ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Державного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 402 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. Матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції. 2000. – № 402. 420 с.

 

Вісник містить статті учасників 6-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2000» (Львів, вересень, 2000), які розкривають такі напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні звязки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань.

 

 Відповідальні за випуск: Р. Рожанківський, Г. Вознюк

 

Матеріяли зверстано з дискет учасників конференції зі збереженням авторської редакції і стилю

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, досяжні для перегляду)

 

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

1.     Дубічинський В.   Організація термінографічної праці в Україні

2.     Кияк Т.   Українська термінологія як фактор державності української мови

2.     Библюк Н, Рожанківський Р.   Про сучасний стан української термінології (на прикладі лісотехнічної)

4.     Кочерга О., Непийвода Н.   Висловлювальні можливості української мови та втілення їх у термінотворенні (спроба аналізу лексикографічних джерел)

5.     Полюга Л.   Найновіша редакція українського правопису

6.     Козирський В., Шендеровський В.   Троянські коні радяномовної нормативности

7.     Орловський А.   Тези на захист желехівки.

8.     Рицар Б., Рожанківський Р.   Термінологія “загальновизнана” чи “суржикова”, “забута” чи “українська” (порівняльний аналіз термінів з нормативних документів і словників)

9.     Грицак П.   Дальша історія букви "ґ"

10.   Моргунюк В.   Українська мова і український правопис про повновартість українських фонем і та и

11.   Пшенична Л., Моргунюк В. Визначення чи означення (який має бути український відповідник термінові дефініція)

12.   Пшенична Л., Моргунюк В. Пропозиції до проєкту найновішої редакції українського правопису

13.   Козир Є., Моргунюк В.   Проблеми назовництва щодо процесу та наслідку процесу

14.   Кочан І.   Міжнародні терміноелементи в системі науково-технічних термінів

15.   Дуцяк І.   Специфічні ознаки терміна і нормативні вимоги до нього

16.   Осадчук М.   Про категоріальну семантику прикметників у термінології української мови

17.   Процик І.   Аналітична деривація в українській фізичній термінології

18.   Стешко Г.   Наукові засади термінознавства

19.   Яремко Я.   Метафоризація і процес термінотворення

20.   Борисюк І.   Словотвірні негаразди новітнього термінотворення

21.   Панченко С.   Термінологія в її історичному розвитку

 

Розділ II. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ

22.   Шуневич Б.   Про упорядкування нових терміносистем

23.   Шуневич Б., Кохан А.   Сучасні проблеми розвитку лексикографії в Україні

24.   Шнерх С., Лещій Н., Дацько О.   Деякі думки з досвіду укладання багатомовних словників

25.   Міщенко Н., Міщенко О.   Про автоматизацію пошуку термінів у науково-технічних текстах

26.   Вознюк Г., Загородній А.   Проблема іншомовних запозичень в сучасній українській фінансово-економічній термінології (на матеріалі третього видання “Фінансового словника”)

27.   Кратко М., Кікець Н.   Проблеми транскрипції в укладанні англійсько-українських словників з математики, програмування та обчислювальної техніки

28.   Кікець І., Кікець Н.   До питання про деякі труднощі при перекладі термінів і шляхи їх подолання

29.   Гінзбург М.   Про концепцію побудови електронної та паперової версії багатотематичного тримовного (російсько-українсько-англійського) тлумачного словника

30.   Руднік А., Гінзбург М., Колодяжний В., Яремійчук Р.   Про виконання комплексної програми зі створення єдиної галузевої термінологічної системи шляхом укладання серії тлумачних словників та довідників для фахівців нафтогазового комплексу України

31.   Гінзбург М., Симоненко Л.   Мовна концепція системи словників та довідників для працівників нафтогазового комплексу

32.   Яремійчук Р.   Українська термінологія у написанні підручників для нафтогазової промисловості та двомовних або багатомовних спеціалізованих словників

33.   Величко Г.   З досвіду укладання термінологічних словників

34.   Сніцарук Л.   Алгоритм комп’ютерного перекладу

35.   Кульчицький І., Костирко В.   Укладання словників за технологією лексикографічної бази даних

36.   Кульчицький І., Костенко А.   Відображення хронології у базах даних

37.   Гожий А.   Про необхідність ліквідації свавілля в правописанні власних імен і прізвищ українською і російською мовами

38.   Космеда Т., Вороновська І., Абашина В.   Спроба укладання тлумачного словника перекладознавчих термінів

39.   Калашник В., Черпак М.   Еволюція впливу російської і англійської мов на розвиток української науково-технічної термінології в умовах глобалізації економіки й інтернаціоналізації науки

40.   Ковтуненко Л.   Орфоепічний словник української мови для іноземців

41.   Пономаренко Л.   Структура багатомовного словника військових термінів

42.   Кусько К.   Дискурсні стратегії іноземномовної комунікації: лексикографічні аспекти

43.   Святчик К.   Про деякі способи перекладу термінів науково-технічної літератури

44.   Медведів А.   Деякі зауваження до перекладу японських науково-технічних термінів українською мовою

45.   Сапожнікова Л.   До питання про створення російсько-українського термінологічного словника технології харчування

46.   Мурараш М.   Прагматичні функції прислівників у науково-технічному тексті англійської мови

47.   Рудий В.   До історії граматичної термінології німецької мови

48.   Кислюк Л.   Словотвірний словник англійських і німецьких запозичень у сучасній українській мові

49.   Старовойт Ю.   Обережно – термінологія

50.   Іващишин О.   Англомовні науково-технічні тексти з проблем екології та сірчаного виробництва в системі функціональних стилів

51.   Лещук Т.   Концептуальні засади розвитку науково-технічної термінології (досягнення і перспективи)

52.   Сапальова Н.   Використання в українському перекладі науково-технічних термінів іншомовного походження

53.   Войнов В., Носів К., Тимофєєв С.   Словникова стаття як частина електронного словника (конструктивний та функціональний аспекти)

 

Розділ III. НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

54.   Ганіткевич М.   До проблеми стандартизації хемічної термінології

55.   Рицар Б., Рожанківський Р., Моргунюк В.   Про деяку критику щодо української науково-технічної термінології

56.   Балабан Т.   Тези до підготовки бази для остаточного опрацювання стандартів української технічної термінології

57.   Келлерман Ю.   Стандартна термінологія для електроенерґетики – дзеркало стану термінології в Україні?

58.   Дорожовець М., Стадник Б.   Проблеми термінології Державного стандарту України ДСТУ 2681 «Метрологія. Терміни та визначення»

59.   Плескач В., Волчок І., Бєліков С.   Про стандартизацію термінології ливарного виробництва

60.   Михайлишин Б.   Нормалізація термінології та її збагачення – заодно чи хто кого?

61.   Юкало В.   Проблеми нормування мови лікарів

62.   Ґудманян А.   Нормування та стандартизована передача чужомовних онімів

63.   Литвинюк О.   Проблеми стандартизації термінології методики викладання іноземних мов і шляхи їх вирішення

64.   Мартинюк М.   До проблеми унормування лексики автоспорту

 

Розділ IV. ТЕРМІНОЛОГЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

65.   Петрух В., Михалик О., Коваленко М., Пронюк О., Петрух Л.   Проблеми сучасної фармацевтичної термінолоґії

66.   Петрух Л.   Відображення сучасної мовної ситуації у провідних фармацевтичних виданнях

67.   Кіцера О.   Шляхи та перспективи удосконалення української професійної мови медиків

68.   Павловський М.   Найпоширеніші мовні помилки в українських медичних публікаціях

69.   Пилипів О.   Тестування як один зі способів інтенсифікації навчального процесу у викладанні латинської мови та основ медичної термінології

70.   Мисловська Л., Пилипів О.   Семантичні процеси в латинській медичній термінології

71.   Романова О., Стебунова А., Холодарьова О.   Роль термінології в медичній освіті

72.   Герасименко О.   Українська наукова судово-медична термінологія

73.   Нізельський Ю.   Формування української термінології в галузі полімерів

74.   Кукляк М.   Українській мові державний захист

75.   Корнілов О.   Ще раз про термінологічні проблеми опору матеріялів

76.   Якимович Б., Демська-Кульчицька О.   Питання сучасної дахобудівної термінології

77.   Прокопович Б.   Національний науково-технічний термін і номенклатурний знак у царині деревооброблення

78.   Прокопович Б., Яремчук Л.   Автентична українська мова та іншомовні запозичення в сучасній термінології деревооброблення

79.   Кучеренко О.   Про шляхи становлення української пожежно-технічної терміносистеми (на матеріалі словників ХІХ ст.)

80.   Ктитарова Н.   Вторинна номінація в українській металургійній термінолексиці та її види

81.   Бондарчук М.   Структурно-семантичні особливості аналізу авіаційної терміносистеми “рух літального апарата”

82.   Ганиш Е., Ісаєнко С.   До проблеми формування української залізничної термінології: проект РейлЛексик

83.   Остапенко О.   Роль грецьких і латинських префіксів у творенні комп'ютерних термінів

84.   Коваль М.   Основні аспекти української науково-технічної термінології з інформатики

85.   Сивокобиленко В., Павловський В., Дейнега Т.   До проблеми термінології в галузі електроенергетики

86.   Воробкевич А., Совин Р., Соколовський М.   Електротехнічна термінологія в україномовних наукових працях І.Пулюя

87.   Мисак Й., Крук М., Гера М.   Проблеми відродження і творення української термінології в галузі теплоенергетики

88.   Кінаш Б.   Науково-технічні терміни-кальки з прикметниками форми ­чий

89.   Козак Л.   Вживання іншомовних слів в українській електротехнічній термінології

90.   Кармазін Р.   Номенклатура латинсько-російсько-українських назв декоративних форм туї західної, що культивуються в зелених насадженнях заходу України

91.   Вовченко Р., Бохорська Л., Полубічко О.   Про росіянізм в українській геологічній науковій термінології

92.   Пижов В.   Нові терміни у процесі фізичного виховання молоді

93.   Рудавська Г., Демкевич Л.   Проблеми термінології у товарознавстві продовольчих товарів

94.   Руденко С.   Терміни на позначення спецій і прянощів як підсистема української кулінарної термінології

95.   Генсірук С., Горошко М., Дудок В.   Вихід у світ першого тому Української енциклопедії лісівництва

 

Розділ V. ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

96.   Захлюпана Н., Кочан І.   Словник з методики викладання української мови

97.   Андрейчук Н., Карамишева І.   До питання застосування терміна “формалізована теорія” у мовознавстві

98.   Ісаєв Е.   До проблеми суспільного походження мови

99.   Петренко О.   Актуальні проблеми орфоепії, фоностилістики та соціофонетики

100. Петренко Д.   Проблеми соціальної диференціації мови в сучасному мовознавстві

101. Голець М.  Українська наукова мова та перспективи її розвитку

102. Краковецька Г.   Повторна метафоризація латинської лексики медичної терміносистеми як засіб детермінологізації слів

103. Денисенко С.   Концепція укладання навчального посібника з розмовної мови на основі функціонально-комунікативного підходу до вивчення іноземних мов (на матеріалі спортивної термінології)

104. Шаповал О.   Безконечність: обрії освітньої термінології

105. Сташко М.   Семантичні особливості слів з терміноелементом бібліо-

106. Влах М.   Особливості географічної термінології в українських писемних джерелах ХІV–ХVІІІ ст.

107. Коцюба Н.   Термінологічна лексика офіційно-ділової документації 70-х років ХХ ст.

108. Семенюк Е., Мельник В.   Концепція сталого розвитку: особливості формування термінології

109. Юрковський В.   Теоретично-філософські засади введення терміну “класичний український націоналізм”

110. Фільц Р.   Принцип, закон, правило

111. Наконечна Г.   Богословська термінологія як об’єкт термінознавчого дослідження

112. Антонів О.   Богословські терміни-словосполучення у Літургійному словнику

113. Григораш А.   Індивідуально-авторське використання суспільно-політичної термінології фразеологічного характеру як засіб політичної полеміки (на матеріалі преси України 90-х років)

114. Андрієвська В.   Проблеми порівняльного аналізу сучасних систем психологічної термінології

115. Лабінська Г.   «Жіноча» складова демографічної термінології

116. Маймакова А.   Етнокультурна лексика як об`єкт лексикографії

117. Булик-Верхола С.   Назви народних духових інструментів у музичній терміносистемі української мови

118. Пунько Б.   Еколого-економічні проблеми довкілля: визначення, складові, термінологічна лексика

119. Куделько З.   Особливості словотворчих моделей термінів ринкової економіки

120. Литвинюк С.   Обґрунтування трьох нових термінів щодо підприємництва

121. Гутиряк О.   Розподіл термінів маркетингу за значенням семантичної складності

122. Гумовська І.   Функціонування юридичної термінології в економічній літературі різних жанрів

123. Руколянська Н.   Іменникові композити у правничій термінології

124. Онуфрієнко Г.   Синтаґматичні властивості гібридних дериватів у правничій термінології

125. Бойко О.   Лексико-термінологічні особливості висловлювання особи, яка вчинила злочин (на матеріалі перекладів детективних романів)

126. Зеленська О.   Про навчання курсантів/студентів Львівського інституту внутрішніх справ користуватися тлумачним словником

127. Токарська А.   Слова з компонентом – право – в сучасній українській мові

128. Федишин О.   Іменники в системі французьких юридичних термінів (суфіксальний спосіб словотворення)

129. Падовська О.   «…Я співав боготворення тіла». Тема краси і сили спорту в творчості Богдана-Ігоря Антонича

130. Назаренко Н.   Про підбір і тлумачення фразеологізмів як різновиду спортивних термінів

131. Бардіна Л., Шепелюк В.   Про упорядкування термінологічної системи на матеріалах спортивної лексики

132. Грицева О.   Мотивованість термінологічної лексики прикордонної і митної служби

133. Пономаренко Л.   Українські військові команди

134. Карачун В.   Українська військова термінологія

135. Кочерга О., Мейнарович Є.   Українсько-англійський словник термінів зі значенням супротивности, обернености, заперечности, відсутности

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології