ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 791 

Cтатті, опубліковані у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології», подано разом з розширеними англійськими анотаціями. Редагування англійських анотацій здійснено працівниками кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка»

 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки. – 2014. – № 791. – 184 с.

 

ISSN 0321-0499

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 69 засідання від 20.02.2014 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах. С. 3–14.

Дуцяк І. Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках. С. 15–21.

Іващенко В. Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть. С. 22–26.

Руссу А. Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.). С. 27–31.

 

лексикографія та міжмовні зв’язки

Туркевич О. Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації. С. 32–35.

Южакова О. До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный. С. 36–42.

 

Термінологія природничих знань

Вус М. Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології. С. 43–48.

Гимер Н. Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології. С. 48–52.

Дрівко Н. Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів. С. 53–56.

Книшенко Н. Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі). С. 57–61.

Куньч З., Харчук Л. Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів. С. 61–65.

Лагдан С. Соматична метафора в залізничній термінології. С. 66–70.

Ментинська І. Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології. С. 71–74.

Микульчик Р. Варіантність фізичних термінів-епонімів. С. 75–77.

Нікуліна Н. Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне. С. 78–81.

Петрова Т. Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. С. 82–87.

Рибізант І. Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках. С. 87–91.

Філь О. Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах. С. 92–97.

 

Термінологія гуманітарних знань

Булик-Верхола С. Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст. С. 98–101.

Васковець Л. Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми. С. 101–104.

Городиловська Г. Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука). С. 105–108.

Казимирова І. Метамова опису української лінгвістичної термінографії. С. 109–112.

Кочан І. Правнича термінологія крізь призму лінгвістики. С. 112–117.

Кримець О. Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології. С. 118–121.

Кульчицький І., Маляр М., Філь Б. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики. С. 122–126.

Кучеренко О. Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту. С. 127–129.

М’ягкота І. Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики. С. 129–133.

Пишна Н. Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики. С. 134–137.

Поліщук Н. Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»). С. 138–143.

Полюга С. Джерела становлення української морфологічної термінології. С. 143–146.

Савченко Л. Презентація термінопонять етнофразеології. С. 147–151.

Сербенська О. А., Бабенко В. Термін медійний та споріднені з ним. С. 152–153.

Фаріон І. Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства. С. 154–162.

Фецко І. Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва). С. 163–169.

Хоменська І. Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти). С. 169–174.

Чернобров Ю. Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві. С. 175–180.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології