ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 869 

Cтатті, опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології» № 869, подано разом з розширеними англійськими анотаціями. Редагування англійських анотацій здійснено працівниками кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка»

 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – № 869. – 120 с.

 

ISSN 0321-0499

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 32 засідання від 28.03.2017 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

 

 

 

Редактор: Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання: Роман Мисак

Художник-дизайнер: Анна Христонько

 

Здано до видавництва 22.09.2017. Підписано до друку 05.10.2017.

Формат 60x84 ⅛. Папір офсетний. Друк на ризографі.

Умовн. друк. арк. 13,0. Обл.-вид. арк. 11,3.

Наклад 100 прим. Зам. 171448.

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов. С. 3–22.

Кочан І. Підручники з термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття. С. 23–29.

Кримець О. Багатозначність термінів як результат реінтеграції наукового знання. С. 30–34.

 

лексикографія та міжмовні зв’язки

Дуцяк І. Види дефініцій за вмістом інформації про відношення обсягів дефінійованого й суміжних понять. С. 35–39.

Коваль Р., Тиравська О. Проблеми перекладу термінології реабілітації. С. 39–46.

Партико З. Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах. С. 47–49.

 

Нормування та стандартування термінології

Зубков М., Микульчик Р., Мисак Р. Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів». С. 50–53.

Хамар У. Аналіз української термінології з галузі пізнавальної діяльності на позначення дій, подій і наслідків подій. С. 53–56.

 

Термінологія природничих знань

Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами псих(о)- в сучасній українській мові. С. 57–61.

Куньч З., Харчук Л. Основні етапи становлення української електроенергетичної терміносистеми. С. 62–67.

Ментинська І., Наконечна Г. Віддієслівні прикметники в комп’ютерній термінології. С. 68–71.

Микульчик Р. До питання правопису фізичних епонімних термінів. С. 72–76.

Петрова Т. Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук. С. 77–82.

Хирівська Г. Терміни фармаекономіки та фармацевтичного термінознавства як тематичні групи фармацевтичної термінології. С. 82–85.

Южакова О. Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики. С. 86–92.

 

Термінологія гуманітарних знань

Білоусова Р. Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові. С. 93–97.

Наконечна Г., Вознюк Г. Соматичні богословізми в системі українських народних ботанічних назв: соціолінгвістичний аспект. С. 98–100.

Козелко І. Граматична концепція Василя Сімовича. С. 101–104.

Чуєшкова О. Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики. С. 105–108.

 

повідомлення, матеріали, рецензії

Зубков М. Наукові революції як змінювання світогляду. С. 109–114.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології