ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Книжкова полиця


 

Російсько-український словник з інженерних технологій

Російсько-український словник з інженерних технологій: понад 40 000 термінів / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1024 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт; № 9).

Словник містить терміни (деякі з тлумаченням) з технологічних процесів у металургії, будівництві, гірництві, енергетиці, теплотехніці, хемічній промисловості, а також суміжні терміни з фізики, математики та хемії.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, науковців, викладачів, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться науково-технічною термінологією.

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

переглянути / завантажити 

 

Словник-довідник термінології музейництва

Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 128 с. (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 15).

Словник-довідник містить 1340 термінів й означень понять з різних напрямків музейництва: обліково-фондової роботи, музеєзнавства, експозиційної діяльності та ін. Укладачі помістили у словник терміни із суміжних галузей знань: архівна справа, мистецтвознавство тощо, необхідні для атрибуції та опису музейних предметів.

Видання розраховано на музейних працівників і науковців, студентів та аспірантів, які вивчають музеєзнавство, а також усіх зацікавлених музейною справою.

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

переглянути / завантажити 

 

Англійсько-український глосарій виробів Microsoft®: громадська редакція

Англійсько-український глосарій виробів Microsoft®: громадська редакція / За ред. Б. Рицара; Ред. кол. : Р. Мисак, Р. Микульчик, І. Кульчицький та ін. – Львів : ЕКОінформ, 2006. – 208 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 10).

Англійсько-український глосарій містить понад 2000 найуживаніших слів і термінів, що складають основу української локалізації англомовного програмного забезпечення виробів Майкрософт, переважну більшість яких подано з тлумаченням та коментарем щодо їх вживання в комп’ютерних програмах.

Для фахівців різних спеціальностей, перекладачів, програмістів, викладачів і студентів навчальних закладів, учнів середніх шкіл, користувачів персональних комп’ютерів.

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.

 

переглянути / завантажити 

 

Таланчук П. М., Ярема С. Я., Коровайченко Ю. М., Ярема С. М., Моргунюк В. С. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи. – Київ – Львів : Ун-тет «Україна»: – 2006. – 664 с.

У розділах стисло викладено історію українського термінотворення та міркування щодо сучасного його розвитку, наукові та нормативні засади слововживання і термінотворення, які становлять наукову основу для згармонізованого удосконалювання української науково-технічної термінології.

У розділі V подано тлумачний словник, що містить близько 4800 термінів і визначень понять видавничої, поліграфічної та пакувальної справи, згармонізованих і зредагованих відповідно до вимог ДСТУ 3966-2000.

Призначений для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищої школи, а також інженерів, художників-графіків, які працюють у видавничо-поліграфічній галузі, для фахівців і початківців, для тих, хто розробляє, конструює етикеткову та пакувальну продукцію, розробляє та виготовляє пакувальні матеріали й устатковання. Він буде корисний редакторам, працівникам дизайн-бюро, рекламних агентств, редакцій часописів, усім тим, кого цікавлять проблеми видавничо-поліграфічної та пакувальної справи й української термінології.

 

завантажити  .djvu

 

Ярема Степан. На теми української наукової мови

Ярема Степан. На теми української наукової мови / Степан Ярема – Львів : Українське товариство з механіки руйнування матеріалів. Львівське крайове товариство «Рідна школа», Наукове товариство ім. Шевченка, 2002. – 44 с.

Ця книжечка частково підсумовує багаторічний досвід автора як наукового редактора науково-технічного журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» – органу Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства та Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України. У книжці коротко подано історію українського термінотворення в технічних і фізико-математичних науках, міркування щодо їх сучасного становлення і розвитку, зокрема в механіці деформівного твердого тіла. Велику увагу приділено українським граматичним формам, висловам та словосполученням і їх відмінностям від російських.

Праця розрахована на широкі кола науково-технічної громадськості, викладачів і студентів та всіх, хто цікавиться чистотою української мови та її впровадженням у повсюдний ужиток.

Книжку розміщено на сторінці ТК СНТТ у вільному доступі за дозволу п. Олени Яреми-Винар. Відсканував і відкоректував книжку Роман Мацюк.

 

переглянути / завантажити 

 

Балабан Тимотей. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля

Балабан Тимотей. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15000 термінів / Укл. Тимотей Балабан. – Львів: Вид-во Державного університету «Львівська політехніка», 2000, – 400 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 1).

Словник-довідник містить найчастіше вживані в англомовній технічній літературі інженерні, медичні, біологічні, правничі та суміжні з ними терміни, переважна більшість яких подається з тлумаченням чи з довідковими даними. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів словника-довідника.

Рекомендовано постійним науковим семінаром Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.

 

переглянути / завантажити 

 

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни: близько 3500 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Н. І. Азимова, І. О. Требульова та ін. ; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 2000. – 736 с.

Словник є довідковим посібником з термінології і вміщує близько 3500 термінів з охорони довкілля – атмосфери, гідросфери, надр, ґрунтів, флори, фауни; екології та безпеки праці; з ресурсоощадності та енергобалансу підприємств; з питань поводження з відходами; з правових аспектів охорони довкілля та ресурсоощадності. Крім того, наведені деякі спеціальні терміни з суміжних царин знань (біології, хімії, медицини, фізики тощо)

Призначений для широкого кола фахівців газової промисловості: адміністративного та експлуатаційного персоналу, керівників різних рівнів, науковців та проектантів; для галузевої системи підготовки кадрів. Може також використовуватися фахівцями інших галузей, викладачами, студентами та іноземними спеціалістами, які працюють з українською науково-технічною літературою та документацією.

Рекомендовано до друку Вченою радою НДПІАСУтрансгаз, відділенням «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» УНГА та Харківським лексикографічним товариством.

 

переглянути / завантажити 

 

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики. Основні терміни: понад 3500 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, М. В. Чернець та ін. ; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 752 с.

Словник є довідковим посібником з термінології і вміщує понад 3500 термінів з енергетики, тепло- та водопостачання, електротехніки та суміжних питань.

Призначений для широкого кола фахівців газової промисловості: адміністративного та експлуатаційного персоналу, керівників різних рівнів, науковців та проектантів; для галузевої системи підготовки кадрів. Може також використовуватися фахівцями інших галузей, викладачами, студентами та іноземними спеціалістами, які працюють з українською науково-технічною літературою та документацією.

Рекомендовано до друку Вченою радою НДПІАСУтрансгаз, відділенням «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» УНГА та Харківським лексикографічним товариством.

 

переглянути / завантажити 

 

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем. Основні терміни: понад 2500 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, М. В. Чернець та ін. ; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 552 с.

Словник є довідковим посібником з термінології та вміщує понад 2500 термінів з надійності газотранспортного обладнання та систем.

Призначений для широкого кола фахівців газової промисловості: адміністративного та експлуатаційного персоналу, керівників різних рівнів, науковців та проектантів; для галузевої системи підготовки кадрів. Може також використовуватися фахівцями інших галузей, викладачами, студентами та іноземними спеціалістами, які працюють з українською науково-технічною літературою та документацією.

Рекомендовано до друку Вченою радою НДПІАСУтрансгаз, відділенням «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» УНГА та Харківським лексикографічним товариством.

 

переглянути / завантажити 

 

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності. Основні терміни: понад 2000 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Л. М. Дунаєвський, І. О. Требульова та ін. ; За заг. ред. А. А. Рудніка. – Харків, 1999. – 560 с.

Словник є довідковим посібником з термінології і вміщує понад 2000 термінів з інтелектуальної діяльності, науково-технічної інформації, з патент-но-ліцензійної роботи, реклами, маркетингу та авторського права.

Призначений для широкого кола фахівців нафтогазового комплексу: адміністративного та експлуатаційного персоналу, керівників різних рівнів, науковців та проектантів; для галузевої системи підготовки кадрів. Може також використовуватися фахівцями інших галузей, викладачами, студентами та іноземними спеціалістами, які працюють з українською науково-технічною літературою та документацією.

Рекомендовано до друку Вченою радою НДПІАСУтрансгаз, відділенням «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» УНГА та Харківським лексикографічним товариством.

 

переглянути / завантажити 

 

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки

Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. Основні терміни: близько 2700 термінів / Уклад. : М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, О. О. Болокан, В. Г. Морозенко, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, О. І. Сичова ; За заг. ред. акад. УНГА В. В. Розгонюка. – Харків, 1998. – 536 с.

Словник є довідниковим посібником з термінології і вміщує близько 2700 термінів з охорони праці; технічного нагляду; безпеки дорожнього руху; пожежної безпеки; охорони довкілля.

Призначений для широкого кола фахівців газової промисловості: адміністративного та експлуатаційного персоналу, керівників різних рівнів, науковців та проектантів; для галузевої системи підготовки кадрів. Може також використовуватися фахівцями інших галузей, викладачами, студентами та іноземними спеціалістами, які працюють з українською науково-технічною літературою та документацією.

Рекомендовано до друку Вченою радою НДПIАСУтрансгаз, Відділенням «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» УНГА.

 

переглянути / завантажити 

Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять)

Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – Київ : Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

Словник містить переклади близько 15000 термінів та терміносполук, уживаних у науково-технічній літературі. Його укладено на основі наукового підходу до проблеми українського термінотворення, щоб ознайомити користувача з потенційними можливостями української мови та допомогти оволодіти її виражальними та словотворчими засобами

Особливу увагу приділено перекладам термінів на позначення процесових понять, що викликає найбільші труднощі під час перекладання з російської мови на українську.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, учнів.

 

завантажити  .djvu

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології