Термінографічна серія СловоСвіт  13

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга, Вікторія Базилевич, Наталія Дрівко

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ БУДІВНИЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ

у двох томах

Том 2: Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури 

    Про словник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 


 

Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури = Русско-украинский и украинско-русский словарь терминов строительства и архитектуры : в 2 т. / за ред. Романа Кінаша. – Л. : Ліга-Прес. (Термінографічна серія СловоСвіт)

Т. 2. :  Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури = Украинско-русский терминов строительства и архитектуры : [близько 50 тис. термінів]  / уклад. С. С. Жуковський, Р. І. Кінаш, Л. М. Полюга та ін. – Л.: Ліга-Прес, 2007. – 488 с.  1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. (Термінографічна серія СловоСвіт ;  № 13)

 

 Словник містить близько 50 000 термінів з будівельної та архітектурної термінології. Для його створення використано минулі та сучасні спеціальні видання з різних галузей знань, посібники, енциклопедичні, політехнічні, фахові перекладні й тлумачні словники, державні стандарти, довідники, періодичні видання. До реєстру словника занесено одно-, дво- та багатослівні терміни, а також загальновживані слова, наявні у фаховій літературі. Серед українських відповідників (еквівалентів) надано перевагу термінам, які базуються на національній мовній основі. Словник пропонується широкому загалові спеціалістів, працівникам і студентам вищої та середньої освіти.

 


 

Укладачі:

Стефан Жуковський к. т. н., доцент

Роман Кінаш д. т. н., професор

Лев Полюга д. філол. н., професор

Вікторія Базилевич – м. н. с.

Наталія Дрівко – викладач

 

За редакцією: 

д.т.н., професора Романа Кінаша

 

Рецензенти:

 Л. Коць-Григорчук  – д. філол. н., професор кафедри української мови Львівського національного університету ім. Івана Франка

 М. Худаш д. філол. н., професор, провідний науковий працівник Інституту народознавства НАН України

 

Головний редактор термінографічної серії СловоСвіт:

Богдан Рицар – голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

 

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром

Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології

Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

 

Електронний словник СловоСвіт

програма PolyDic, версія 1.0

 

Керівник проекту:

Роман Мисак  –  старший науковий співробітник, ТК СНТТ

 

Розробники:

Юрій Каличак, Андрій Василевський, Олександр Бабійчук

 

Розроблено на програмному забезпеченні, наданому Науково-виробничим центром «ІНТЕХ»

http://intech.in.ua

 

    Від укладачів

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Передмова

"Українсько-російський словник будівництва й архітектури" (2-й том) має однакову джерельну основу з ”Російсько-українським словником будівництва й архітектури” (1-й том), однак створений реєстр нового словника не виник на основі механічного укладання за абеткою українських відповідників попереднього. Кожен український термін будівництва й архітектури був ще раз переосмислений з погляду його виникнення, розвитку, з урахуванням семантичної структури. Для українського реєстру використано загальновживані термінні слова з української наукової фахової літератури та спеціальних словників. Крім того, до реєстру введено номінації, які засвідчують різні назви архітектурних і будівельних понять, що притаманні іншим народам, і вважаються міжнародними, інтернаціональними термінами, а також номени, які на цьому етапі існування української будівельної й архітектурної термінології ще малопоширені. До них належать діалектні слова, деякі територіально обмежені ремісничі терміни, назви народної архітектури і будівництва. Автори словника свідомо вводили в цей український реєстр такі слова, коли для окреслення відповідного поняття не знаходили в українській літературній мові вдалих відповідників.

 

Вказівки для користувачів

1. Українські слова та їхні російські відповідники, як і в першому томі, подано в початковій формі: іменники у називному відмінку однини або множини, якщо вони в множині часто вживані чи мають тільки таку форму; прикметники та дієприкметникиу називному відмінку однини чоловічого роду, крім субстантивованих прикметників жіночого і середнього родів; дієслова – у формі інфінітива:

кріпи́льник, -а крепи́льщик

голосники`, -і́в (одн. голосни́к, -а́) мн. архіт. голосники

гострогу́бці, -ів мн. острогу́бцы

кана́вковий кана́вочный

зачека́нений зачека́ненный

будува́ти 1. стро́ить; возводи́ть, (з дерева) руби́ть; 2. создава́ть

зафарбо́вувати, зафарбува́ти закра́шивать, закра́сить.

2. В українському реєстрі зменшено кількість варіантних термінів. З варіантів бетоноукладач, бетоноукладальник, які були в першому томі, вибрано лише бетоноуклада́ч, з краплевловлювач, краплевловник, краплелов – краплевло́влювач.

3. Для перекладу російських субстантивованих прикметників (гардеробная, обжигательная, сортировочная) автори скористалися українськими словотвірними моделями на –льня, які були продуктивні в 20-х рр. ХХ ст., і замість форм випалювальна, роздягальна, нормувальна, що подають сучасні словники, в українському реєстрі цієї праці запропоновано випа́лювальня, роздяга́льня, нормува́льня.

4. Біля повернутих до вжитку "репресованих" за часів тоталітаризму або забутих термінів, щоб поставити їх в один синонімічний ряд з теперішніми, використано покликання див.:

викирко́вування выкирко́вывание; див. викайло́вування

карма́н, -а техн. і ін. карма́н; див. кише́ня

кольоропереда́ча, -і див. кольоровідтворення.

5. До реєстрових слів додано такі додаткові форми:

а) закінчення родового відмінка усіх іменників (за винятком іменників середнього роду на -я - поме́шкання):

інвента́р, -я́ инвента́рь

інструме́нт, -а (одиничний), (збірн.) инструме́нт

чохо́л, -хла́ чехо́л

тве́рдість, -дості твёрдость; пло́тность; жёсткость;

б) закінчення родового відмінка субстантинованих прикметників:

доти́чна, -ної ім. мат. каса́тельная

кодо́лова, -ої ім. бечева́я.

6. Заголовним кожної словникової статті, як правило, є одне слово. Два і більше реєстрові слова містять такі словникові статті:

а) дієслова недоконаного й доконаного видів з однаковими  префіксами:

оббива́ти, обби́ти обива́ть, оби́ть.

Одновидові дієслова в таких випадках об’єднано сполучником і:

розгра́флювати і розграфля́ти, розграфи́ти разграфля́ть, разграфи́ть;

б) іменники, утворені від дієслів недоконаного і доконаного видів, якщо вони стоять поряд за абеткою і перекладені однаково російською мовою:

допа́лювання, допа́лення дожига́ние;

в) морфологічні або фонетичні варіанти:

герм, -а, ге́рма, -и архіт., мист. герм, ге́рма

абшні́т, -а, апшні́т, -а архіт. абшни́т, апшни́т;

г) синонімічні терміни, які наведені в круглих дужках:

газовсмо́ктувач, -а (ексга́устер, -а) газосо́с (эксга́устер)

деревомі́р, -а (дендро́метр, -а) толстоме́р (дендро́метр);

д) складені терміни, які стоять у реєстрі за абеткою першого повнозначного слова:

бічни́й вівта́р, -я́ (у православному храмі) архіт. приде́л

ри́б’ячий пухи́р, -я́ (мотив орнаменту) архіт., мист. ры́бий пузы́рь

дахови́й причі́лок, -лка архіт. загру́зок

де́рти на сму́ги полосова́ть;

е) складні слова, що утворені від прикметників, у яких перший компонент закінчується на -ово, на зразок: а́рково-ба́лковий, ема́лево-штампува́льний, кили́мово-моза́їковий, пото́ково-конве́єрний, са́дово-па́рковий - подано в українському реєстрі ще й у скороченому варіанті без –во як більш поширені в усному мовленні. Якщо у першому компоненті таких відповідників наголос не змінюється, то вони наведені так:

що́гло[во]-двострілови́й ма́чтово-двухстрелово́й.

Якщо такі компоненти відрізняються наголосами, то в реєстрі вони стоять поряд:

кили́мо-моза́їковий, килимо́во-моза́їковий ковро́во-мозаи́чный.

Якщо ж такі слова розміщені в різних місцях реєстру, то вони наведені з відсиланням:

садо́во-па́рковий садо́во-па́рковый; див. са́до-па́рковий.

7. Назви професій чоловічого та жіночого родів наведені в реєстрі за алфавітом в окремих словникових статтях:

трафаре́тник, -ка (фах) трафаре́тчик

трафаре́тниця, -і (фах) трафаре́тчица.

8. Терміни-абревіатури стоять за абеткою у загальному реєстрі слів і розшифровані у квадратних дужках:

ВБЦ [водонепроникни́й безуса́дний цеме́нт] ВБЦ [водонепроница́емый безуса́дочный цеме́нт].

9. Омоніми подані в окремих словникових статтях і позначені арабськими цифрами вгорі праворуч:

ріг1, ро́га (предмет), ро́гу (матеріал) рог

ріг2, ро́гу (зовнішній кут будинку,вулиці) рог, у́гол

наса́джувати1, насади́ти і насаджа́ти (про рослини) наса́живать, насади́ть і насажать

наса́джувати2, насади́ти 1. (нанизувати) наса́живать, насади́ть; 2. (впроваджувати) насажда́ть, насади́ть.

10. Усі уточнювальні ремарки викладено українською мовою. По-російському уточнення наведені тоді, коли українське пояснення повторює український відповідник. В одній словниковій статті можуть бути і українські, і російські уточнення:

брусува́ти обтёсывать (дерево у формі чотиригранника)

бик, -а́ 1. (кам’яний стовп) бык; 2. (боров печной) лежа́к

нато́плювати, натопи́ти 1. наплавля́ть, напла́вить; 2. (нагрівати топкою) ната́пливать, натопи́ть.

11. У всіх українських і російських словах та їхніх формах позначено наголос. Наголос не позначений в односкладових словах, російських з наголошеним ё і ремарках. Якщо слово вживається у літературній мові з двома наголосами, то зазначаються обидва:

я́тка, -и (для дрібної торгівлі) пала́тка, ларёк

коло́ддя́ лісн. бреве́нник.

Авторський колектив з вдячністю прийме всі доброзичливі побажання.

 

Перелік скорочень

 

Загальні:

Назви наук і виробництва:

див. – дивись

дієприкм. – дієприкметник

док. – доконаного виду

ж. – жіночого роду

збірн. – збірне

ім. – іменник

мн. множина

невідм. – невідмінюваний іменник

недок. – недоконаного виду

одн. – однина

перен. – переносне значення

прийм. – прийменник

прикм. – прикметник

с. – середнього роду

стос. – стосовно

ч.чоловічого роду

 

ав. – авіація

авт. – автомобільний транспорт

аерод. – аеродинаміка

археол. – археологія

архіт. – архітектура

астр. – астрономія

біол. – біологія

бот.– ботаніка

буд. – будівництво

бур. – бурильна техніка

взут.– взуттєва промисловість

військ. – військова справа

геогр. – географія

геод. – геодезія

геол. – геологія

геом. – геометрія

гідр. – гідрологія і гідравліка

гідрот. – гідротехніка

гірн. – гірнича справа

дерев.– деревообробна промисловість

екол. – екологія

екон. – економіка

ел. – електротехніка

залізн. – залізнична справа

звар. – зварювальне виробництво

іст. – історія

керам. – керамічне виробництво

кін. – кінотехніка

ков. – ковальська справа

лісн. – лісівництво

мат. – математика

маш. – машинобудування

мет. – металургія

металообр. – металооброблення

метеор. – метеорологія

мех. – механіка

мист. – мистецтво

мін. – мінералогія

мор. – морський транспорт

наук. – наукознавство

нафт. – нафтова промисловість

папер. – паперова промисловість

полігр. – поліграфія

радіо – радіотехніка

с. г. – сільське господарство

слюс. – слюсарна справа

стол. – столярна справа

судн. – суднобудівництво

театр. – театральний термін

текст. – текстильна справа

тел. – телефонія, телеграфія

телев. – телевізія

тепл. – теплотехніка

тесл. – теслярська справа

техн. – техніка

ток. – токарна справа

фіз. – фізика

фін. – фінансовий термін

фот. – фотографія

харч. – харчова промисловість

хім. – хімія

швейн. – швейна промисловість

шкір. – шкіряна промисловість

юр. – юриспруденція

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології