ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 765 

Англійські версії статей, опублікованих у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології», подано в авторській редакції

 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. –  № 765. – 154 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 60 засідання від 26.03.2013 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов’янських мов. С. 3–13.

Дуцяк І. Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009 “Terminology work – Principles and methods”. С. 14–19.

Южакова О. Навчальний словник у виші: місце, роль і засади укладання. С. 2024.

 

Термінологія природничих знань

Богуш О. Аналітичні терміни у складі української астрономічної термінології. С. 25–28.

Веремчук О. Стилістична транспозиція математичних термінів: кодифікаційний аспект. С. 29–32.

Гимер Н. Структурний аналіз термінів косметики та косметології. С. 33–37.

Корнейко І., Пилипенко М. Україномовні терміни із процесуальними значеннями. С. 38–42.

Кочан І. Терміни з компонентами фіт(о)-...-фіт(о) в українському науковому мовленні. С. 43–47.

Кочерга О., Пілецький В. Взаємодія різноструктурних дієслівних форм у науково-технічній термінології. С. 48–51.

Кучеренко О. Терміни-композити в системі сучасної німецької термінології цивільного захисту. С. 51–55.

Луковенко Т. Явище синонімії в українській гомеопатичній термінології. С. 55–59.

Мартиняк О. Синтаксичні варіанти в українській науково-технічній термінології. С. 60–63.

Ментинська І. Складні випадки вживання комп’ютерних термінів у родовому відмінку 2-ої відміни чоловічого роду. С. 63–66.

Микульчик Р. Антонімія українських фізичних термінів-антропонімів. С. 67–69.

Теглівець Ю. Особливості родо-видових відношень складених термінів із семою ‘вода’. С. 70–73.

Харчук Л. Терміни-словосполучення в українській електроенергетичній термінології. С. 73–77.

 

Термінологія гуманітарних знань

Булик-Верхола С. Лексико-семантичні процеси в українській музичній термінології. С. 78–81.

Василяйко І. Структурно-семантичні особливості термінів-словосполучень у сучасній українській термінології кіномистецтва. С. 82–86.

Васковець Л. Термінологізація та детермінологізація в казначейській терміносистемі. С. 87–90.

Дрівко Н. Складені терміни із компонентами арка: структурно-ономасіологічний аналіз. С. 91–93.

Крохмальна Г. Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка). С. 94–97.

Куньч З. Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана Прокоповича. С. 98102.

Луньо П. Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права. С. 102–105.

Мар’янко Я. Лексико-семантична характеристика української термінології дизайну. С. 106–109.

Процик І. Терміни «колір» і «барва» в соцілекті українських футбольних фанатів. С. 110114.

Фецко І. Термінографія музейної справи. С. 115–119.

Шеремета Н. Правнича термінологія української мови та процеси творення. С. 120–123.

Якимович-Чапран Д. Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст. С. 124–131.

 

Повідомлення, матеріали, рецензії

Кратко М. Пам’яті Михайла Кравчука. С. 132–135.

Мисак Р. Текстове маркування товарів. С. 135–139.

Куньч З. Вивчаймо українські паремії: рецензія на словник Т. А. Космеди, Т. Ф. Осіпової «Комунікативний кодекс українців у пареміях». С. 140–141.

Панченко М. Словник-довідник термінології музейництва. С. 141143.

Моргунюк В. Рецензія на «Словник-ловідник термінології музейництва». С. 143–146.

Микульчик Р., Слободян П., Діденко Є., Рак Т. Декілька думок у відповідь… С. 147–148.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології