ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Олена П. Левченко

професор, доктор філологічних наук


 

Олена Левченко

Олена Петрівна Левченко, доктор філол. наук, професор, 2008–2010 рр. – завідувач кафедри української та іноземних мов Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, з 2010 р. завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка».

Народилася у Львові, закінчила Львівський університет ім. І. Франка у 1990 р., кандидатську дисертацію «Безеквівалентна російська і українська фразеологія» захистила у 1995 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН України, докторську «Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект» – у 2007 р. Автор більше 100 наукових праць. Член редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

 

  Вибрані наукові праці

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.     Семантика безэквивалентных фразеологических единиц // Проблеми зіставної семантики: Матеріали республіканської наукової конференції. – Київ–Черкаси, 1992. – С. 104, 105.

2.     Етноунікальний компонент у семантичній структурі безеквівалентних фразеологічних одиниць: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ, 1993. – Ч. III. – С. 70, 71.

3.     Компоненты фразеологических единиц как средство выражения этноуникальной информации // Мова та її функціонування. Серія філологічна. Вип. 24. – Львів: Світ, 1993. – С. 87–92.

4.     Этноуникальные фразеологические единицы в близкородственных языках // Национально-культурный компонент в тексте и в языке / Тезисы докладов Международной научной конференции. – Минск, 1994. – С. 201–203.

5.     Міжмовна асиметрія символів фразеологічних систем (на матеріалі російської та української мов) // Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета: Материалы: доклады, сообщения, тезисы. – Львов, 1995. – С. 170–174.

6.     Когнітивні аспекти досліджень специфіки фразеологічних одиниць близькоспоріднених мов // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 1996. – C. 152‑153.

7.     Національно-маркована лексика як компонент фразеологічних одиниць // Slowo. Tekst. Czas. Materialy Konferencji Naukowej. – Szczecin, 1996. – С. 208–212.

8.     Когнитивный аспект анализа асимметрии фразеологических систем // Когнитивная лингвистика конца ХХ века: Материалы международной научной конференции. – Минск, 1997. – С. 95‑97.

9.     Когнитивный подход к анализу ассоциативного эксперимента // Принципы и методы функционально-семантического описания языка: итоги, направления, перспективы. Материалы конференции. – Москва-Симферополь, 1997, с.158–160. (У співавторстві з С. В. Мартінек).

10.   Когнітивний аспект аналізу фразеологічної символіки // Slowo. Tekst. Czas: Materialy Konferencji Naukowej. – Szczecin, 1997. – С. 241–245.

11.   Национальная психология и ее отражение во фразеологических системах близкородственных языков // Язык, слово, действительность. Тезисы докладов международной научной конференции. – Минск, 1997. – С. 179–182. (У співавторстві з С. В. Мартінек).

12.   Концептуальний аналіз фразеологічної символіки // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича. – Львів: Літопис, 1998. – Т. І. – С. 373–377.

13.   Концептосфера цвета во фразеологических системах близкородственных языков // Национально-культурный компонент в тексте и в языке. Материалы ІІ Международной научной конференции. – Ч. 2. – Минск, 1999. – С. 12–15.

14.   Особливості відтворення фразеологізмів у перекладі «Пана Тадеуша» Адама Міцкевича Максимом Рильським. // Slowo. Tekst. Czas: Materialy Konferencji Naukowej. – Szczecin, 1999. – С. 208–212.

15.   Прототипический аспект фразеологической символики // Русская филология. Украинский вестник. – Харків, 1999. – №.3–4. – С. 27–32.

16.   Фрейми і мотиваційна основа фразеологічних одиниць / Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Літопис, 1999. – С. 63–66.

17.   Контрастивний аналіз фразеологічних символів (концепт 'взуття') // Семантика мови і тексту: Збірник статей IV Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 318–321.

18.   Контрастивный анализ фразеологических концептов // Русская филология. Украинский вестник. – Харків, 2000. – С. 5657.

19.   Етнічні стереотипи у публіцистичному тексті // Slowo. Tekst. Czas: Materialy Konferencji Naukowej. – Szczecin, 2001. – С. 4143.

20.   Контрастивний аналіз фразеологічних символів (концепт 'риба'). – Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Харків, 2001. – С. 84–87.

21.   Концептуалізація і символіка у фразеології // Slowo. Tekst. Czas. Materialy Konferencji Naukowej. – Szczecin, 2001. – С. 216219.

22.   Принцип зооцентризму у фразеотворенні // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. – Вип. 5. – К., 2001. – С. 206–209.

23.   Концепты и символы в лингвокультурологическом аспекте // Международная научно-методическая конференция из цикла: «Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка». – Варшава, 2002. – С. 217–222.

24.   Лінгвокультурологічний аналіз фразеологічної вербалізації концептів психічних станів // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – Київ, 2002. – Вип. 5. – Т. 5. – Част. 2. – С. 28–35.

25.   Метафорические принципы во фразеологии // Слово. Фраза. Текст: Сб. науч. статей к 60-летию проф. М. А. Алексеенко. – М.: «Азбуковник», 2002. – С. 242–249.

26.   Фразеологічна репрезентація світу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – № 7. – К.: КНУ, 2002. – С. 307–315.

27.   Вербализация фразеологических значений в терминах концепта Насекомое // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003. – С. 68‑72.

28.   Лінгвокультурологія та її термінна система // Проблеми української термінології. – № 490. – Львів, 2003. – С. 105–113.

29.   Метафоричні принципи та інтерлінгвальне й специфічне у мовних картинах світу // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – Київ, 2003. – Вип. 6.– Т. ІІІ/1. – С.190–198.

30.   Метафоричні принципи у фразеології (Смак – концепт і метафоричний принцип) // Система і структура східнословянських мов. – К., 2003. – С. 212–220.

31.   Національно-культурна специфіка фразеологічних символів (на матеріалі творів Г. Квітки-Основ’яненка) // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Ч. 1. – Харків, ХНПУ, 2003. – С. 80–87.

32.   атрибут, прототип, стереотип у фразеологічній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – № 10. – К.: КНУ, 2004. – С. 338–346.

33.   Вербалізація концепту Покарання (лінгвокультурологічний аспект) // Лінгвістика. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – № 2 (3). – С. 3341.

34.   Дослідження вербальних символів у лінгвокультурологічному аспекті // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2004. ‑ № 49. – Т. 1. – С. 27–29.

35.   Інтерлінгвальне та національне у фразеологічних прототипах Глупоти // Вісник Луганського педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – № 5 (73). – С. 169‑174.

36.   Ключові слова російської і української мовних картин світу: міфологеми та реальність // Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства: Проблеми прикладної лінгвістики. – № 9. ‑ 2004. – С. 115–118.

37.   Лінгвокультурологія та її міфологеми // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків: ХНУ, 2004. – № 631. – Вип. 41. – С. 68‑72.

38.   Опозиції світлий – темний, прозорий – непрозорий (прозорий – каламутний) у фразеологічних системах // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – Київ, 2004. – Вип. 7. – Т. 6. – С. 41–48.

39.   Симболарій української фразеології // Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Рівне: РІСКСУ, 2004. – С. 140–148.

40.   Стійкі атрибутні порівняння з компонентом-зоонімом (на матеріалі української та російської мов) // Вісник Луганського педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – № 11 (79). – С. 201‑208.

41.   Термін прототип у лінгвокультурології // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2004. – № 503. – С.58‑60.

42.   Концептосфера Упрямство во фразеологических системах // Słowo. Tekst. Czas VIII. Materialy Konferencji Naukowej.Szczecin, 2005. – C. 148154.

43.   Культурно значимі концепти та їх символи в сучасній публіцистиці // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: Сб. науч. тр. – К.: КНУ, 2005. – С. 197–202.

44.   Моделі зооморфної метафори у фразеології // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. – Х.: ХНПУ, 2005. – Вип. 16. – С. 139–143.

45.   Опозиція легкийважкий у фразеологічних системах // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал. – 2005. – Т. 18 (57). № 2. С. 70–74.

46.   Опозиція м’який твердий у фразеологічних системах // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – Київ, 2005. – Вип. 8. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 90–96.

47.   Фразеологічна вербалізація концептів психічних станів (концептосфера Страх) // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей. – Вип. 7. – К., 2005. – С. 273–279.

48.   Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 353 c.

49.   Фразеотворення: метафоризація, метонімізація, символізація? // Лінгвістика. – № 2 (5). – Луганськ: ЛНПУ, 2005. – С. 74–82.

50.   Специфіка вербалізації і функціонування жестових фразеологізмів // Лінгвістика. – Луганськ: ЛНПУ, 2006. – № 4 (10). – С. 56–64.

51.   Стійкі порівняння (збіг та асиметрія прототипів) // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. – Х.: ХНПУ, 2006. – Вип. 20. – С. 12–17.

52.   Украинская концептосфера и симболарий (лингвокультурологический аспект) // Славянские языки в свете культуры. Сб. науч. статей. – М.: ООО «А Темп», 2006. – С. 49–66.

53.   Зоосемізми в міфології, фразеології, арго та жаргоні // Лінгвістика. – Луганськ: ЛНПУ, 2007. – № 2 (12). – С. 24–32.

54.   Особливості мовної підготовки аспірантів // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 березня 2007 р.): у 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 2. – С. 261264.

55.   Символіка колірних атрибутів // Język. Człowiek. Dyskurs. – Szczecin, 2007. – S. 92–104.

56.   Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова. – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2007.

57.   СловоСвіт 2008 // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 6. – С. 26–29 (Б. Рицар)

станом на 2010 рік

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології