ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2018»

4 6 жовтня 2018 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

         П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. XV Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018» (Львів, 46 жовтня 2018 р. ) / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ‒ Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2018. ‒ 84 с.

 

ISBN 978-966-941-210-2

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

  

 

Відповідальний за випуск

старший науковий співробітник Роман Мисак

 

 

Редактор  Микола Зубков

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Анна Христонько

 

Здано до видавництва 28.08.2018. Підписано до друку 7.09.2018.

Формат 60x84 ⅛. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 9,8. Обл.-вид. арк. 8,9.

Наклад 84 прим. Зам. 181124.

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

 вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел.: +380 32 2582146, факс: +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Моргунюк В., Зубков М., Ребезнюк І. Ознаки перебування в дії її пасивного учасника. С. 3–7.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Дев’ятко Ю. Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти. С. 8–12.

Дмитрук А., Дмитрук В. Лексико-семантичне значення терміна ренмен. С. 13–15.

Медведів А. Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах. С. 16–20.

 

Нормування та стандартування термінології

Кочерга О. Мовне нормування та жива фахова мова. С. 21–24.

Никипанчук М. До питання про стандартування назв хімічних елементів в Україні. С. 25–28.

Рицар Б., Мисак Р., Микульчик Р. Зауваги до внормування термінології інформаційних технологій: із досвіду експертування проектів згармонізованих ДСТУ. С. 29–37.

Рожнов М., Левбарґ О. Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 «Аналіз газів. Словник термінів». С. 38–41.

Шидивар Ж. Зауваги щодо чужомовних перекладів термінів ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення». С. 42–47.

 

Термінологія природничих знань

Бардила Т., Сніцарук Л. Мова й інформаційні системи. С. 48–50.

Бурковська О. Антонімія в українській термінології лісівництва. С. 51–55.

Герасименко О. Наукова мова дисертацій медичної галузі. С. 56–59.

Голуб О., Корнілов М., Ісаєв С. Новітня термінологія та номенклатура в хімії (до 100-річчя з дня народження професора А. М. Голуба). С. 59–64.

Микульчик Р. Фізичні епонімні терміни-абревіатури. С. 65–68.

 

Термінологія гуманітарних знань

Кузнецова О. Термінологічне «мінування» у ЗМІ: сутність, особливості, вплив. С. 69–72.

Пижов В. Дослідження вживання народної спортивної термінології для перенавчання плавців-самоуків раціональній техніці плавання. С. 73–75.

Чорновол Г. Деякі особливості функціювання сучасної економічної термінології. С. 76–79.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології