Термінографічна серія СловоСвіт  № 14

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Англійсько-український ГЕОДЕЗИЧНИЙ СЛОВНИК 

    Про словник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Ф. Заблоцький, О. Заблоцька

 


 

Англійсько-український геодезичний словник = English-Ukrainian dictionary of geodesy : [понад 20 тис. слів] / уклад. Федір Заблоцький, Олександра Заблоцька ; за ред. Богдана Рицара. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 360 с. – (Термінологічна серія СловоСвіт ; № 14).

 

Словник містить понад 20 000 слів і словосполучень з геодезїї, фотограмметрії, картографії, вищої геодезії, геодезичної астрономії, гравіметрії, супутникової та космічної геодезії. Подано також найуживаніші терміни й вирази з кадастру, навігації, метеорології, геології та інших суміжних з геодезією наук. Видання доповнено українсько-англійським абетковим покажчиком. Словник розрахований на широке коло користувачів: студентів, аспірантів, наукових працівників і фахівців геодезичного профілю.

 


 

Редактор:

Богдан Рицар доктор технічних наук, професор

 

Рецензенти:

Черняга П. Г., доктор технічних наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування

Левченко О. П., доктор філологічних наук, доцент, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

 

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром

Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології

Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

(лист № 1 від 14.09.2009 р.)

  

    Засади укладання словника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

І. Структура словника

Словник містить англійські терміни та їх переклад українською мовою. Англійські реєстрові слова подано в словнику за абеткою.

Після реєстрового слова англійською та його українського відповідника наведено й перекладено українською мовою найпоширеніші терміни-словосполуки.

 

ІІ. Структура словникової статті

Словникова стаття словника має такі підрозділи:

 

1. Гасло (заголовне слово)

Гасла подано грубим шрифтом у рядку, що виступає.

aberation аберація; відхилення; спотворення

accuracy точність; достовірність

Деякі прикметникові терміни подано з варіантними суфіксами -ic та -ical.

astronomic(al) астрономічний.

Термін треба читати так:  astronomic та astronomical

Стійкі термінологічні словосполуки подаються в підбір до реєстрового слова й позначаються знаком квадрата ().

azimuth азимут to derive an ~ обчислювати азимут

 

2. Номер значення

У нумерації значень використано арабські цифри із крапкою.

background 1) задній план (фотознімка) 2) фон

 

3. Український відповідник

Український відповідник подано звичайним шрифтом після кожного реєстрового слова.

Відповідники-синоніми до окремих компонентів словосполуки наведено у квадратних дужках.

landutilization map карта [план] землеустрою; кадастрова карта [план].

Відповідники треба читати так: карта землеустрою, план землеустрою, кадастрова карта, кадастровий план.

Різні за значенням відповідники відокремлено арабськими цифрами.

Близькозначні відповідники відокремлено комою, семантично віддалені – крапкою з комою.

band 1) пояс, стрічка 2) смуга (частот); діапазон

Додаткові пояснення до українських відповідників подано курсивом у круглих дужках.

total station електронний тахеометр (теодоліт + віддалемір + компютер)

Факультативні елементи українських відповідників подано в круглих дужках.

annual parallax річний (астрономічний) паралакс.

Відповідники треба читати так: річний астрономічний паралакс та річний паралакс.

Граматично різні українські відповідники (іменники та дієслова, іменники та прикметники) подаються через дві вертикальні лінії ||.

range ряд; лінія || вибудовувати в ряд, розміщати в лінію

 

4. Терміни-словосполуки

У статті з реєстровим іменником найпоширеніші терміни-словосполуки, уживані в геодезії, подано в прямому порядку слів.

Реєстрове слово в термінах-словосполуках замінюється знаком тильда (~):

Терміни-словосполуки наведено із українськими відповідниками й подано за алфавітом з абзацу, без будь-яких розділових знаків.

Наприклад:

analysis аналіз

cartographic ~ картографічний аналіз

harmonic ~ гармонічний аналіз

Якщо українського відповідника не існує або він не відомий укладачам, то у фігурних дужках подано курсивом опис значення терміна.

Наприклад:

antenna ground plane {пластина антени для захисту GPS-сигналів, відбитих від земної поверхні}

 

 

Зауваження та пропозиції щодо словника просимо надсилати на адресу:

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра вищої геодезії та астрономії

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології