ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 890 

Cтатті, опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології» № ХХХ, подано разом з розширеними англійськими анотаціями. Редагування англійських анотацій здійснено працівниками кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка»

 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – № 890. – 92 с.

 

ISSN 0321-0499

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 41 від 26.02.2018 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

 

 

 

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Романа Мисака

Художник-дизайнер Анна Христонько

 

Здано до видавництва 6.09.2018. Підписано до друку 20.09.2018.

Формат 60x84 ⅛. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 10,7. Обл.-вид. арк. 8,5.

Наклад 100 прим. Зам. 181117.

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел.: +380 32 2582146, факс: +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua

 

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову. С. 3–14.

Павлова О. Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи. С. 15–19.

 

лексикографія та міжмовні зв’язки

Альбота С. Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? С. 20–24.

Дуцяк І. Принципи укладання словника узагальнювальних виознак. С. 24–29.

Філіппова Н., Мітєнкова В. Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи». С. 30–35.

 

Термінологія природничих знань

Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові. С. 36–41.

Єщенко Т. Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії інформативність. С. 42–45.

Зубченко В., Мішура Ю. Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя. С. 46–49.

Калінін І., Богатиренко В. Проблеми тлумачення поняття «суміш» і сумісних із ним термінів у навчальній літературі. С. 50–54.

Кочан І. Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові. С. 55–61.

Нікуліна Н. Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика. С. 62–66.

Панасюк К. Військова термінологія в романі Юрія Щербака «Зброя судного дня». С. 66–69.

Хирівська Г. Тематична класифікація української фармацевтичної термінології. С. 70–74.

 

Термінологія гуманітарних знань

Фецко І. Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва. С. 75–80.

Чуєшкова О. Термінологія гендерної лінгвістики як система. С. 81–84.

 

повідомлення, матеріали, рецензії

Старчевський В., Никипанчук М. Слово на пошану знаній науковиці (до 90-річчя народин Марії Ганіткевич). С. 85–86.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології