Термінографічна серія СловоСвіт  № 16

 наступний назад  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

    Про словник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Українсько-англійський словник з радіоелектроніки

 


 

Українсько-англійський словник з радіоелектроніки = Ukrainian-English Dictionary of Electronics : [понад 60 тис. термінів] / Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак. – Л. : Колір ПРО, 2015. – 1008 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: ОС Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7/8. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 16)

 

Словник містить терміни і терміносполуки з радіоелектроніки, електроніки та мікроелектроніки, телевізійної, радарної, лазерної, космічної, авіаційної, цифрової й аналогової техніки, радіозв’язку, оптики, акустики, електронних компонентів, комп’ютерних та інформаційних технологій, нанотехнологій, а також терміни із суміжних галузей знань – математики, фізики, програмування тощо.

Для фахівців, науковців, викладачів та студентів різних навчальних закладів.

 


 

Укладачі:

      Богдан Рицар – д. т. н., професор, голова ТК СНТТ

      Леонід Сніцарукк. т. н., доцент

      Роман Мисак – с. н. с., відповідальний секретар ТК СНТТ

     

Головний редактор термінографічної серії СловоСвіт:

      Богдан Рицар – д. т. н., професор, голова ТК СНТТ

 

Рецензенти:

      Мирослав Кратко   д. фіз.-мат. н., професор

      Ірина Кочан – д. філол. н., професор

 

Рекомендовано постійним науковим термінологічним семінаром

Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології

Міністерства економічного розвитку і торгівлі та

Міністерства освіти і науки України

 

 

Це видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці

Фонду ім. Ореста Поповича

Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці

 


 

Комп'ютерний диск із електронною версією

 

 

Електронна версія словника укладена за допомогою лексикографічної системи PolyDic v. 1, розробленої в ТК СНТТ.

Комп'ютерна версія працює під ОС від Windows 98 та XP до Windows 8.1

 


 

Керівник розробки:

Роман Мисак  –  старший науковий співробітник, відповідальний секретар ТК СНТТ

 

Розробники:

Юрій Каличак, Андрій Василевський, Олександр Бабійчук

 

Розроблено на програмному забезпеченні, наданому Науково-виробничим центром «ІНТЕХ»

http://www.intech.in.ua

 

    Від наукового редактора

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

   

Укласти будь-який словник – це завжди цікавий і воднораз надзвичайно трудомісткий і відповідальний процес. Така праця вимагає насамперед мотивації й ентузіазму та розуміння того, що її швидко не завершиш за рік-два. Але цього недостатньо. Необхідно мати відповідний фаховий рівень, щоб у користувача не виникало сумнівів щодо того чи того слова. Усі ці вимоги та передумови значно посилюються, коли розпочинаєш укладати термінологічний фаховий словник з такої царини знань, яка постійно розвивається, а її термінологія відповідно оновлюється. Саме таким є «Українсько-англійський словник з радіоелектроніки» (далі Словник).

За основу Словника укладачі взяли українську частину «Російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектроніки» (Богдан Рицар, Костянтин Семенистий, Ірина Кочан // Л. : Логос, 1995. – 608 с.) обсягом близько 40 тис. слів. Очевидно, що використано лише деяку (приблизно 1/2) частину згаданого словника, оскільки інтенсивний розвиток радіоелектроніки відтоді (майже 20 років) істотно вплинув на її термінологію. Чимало радіоелектронних термінів, зокрема лампової та вакуумної електроніки, застаріли. Натомість у сучасну радіоелектроніку швидкими темпами впроваджувалися нові інформаційні технології, засоби цифрової (мікро)електроніки, радіо- та телекомунікацій, комп’ютерної техніки й т. ін. Відповідно, укладачі Словника намагалися враховувати сучасні тенденції розвитку радіоелектроніки, черпаючи із різних джерел, а також із близьких і суміжних галузей знань, – словників, монографій, підручників, наукових статей та ін. – українські й англійські відповідники, відбираючи з них ті, які раніше не були опубліковані або їх рідко вживали в українських виданнях, а отже, ще не були унормовані. Поновлюючи й удосконалюючи українську частину Словника, укладачі максимально враховували тенденції розвитку сучасної української фахової термінології та лексикографії, опрацьовані міжнародними науковими термінологічними конференціями СловоСвіт. Така праця, очевидно, заповнювала основну частину всього багаторічного процесу укладання та формування Словника.

Укладання словника з такої динамічної царини знань як радіоелектроніка – це певною мірою невдячна праця, бо вона, фактично, ніколи не може бути завершеною – час-від-часу появляються нові терміни (неологізми), тому надто важко передбачити який з них матиме подальше життя, а який кане в небуття. Тож наскільки вдалося нам добрати для корпусу Словника той чи той термін або терміносполуку покаже час. Сподіваємося, що пропонований Словник буде корисним не лише фахівцям і науковцям, які пишуть англійською наукові статті з радіоелектроніки та суміжних галузей, але й ширшому колу користувачів, а саме: інженерам, викладачам і студентам різних навчальних закладів та перекладачам, зрештою, усім, хто цікавиться українською фаховою термінологією.

Комп’ютерну версію Словника (CD-диск додається) виконали Роман Мисак та Юрій Каличак у системі PolyDic v.1.0, розроблену в Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ).

Щиро вдячний за фінансову підтримку видання Словника Науковому товариству ім. Шевченка в Америці, насамперед докторові Оресту Поповичу, а також Світлані Кравець, Ользі Мацейовській, Ігорові Вітковицькому, Дануті Рицар, кожен з яких зробив свій неоціненний внесок у підготовці видання цього Словника.

 

Голова ТК СНТТ,

доктор тех. наук, професор

Богдан Рицар

 

 

Укладачі дякують Ігорові Вітіву, Сергієві Лобозинському, Богданові Ковалю, Вадимові Мінзюку, Спартаку Маньковському, а також керівництву фірм «Медіа-Вест» і «Колір ПРО», які у різний спосіб долучилися до появи у світ цієї книжки.

 

    Передмова (засади укладання словника)

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1. Гасла (реєстрові слова)

Гасла подані за абеткою і виділені грубим шрифтом. Гаслом може бути іменник (у називному відмінку однини), прикметник, прислівник, абревіатура або познака одиниці виміру, а також терміносполука з прямим порядком слів.

Реєстрові іменники чоловічого роду подані разом із закінченнями родового відмінка однини після коми й тильди (~), наприклад: вольтдодаток,~тка, магнетоскоп*,, радіошум,.

Віддієслівні іменники розрізнено за дією, подією й наслідком, як ілюструє далі приклад:

 

маркува́ння   marking, tagging, designation, stamping, identification; (кодування) coding; labelling заг; flagging ком

технологічний процес (дія)

 

 

 

марко́вання   mark, code, designation, identification; (ознака, знак) tag, flag

результат технологічного процесу (наслідок)

 

У лівій частині словникової статті близькі за значенням слова (переважно синоніми), абревіатуру та її розшифрування відокремлює знак || (дві вертикальні лінії), як наприклад:

 

абсорбент, || абсорбівна речовина   absorbent

недійсний || нечинний   invalid; (неправильний) untrue; illegal інф

ккд || коефіцієнт корисної дії   (coefficient of) efficiency, degree of efficiency; performance index, efficiency output, output-input ratio звз

 

У словосполуках латинські літери чи символи подано похилим шрифтом; наприклад:

 

матриця з m стовпцями   m-column matrix

контроль за модулем N   mod N check

 

2. Англійські відповідники

Англійські відповідники подано без артиклів звичайним шрифтом. Для перекладу переважно вжито британський варіант англійської мови. У разі американського варіанту стоїть познака амр, яку відокремлено від британського знаком ||, як наприклад:

 

коректор,   corrector; (пристрій) adjustor || adjuster амр; ...

лампа   valve || tube амр; (жарівка) lamp, bulb

 

Знак || у правій частині словникової статті відокремлює синоніми, британське та американське написання терміна, а також абревіатуру та її розшифрування, наприклад:

 

п’єзокварц,   piezoelectric quartz || piezoquartz, piezoelectric (quartz) crystal

пряме цифрове керування   direct digital control || DDC

 

Близькозначні англійські відповідники відокремлено комою за частотністю вживаності, семантично-віддалені відповідники – крапкою з комою:

 

лінія   line; (розгортки) trace рлк; (крива) curve; (похила) bevel; (у векторній графіці) stroke інф; (канал, контур) circuit звз

магнетопровід,~воду || магнетне осердя   magnetic circuit, magnetic core, iron circuit, magnetic path; (плече) leg звз

 

Різні за значенням англійські відповідники відокремлено грубими арабськими цифрами, наприклад:

 

метр,   1. || м   metre || meter амр || m ов  ●  квадратний м.   square metre; кубічний м.   cubic metre; ... 2. (лінійка) metre measure ruler, metre-stick

 

Омоніми позначено римськими цифрами та подано в межах однієї словникової статті різними абзацами, як наприклад:

 

коло   I 1. circuit, network, circuit елн, елт  ●  автоколивальне к.   astable circuit; активне к.   active circuit; анкерне к.   anchor circuit, plate circuit; анодне к.   anode circuit, plate circuit; ...   2. (окружність) circle  ●  азимутне к.   azymuth circle; к. кольорів   colour wheel, hue circle; ...

II (поруч, біля чогось) by, near; (навколо) about || around амр

 

3. Гнізда

Стаття з реєстровим іменником може містити цілу низку терміносполук (підстатей) – гніздо. Ці терміносполуки відокремлено від заголовного слова статті разом з англійськими відповідниками (основної статті) спеціальним знаком «груба крапка» . Терміносполуки в гнізді подано прямим порядком слів і розміщено за абеткою. Підстатті відокремлено крапкою з комою. Реєстрове слово в підстатті замінено на першу літеру із крапкою (за повного збігу з гаслом) або «перша літера» + «тильда» + «закінчення» (коли написання різниться закінченням). Словникову статтю з гніздом сформовано окремим абзацом, наприклад:

 

магістраль   main, line; (магістральна лінія зв’язку або тракт) trunk; (інформаційна) dataway; (передавання даних) pipe звз; highway звз, ком; main route звз; backbone, pathway ком; bus прф  ●  адресна м.   address line; внутрішня м. даних   inner dataway, inner data highway, inner digit transfer link; головна м.   main trunk; кабельна м.   cable trunk; ...

 

4. Посилання

Для уникнення повторів термінів і терміносполук у словникових статтях використано систему посилань одного реєстрового слова на інше:

1) посилання абревіатури на її розшифрування, наприклад:

 

ЛЧМ   див. лінійна частотна модуляція

МЕК   див. Міжнародна електротехнічна комісія

 

2) посилання познаки одиниці вимірювання на статтю з її розшифруванням, наприклад:

 

мА   див. міліампер

Мб   див. мегабіт

 

3) посилання реєстрового прикметника на іменник, який в англійській словосполуці виконує роль прикметника, наприклад:

 

автодинний   прк від автодин

метровий   прк від метр; (про радіохвилі) ultrashort

 

Це посилання використано тоді, коли автори не змогли підібрати до реєстрового слова-прикметника відповідник-прикметник.

4) посилання на найпоширеніший чи на найвдаліший (на думку укладачів) термін; наприклад:

 

динамік,   див. голосник

прилют,   див. припай

 

5) посилання на статтю, де подано англійські відповідники, наприклад:

 

автонавід,~воду   див. автонаведення

двосторонній   див. двобічний

 

5. Факультативні частини

Факультативні частини терміна та терміносполук подано в дужках стандартним шрифтом. Наприклад,

1) факультативна частина слова:

 

Подано

Читати

з(а)гасання

загасання та згасання

alpha(nu)meric

alphanumeric та alphameric

run(-)out

run-out та runout

 

2) факультативна частина словосполуки:

 

Подано

Читати

багаторівнева (непряма) адресація

багаторівнева непряма адресація та багаторівнева адресація

(power) supply

power supply та supply

radio(-frequency) radiation

radio-frequency radiation та radio radiation

 

Дужки, що виокремлюють факультативну частину реєстрового слова чи словосполуки, не порушують абетковий порядок реєстрових слів.

 

6. Умовні познаки та пояснення

Після англійського відповідника в словниковій статті можуть бути розміщені познаки у вигляді буквосполук (абревіатур чи скорочень), подані похилим шрифтом без крапки:

1) належність до певної галузі знань: елн електроніка та мікроелектроніка, інф інформатика, інформаційні технології та кібернетика, кос космічна техніка та астрономія; звз зв’язок, радіо- та телекомунікація; опт – оптика, тощо – до 30 галузевих познак, де одна від одної відокремлена комою, наприклад:

 

перехоплювання   (повідомлень) intercepting, (wire)tapping звз, інф; (підслуховування) eavesdropping тлф

 

2) граматична: прк – прикметник, мн – множина.

Англійські прикметники подано з познакою прк лише тоді, коли англійське слово може бути іншою частиною мови, наприклад:

 

запасний   spare прк.; (резервний) reserve прк; (додатковий) alternate прк; (допоміжний) emergent

перший   first прк; (кращий) best прк, superior прк; (ранній) earliest

 

Якщо реєстровий термін ужито в множині, то він має познаку мн, наприклад:

 

втрати || утрати мн   loss(es); (відходи) wastes

накоротко з’єднані дроти   short wires мн

 

3) інформаційна: амр – американський термін, ов – одиниця виміру, наприклад:

 

захист,   protection, defence || defense амр; (охорона) guard; …

кандела || кд   candela || cd ов.

 

Додаткове пояснення та коментар подано українською мовою в круглих дужках перед англійським відповідником та виокремлено похилим шрифтом, наприклад:

 

карта (розподілу) секторів (магнетного диска)   sector map інф

пуск, || запуск,   start, play; (пробний) run-up; (напр., ракети) launch; (напр., проєкту) start(-)up

 

7. Наголоси

Деякі українські терміни та терміносполуки мають наголоси. Це зумовлено різними значеннями терміна залежно від наголосу та труднощами з наголошуванням слів, наприклад, ко́лірна діаграма, колі́рність, устатко́вання (пристрій), устаткува́ння (процес), про́відний канал, провідни́й комп’ютер, а також у прізвищах, як наприклад, діаграма Боде́.

 


* ПРИМІТКА: Уніфікування термінів із коренем магнет

 

Ґрунтуючись на ухвалах Міжнародних наукових конференцій «Проблеми української термінології. СловоСвіт» та рекомендації Бюро Відділу фізики та астрономії НАН України у Словнику вжито слова з коренем магнет замість магніт.

 

Зауваження та пропозиції щодо словника просимо надсилати на адресу ТК СНТТ

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології