоїть об’єкт порівняння, а в обмежувальних – граничне значення у формі числівниково-іменникової словосполуки.

7. Залежно від різновиду компаратива та семантики обмежувальні конструкції запропоновано поділяти на:

 визначально-обмежувальні конструкції, які за допомогою прикметникових компаративів (із заперечною часткою не або без неї) установлюють кількісні обмеження на значення величин (параметрів), визначаючи найбільше та/чи найменше граничне значення;

– обмежувальні конструкції з прислівниковими компаративами, які встановлюють обмеження на кількісні, просторові й часові характеристики процесів.

8. Показано, що пара компаративів-антонімів (із заперечною часткою не або без неї) дають авторові фахового тексту змогу сформулювати всі чотири потрібні обмежувальні умови для значень величин (параметрів), кількісних характеристик процесу, періодичности повторення подій, відстані між двома точками простору вздовж прямої, висоти (тобто відстані вздовж вертикалі), глибини (тобто відстані зверху вниз від певної поверхні), початкового/кінцевого моменту тривання, тривалости.

9. На відміну від російської мови, яка приєднує до компаратива об’єкт порівняння чи граничне значення в безприйменниковому родовому відмінку, в українській мові найпоширенішими засобами приєднування правобічного валентно зумовленого члена, допустимими для порівняльних конструкцій у всіх мовних стилях та для визначально-обмежувальних конструкцій, є від + родовий відмінок та за + знахідний. Прийменники від та за десемантизувалися, від’єдналися від залежного іменника й увійшли до морфолого-синтаксичної структури форм компаратива, ставши функційно відприйменниковими компаративними постфіксами.

10. Засобом приєднування до компаратива є також ніж. Цей засіб є пріоритетним для обмежувальних конструкцій із прикметниковими компаративами та єдино можливим для обмежувальних конструкцій із прислівниковими компаративами, а також для порівняльних конструкцій із підрядними реченнями (повними чи неповними).

11. У порівняльних конструкціях ніж є порівняльно-зіставни́м сполучником, оскільки приєднує до компаратива порівняльний зворот з об’єктом порівняння в називному відмінку чи порівняльне підрядне речення (повне чи неповне), із якими складає змістову цілісність. І тому за правилами української пунктуації перед ним треба ставити кому.

12. В обмежувальних конструкціях ніж утворює нерозчленовану та нерозкладну змістову цілісність не з граничним значенням величини (параметра), а з компаративом, фактично перетворившись на відсполучниковий компаративний постфікс. І тому за правилами української пунктуації перед ним не треба ставити коми.

13. Показано, що правила викладання вимог до граничних значень у [29, п. 6.1.10] та подані приклади до них не цілком відповідають нормам української мови, і запропоновано уточнений варіант цих правил.

14. Оскільки в [29] нема правил викладання вимог до кількісних, просторових і часових характеристик процесів, то запропоновано такі правила.

 

Автор уважає за свій приємний обов’язок щиро подякувати докторці філологійних наук Катерині Городенській та кандидатці філологійних наук Ларисі Колібабі за цінні консультації з порушених у статті питань.

 

1. Словник української мови: в 11-ти тт. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 1–11. 2. Кочерга О., Мейнарович Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І – англійсько-українська. Вінниця: Нова книга, 2010. 1384 с. 3. Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории). Москва: Академический Проект, 2008. 692 с. 4. Гінзбург М. Класифікування та гармонізування утямків (понять), пов’язаних з процесами // Проблеми української термінології: зб. наук. праць учасників XVI Міжнар. наук. конф. «СловоСвіт 2020» (м. Львів, 1–3 жовт. 2020 р.). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. С. 3–18. 5. Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2012. 291 с. 6. Конверський А. Є. Логіка: підруч. для студ. юридичних ф-тів. 3-тє вид. перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с. 7. Сопоставительная грамматика русского и украинского языков / отв. ред. Н. Г. Озерова. Київ: Наук. думка, 2003. 534 с. 8. Кучеренко І. К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики. Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1959. 108 с. 9. Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та інші. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Укр. енцикл., 2004. 824 с. 10. Шевельов (Шерех) Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен: Вид-во «Молоде життя», 1951. 404 с. 11. Костусяк Н. М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. 180 с. 12. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Загнітко А. П., Соколова С. О. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / за ред. К. Г. Городенської. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 752 с. 13. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання. Київ: Вища школа, 1994. 670 с. 14. Баранник Д. Х. Порівняльні конструкції в українській мові // Дослідження з граматики і граматичної стилістики української мови: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДДУ, 1980. С. 6–16. 15. Висоцький А. В. Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові: монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. 325 с. 16. Алексієнко Л. А., Зубань О. М., Козленко І. В. Сучасна українська мова: Морфологія: підруч. / за ред. А. К. Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2013. 524 с. 17. Горецький П., Шаля Ів. Українська мова: практично-теоретичний курс. 7-е вид. [Київ]: Книгоспілка, [1929?]. 335 с. 18. Наконечний М. Українська мова: програма-конспект з додатком про новий правопис український. Харків: Рух, [1928]. 240, 24 с. 19. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Українська академія наук, збірник історично-філологічного відділу № 8. 3-тє видання. [Київ]: Книгоспілка, 1925. VIII, 250 с. 20. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ: Радянський письменник, 1970. 182 с. 21. Культура української мови: довід. / Єрмоленко С. Я., Дзюбишина-Мельник Н. Я., Ленець К. В. [та ін.]. За ред. В. М. Русанівського. Київ: Либідь, 1990. 304 с. 22. Островський В. І., Островська Г. Ф. А українською кажуть так... Вид. 2-ге, доповн. й виправл. Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2013. 456 с. 23. Городенська К. Синтаксична сфера компаративних і суперлативних прислівників міри й ступеня // Ucrainica II. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sbornik článků. 3. Olomoucke symposium ukrajinistů 24–26. srpna 2006. Olomouc, 2006. 1. část. S. 53–58. 24. Городенська К. Г. Синтаксичні позиції ступеньованих прислівників з первинною локативною семантикою // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 «Проблеми граматики і лексикології української мови»: зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. Вип. 2. С. 6–11. 25. Городенська К. Г. Власнеприслівникова й транспозиційна сфера ступеньованих прислівників з первинною якісно-означальною семантикою // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту імені В. Стефаника: Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження професора Івана Ковалика. Філологія. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. Вип. XV–XVIII. С. 41–43. 26. Городенська К. Відкомпаративні прийменники української мови: структура, функції та особливості вживання // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. VII / відп. ред. Л. О. Симоненко. Київ: КНЕУ, 2007. С. 7–12. 27. Городенська К. Г. Відкомпаративні прийменники української мови на тлі прислівникових компаративів // Ономастика і апелятиви: зб. наук. праць. Вип. 30 / за ред. В. О. Горпинича. Ювілейний випуск на пошану 80-річчя від дня народження професора Володимира Горпинича. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 82–90. 28. Український правопис / НАН України. Київ: Наук. думка, 2019. 392 с. 29. ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів. 30. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підруч. Київ: Либідь, 1993. 368 с. 31. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць: монограф. Луцьк: Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. 464 с. 32. Смеречинський С. Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. ХХIV, 284 с. Репринт з видання 1932 р. (Серія «Українська граматична класика»). 33. Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. Москва: Наука, 1980. 784 с. 34. Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. и др. Современный русский язык: учеб. для филол. спец. ун-тов / под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Высш. шк., 1989. 800 с. 35. Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. 2‑ге вид., перероб. і допов. Київ: Освіта, 1995. 256 с. 36. Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти томах. Т. 2. Українська мова. Київ: Наук. думка, 1977. 632 с. 37. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я., Тоцька Н. І., Уздиган І. М. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищенка. Вид. 3-тє, доп. Київ: Вища школа, 2002. 439 с. 38. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1969. 584 с. 39. Тимченко Е. К. Функціи генитива въ южнорусской языковой области. Варшава: тип. Варш. учеб. окр., 1913. VIII, 278 с. 40. Бузук П. П. Уваги з приводу casus comparationis // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського / Укр. акад. наук. Т. 2. У Києві: [Київськ. Окрліт], 1928. С. 202–205. 41. Мюллер А. Я. Вопрос о падеже сравнения // Доповіді та повідомлення / Львівський університет ім. І. Франка. Харків: Вид-во ХДУ ім. О. М. Горького, 1953. Вип. IV, ч. І. С. 63–65. 42. Пехливанова К. И., Лебедева М. Н. Грамматика русского языка в иллюстрациях: [для иностранцев, изучающих русский язык]. 5-е изд., испр. и доп. Москва: Русский язык, 1990. 352 с. 43. Вихованець І. Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові. Київ: Наук. думка, 1971. 120 с. 44. ДСТУ ГОСТ 1.5-2004 Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення, змісту та познак. 45. Вихованець І. Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. Київ: Пульсари, 2012. 160 с. 46. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підруч. 2-ге вид., доп. Київ: ВЦ «Академія», 2010. 408 с.

 

[1] За нормами української мови треба розрізняти порівнювання як опредметнену дію за значенням порівнювати й порівняння як: 1) опредметнену подію за значенням порівняти (процесове значення) та 2) вислів, тобто мовну формулу (предметове значення) [1, т. 7, с. 257–259].

[2] Тут і далі під предметами (англ. material object; рос. предмет) розуміємо не лише речі (англ. thing; рос. вещь), тобто машини, пристрої, деталі, інструменти, матеріали, речовини, природні об’єкти тощо, а й живі істоти (англ. living being; рос. живое существо) [4, с. 4].

[3] Тут і далі під процесами (англ. process; рос. процесс) розуміємо динамічні та статичні ознаки предметів, пов’язані з часом, а саме зі змінністю/незмінністю в часі [4, с. 4].

[4] Тут і далі під величинами (англ. quantity; рос. величина) розуміємо кількісні ознаки предметів і процесів, до яких належать: фізичні величини; параметри; характеристики; коефіцієнти; множники тощо [4, с. 4].

[5] У мовознавстві синтаксичною конструкцією (англ. syntactic construction; рос. синтаксическая конструкция) називають поєднання слів (словоформ), утворене за граматичними правилами [9, с. 594].

[6] Українські письменники XIX ст. вживали сполучника чим за тих самих умов, що і сполучника ніж, тобто за наявности компаратива в головній частині складнопідрядного речення. Але в наш час він застарів і якщо й трапляється у творах сучасних авторів, то лише як засіб стилізації [13, с. 590].

[7] У [7, с. 328] зазначено, що навряд чи можна визнати нормативним прикомпаративне вживання порівняль-ного сполучника як, що зрідка трапляється в українських текстах.

[8] Мовознавці вживають терміна порівняльна конструкція в двох різних значеннях: ширшому й вужчому. Одні дослідники, наприклад, І. К. Кучеренко [8, с. 6–8], порівняльною вважають синтаксичну конструкцію, що охоплює всі три подані вище основні та потрібні складники, а інші дослідники, наприклад, Д. Х. Баранник [14, с. 6], під порівняльними конструкціями розуміють лише частину речення (простого або складного), яка містить об’єкт порівняння. У статті цього терміна вжито в першому – ширшому значенні.

[9] Згідно з [1, т. 10, с. 506] друге (предметове) значення іменника утворення цілковито збігається зі значенням спільнокореневого іменника утвір, що нібито дає право вживати в цьому значенні як першого, так і другого терміна. Але це суперечить застандартизованим у [29, п. 6.1.4] нормам української фахової мови, відповідно до яких треба відрізняти назву процесу від назви результату процесу, уживаючи, де це можливо, різних іменників. З огляду на це треба розрізняти утворювання як опредметнену дію за значенням утворювати; утворення як опредметнену подію за значенням утворити та утвір як результат (Те, що виникло як результат певного процесу). На жаль, на це не зважають автори мовознавчих праць, уживаючи терміна утворення в значенні результату, напр.: прикметникові та прислівникові утворення [11, с. 30]. У цій статті в значенні результату послідовно вжито терміна утвір.

[10] За даними Н. М. Костусяк у масиві текстів, проаналізованому в її праці, частка прикметникових компаративів у цій предикативній синтаксичній позиції становить 46,1 % від загальної кількости вжитих прикметникових компаративів [11, с. 66–67, 172].

[11] Від видової пари дієслів переходити//перейти українська мова творить три спільнокореневі іменники: переходження – це опредметнена дія за значенням переходити; перейдення – це опредметнена подія за значенням перейти; перехід – це певне місце, де дозволено переходити вулицю, залізничну колію тощо. З огляду на це треба писати ступені переходження, але результат перейдення.

[12] Семантико-синтаксична валентність предиката – це його здатність сполучатися з іншими (здебільшого неознаковими) словами, мати певну кількість відкритих позицій, що їх можуть або повинні заповнювати одиниці відповідної семантичної природи [11, с. 57].

[13] У [12, с. 285] не зазначено, яка відмінкова форма має бути, якщо замість морфеми-зв’язки бути складений іменний присудок містить напівповнозначне дієслово-зв’язку ставати, формально однакова з називним чи з орудним відмінком. Тобто як правильно: Унаслідок цієї операції товщина зварного шва повинна стати менша чи меншою, ніж товщина труби. На думку І. Р. Вихованця [30, с. 80], «прикметники в іменному складеному присудкові виявляють набагато більшу порівняно з іменниками інертність щодо закономірностей розподілу відмінкових форм. Навіть напівповнозначні дієслова-зв’язки ставати, виявлятися, залишатися, лишатися, зоставатися, робитися, називатися, іменуватися, зватися, вважатися, здаватися тощо, які виступають вирішальним фактором майже абсолютного вживання орудного відмінка іменників, не мають такої ваги у випадках, коли роль іменної частини складеного присудка виконують прикметники. Через те з орудним відмінком присудкових прикметників при напівповнозначних зв’я́зках конкурує називний відмінок». До речі, як зазначали О. Курило [19, с. 82–85] й С. Смеречинський [32, с. 87–91], саме називний відмінок прикметника в іменному складеному присудку відповідає традиціям української народної мови. Тому вважаємо за доцільне керуватися цими рекомендаціями й радимо завжди узгоджувати прикметниковий компаратив з іменником-підметом також і відмінком (див. приклад 1).

[14] За даними Н. М. Костусяк у масиві текстів, проаналізованому в її праці, частка прикметникових компаративів у цій напівпредикативній синтаксичній позиції становить близько 10 % від загальної кількости вжитих прикметникових компаративів [11, с. 172].

[15] За даними Н. М. Костусяк у масиві текстів, проаналізованому в її праці, частка прикметникових компаративів у цій суто атрибутивній синтаксичній позиції становить близько 37 % від загальної кількости вжитих прикметникових компаративів [11, с. 172].

[16] У російській мові прикметниковий компаратив (рос. форма сравнительной степени прилагательного) не має граматичних значень відмінка, числа та роду (в однині), а тому його принципово не можна узгодити з опорним іменником. Через його незмінність та формальний збіг зі співвідносним прислівниковим компаративом кажуть про єдиний ад’єктивно-адвербіальний дериват, частиномовну належність якого зазвичай визначають залежно від синтаксичної позиції: у приіменниковій позиції, тобто у функції присудка чи означення (Брат выше сестры. Эта книга интереснее, чем та. Этот плащ теплее. Плащ теплее мог бы согреть) його вважають прикметниковим компаративом, а у придієслівній позиції, тобто у функції обставини та головного члена безособового речення (Подняться выше. Эта книга написана интереснее, чем та. Одень его теплее. Вчера было теплее) – прислівниковим компаративом [7, с. 315–316, 318–319; 33, с. 546–547, 562, 703; 34, с. 444–445].

[17] Означальні прислівники (англ. deadjectival adverb, рос. определительное наречие) – самостійний семантико-синтаксичний розряд прислівників, утворених від основ якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е внаслідок уживання лексичних значень цих прикметників у придієслівній позиції. Придієслівний означальний прислівник функційно аналогійний приіменниковому прикметнику, а опорне дієслово щодо прислівника виконує ту саму роль, що й опорний іменник щодо прикметника [12, с. 506–507; 16, с. 456; 23, с. 56].

[18] Якісні означальні прислівники (англ. qualitative adverb, рос. определительное качественное наречие) – це осередко́ва (центральна) та найчисленніша семантична група означальних прислівників, які передають якісну характеристику динамічної або статичної ознаки та відповідають на питання як? [12, с. 507; 16, с. 457].

[19] Кількісні означальні прислівники (англ. deadjectival adverb of quantity, рос. определительное количественное наречие) – це нечисленна семантична група означальних прислівників, які передають кількісну характеристику динамічної або статичної ознаки та відповідають на питання скільки? наскільки? як часто? [16, с. 458].

[20] Прикметники більший та менший – це компаративи до великий та малий відповідно, а співвідносні з ними прислівники більше і менше – це компаративи до багато (словотвірно утвореного від прикметника багатий [35, с. 22]) та до мало відповідно [1, т. 1, с. 186, т. 4, с. 673; 15, с. 213].

[21] Просторові означальні прислівники (англ. deadjectival adverb of place, рос. определительное наречие места) – це семантична група означальних прислівників, які передають обставинне значення, що характеризує динамічну або статичну ознаку за місцем, у якому вона відбувається або перебуває, та відповідають на питання де? Ця група нечисленна, бо основними виразниками просторових значень є обставинні прислівники місця [12, с. 507, 513–514, 518–519; 16, с. 461; 27, с. 87].

[22] Часові означальні прислівники (англ. deadjectival adverb of time, рос. определительное наречие времени) – це кількісно найменша семантична група означальних прислівників, які передають обставинне значення, що характеризує динамічну або статичну ознаку за часом, у якому вона відбувається або триває, та відповідають на питання коли? як довго? Ця група нечисленна, бо основними виразниками часових значень є обставинні прислівники часу [12, с. 507, 514, 518, 521–524; 16, с. 460; 27, с. 87].

[23] Якщо прикметник довгий має як просторове, так і часове значення, то прислівник довго успадковує лише часове значення [1, т. 2, с. 330-331].

[24] Суфікса -е вживають переважно після шиплячих фонем [16, с. 470].

[25] Винятком є компаратив далі (архаїчне – далѣ), у структурі якого нема типового для компаративів суфікса ‑ш- або -іш-. На думку мовознавців [36, с. 302; 37, с. 406], суфікс -і походить від давнього суфікса -ѣи, що правив за засіб творення форм прикметникового компаратива чоловічого роду.

[26] Наприклад, нема словотвірного зв’язку між прикметниковим і прислівниковим компаративами дальший і далі. Дальший, який є компаративом до далекий, утворений не від нього, а від його синоніма дальній, тоді як від дальший утворена розмовна форма дальше, а далі, що є компаративом до далеко, у сучасній мові словотвірно пов’язують із прислівником далеко [1, т. 2, с. 209; 35, с. 55].

[27] За даними Н. М. Костусяк у масиві текстів, проаналізованому в її праці, у цій придієслівній синтаксичній позиції частка якісних прислівникових компаративів становить 53,1 % від загальної кількости таких ужитих компаративів [11, с. 68, 173].

[28] За даними Н. М. Костусяк у масиві текстів, проаналізованому в її праці, у цій предикативній синтаксичній позиції частка прислівникових компаративів становить 31,3 % для якісних та 62,9 % для кількісних від загаль-ної кількости таких ужитих прислівникових компаративів [11, с. 68, 173, 174].

[29] Праслов’янська мова (англ. Proto-Slavic language, рос. праславянский язык) – мова-предок слов’янських мов, що виникла на основі одного з праіндоєвропейських діалектів. Праслов’янську мову реконструюють порівняльно-історійним вивчанням слов’янських мов із залучанням типологійних даних. Історію праслов’ян-ської мови зазвичай поділяють на три періоди: ранній (III – I тис. до н. є.), середній (I тис. до н. є. – III–V ст.) і пізній (III–V – VI ст.). Протягом останнього періоду в праслов’янській мові виникає низка діалектів, на основі яких надалі сформувалися окремі слов’янські мови [9, с. 517].

[30] У сучасній російській мові об’єкт порівняння зазвичай ставлять у безприйменниковому родовому відмінку, наприклад, Брат выше (кого? чего?) сестры [7, с. 328]), який у російський мові є відмінком порівняння (рос. падеж сравнения) [42, с. 90]. Рівнозначною є конструкція зі сполучником чем та називним відмінком об’єкта порівняння: лисицы хитрее (кого? чего?) волков = лисицы хитрее, чем (кто? что?) волки [33, с. 547].

[31] П. П. Бузук зазначає такий цікавий факт, що в сучасних слов’янських мовах, де первісне аблятивне або вихідне значення форм родового відмінка вже більш не відчувається, оцей аблятивний відтінок дуже часто відновлюється за допомогою прийменника оть (одь). У основі зворотів із прийменниками за, над «також лежить виразний конкретний образ: наше уявлення ставить той предмет, що його порівнюємо з иншим, або за тим предметом, що з ним якраз і порівнюється, або зверху, над ним» [40, с. 204–205]. На нашу думку, такі самі просторові образи також створюють конструкції з прийменником проти (супроти) й родовим відмінком, напр., Стіл був багатший проти звичайного [1, т. 8, с. 314].

[32] Так, прийменника над зазвичай уживають при словах узагальненого значення й у заперечних конструкціях на зразок: На світі нема розумнішого над тебе. Тим самим такі компаративні конструкції з прийменником над наближуються до конструкцій із суперлятивами [10, с. 245; 19, с. 126].

[33] Мовознавці [15, с. 208; 23, с. 55] вважають, що вживати прийменника проти (супроти) після компаратива допустимо лише в розмовному стилі.

[34] Фізична величина (англ. (physical) quantity, рос. физическая величина) – це будь-яка властивість, що має кількісне значення, яке можна встановити вимірюванням.

[35] Те, що сполучник ніж, так само як прийменники від і за, може перетворюватися на компаративний постфікс зазначено зокрема в [26, с. 9; 27, с. 85], де розглянуто конструкції з прислівниковими компаративами.

[36] Тут і далі йдеться про рисунки стандарту [29], що їх через брак місця в цій статті не відтворено.

[37] Хоча [1, т. 4, с. 812–813] подає прикметники моторний1 і моторо́вий як синоніми, з огляду на традиції розмежування спільнокореневих прикметників із суфіксами ‑ов(ий) та ‑н(ий) доцільно у відносному значенні (стосовний до мотора, оснащений мотором) уживати прикметника моторо́вий, а форму моторний залишити для якісного (проворний, спритний) та переносного (який виконують енергійно, швидко, завзято) значень або для психофізіологійного терміна.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології