ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 733 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 733. – 264 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 51 засідання від 27.03.2012 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Буракова М. Да пытання аб сцісласці формы тэрмінаў. С. 3–5.

Вознюк Г., Ментинська І. Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція? С. 6–9.

Гінзбург М. Термінознавство та аспектологія: два погляди на процес. С. 10–17.

Комова М. Комунікаційні традиції української термінології як вияв соціальної пам’яті. С. 18–23.

Кочан І. Українське термінознавство 1960–1990-х років. С. 24–28.

Моргунюк В. Про невмотивованість українського терміна «поняття» на познаку одиниці думки. С. 2933.

Пшенична Л., Шевченко В., Шишкіна Н. Термінологічна культура фахівця – освітньо-навчальний проєкт. С. 4–41.

Старко В. Терміни «концепт» і «категорія» в дослідженні мовної категоризації світу. С. 4248.

Туровська Л. Типологічне термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст. в Україні. С. 49–52.

Фіголь Н. Електронний навчальний посібник чи підручник: до проблеми визначення. С. 53–56.

Халіновська Л. Кореляція понять термін і номен в українській науково-технічній термінології. С. 57–59.

Южакова О. Дослідження українських терміносистем і термінних номінацій у когнітивному аспекті. С. 6066.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Василяйко І. Англомовні запозичення в сучасній українській термінології кіномистецтва. С. 67–70

Дзюба М. Проблеми лексикографічного опрацювання епонімічних термінів. С. 71–74.

Матанцева А. Особливості функціювання префікса за- як засобу дієслівного термінотворення в «Російсько-українському словнику» (1924–33). С. 7580.

Процик І. Функціювання термінів мистецтва в соціолекті футбольних фанатів (на матеріалі української та польської мов). С. 8185.

 

Термінологія природничих знань

Андрусишин О. Парадигматичні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття (на матеріалі словника математичної термінології Федора Калиновича та Григорія Холодного). С. 8690.

Веремчук О. Семантико-стилістичні параметри процесу стилістичної транспозиції термінів фізичної галузі. С. 9195.

Гаращенко Л. Аналітичні терміни загальнотехнічної галузі. С. 96100.

Гимер Н. Вторинна номінація як спосіб творення нових фахових назв у лексиці косметики та косметології. С. 101103.

Дрівко Н. Типи структурних моделей термінів-словосполучень із семою ‘споруда’ (на матеріалі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури»). С. 104106.

Книшенко Н. Особливості прояву відношень антонімії в системі сучасної дорожньобудівельної термінології. С. 107109.

Корнілов М., Голуб О., Гордієнко О., Толмачова В., Ковтун О. Проблеми трансформації хімічних термінів. С. 150114.

Кримець О. Лексико-семантична категорія широкозначності та її вияв в українській технічній термінології. С. 115119.

Кучеренко О. Проблеми нормативності у фаховій мові співробітників цивільного захисту. С. 120123.

Луковенко Т. Явище паронімії в українській гомеопатичній термінології. С. 123–126.

Міняйло Р. Нульсуфіксальні утворення в українській рибальській термінології. С. 127133.

Муляр І. Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці. С. 134138.

Нікуліна Н. Утилітарні вимоги до номена (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми). С. 139144.

Осадчук М. Українська математична термінологія в англо-російсько-українському словнику математичних термінів. С. 145148.

Романова О. Анатонімічні відношення в українській швацькій термінології. С. 149–154.

Теглівець Ю. Ономасіологічна структура багатокомпонентних складених назв із семою ‘вода. С. 155–157.

Тиха Л. Граматична структура екологічних термінів у посібниках і підручниках для студентів-екологів. С. 158160.

Харчук Л. Суфіксація як продуктивний спосіб творення електроенергетичних термінів. С. 161165.

 

Термінологія гуманітарних знань

Гнатюк М. Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок). С. 166173.

Городиловська Г. Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа Іваничука. С. 174178.

Дацишин Х. Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції. С. 179–182.

Дуцяк І. Аналіз законодавчої закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини. С. 183–187.

Краснопольська Н. Омонімія в українській термінології менеджменту. С. 188192.

Крохмальна Г. Явище експлікації терміна в літературознавчому тексті (на матеріалі статті І. Денисюка). С. 193–195.

Кульчицький І., Філь Б. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики. С. 196200.

Куньч З. До питання утвердження терміна «реторика» в українській науці. С. 200204.

М’ягкота І. Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики. С. 205207.

Мар’янко Я. Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайну. С. 208211.

Півньова Л. Автохтонна та запозичена лексика на позначення номенів туристичної сфери. С. 212215.

Поліщук Н. Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Газета по-українськи», «Високий замок», «Скриня»). С. 216222.

Туркевич О. Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів. С. 223–226.

Фаріон І. Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда. С. 226233.

Ярошевич І. Частини мови: поняттєво-термінологічний аспект. С. 234–238.

 

Повідомлення, матеріали, рецензії

Рицар Б., Мисак Р., Мацейовська О. Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах. С. 239–254.

Сербенська О. Професор Лев Полюга (квітка на могилу).  С. 255–257.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології