ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Михайло Д. Гінзбург

професор, доктор технічних наук, академік УНГА


 

 

Михайло Давидович Гінзбург народився 3 листопада 1952 р. у м. Харкові. Закінчивши 1969 року фізико-математичну школу, вступив на фізичний факультет Харківського державного університету (тепер – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), який закінчив 1974 року з відзнакою за спеціальністю «фізика», здобувши кваліфікацію «фізик».

Без відриву від виробництва 1980 року закінчив аспірантуру при Харківському НДІ метрології з поданням дисертації «Застосування квантовостатистичних методів для розрахунків проміння низькотемпературної плазми» на захист. Цю дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.08 «Фізика та хімія плазми» захистив 5.01.1983 у спеціалізованій вченій раді Інституту високих температур АН СРСР (м. Москва).

З 1982 року працює в нафтогазового комплексі, де до 1994 року очолював підрозділ створювання систем автоматизованого проектування комплексу технічних засобів АСКТП «Сапфір» для проектних інститутів галузі. За розроблення цих систем М. Гінзбурга нагороджено срібною медаллю ВДНГ (постанова головного комітету ВДНГ СРСР № 541-и від 22.07.1988), а 07.04.1994 він здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальностями 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» і 05.13.12 «Системи автоматизованого проектування в промисловості», захистивши дисертацію на тему «Розробка методів синтезу комплексу технічних засобів систем автоматизації неперервних технологічних процесів (на прикладі магістрального транспорту газу)» у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут».

З 1988 року за сумісництвом викладає у вищих навчальних закладах. 1991 року йому присвоєно вчене звання доцента, а 1994 року – професора кафедри інформатики та обчислювальної техніки.

З 1995 року підрозділу на чолі з М. Гінзбургом поставлено завдання сформувати єдину та однозначно зрозумілу для фахівців нафтогазового комплексу автентичну українську термінологію. Розроблено серію з 19 тримовних російсько-українсько-англійських тлумачних словників, з яких 12 було надруковано. З 2000 року очолив розробляння термінологічних стандартів для нафтогазового комплексу, з яких протягом 2004–2008 років затверджено 6. Входить до складу Науково-технічної комісії (НТК) з питань термінології при Держстандарті України.

Голова ПК 3 «Термінологія» ТК 133 «Газ природний» та ПК 8 «Нафтогазова та суміжні технології» ТК 19 «Науково-технічна термінологія».

Керує проведенням і особисто проводить термінологічну експертизу проектів нормативних документів перед їх затвердженням та навчально-методичної літератури перед грифуванням.

Заступник Голови термінологічної комісії Української нафтогазової академії.

Має (станом на 01.01.2010) 464 публікації, з них 434 наукового, 14 навчально-методичного характеру та 16 свідоцтв на комп’ютерні програми й бази даних. Зокрема 12 монографії, 1 довідник, 7 навчальних посібників з грифом Міністерства Освіти України.

 

е-пошта: mychajlo.ginzburg@gmail.com

 

  Основні термінологічні праці

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

●  Словники

 Посібники з української фахової мови

●  Засадничі статті з питань української фахової мови

Українська мова як державна

Наукова картина світу – фахові мови

Засади українського наукового і ділового стилю

Засади створювання систем інформаційно-термінологічного обслуговування ...

Засади гармонізування Директив ЄС та міжнародних і європейських стандартів

Засади нафтохімічної термінології

Засади нафтогазовидобувної термінології

Термінологія в навчальному процесі

Граматична категорія роду, професійні назви, ґендер

А-форма знахідного відмінка

Українські словотвірні моделі

 Термінологічні консультації на шпальтах фахових видань

 

  Словники

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.    Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни: близько 4000 термінів / Уклад. : В. В. Дубровський, М. Д. Гінзбург, В. О. Добридень та ін.; За заг. ред. М. Д. Гінзбурга, З. П. Осінчука, Б. І. Педька. – Харків, 1997. – 536 с.

2.    Комп'ютерознавство: українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник. Основні терміни: близько 2500 термінів / Уклад.: А. І. Прокопенко, М. Д. Гінзбург, В. Г. Вайнер; За ред. В. Г. Вайнера, М. Д. Гінзбурга. – Харків : АТ «Бізнес Інформ», 1997. – 344 с.

3.    Російсько-українсько-англійський словник з газовимірювань, якості газу та метрології. Основні терміни: близько 3000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. А. Гордієнко, І. М. Корніловська та ін.; За заг. ред. В. В. Розгонюка. – Харків, 1998. – 312 с.

4.    Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. Основні терміни: близько 2700 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, О. О. Болокан та ін; За заг. ред. В. В. Розгонюка. – Харків, 1998. – 536 с. Ярема С. На теми української наукової мови

5.    Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики. Основні терміни: понад 3500 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, М. В. Чернець та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 752 с. Ярема С. На теми української наукової мови

6.    Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем. Основні терміни: понад 2500 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, М. В. Чернець, Н. І. Азімова та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 560 с. Ярема С. На теми української наукової мови

7.    Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності. Основні терміни: понад 2000 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, Л. М. Дунаєвський та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 560 с. Ярема С. На теми української наукової мови

8.    Короткий російсько-українсько-англійський словник з ергономіки (у книзі: Ашеров А.Т., Капленко С.А., Чубук В. В. Ергономіка інформаційних технологій : Навч. посібник) / Уклад. : М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова. – Харків: ХДЕУ, 2000. – С. 175–221.

9.    Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни: близько 3500 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Н. І. Азимова, І. О. Требульова та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 2000. – 734 с. Ярема С. На теми української наукової мови

10.    Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопроводів. Основні терміни: близько 2800 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, М. В. Чернець, І. М. Корніловська та ін.; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 2000. – 616 с.

11.    Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики. Основні терміни: близько 3300 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін.; За ред. М. Д. Гінзбурга. – Харків: «Корвін», 2002. – 656 с.

12.    Тлумачний російсько-англійсько-український словник з електро- та радіозв'язку: Навчальний посібник для ВНЗ / Уклад. : О. О. Артемов, О. В. Гайдук, М. Д. Гінзбург та ін. За ред. М. Д. Гінзбурга, Г. І. Загарія. – Харків: «Регіон-інформ», ХФВ «Транспорт України», 2002. – 552 с.

 

  Посібники з української фахової мови

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.    Практичний посібник для працівників газової промисловості зі складних випадків слововживання в українській діловій мові / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, І. М. Корніловська та ін. – Харків, 1999. – 128 с.

2.    Українська ділова мова: практичний посібник на щодень / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; За ред. М. Д. Гінзбурга. – Харків: Торсінг, 2003. – 592 с.

3.    Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; За ред. М. Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: «Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с.

 

  Засадничі статті з питань української фахової мови

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Українська мова як державна

1.    Гінзбург М. Як зробити українську мову державною де-факто? // Дзеркало тижня, 10.04.2004. – № 14 (489) – С. 14. (передруковано в Урок української, 2004. – № 10. – С. 8–10.)

2.    Гінзбург М., Ганжа А. Поліпшення якості нормативних документів – головний чинник зміцнення статусу української мови як державної та розширення її функціювання у сферах науки, техніки та природничо-технічної освіти // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – № 503. – С. 20–23.

3.    Гінзбург М. Нормативні документи як дзеркало сучасного стану української науково-технічної мови // Дзеркало тижня, 11.02.2006. – № 5 (584). – С. 14. (передруковано в Урок української, 2006. – № 3–4. – С. 16–18).

4.    Гінзбург М., Кобилянський Є. Як писати науково-технічні та ділові тексти: звично чи правильно? // Універсум. – 2006. – № 3–4. – С. 33–36.

 

Наукова картина світу – фахові мови

1.    Гінзбург М. Д. Засоби формування, фіксування, зберігання та передавання фахових знань [Електронний ресурс] // Междисциплинарные исследования в науке и образовании, 2012. – № 1 Sp. – Режим доступу : http://mino.esrae.ru/157-699.

  скорочений варіант цієї статті подано в

    Гінзбург М. Наукова картина світу як засіб інтегрувати та систематизувати фахові знання // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. – Вип. 2 (16). – К.: НАУ, 2012. – С. 9–17. Ярема С. На теми української наукової мови

2.    Гінзбург М. Д., Коваленко С.Є. Термінознавство як міждисциплінарна галузь знань [Електронний ресурс] // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K. – Режим доступу : http://mino.esrae.ru/158-1096.

 скорочений варіант цієї статті подано в

      Гінзбург М. Місце термінознавства в системі сучасних наук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; ін-т державного управління і права. За заг. ред. В. В. Бездрабко. – К, 2012. – Вип. 6. – С. 9–22.

3.    Гінзбург М. Д. Інструмент формування, фіксування, зберігання та передавання фахових знань [Електронний ресурс] // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 Kg. – Режим доступу : http://mino.esrae.ru/159-1232

 скорочений варіант цієї статті подано в

      Гінзбург М. Фахові мови як інструмент формування, фіксування, зберігання та передавання фахових знань // Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. пр. / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь: ООО «Видавничий будинок ММД», 2012. – Вип. 2. – С. 18–33.

4   Гінзбург М. Семантичні та граматичні категорії у фаховій мові  // Українська наукова термінологія. Фізико-математичні та технічні науки : мат. наук.-практ. конф. 6 грудня 2013 р. – К. : Наук. думка, 2014. – С. 30–43. Ярема С. На теми української наукової мови

5.    Гінзбург М. Категорійно-поняттєвий апарат аспектологічних досліджень // Українська наукова термінологія. Історія та сучасний стан : мат. наук.-практи. конф. 5 грудня 2014 р. – К. : Наук. думка, 2015. – С. 42–60. Ярема С. На теми української наукової мови

6.    Гінзбург М. Мова технічних стандартів як окремий функційний шар фахових мов // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань / Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; ф-т культурології. За заг. ред. В. В. Бездрабко. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 28–38. Ярема С. На теми української наукової мови

 

Засади українського наукового і ділового стилю

1.    Гінзбург М. Десять правил українського ділового та наукового стилю // Стандартизація, сертифікація, якість, 2004. – № 2. – С. 22–28. Ярема С. На теми української наукової мови

2.    Гінзбург М., Левіна С., Требульова І. Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само- // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – № 503. – С. 29–33.

3.    Гінзбург М. Щодо концепції подання пасивних дієприкметників у тлумачних словниках української мови та українсько-російських термінологічних словниках // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. VI / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 274–276. Ярема С. На теми української наукової мови

4.    Гінзбург М., Левіна С., Требульова І. Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність //  Вісник: Проблеми української термінології. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – № 453. – С. 183–189. (передруковано в Українська мова, 2005. – № 2. – С. 36–43).

5.    Гінзбург М. Система правил українського ділового та наукового стилю // Українська мова. – 2006. – № 2. – С. 30–43 (передруковано в Урок української. – 2007. –  № 5. – С. 31–34; № 6. – С. 15–16). Ярема С. На теми української наукової мови

6.    Гінзбург М. Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 7–13.

7.    Гінзбург М., Левіна С. Відродити творення термінів на позначання наслідку процесу // Українська мова.. – 2007. – № 4. – С. 96–101. Ярема С. На теми української наукової мови

8.    Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української8 термінології». – 2008. – № 620. – С. 26–32.

9.    Гінзбург М. Щодо синтаксичних помилок у нормативних документах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців // Стандартизація, сертифікація, якість.– 2009. – № 2. – С. 22–30.

10.   Гінзбург М. Проблема двовидових дієслів у фахових текстах та шляхи її розв’язання // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. пр.  / [відп. ред. Л. О. Симоненко]. – 2009. – вип. VIІІ. – С. 290–294.

11.  Гінзбург М. Щодо засадничих понять, пов’язаних із подаванням процесів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 8–14.

12.  Гінзбург М. Щодо подавання процесових понять у фахових текстах // Українська наукова термінологія // Збірник матер. наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки», Київ, 12 листопада, 2010 р. – Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2010. – № 3. – С. 246–259. Ярема С. На теми української наукової мови

13.  Гінзбург М. Щодо моделювання процесів у фахових текстах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2011. № 709. – С. 3–9.

14.  Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівних іменників на позначення опредметнених процесів у слов’янських мовах // Українська мова, 2011. – № 2. – С. 30–43. Ярема С. На теми української наукової мови

15.  Гінзбург М. Мовознавче підґрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові / Михайло Гінзбург // Українська наукова термінологія : Збірник матер. наук.-практ. конф. «Українська наукова термінологія. Природничі науки» ; Київ, 2 листопада, 2012 р. – Київ : НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2012. – № 4. – С. 29–39. Ярема С. На теми української наукової мови

16.  Гінзбург М. Термінознавство та аспектологія: два погляди на процес // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 10–17.

17 Гінзбург М. Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов’янських мов // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013. – № 765. – С. 3–13.

18.  Гінзбург М. Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2014. – № 791. – С. 3–14.

19.  Гінзбург М. Щодо вживання дієприслівників у фахових текстах // Стиль і текст, 2014. – Вип. 15. – С. 41–50. Ярема С. На теми української наукової мови

20.  Гінзбург М. Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2015. – № 817. – С. 3–21.

21.  Гінзбург М. Класифікація значень ся-дієслів в українських текстах // Стиль і текст, 2015. – Вип. 16. – С. 34–48. Ярема С. На теми української наукової мови

22 Гінзбург М. Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2016. – № 842. – С. 3–17.

23.  Гінзбург М. Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2017. 869. С. 3–22.

24.  Гінзбург М. Термінологічні проблеми вживання ся-дієслів в українських фахових текстах // Термінологічний вісник : Збірник наукових праць ; Відп. ред. Л. В. Туровська. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. Додаток. – С. 71–79. Ярема С. На теми української наукової мови

25.  Гінзбург М. Про орудний відмінок діяча // Мова. Суспільство. Журналістика : матеріали XXIV Міжн. наук.-практ. конф. ; Київ, 2 листопада 2018 р. – Київ : Інститут журналістики, 2018. – С. 17–21. Ярема С. На теми української наукової мови

26.  Гінзбург М. Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2018. – № 890. – С. 3–14.

27.  Гінзбург М. Аналіз деяких вад українських фахових текстів, пов’язаних з подаванням процесових понять // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Львів-Дрогобич : Посвіт, 2019. – С. 113–128. Ярема С. На теми української наукової мови

28.  Гінзбург М. Особливості української мови щодо подавання процесових понять у фахових текстах // LANGUAGE: Codification Competence Communication, 2019. – № 1. – С. 7–24. Ярема С. На теми української наукової мови

29.  Гінзбург М. Класифікування та гармонізування утямків (понять), пов’язаних з процесами // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVI міжнар. наук. конф. (м. Львів, 1–3 жовт. 2020 р.). Львів, 2020. С. 3‒18.

30.  Гінзбург М. Пропонови щодо запровадження в українське мовознавство концепції мішаних частин мови // LANGUAGE: Codification Competence Communication, 2021. – № 1(4). – С. 7–29. Ярема С. На теми української наукової мови

31.  Гінзбург М. Правила вживання компаративів у фахових текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 3‒23.

 

Засади створювання систем інформаційно-термінологічного обслуговування, уніфікування терміносистем та розробляння термінологічних словників і стандартів

1.    Осінчук 3., Гінзбург М., Корніловська І., Чернець М. Про створення галузевої бази термінів та визначень з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки // Нафтова і газова промисловість, 1996. – № 1. – С. 50–51. Ярема С. На теми української наукової мови

2.    Гінзбург М., Осінчук З., Педько Б. До створення єдиної галузевої термінологічної системи // Нафтова і газова промисловість, 1998. – № 4. – С. 50–53. Ярема С. На теми української наукової мови

3   Гінзбург М. Про концепцію побудови електронної та паперової версії багатотематичного тримовного (російсько-українсько-англійського) тлумачного словника // Вісник: Проблеми української термінології. Матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – № 402. – С. 101–106.

4.    Гінзбург М., Симоненко Л. Мовна концепція системи словників та довідників для працівників нафтогазового комплексу // Вісник: Проблеми української термінології. Матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – № 402. – С. 110–112.

5.    Гінзбург М., Корніловська І, Левіна С. Нафтогазова термінологія з погляду походження // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С. 3740. Ярема С. На теми української наукової мови

6.    Руднік А., Педько Б., Гінзбург М., Колодяжний В. Термінологічне забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи газової промисловості України // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. пр. ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С. 207–210. Ярема С. На теми української наукової мови

7.    Руднік А., Гінзбург М., Колодяжний В. Термінологічне підґрунтя для створення сучасної нормативної бази газової промисловості України //  Вісник: Проблеми української термінології. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – № 453. – С. 189–193.

8.    Руднік А., Гінзбург М., Колодяжний В., Педько Б. Єдина галузева термінологічна система: досвід створення та перспективи розвитку // Українська термінологія і сучасність: 36. наук, праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С. 79–83. Ярема С. На теми української наукової мови

9.    Гінзбург М., Корніловська І., Левіна С. До проблеми комп’ютеризації термінологічної експертизи розроблюваних нормативних документів // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С. 139–143. Ярема С. На теми української наукової мови

10.  Гінзбург М., Фролов Р. Засоби формування, ведення та використання єдиної галузевої термінологічної системи словників нафтогазового комплексу // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць ; Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. V. – С. 280–283. Ярема С. На теми української наукової мови

11.  Гінзбург М., Корніловська І., Фролов Р. Створення автоматизованої системи інформаційно-термінологічного обслуговування для нафтогазового комплексу // Питання розвитку газової промисловості України: зб. наук. пр. – вип. XXXII (до 45-річчя УкрНДІгазу) – Харків: УкрНДІгаз, 2004. – С. 348–352. Ярема С. На теми української наукової мови

12.  Гінзбург М., Фролов Р., Кадничанська Н. Термінологічні консультації на шпальтах фахових видань та в мережі Інтернет // Українська термінологія і сучасність: 36. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2005. – Вип. VI. – С. 407–409. Ярема С. На теми української наукової мови

13.  Гінзбург М., Корніловська І., Левіна С. Досвід термінологічного експертування та редагування нормативних документів [Електронний ресурс] // Стиль і текст. – Вип. 7. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченко, 2006.  – С. 134–143. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1946.

14.   Гінзбург М., Левіна С., Турчін М. Класифікатор професій ДК 003:2005 – практичне втілення рекомендацій вчених // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. VIІ. – С. 47–51. Ярема С. На теми української наукової мови

 

Засади гармонізування Директив ЄС та міжнародних і європейських стандартів

1.    Гінзбург М. Стандартизуючи українську термінологію, гатимо шлях до СОТ та ЄС // Ринок інсталяцій, 2006. – № 2. – С. 16–19.

2.    Гінзбург М. Ще раз про мовно-термінологічні проблеми гармонізації нормативних документів // Метрологія та прилади, 2007. – № 4. – С. 59–64.

3.    Гінзбург М. Маркування побутових електроламп: термінологічні проблеми розроблюваного технічного регламенту // Стандартизація, сертифікація, якість, 2008. – № 2. – С. 20–22.

4.    Гінзбург М. Термінологічні проблеми етикетування енергоощадних і надійних джерел світла // Світлотехніка та електроенергетика, 2009. – № 3 – С. 69–74.

5.    Гінзбург М., Требульова І. Досвід подолання мовно-термінологічних проблем на шляху гармонізування міжнародних і європейських стандартів методом перекладання (на прикладі стандартів для нафтогазового комплексу) // Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу – К.: 2009. Ярема С. На теми української наукової мови

6.    Гінзбург М. Проблеми гармонізації іншомовних стандартів методом перекладання // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 6–7 квітня 2012 р. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 79–83. Ярема С. На теми української наукової мови

7.    Гінзбург М., Овчаренко Л. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 4 (89). – С. 7–15. Ярема С. На теми української наукової мови

8.    Гінзбург М., Коваленко С. Про згармонізованість термінології, пов’язаної з формуванням, фіксуванням, зберіганням та передаванням фахових знань // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 5 (90). – С. 3–10.

9.    Гінзбург М., Коваленко С. Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 6 (91). – С. 3–13. Ярема С. На теми української наукової мови

10.  Гінзбург М. Проблема ідентичності перекладу міжнародних та європейських стандартів // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 66–72. Ярема С. На теми української наукової мови

11.  Гінзбург М., Коваленко С. Пропозиції щодо однозначності викладання положень нормативних документів засобами української мови // Стандартизація, сертифікація, якість, 2015. – № 1 (92). – С. 6–18. Ярема С. На теми української наукової мови

12.  Гінзбург М. Яка відмінність між поняттями орган та організація у сфері стандартизації? // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 192. – С. 18.

13.  Гінзбург М., Коваленко С. Є. Пропозиції щодо методики перекладання положень англомовних нормативних документів засобами української мови // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 2 (92). – С. 12–24.

14.  Гінзбург М. «Standardizing body (organisation)», «Standards body (organisation)», «Standardisation body (organisation)». Як це буде українською? // Стандартизація, сертифікація, якість, 2015. – № 2 (92). – С. 24–26.

15.  Гінзбург М., Овчаренко Л., Клюнь А. Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 3 (94). – С. 5–11.

16.  Гінзбург М. Deliverable. Як це буде українською? // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 3 (94). – С. 12–16.

17.  Гінзбург М., Овчаренко Л., Клюнь А. Щодо постійного поліпшування процедур національної стандартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 4 (95). – С. 3–12.

18.  Гінзбург М. Що таке технічні бар’єри у торгівлі? // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 5 (96). – С. 12–16.

19.  Гінзбург М. Уніфіковані абревіатури європейської системи стандартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2015. – № 6 (97). – С. 17–21.

20.  Гінзбург М., Коваленко С., Клюнь А. Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні // Стандартизація, сертифікація, якість, 2016. – № 1 (98). – С. 7–16.

21.  Гінзбург М. Актуальні проблеми перекладання європейських стандартів газової інфраструктури // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2017. – С. 113–123.

22.  Гінзбург М., Бабенко В. Рекомендації щодо подавання термінів-відповідників, власних і номенклатурних назв у текстах українських перекладів європейських стандартів // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; ф-т культурології. За заг. ред. В. В. Бездрабко. – К., 2017. – Вип. 10. – С. 28–38.

23.  Гінзбург М. До створення методики перекладання європейських стандартів (на прикладі стандартів газової інфраструктури) // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – С. 51–60.

24.  Гінзбург М., Требульова І., Клюнь А. Щодо запроваджування вимог основних європейських стандартів газової інфраструктури в роботу газотранспортної системи України // Нафтогазова галузь України, 2018. – № 4. – С. 3–10.

25.  Гінзбург М. Технологія перекладання європейських стандартів на базі ДСТУ EN ISO 17100:2017 і ISO/TS 11669:2012 // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2019. – С. 59–71.

26.  Гінзбург М., Клюнь А. Постійне поліпшування перекладів європейських стандартів як засіб забезпечувати якість роботи газотранспортної системи України // Стандартизація, сертифікація, якість, 2019. – № 2. – С. 10–24.

27.  Гінзбург М. Д. Подавання процесових властивостей в українських перекладах європейських і міжнародних стандартів // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – № 5. – С. 8–22.

28.  Гінзбург М. Подавання процесових властивостей в українських перекладах англійськомовних версій міжнародних і європейських стандартів // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. С. І. Сидоренка. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2021. – С. 61–71.

29.  Гінзбург М., Левбарг О. Щодо українського відповідника англійських термінів compression factor, compressibility factor, Z-factor, real-gas factor // Проблеми української термінології : зб. наук. праць XVII Наук. конф. СловоСвіт 2022 (м. Львів, 6–8 жовт. 2022 р.). Львів, 2022. С. 7784.

 

Засади нафтохімічної термінології

1.    Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Гінзбург М., Коваленко С. На шляху до внормування української нафтохімічної терміносистеми // Вісник НАН України. – 2004. – № 8. – С. 18–26.

2.    Іщук Ю., Гінзбург М., Кобилянський Є., Коваленко С., Ярмолюк Б. Мастильні матеріали: класифікація та термінологія // Катализ и нефтехимия, 2005. – № 13. – С. 9–19.

3.    Гінзбург М., Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Коваленко С. «Ефірна олія» чи «есенція»? Наукове обґрунтування вибору терміна // Вісник НАН України, 2005. – №  11. – С. 59–63.

4.    Гінзбург М., Коваленко С., Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б. «Ефірні олії» – термін, що не відповідає позначуваному поняттю і порушує системність // Українська термінологія і сучасність : Зб. наук. праць. Вип. VI / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 156–159.

5.    Гінзбург М., Іщук Ю., Кобилянський Є., Коваленко С., Лєвіна С., Ярмолюк Б. Про подання назв деяких хімічних і нафтохімічних процесів і похідних термінів у нормативних документах і науково-технічній літературі // Питання хімії та хімічної технології, 2006. – № 1. – С. 72–79.

 

Засади нафтогазовидобувної термінології

1.    Гінзбург М., Коваленко С., Середницький Л. Щодо термінології у сфері збирання та підготовляння нафти // Нафтова і газова промисловість, 2006. – № 5. – С. 51–55.

2.    Гінзбург М. Д., Стасенко В. М., Коваленко С. Є. , Бачеріков О. В. Чи має право на існування термін «бурові розчини»? // Нафтова і газова промисловість, 2007. – № 3. – С 54–56.

3.    Гінзбург М. Д., Стасенко В. М., Коваленко С. Є. Про визначення поняття «агент» у науково-технічній, зокрема нафтогазовій, термінології та про правильне застосування деяких фізико-хімічних термінів // Нафтова і газова промисловість, 2008. – № 1. – С. 62–64.

 

Термінологія в навчальному процесі

1.    Гінзбург М. Особливості викладання фізики українською мовою // Фізика: газ. для вчителів фіз. К. : Шкільний світ, 2008. – № 2 (338). – Спецвипуск. – С. 1–38. Ярема С. На теми української наукової мови

 

Граматична категорія роду, професійні назви, ґендер

1.    Гінзбург М. Професійні назви як дзеркало ґендерної рівності  // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 24. – С. 6−26.

2.    Гінзбург М. Ґендерні особливості української мови, на які треба зважати / Михайло Гінзбург // Українознавчий альманах. – Вип. 9. – К. ; Мелітополь, 2012. – С. 7583. Ярема С. На теми української наукової мови

3.    Гінзбург М. Особливості української мови, що ними часто нехтують // Мова. Суспільство. Журналістика : Зб. мат. XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (на пошану професорів А. І. Мамалиги та О. Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 209−214. Ярема С. На теми української наукової мови

4.    Гінзбург М. Д. Як складати юридичні акти з погляду ґендерної рівності? // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2012−2013 : тези наук. доп. і повідом. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 33−38. Ярема С. На теми української наукової мови

5.    Гінзбург М. Як перекладати англомовні фахові тексти українською з погляду ґендерної толерантності / Михайло Гінзбург // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 квітня 2013 р. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 109−114. Ярема С. На теми української наукової мови

6.    Гінзбург М. Середній рід в українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. − К. : Міленіум, 2013. – № 1. – С. 74−81. Ярема С. На теми української наукової мови

7.    Гінзбург М. Ґендерні особливості, що на них треба зважати, перекладаючи англомовні фахові тексти українською  // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – С. 118124. Ярема С. На теми української наукової мови

8.    Гінзбург М. Про ґендерні особливості займенникових іменників кожний, усякий, жодний  // Українська мова, 2014. – № 2. – С. 94−106. Ярема С. На теми української наукової мови

9.    Гінзбург М. Поради з української ділової мови. Як правильно зазначати професійні назви в управлінській і кадровій документації з погляду ґендерної рівності / Михайло Гінзбург, Світлана Коваленко // Довідник кадровика, 2014. – № 7 (145). – С. 66−71. Ярема С. На теми української наукової мови

10.   Гінзбург М. Мовні засоби подавання взаємодії у фахових та загальновживаних текстах // Мова. Наука. Культура : Зб. наук. пр. за матер. міждисциплінарної наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю Харківського нац. тех. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка (Харків, 10 червня 2015 р.) / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Х. : Міськдрук, 2015. – С. 18−43. Ярема С. На теми української наукової мови

11.  Гінзбург М. Д. Український взаємно-зворотний займенник один одного: проблема правильного слововживання // Вивчаємо українську мову і літературу, 2015. – № 19–21 (419–421). – С. 74−78. Ярема С. На теми української наукової мови

12.  Гінзбург М. Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову і літературу, 2015. – № 34–36 (434–436). – С. 76-81. Ярема С. На теми української наукової мови

 

А-форма знахідного відмінка

1.    Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах  // Українська мова, 2012. – № 4. – С. 29–40. Ярема С. На теми української наукової мови

2.    Гінзбург М. Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів  // Мова. Суспільство. Журналістика : зб. мат. і тез XІX Міжнар. наук. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови (присвячується 40-річчю кафедри мови і стилістики). 12 квітня 2013 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 9–14. Ярема С. На теми української наукової мови

3.    Гінзбург М. Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів // Стиль і текст, 2013. – Вип. 14. – С. 93–101. Ярема С. На теми української наукової мови

 

Українські словотвірні моделі

1.    Гінзбург М. Д. Пропонови щодо творення прикметників від запозичених термінів на ‑графія, ‑логія, ‑метрія, ‑скопія // Термінологічний вісник: зб. наук. праць / Відп. ред. І.А.Казимирова. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2021. – Вип. 6. – С. 18–33. Ярема С. На теми української наукової мови

 

  Термінологічні консультації на шпальтах фахових видань

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Містять відповіді на практичні питання у сфері української технічної термінології, що виникають перед розробниками нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи та іншої документації

 

Гінзбург М. Термінологічні поради: Що таке «керування якістю», «управління якості» та «менеджмент якості»? / М. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість, 2004. – № 3. – С. 32–34. Ярема С. На теми української наукової мови

 

Назва журналу та місце видання

Назва термінологічної рубрики

Тематика

 консультацій

Рік першої публікації

Кількість надрукованих консультацій

 станом на 01.01.2010

1.  Нафтова і газова промисловість; м. Київ

Консультаційний пункт з питань української фахової мови

Нафтогазова термінологія

2000

23

2.  Стандартизація, сертифікація, якість; м. Харків

Термінологічні поради

Термінологія нормативних документів

2001

32

3.  Метрологія та прилади, м. Харків

Метрологічна термінологія

Метрологічна термінологія

2006

10

4.  Ринок інсталяційний; м. Львів

Нотатки термінолога

Будівнича термінологія

2002

63

5.  Електроінформ; м. Львів

Термінологія

Електротехнічна термінологія

2001

23

6.  Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті; м. Харків

Як правильно

Термінологія інформатики та автоматизованих систем

2001

6

7.  Фізико-хімічна механіка матеріалів; м. Львів

На теми української наукової мови

Термінологія протикорозійного захисту

2003

3

8.  Харчова і переробна промисловість; м. Київ

Галузева термінологія

Термінологія харчової та переробної промисловості

2004

7

Усього

 167

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології