ТК СНТТ

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


НОРМИ Й КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ФАХОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

    Про посібник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 


УДК 811.161.2

            З91

 

Зубков М. Норми й культура української мови фахової спрямованости / Микола Зубков. − К. : Арій, 2018. − 608 с.

 

Посібник осягає основи культури спілкування, види й жанри публічних виступів. У ньому подано головні правописні норми та правила, морфеміку й морфологію. Закцентовано увагу на особливостях уживання іменних і службових частин мови в офіційно-діловому стилі, а також на складних випадках перекладу науково-технічної, економічної та иншої термінології.

Довідник допоможе зорієнтуватися у стильовому розмаїтті сучасної літературної мови, оскільки подає та характеризує всі її стилі й підстилі. Зручні таблиці містять класифікацію документів і поділ їх за признакою та назвою. Уміщено чималу кількість формулярів-взірців сучасних документів і їхніх складників із докладним описом. Система запитанків і завданків для самоконтролювання надасть змогу охочим повторити викладений матеріял.

Уперше в довіднику такого типу наведено низку посилок виносок із пояснинами щодо призабутих, «зрепресованих», але природних для нашої мови термінних слів і словосполук, правила творення та вживання яких унормовує національний стандарт ДСТУ 3966 і норми слововживання.

Книга стане надійним порадником для усіх поціновувачів українського слова.

 


 

Рецензенти:

     

            І. П. Ющук — д-р. філол. наук, проф., завідувач катедри слов’янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету;

            І. М. Кочан — д-р. філол. наук, проф., завідувачка катедри прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка;

            О. П. Левченко — д-р. філол. наук, проф., завідувачка катедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

 

Рекомендувала до друку Науково-методична рада

Національного університету «Львівська політехніка»

як навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей

(протокол № 34 від 15 березня 2018 р.)

 

Видано в авторській редакції

 

Присвячено 90-річчю ухвалення соборного (харківського) правопису

 

 ©  Зубков М. Г., 2017

©  «Видавництво “Арій”» ®, 2018

 

УВАГА! З питань придбання Посібника звертатися до М. Зубкова zubkov139@ukr.net

 

    Оглав

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

   

Передмова

Вступ

Роль і значина мови в суспільному житті

Українська мова серед инших мов світу

Функції мови

Мовна норма

Функційні стилі сучасної української літературної мови

Офіційно-діловий стиль

 

Розділ І

Мова документів

Загальні вимоги

Документ і його функції

Критерії класифікування документів

Вимоги до укладання та оформлювання документів

Оформлювання сторінки

Текст і його оформлювання

Скорочування слів і словосполук

Стандартування ділового тексту

Реквізити ділових паперів

Дата

Індекс

Заголовок до тексту

Адресат

Гриф затвердження

Резолюція

Віза

Підпис

Терміни та їхнє місце в діловому мовленні

Професійна лексика

Уживання неологізмів і запозичин

 

Розділ II

Документування в керівничій діяльності

Організаційні документи

Розпорядчі документи

Наказ

Витяг із наказу

Розпорядина (Розпорядження)

Довідково-інформаційні документи

Акт

Відгук

Висновок

Довідка

Службові записки

Запросина (Запрошення). Повідома (Повідомлення)

Звіт

Оголоски (Оголошення)

План

Протокол

Витяг із протоколу

Службові листи (офіційна кореспонденція)

Список. Перелік

Накладниця

Документи з кадрово-контрактових питанків

Автобіографія

Резюме

Заяви

Характеристики

Особисті офіційні документи

Доручини

Розписка

 

Розділ III

     Ортографічні й ортоепічні норми

Букви Г, Ґ

Позначання м’якости приголосних букв

Уживання апострофа

Подвоєні приголосні букви

Подовжені приголосні звуки

Спрощування приголосних букв

Змінюємо приголосні букви, якщо є їхній збіг

Чергування приголосних букв

Чергування голосних букв

Позиційні евфонічні чергування

Розрізнення фонем и та і

Правопис префіксів

Правопис суфіксів

1. Іменникові суфікси

2. Прикметникові й дієприкметникові суфікси

3. Дієслівні суфікси

Складні випадки правопису слів чужомовної похо́ди

Правопис голосних букв

Подвоювання приголосних букв у запозичинах

Передавання на письмі чужомовних власних назв

Правила правопису чужомовних прізвищ і географічних назв

 

Розділ IV

   Морфологія та правопис

Іменник

Таблиця відмінкових закі́нчин іменників І відміни

Таблиця відмінкових закі́нчин іменників чоловічого роду II відміни

Закі́нчини іменників чоловічого роду в родовому відмінку

однини залежно від їхньої значини

Давальний відмінок однини

Орудний відмінок однини

Кличний відмінок однини

Таблиця відмінкових закі́нчин іменників середнього роду II відміни

Таблиця відмінкових закі́нчин іменників III відміни

Відмінювання іменників IV відміни

Відмінювання множинних іменників

Форми невідмінюваних іменників

Особливості вживання іменників у ділових паперах

Прикметник

Ступенi порiвнювання якiсних прикметників

Творення відносних прикметників

Творення та вживання присві́йчих прикметників

Повні й короткі прикметники

Відмінювання прикметників

Особливості вживання прикметників у ділових паперах

Граматичні форми власних назв

Українські прізвища, імена й імена по батькові

Складні випадки писання та відмінювання українських прізвищ

Правопис імен

Особливості творення та відмінювання форм імен по батькові

Географічні назви

Особливості узгодження географічних й инших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні

Правопис складних слів

Числівник

Писання числiвників i слiв із числовою значино́ю

Відмінювання числівників

Зв’язок числівника з іменником

Особливості вживання числівників у ділових паперах

Займенник

Відмінювання займенників

Прономіналізація

Особливості вживання займенників у ділових паперах

Дієслово

Види дієслова

Дієслова перехідливої й неперехідливої дії або події

Змінювання дієслів у теперішньому й майбутньому часі доконаного виду

Творення форм майбутнього часу недоконаного виду

Творення форм наказового способу

Безособові дієслова

Віддієслівні іменники, що означають дію або подію

Дієприкметник

Творення та правопис дієприкметників

Відмінювання та вживання дієприкметників

Безособова форма дієслова на -но, -то

Дієприслівник

Особливості вживання дієслівних форм у ділових паперах

Прислівники (складні)

Прийменники (складні)

Чергування прийменників з, із, зі (зо)

Особливості вживання прийменників у ділових паперах

Сполучало

Частки

Класифікація часток щодо їхньої значини

Писання часток не, ні

Словотворчі й модальні частки

 

Розділ V

Графічні норми та правила

Із великої букви пишемо

Із малої букви пишемо

Правила переношення

 

Розділ VI

Усне ділове мовлення

Основи культури мовлення

Культура усного ділового мовлення

Види усного спілкування

Ділова нарада

Види нарад

Усне публічне мовлення

Види й жанри публічних виступів

Готування тексту виступу

Ділова бесіда

Культура керування

Телефонне ділове спілкування

Ділове спілкування

Синтакса усного й письмового ділового мовлення

 

Розділ VII

Запитанки, завданки та вправи для самоконтролювання

Додаток I

Слововживання відповідно до українськомовного способу мислення

Додаток II

Чоловічі імена та імена по батькові

Жіночі імена

Додаток III

Слова з буквою Ґ (загальні назви)

Антропоніми з буквою Ґ

Географічні назви з буквою Ґ

Додаток IV

Відмінності слововживання іменників

Відмінності слововживання прикметників

Відмінності слововживання дієслівних форм

Додаток V

Російсько-український словничок типових мовних зворотів

Додаток VI

Значина основних складників словобудування (терміноскладників)

Список літератури 

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології