ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 817 

Cтатті, опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології» № 817, подано разом з розширеними англійськими анотаціями. Редагування англійських анотацій здійснено працівниками кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка»

 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – № 817. – 112 с.

 

ISSN 0321-0499

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 11 засідання від 24.03.2015 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

 

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов. С. 3–21.

Козелко І. Терміни на означення категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку XX сторіччя. С. 22–27.

Кочан І. Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-). С. 28–35.

Кримець О. Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу. С. 36–40.

Микульчик Р. Дослідження епонімів в українському термінознавстві. С. 41–46.

 

лексикографія та міжмовні зв’язки

Бурковська О. Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва. С. 47–54.

Дуцяк І. Обґрунтування методу усунення колових дефініцій у тлумачних словниках. С. 55–59.

 

Термінологія природничих знань

Вус М. Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації. С. 60–64.

Кучеренко О. Аналіз законодавчо закріпленої термінології царини цивільного захисту (на матеріалі «Кодексу цивільного захисту України»). С. 64–67.

Ментинська І. Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології. С. 68–72.

Нікуліна Н. Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема». С. 73–77.

 

Термінологія гуманітарних знань

Булик-Верхола С., Теглівець Ю. Родо-видова організація української музичної термінології. С. 78–81.

Фецко І. Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи. С. 82–86.

Южакова О. Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція. С. 87–96.

 

повідомлення, матеріали, рецензії

Микульчик Р., Слободян П. Рецензія на «Словник-довідник музейного працівника». С. 97–103.

Сербенська О. Пам’яті Софії Денисенко. С. 104–105.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології