ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 676           

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 676. – 134 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 30 засідання від 23.02.2010 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Нормування та стандартизація термінології

Веремчук О. Стилістична транспозиція технічних термінів як вияв зміни стилістичної норми. С. 3–7.

Гінзбург М. Щодо засадничих понять, пов’язаних із подаванням процесів. С. 8–14.

Дзюба М. Диференціація епонімічних термінів і номенів. С. 15–18.

Зубков М. Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду однини II відміни в родовому відмінку. С. 19–22.

Кочерга О., Пілецький В. Процесові прикметники в науковій мові. С. 23–26.

Мартин В. Система клінічних термінів як предмет мовознавчого розгляду. С. 26–30.

Мартиняк О. Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології. С. 31–36.

Матанцева А. Кореляція питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр. С. 37–40.

Медведь О. Динамічність складу наукової термінології (на прикладі української термінології граматики). С. 41–44.

Ментинська І. Транслітерація власних назв як лінгвістичний ідентифікатор. С. 45–48.

Моргунюк В., Пшенична Л., Шевченко В. Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків. С. 49–56.

Нікуліна Н. Дискусії щодо терміна «номен» в українському та зарубіжному мовознавстві. С. 56–61.

Старко В. Родинні подібності та визначення термінів. С. 62–73.

Теглівець Ю. Особливості трикомпонентних складених назв із семою ‘вода’. С. 74–76.

Туркевич О. Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід. С. 77–81.

Туровська Л. Ще раз про емоційність терміна. С. 82–85.

Ярошевич І. Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект. С. 86–89.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Бук С. Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору). С. 90–93.

Дружбяк С. Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів. С. 94–97.

Дужа-Задорожна М., Задорожний П. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови). С. 98–101.

Кочан І. Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття. С. 102–106.

Микульчик Р., Слободян П. Словник-довідник з термінології музейної справи. С. 107–110.

Пшенична Л., Шевченко В., Шишкіна Н. Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій. С. 111–116.

Сербенська О. Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii edialnej (Краків, 2006). С. 117–120.

Шаблій О. Варіантність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття компенсація (труднощі юридичного перекладу). С. 121–124.

Юзвяк І. Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов. С. 125–128.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології