Термінографічна серія СловоСвіт  № 1

наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Тимотей Балабан

АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ 

    Про словник

наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

►  переглянути / завантажити 

 


 

Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-Ukrainian dictionary-reference book of environmental engineering : [близько 15 тис. термінів] / уклад. Тимотей Балабан. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 400 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 1)

 

Словник-довідник містить найчастіше вживані в англомовній технічній літературі інженерні, медичні, біологічні, правничі та суміжні з ними терміни, переважна більшість яких подається з тлумаченням чи з довідковими даними. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів словника-довідника.

 


 

Редакційна колегія:

голова ТК СНТТ, к. т. н., доцент   Богдан Рицар

відповідальний секретар ТК СНТТ к. т. н.  Роман Рожанківський

д.т.н., зав. каф. хемічної інженерії та практичної екології ДУ “Львівська політехніка”, професор   Ярослав Гумницький

д.мед.н., професор каф. гігієни і профілактичної токсикології ЛДМУ  Алек Маненко

к.т.н.   Любомир Боженко

к.т.н., доцент ДУ «Львівська політехніка»   Костянтин Семенистий

 

Рецензенти:

доктор технічних наук, професор  Нестор Библюк

доктор філологічних наук, професор  Левко Полюга

 

Компютерне опрацювання: Роман Мисак

Комп'ютерний набір:  Ольга Бардила

Комп’ютерний дизайн обкладинки: Федір Лукавий

 

Рекомендовано Постійним науковим семінаром Технічного комітету науково-технічної термінології Держстандарту та Міністерства освіти і науки України

Словник-довідник видано за кошти Каліфорнійського Комітету Допомоги Україні Лос-Анжелес, Каліфорнія, США

 

    Від редакторів

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

У сучасній українській термінографії англійсько-український словник-довідник Т. Балабана займає особливе місце. По-перше, ця праця є першою у такій всеохопній і водночас життєво необхідній царині знань як інженерія довкілля, по-друге, словник уклав висококваліфікований інженер – українець з американської діаспори. Здавалося б, нічого особливого в цьому нема. Проте саме ці чинники виявились найоптимальнішим поєднанням для того, щоб належним чином укласти саме фаховий двомовний, у даному разі, – англійсько-український словник. Крім того, автор, на відміну від українців з України, екологічно стерильний від “братерського” впливу російської мови і, щонайважливіше, в нього відсутні радянські “вітаміни”, якими виховували всіх, хто жив за тоталітарних часів “розвинутого соціалізму”. У нього просто цього нема! Зате він не лише зберіг мову батьків і передав її своїм синам, але й далеко від Батьківщини самотужки удосконалював її настільки, наскільки була змога це робити в чужинецьких умовах. Врешті-решт утілив у життя свою давню мрію – склав словник, який досить широко охоплює (разом з елементами технічної лексики) фахову термінологію інженерії довкілля та суміжні до неї терміни. Важливо також підкреслити, що цей словник-довідник буде корисним не лише фахівцям з даної галузі, але й всім тим, хто не байдужий до проблем власного довкілля в широкому розумінні цього слова. Cаме в цьому полягає особливість і неповторність словника-довідника інженера Т. Балабана. Як і неповторні словники видатних постатей української термінології з нашої діаспори – Анатоля Вовка (Андрія Вільшенка), Ярослава Рудницького, Святослава Караванського, Павла Штепи й інших, поряд з якими належне місце тепер займатиме словник Тимотея Балабана.

 

                                                                                                                                                                            Богдан Рицар

 

    Тимотей Балабан. Біографічна довідка

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Тимотей Балабан народився 1 травня 1924 р. в селі Константинівка на Тернопільщині. Середню освіту здобув у Львові на філіалі Академічної гімназії. У післявоєнний період (1949 р.) емігрував до США (м.Гюстон, Тексас). Вищу освіту здобув у 1960 р. на машинобудівному факультеті Ілінойського політехнічного інституту (Ilinois Institute of Technology, Chicago, Il.), де згодом працював інженером у Відділі металургії та матеріялів Дослідного інституту (Research Institute). Протягом 1964-1966 рр. він працював інженером-дослідником у Boing Co., Saturn V Project, New Orleans La.. У 1966 р. через сімейні обставини переїхав до Каліфорнії (м. Лос-Анжелес), де 22 роки був на посаді інженера в Управі контролю забруднення повітря (Los Angeles County Air Pollution Control District, LA Co. APCD), яка перейменована в 1977 р. на Управу контролю якості повітря Південної Каліфорнії (South Coast Air Quality Management District, SCAQMD). У 1977 р. успішно склав іспит і одержав вищу кваліфікацію професійного інженера (Professional Engineer) з питань контролю забруднення повітря індустріальними підприємствами. Вийшовши в 1988 р. на пенсію, продовжує надавати фахові консультації з питань захисту довкілля. Упродовж всього життя інженер Т.Балабан був і є думками з Україною, плекав надію зробити свій вклад у її відродження. Стежачи за політичними подіями в Україні, постійно цікавився мовними проблемами, а особливо фаховою термінологією. Ще задовго до проголошення незалежності України почав збирати українські відповідники до англійських термінів з екології та суміжних галузей, а з 1994р. повністю присвятив свій час праці над англійсько-українським словником-довідником з інженерії довкілля. У 1996р. привіз на 4-у Міжнародну наукову конференцію з проблем української термінології перший варіянт рукопису згаданого словника-довідника, запропонувавши Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології відредагувати його та допомогти підготувати до друку.

 

    Передмова

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Словосполучення “інженерія довкілля” (англ. environmental engineering) як термін сформувався порівняно недавно. Найчастіше в літературі вживається термін екологія (від грец. oikoz – дім, житло, місцеперебування + …логія), який переважно охоплює поняття з біології про відношення рослинних і тваринних організмів та утворюваних ними груп чи угруповань (суспільств) між собою і з навколишнім середовищем – довкіллям. З розвитком науки і техніки людина активно втрутилась у середовище свого існування, завдаючи шкоди не лише довкіллю, але ставлячи під загрозу власне життя і життя майбутніх поколінь. У зв’язку з цим різко зросла потреба навести лад як у власному домі, так і за його межами – довкіллі, що і спонукало постійно вживати державних і міжнародних заходів для раціонального використання, відновлення і охорони природних ресурсів від руйнування, забруднення і вичерпання. Очевидно, що такий екологічний підхід вимагає певних інженерних знань, що, власне, й сформувало нову галузь – інженерію довкілля, яка щораз більше розвивається. Тому сьогодні нею цікавиться не лише широке коло фахівців з різних галузей знань, від яких залежить стан довкілля, але й окремі приватні особи. 

Розуміючи важливість ролі термінології та відчуваючи потребу в англійсько-українському технічному словнику з інженерії довкілля, укладач поставив собі нелегке завдання заповнити, наскільки це можливо, цю прогалину та укласти практичний словник-довідник для працівників державних установ, керівників підприємств, інженерів, науковців і студентів, які цікавляться підходами і способами розв’язання проблем нагляду за забрудненням та захистом природного довкілля як в англомовних країнах, так і в моїй рідній Україні.

Даний словник-довідник формувався в особистих записах протягом двадцятидворічної моєї праці як інженера Управи контролю забруднення повітря регіону Лос-Анжелеса та Каліфорнії (США), а після об’єднання кількох сусідніх регіонів – як інженера Управи контролю якості повітря прибережних районів Південної Каліфорнії. Упорядковані записи викладено у формі словника-довідника, які протягом трьох років вже після мого виходу на пенсію доповнювались потрібними додатковими статтями та поясненнями. Тому в цьому словнику-довіднику користувач знайде передусім терміни тої частини екології, яка стосується нагляду за забрудненням повітря, води й землі та захисту довкілля.

Словник-довідник містить вибрані укладачем інженерні, медичні, біологічні та правничі терміни і скорочення, найчастіше вживані в технічній літературі та законах англомовних країн. Оскільки забруднення довкілля започатковано діяльністю людини в домашніх умовах (домашні відходи), у промисловості (викиди в повітря, ґрунт, річки, море), в полі (штучні добрива, отрутохемікати - пестициди і гербіциди), у цьому словнику можна також знайти терміни, які стосуються наслідків забруднення довкілля, що впливають на здоров'я людей та на розвиток рослинного і тваринного світу.

Українські відповідники та тлумачну лексику до них упорядковано за нормами Українського правопису 1929 року, користуючись соборним “Правописним словником” Григорія Голоскевича, Київ, 1930 р., а також Модерною українською номенклатурою неорганічної хемії Андрія Вільшенка (псевдонім Анатоль Вовк) (проєкт), частина 1, НТШ, Нью-Йорк, 1962 р. (наступні частини ще не появилися), і засадами Термінологічної правописної конвенції‚ схваленої учасниками міжнародної конференції “Фізика в Україні”, Київ, 1993 р. Редакція української частини опрацьована редакційною колегією при Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології Держстандарту та Міністерства освіти і науки України, до якої увійшли провідні вчені Державного університету “Львівська політехніка”.

Укладач словника-довідника висловлює найщирішу подяку п. Левкові Касперському, викладачеві та керівникові компютерних лабораторій Каліфорнійського державного університету, Нортридж, Каліфорнія, США, за комп'ютерне оформлення рукопису, панні Марії А. Латишевській, керівнику бібліотеки Міністерства довкілля Канади, Довнсвю, Онтаріо,  Канада, за надану інформацію з проблем і законодавства стосовно довкілля Канади і Великобританії, своїй улюбленій дружині Лідії за її душевну підтримку і терпеливість.

 

Ґранада Гілс, Каліфорнія, США

Тимотей Балабан 

 

    Побудова словника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Словник-довідник побудовано на загально прийнятих засадах термінографії, які властиві двомовним словникам з елементами технічної лексики. На відміну від тлумачних словників, які дають тлумачення всіх базових (реєстрових) слів, цей словник-довідник подає українською мовою пояснення чи довідку для переважної більшості базових англійських термінів чи виразів.

Англійські терміни, їх синоніми та скорочення (абревіатури), упорядковані за абеткою, подано погрубленим шрифтом, їх українські відповідники – звичайним шрифтом, а пояснювальна лексика англійського терміна – погрубленим курсивом. Додаткова інформація (пояснення, довідки) в українській частині подається в дужках курсивом. Англійський термін, на який посилаються з української частини словника, подається погрубленим курсивом. Наприклад:

DDT  див. dichlorodiphenyltrichloroethane

dichlorodiphenyltrichloroethane [DDT]  (ClC6H4)2CHCCl3  дихлородифенилтрихлоретан (отруйна речовина у вигляді кристалів або порошку, уживана в обмежених умовах як шкідникобий [пестицид] і травобий [гербіцид]; біохемічно не розкладається)

Словник укладено за абетково-гніздовим способом, згідно з яким похідні англійські слова чи група слів, які разом з базовим словом складають гніздо,  розміщено в цьому гнізді за абеткою. У складі похідного англійського терміна базове слово у гнізді скорочується до першої літери з крапкою: наприклад, похідний термін exhaust fan базового слова exhaust подається як e. fan.

Граматичні форми англійських слів позначаються скорочено так: іменник – (і), дієслово – (д), прикметник – (пк), дієприкметник – (дпк), прислівник – (пс), дієприслівник – (дпс), прийменник – (пй), числівник – (чс), префікс – (преф), сполучник – (сп). В окремих випадках вживаються умовні скорочення галузей, як наприклад: агр. – агрономія, геол. – геологія, гідр. – гідротехніка, фіз. – фізика, хем. – хемія тощо.

Англійські синоніми та скорочення розміщено після базового терміна і розділено комами. Квадратні дужки вжито для рівноцінної заміни переддужкового слова (чи слів) на слово (чи слів), що є в дужках. Близькі за значенням синоніми українського відповідника (в широкому розумінні) розділено комою, а далекі – крапкою з комою. Крапкою з комою розділено також різні частини мови. Наприклад: 

exhaust  (і) випуск, викид (газів, повітря); витягування (пилу помпою); випускна [викидна] труба; (д) випускати, викидати (гази, повітря), витягувати (пил помпою); (пк) випускний, викидний, витяжний

e. fan  викидна крильчатка [віяло]

e. gas  випускний [викидний] газ

e. manifold  випускний [викидний, витяжний] патрубок [трубопровід]

Власні назви державних установ, програм, законів, тощо та їх скорочення винесено в окрему частину словника (Додаток 1 словника). Наприклад:

ECSL  див. Enforcement Compliance Schedule Letter

Enforcement Compliance Schedule Letter [ECSL]  US EPA  Лист-розклад законопослушності 

EPA  див. Environmental Protection Agency

Environmental Protection Agency [EPA]  US  Агенство захисту довкілля

Покажчик українських термінів (Додаток 2 словника) містить основні українські відповідники до ключових англійських слів. З кожної полінімійної низки (розділеної крапкою з комою) взято одне (перше) українське слово.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології