ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 648           

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 648. – 152 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

 Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 19 засідання від 24.01.2009р.)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Кочан І. Термінологія: національна чи міжнародна? С. 3–8.

Житін Я. Погляд на термін крізь призму структурно-семантичного та функціонального підходів С. 9–15.

Кримець О. Метонімічні конструкції полісемії в українській технічній термінології (на матеріалі прикметників) С. 16–23.

Іленков А. Термінологія та її роль у представленні знань. С. 24–29.

Теглівець Ю. Ономасіологічна структура двокомпонентних складених слів із семою ‘вода’. С. 30–33.

Рожанківський Р. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови. С. 34–38.

 

 Лексикографія та міжмовні зв’язки

Середницька А. Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови. С. 39–43.

Южакова О. Принципи відбирання вузькоспеціалізованої лексики у галузеві словники (на матеріалі термінології холодильної техніки). С. 44–49.

Івченко А. Принципи створення «Словника абревіатур української мови». С. 50–52.

Бордюк Л., Бордюк А. Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації. С. 53–55.

Краснова Л. З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства. С. 56–60.

 

Термінологія природничих знань

Цісар Н. До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань. С. 61–65.

Лисенко В. Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології. С. 66–70.

Гимер Н. Явище синонімії в лексиці косметики та косметології. С. 71–73.

Микульчик Р. Основні структурні моделі складених епонімів фізичної термінології. С. 74–77.

Процик І. Астрономічні терміни з ономастичним компонентом. С. 78–81.

Колган О. Явище синонімії в термінології гірництва. С. 82–87.

Кульчицький І., Філь Б. Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? С. 88–91.

Кучеренко О. Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту. С. 92–94.

 

Термінологія гуманітарних знань

Яремчук С. Система богословських термінів: симантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит. С. 95–98.

Тимошик Г. Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою. С. 99–105.

Туркевич О. Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики. С. 106–108.

Біловус Г. Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці. С. 109–112.

Андрейчук Н. Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці. С. 113–117. 

Карпець Л., Шпанько Т. Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення. С. 118–120.

Булик-Верхола С. Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови. С. 121–124.

Павлова О. Музична термінологія англійської, французької, російської та української мов у сфері функціювання. С. 125–130.

 

Повідомлення, матеріали, листи, рецензії

Ухвала 10-ї Міжнародної термінологічної конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008». С. 131.

Щодо вживання термінів пов’язаних із поняттям магнетизму(листування ТК СНТТ з Відділенням фізики і астрономії НАН України). С. 132–133.

Щодо хемічної термінології (лист голові Відділення хімії НАН України) С. 134–135.

Кратко М. Кілька зауваг про українську мову взагалі і наукову зокрема. С. 136–138.

Вакуленко М. Транслітерація і трансплагіатація (лист до редакції) С. 139–142.

Рицар Б., Рожанківський Р., Микульчик Р. Відповідь на лист М. Вакуленка. С. 143–146.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології