ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Левко М. Полюга

професор, доктор філологічних наук


 

 

Левко Полюга

Лев Михайлович Полюга (1930‒2012) закінчив українську філологію Львівського державного університету ім. Івана Франка 1953 р., був доктором філологічних наук, професором кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», лауреатом Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в галузі науки. Коло його наукових інтересів охоплювало проблеми історії української мови, лексикології, теоретичної і прикладної лексикографії.

Л. Полюга автор понад 350 наукових праць, серед яких монографії «Слово в поетичному тексті І. Франка» (К., 1977. – 167 с.), «Українська абстрактна лексика ХІV–ХVІІ ст.» (К., 1991. – 238 с.), словників («Морфемний словник» (К., 1983. – 464 с.), «Словник антонімів» (К., 1987, 163 с. – 4 вид. – 2004), «Словник українських морфем» (Л., 2001. – 446 с.), «Словник синонімів» (К., 2001. – 477 с. – 2 вид. 2004), статей, рецензій. Крім того, у співавторстві він видав «Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.»: у 2 т. (К., 1977–1978, премія АН ім. І. Франка), «Російсько-український словник термінів лісівництва» (К., 1980), «Тлумачний словник української мови» (К., 1978. – З вид. 1999), «Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник»: В 2 т. (Л., 1995), «Словник української мови ХVІпершої половини ХVІІ ст.» (Л., 1994 – 2003.Вип. 1–10), «Російсько-український словник термінів будівництва й архітектури» (Л., 2005), «Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури» (Л., 2007), а також монографії «Питання історії української мови» (К., 1970), «З історії української лексикографії» (К., 1980), «Українська історична та діалектна лексика» (К., 1985–2003. – Вип. 1–4) та ін., працює педагогом, під його керівництвом написали і захистили дисертації сьогоднішні доценти Л. Асіїв, У. Добросинець, М. Жуйкова, О. Литвин, О. Микитюк, О. Сімович, Г. Чуба, О. Гриджук.

Левко Полюга був провідним науковим співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН, в якому працював з 1957 р., членом правописної комісії при Кабінеті Міністрів України, членом низки спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, часто виступав офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій, був рецензентом багатьох монографій, збірників та словників, відповідальним редактором Вісника Національного університету «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології».

 

Сербенська О. Професор Лев Полюга (квітка на могилу) / Олександра Сербенська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 255–257.

 

  Словники

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Словник українських морфем

Словник українських морфем. – 554 с. – (Словники України). Формат 84х90 1/32, обкл. тверда, 2009.

У словнику подано понад 45 000 слів з різних галузей знань, поділених на морфеми. Описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів.

Повний словник антонімів української мови

Повний словник антонімів української мови. – Книга-"переверт". – 512 с. + 352 с. – (Словники України). Формат 70х90 1/32, обкл. тверда, 2008.

У четвертому видання подані антоніми різного типу, а в словникових статтях тлумачаться їх значення, наводяться зразки їхньої сполучуваності з іншими словами, антонімічні стійкі словосполучення та фразеологізми, приклади їх використання в текстах творів, вислоах, відомості про антонімічну синонімію, споріднені антонімічні пари. Окремими частинами книги є: "Покажчик антонімічних пар", "Антонімія префіксів", "Антонімія суфіксів", " Антонімія компонентів складних слів", "Синоніми компонентів антонімічних пар".

Словник синонімів української мови

Словник синонімів української мови. –  3-є вид. –  480 с. –  (Словники України). Формат 70х90 1/32, обкл. тверда, 2007.

У Словнику до найуживаніших слів підібрані синонімічні відповідники, які супроводжуються короткими тлумаченнями, стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за алфавітом розміщені всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. До словника додано список найновіших найпоширеніших сучасних чужомовних запозичень з тлумаченнями та їх українськими відповідниками.

Словник українських синонімів і антонімів

Словник українських синонімів і антонімів. – 576 с. – (Словники України). Формат 70х90 1/32, обкл. тверда, 2007.

У Словнику до слів-домінантів синонімічних гнізд (рядків) комплексно підібрані всі можливі синоніми з широкими семантичними розгалуженнями,  які супроводжуються тлумачними і стилістичними ремарками. У цьому ж реєстрі за абеткою розміщені всі синоніми словника з відсиланням до відповідних синонімічних рядів. Антоніми, якщо вони є в мові, наведені у словникових статтях після аналізу членів синонімічного гнізда. У книжці подано і словничок антонімів префіксальних та суфіксальних морфем.

 

  Перелік публікацій за 20002011 рр.

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

2000

1.    До питання про граматичну синонімію в давній українській мові // Вісник Львів. ун-ту: Серія філологічна. 2000. Вип. 28. С.912.

2.    Українська мова її культура та теперішня дійсність // Церква і соціальні проблеми: Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. Львів.: Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 2000. С. 526531.

3.    До питання про українську богословську термінологію // Вісник Львів. ун-ту: Серія філологічна. 2000. Вип. 29. С. 243246.

4.    Один із когорти українських діалектологів: до 90-ліття від дня народження проф. Г. Шила // Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка. 2000. № 9 (29) Жовтень.   С. 2831.

5.    До джерел українського красномовства в релігійній проповіді (Іларіон – Галятовський – сучасність) // Християнство і українська мова. 2000. С. 444449

6.    Абстрактна лексика // Енциклопедія "Українська мова". К.: Наук. думка, 2000. С. 78.

7.    Засади гуцульського словника в контексті української лексикографії (короткі нотатки) // Наук. записки: Серія: Мовознавство / Тернопіл. держ пед. у-т ім. В.Гнатюка. 2000. Вип. 4. С.213218.

8.    Зміна традиційного поділу слов’ян та їх мов: Пам’яті талановитого вченого [О. Царука] // Аудиторія. 2000.  № 1. С. 4, 12.

9.    Комплексний аналіз української суфіксальної підсистеми // Українська мова і література. 2000. № 13. С. 3. Рец. на кн.: Карпіловська Є. А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: Будова та реалізацією К.: НАН України. Ін-т мовознав. ім. О. О.Потебні, 1999. 297 с.

10.  Українська науково-технічна термінологія в минулому і тепер // Аудиторія. 2000. № 22. (23 черв.) С. 5. Рец. на кн.: Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: історія і сьогодення. Львів: Кальварія, 1999. 110 с.

11.  Новий погляд про походження української мови // Книжковий світ. 2000. № 2. С. 11. Рец. на кн.: Царук О. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. 329 с.

12.  Проблеми української лексикографії в освітянському процесі // Українська мова в освіті: зб. мат. Всеукр. наук. конф. «Українська мова в освіті». – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 141–153.

13.  Найновіша редакція українського правопису / Л. Полюга // Вісник Держ. ун-ту «>Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»: матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2000 – 2000. – № 402.  – С. 22–23.

 

2001

1.    Словник синонімів української мови. К., 2001. 475 с.

2.    Словник антонімів української мови. К., 2001 (повторне видання). 274 с.

3.    Словник українських морфем. Львів, 2001. 485 с.

4.    [Редактор випуску]: Словник української мови ХVI – першої половини XVII cт. Вип. 8 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Д. Гринчишин. Львів, 2001. 255 с.

5.    Семантичні різновиди алегорій у творах В. Пачовського // Василь Пачовський у контексті історії та культури України. Науковий збірник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2001. С. 4348.

6.    Ахілесова п’ята правопису // Аудиторія. 2001. № 3. С. 6.

7.    Мода чи відсутність культури // Аудиторія. 2001. № 11. С. 6.

8.    Заповідь роду – служити народу // Аудиторія. 2001. № 15. С. 7.

9.    Вчений, який не сприймав більшовизму // Аудиторія. 2001.  № 32. С. 9.

10.  Український правопис, його стан і доля // Книжковий світ. 2001.  №1. С. 13.

 

2002

 1.   Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». –   2002. – № 453. – С.21–24.

 2. Великий український вчений — основоположник філософії мови (про О.Потебню ) // Аудиторія. – 2002. – Ч.1–2. – С. 7.

 3. Під знаком Лопатинських: Український рід // Аудиторія. – 2002. – Ч.11. – С. 11.

 4. Безцінна українська рукописна книга: До 440-річчя Пересопницького Євангелія // Аудиторія. – 2002. – Ч.19. – С. 10.

 5. Перший науковий український словник: До 375-ліття виходу “Лексикона” Павла Беринди // Аудиторія. – 2002. – Ч. 26. – С. 9.

 6. Четверте видання “Фінансового словника”// Вісник Нац. Банку України. – 2002. – № 4. – С. 53. – Рец.

 7. І.Огієнко: Інтерв’ю // Аудиторія. 2002. Ч.12. – С. 4.

 8. Визначення ієрархії значень при укладанні українських історичних словників // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць (збірник памяті Кирила Галаса). – Ужгород, 2002. – Вип. 2. – С. 199–201.

 

2003

 1. Завдання українського словникарства // Збірник праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. Львів, 2003. С. 159160.

 2. Роль української лексикографії в утвердженні національної самобутності // Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістики. 2003. Вип. 23. С.144152.

 3. Чистота рідної мови - це рівень культури людини //  Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістики. 2003. Вип. 23. С.3338.

 4. Українське словництво за десять років незалежності // Аудиторія.  № 4. С. 10;  № 5. С. 12.

 5. Подання елементів країнознавчої лексики на заняттях з іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах: Погляд на українське словництво часів незалежності (1991 2001) // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. 2002.  № 465. С. 95101.

 6. Українська культура ХVІХVII ст. у загальноєвропейському контексті // Аудиторія. 2003. Ч. 17. С.12; Ч. 19. С. 9; – Ч. 20. С. 11.

 7. Вагомі здобутки державотворчого процесу // Комова М. Українська термінографія 1948–2002: Бібліографічний покажчик. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – С. 7–8.

 8. Використання лексико-семантичних опозицій при укладанні історичних словників // Діалектологічні студії. 1 / Мова в часі і просторі. Зб. на пошану Д. Гринчишина. – 2003. – ІV. С. 4044.

 9. Абстрактні слова в українських історичних словниках // Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир, 2003. С.105107.

 10. Роздуми над правничими термінами в писемних пам’ятках української мови ХІХVII ст.// НЗ Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”. Т. 22. Ч. ІІ. С.248249.

 11. Порівняльні конструкції в поетичних творах Тараса Шевченка // Діалектологічні студії. 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів, 2003. С.317321.

 12. Лінгвістичні дослідження у збірнику пам’яті Кирила Галаса // Діалектологічні студії. 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів, 2003. С.559562.

 13. Дмитро Григорович Бандрівський // Діалектологічні студії. 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів, 2003. С.587588.

 14. Валентина Семенівна Черняк // Діалектологічні студії. 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів, 2003. С.293295.

 15. В її очах завжди світився спокій і доброта (Про Ангеліну Кабайду) // Українське літературознавство. Зб. наук. праць. 2003. Вип. 66. С. 295297.

 16. Структура і функції словникових статей у лексиконах різних типів // Українська історична та діалектна лексика: збірник наукових праць. – Львів, 2003. – Вип. 3. – С. 16–23.

 17. Добра згадка про Дмитра Бандрівського // Інформаційний бюлетень 2002 р. Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 2003. С.166167.

 18. “Шкодую, що ми хоч трохи не побалакали з тобою”// Зеновія Франко.19251991. Статті. Спогади. Матеріали.   Львів. 2003. С.284-288.

 19. Пересопницьке Євангеліє 15561561 // Українська мова. 2003. № 3.– Рец. на кн.: Пересопницьке Євангеліє 15561561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик.К., 2001.

 20. Джерела вивчення історії української літературної мови // Діалектологічні студії. 1/ Мова в часі і просторі. Зб. на пошану Д. Гринчишина. Львів, 2003. IV. С. 382392. Рец.

 

2004

 1. Словник синонімів української мови. К.: Довіра, 2004. 477 с. (нове видання).

 2. Словник антонімів української мови// Словник антонімів і фразеологічних антонімів. К.: Довіра, 2004. Ч. І. С. 1277.

 3. Європейський вибір українців ХVІ - ХVІІ ст.: Соціолінгвістичні роздуми // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Зб. наук. праць на пошану Ільницькому М. М. Львів, 2004. Вип.12. С. 591596.

 4. Новий “Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури” // Зб. наук. праць “Проблеми української термінології”  2004. С.2627.

 5. Вирішальні умови лексикографічної творчості // Діалектологічні студії 3. Львів, 2004. № 4. С. 8597.

 6. Кожною краплею крові // Шевченко  в моєму житті. К.: Фенікс. 2004. С. 228230.

 7. Вірна дочка свого народу (Про Анну-Галю Горбач) // Аудиторія. 2004. Ч. 9. С.10.

 8. Її у житті вела любов до України // Я. Мельничук-Полюга. Репресована молодість. Львів, 2004. С. 36.

 9. Нова ганьба нависла над Україною// Аудиторія  2004. Ч. 20. С. 8

 10. Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови / Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до НУ “Львівська політехніка”. Львів, 2004. 279 с.// У співавторстві: Г. Л. Вознюк (відп. ред.) і ін.

 11. Шляхами незламних: Любомир Полюга. Шляхами спогадів. 19441956. КиївЛьвів, 2003 170 с. – Рец.

 

2005

 1. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва та архітектури в 2-х т.т. / Співавтори С. Жуковський, Р. Кінаш, В. Базилевич. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – Т. І. – 960 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт № 8). – разом з комп'ютерним диском

 2. Особистість автора в лексикографічній творчості // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ Слово і доля. Зб. на пошану Уляни Єдлінської. Львів, 2005. Вип.14. С. 277–282.

 3. Професор Михайло Худаш // Михайло Худаш. Бібліографічний покажчик. – Львів, 2005. – С. 4–10. (у співавторстві з М. Чікало)

 4. Щире уболівання за рідне слово // Роксолана Зорівчак. Боліти болем слова нашого. – Львів, 2005. – С. 5–6.

 5. Натхненне та закохане в Бога, Україну та людей серце лікаря // Полюга Любомир. Національне відродження Олешок (1990 - 2000). Спогади. – Олешки, 2005. – С. 3–4.

 6. "Чи калинова кров заспіває під березовою корою?" (До 100-ліття записки російських академіків про українську мову) // Аудиторія: освітній студентський тижневик.. – 2005. – Ч.14. – С.12–13.

 7. Поспішаймо поволі (Про сучасний український правопис) // Львівська газета. – 2005. – № 88. – С.4.

 8. Була, є і вічно буде наша мова калинова // Нація і держава.–  № 27–28 (5–18.07, 2005). – С. 7.

 9. Щирий прихильник української мови (Про В.Ягича) // Аудиторія. – 2005. – Ч.18. – С.12.

 10. Питання мови мають вирішувати фахівці // Поступ. – 2005. –  № 93. – С. 7.

 11. Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови / Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2005 –  340 с. (2-е вид. випр. і доп.) (у співавторстві: Г. Л. Вознюк (відп. ред.) і ін.)

 12. Універсальний словник української мови // Аудиторія. – 2005. – Ч.16. – С.11. – Рец. на словник З. Куньч

 13. Вагоме і своєчасне видання // Аудиторія. – 2005. – Ч. 20. – с. 8. – Рец. на кн.: Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 714 с.

 14. Джерела стійкості української мови та її переслідування // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2005. –  № 538. – С. 109–112. – Рец. на кн.: Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду / Упорядники: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. За редакцією Л. Масенко. – К.: Просвіта, Вид-чий дім "Києво-Могилянська академія", 2005.

 15. Діалектологічне багатство української мови в назвах рослин // Аудиторія. – 2005. – Ч.6. – С. 9. – Рец. на кн: Ю. Кобів. Словник наукової номенклатури і народних назв судинних рослин. – К.: Наук. думка, 2004. – 800 с.

 

2006

 1. Словник синонімів української мови. – К.: Довіра, 2006. – 478 с. (видання  2-е)

 2. Повний словник антонімів української мови. – К.: Довіра , 2006. – 510 с.

 3. Словники споріднених термінологічних систем у процесі розвитку сучасної української термінології // Проблеми української термінології: Зб. наук. пр. 9-ої Міжнарод. наук. конф. СловоСвіт 2006. – 2006. –  С. 38–41 (у співавторстві).

 4. Українське словництво на переломі тисячоліть // Українознавчі студії. – 2005–2006. – № 6–7. – С.17–25.

 5. Основні засади словникарської праці: роздуми лексикографа // Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку. Зб. наук. праць, присвячених 100-річчю від дня народж. проф. С. Самійленка. – Запоріжжя, 2006. – С.107–115

 6. Складові елементи словників: із досвіду лексикографа // Записки з українського мовознавства. Зб. наук. праць – Одеса, 2006. – Вип. 16. – С. 299–307.

 7. Професор Г. Ф. Шило та його "Наддністрянський регіональний словник" // Шило Г.Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів, 2006. – С. 18–27.

 8. "І підеш ти в мандрівку століть з мого духа печаттю" (І.Франко про джерела збагачення національної мови, культури, інтелекту) // "Іван Франко: дух, наука, думка, воля". Зб.  доп. Міжнародного наукового конґресу. У 2-х тт. – Львів,  Нац. ун-т ім. І.Франка. – 2006.

 9. Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови / Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2006. – 340 с. (видання 3 випр. і доп.) (у співавторстві: Г. Л. Вознюк (відп. ред.) і ін.)

 

2007

 1. Професор Г. Ф. Шило та його "Наддністрянський регіональний словник" // Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів,  2007. – С. 18–27.

 2. Нічого в них не вийде! // Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 2007. – Ч. 8. – С.11.

 3. Любив зоряне небо й Україну // Аудиторія – 2007. – Ч. 9. – С. 5.

 4. Словник українських синонімів і антонімів. –  К.: Довіра, 2007. – 576 с.

 5. Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури/ За ред. Р.Кінаша. – Львів, 2007. – Т.2. – 560 с. У співавторстві: С.Жуковський, Р.Кінаш, В.Базилевич, Н.Дрівко. // Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури: У 2 т.

 6. Словник синонімів української мови. – Вид  3.– К.: Довіра, 2007.– 478 с.

 7. Передумови укладання нового словника термінів будівництва і архітектури // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 2007 – C. 343–347.

 8. Концептуальна спорідненість семантичних структур синонімів і антонімів // Вісник Прикарпатського національного університету / Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. І. Ковалика. – Філологія. Івано-Франківськ, 2007 – Вип. ХV–ХVІІІ. – С. 299–301.

 9. Проблематика процесів творення термінологічних словників // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту: Мовознавство. – Тернопіль, 2007. – С. 255–265.

 10. Ні в тин, ні в ворота / Мовне питання // Україна молода. – 2007, 17.05. – С.10.

 11. Любив зоряне небо й Україну // Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 2007. ч. 9, с.5

 12. Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – Львів, 2004, Вип. 13. - 255 с. (Л. М. Полюга – редактор)

 13. Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови/ Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до НУ “Львівська політехніка”. / Вид.3, випр. і доп. -  Львів, 2007. – 340 с. // У співавторстві: Г.Л. Вознюк (відп. ред.) і ін.

 14. Українська лексикографія і становлення національної культури // Основні етапи розвитку// Рідне слово в етнокультурному вимірі // Мат. 1 Міжн.наук.-практ. конф. Дрогобич, Посвіт, 2007. –  С.109–116.

 15. Семантична вага слова в поетичному тексті Івана Франка // Зб. наук. праць на пошану Л.А. Лисиченко – Харків, 2007.

 16. Аналіз іменного словотвору західнополіського говору в монографії Г. Аркушина (Замість рецензії) // Волинь філологічна: текст і контекст. – Луцьк, 2007. – Вип.4. – С.193–198.

 17. Концептосфера Бог в українському мовному просторі: Рецензія // Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 2007. –  ч. 39.– С. 7.

 18. Дмитро Бучко // Дмитро Бучко. Бібліографічний покажчик. – Тернопіль, 2007.– С.12.

 19. Мовна конституція: за чи проти. Інтерв'ю до Міжнародного дня писемності // Експрес – 2007, 6–13 вересня, № 128 (3575). – С.13.

 

2008

1.    Словник українських морфем /45000 слів – Вид 3-тє, доповнене – К.: Довіра, 2008. – 560 с.

2.    Повний словник антонімів української мови – 4-те вид. – К.: Довіра, 2008. – 512 с.

3.    Федот Жилко – дослідник творчості Івана Франка // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі / До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка. – К., 2008. – С. 16–17.

4.    Професор Г. Ф.Шило і його «Наддністрянський регіональний словник» // Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник – Львів–Нью-Йорк, 2008. – С 5–8.

5.    Коментарі до вступу // Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник – Львів–Нью-Йорк, 2008. – С. 17–19.

6.    Семантична вага слова в поетичному тексті Івана Франка // Слово. Думка. Людина: Зб. наук. праць із актуальних проблем лінгвістики. До 80-річчя від дня народження Л. А. Лисиченко. – Харків, 2008. – С. 105–111.

7.     Новації в українській лексиці та їх фіксація в словниках // Українська історична та діалектна лексика: Зб. наук. праць. – Львів , 2007. – Вип. 5. – С. 414–420.

8.    Деякі проблеми перекладу українських термінів будівництва й архітектури у двомовному словнику / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич, Н. Дрівко // Зб. наук. пр. «Проблеми української термінології». – 2008. – С. 56–58.

9.    Щире уболівання за рідне слово (Передмова) // Роксолана Зорівчак. Боліти болем слова нашого: Поради мовознавця. – 2-ге вид. допрац. і доп. - Тернопіль: Мандрівець, 2008. – С. 8–9.

10.   Ґрунтовне дослідження історичної фонетики українських поліських говорів: Рецензія // Записки з українського мовознавства. Зб. наук. праць Одеського нац. ун–ту ім. І. І. Мечнікова – Одеса, 2007. – Вип. 17. – С.143–145 (Рец. на книгу В. М. Мойсієнка. «Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ–ХVІІ ст.», Житомир, 446 с.).

11.   Концепт душа у мовній та сакральній сферах: Рецензія// Аудиторія: освітній студентський тижневик – 2008. – Ч. 21–22. – С. 7. (Рец. на книгу М. Скаб «Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери», Чернівці, 2008. – 560 с.).

12.   Уніфікація та нормалізація української фінансової термінології: Рецензія// Аудиторія: освітній студентський тижневик – 2008. – Ч. 10. – С. 8. (Рец. на книги А. Загороднього і Г. Вознюка «Ринок фінансових послуг», Львів, 2008. – 544 с. і «Біржа, Біржові операції», К., 2008. – 184 с.)

13.   Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови / Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до НУ «Львівська політехніка» / Вид. 4, випр. і доповн. – Львів, 2008. – 340 с. // У співавторстві: Г. Л.Вознюк (відп. ред.) і ін.

 

2009

1.    Словник українських морфем / Понад 45 000 слів. Вид. 3-тє, доповнене і виправлене.Рекомендовано Міністерством науки і культури. К.: Довіра, 2009. 554 с.

2.    Поєднання засад лексикології, теоретичної та прикладної лексикографії // Лінгвістична палітра / Зб. наукових праць з актуальних проблем лінгвістики. Х., 2009. С.152159.

3.    Історія української лексикографії у роздумах Ю. Шевельова (На матеріалі праці «Українська мова в першій половині двадцятого століття (19001941). Стан і статус»). // Вісник харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна . Серія «Філологія». № 843.   Х., 2009. С. 715.

4.    Професор Ірина Кочан: штрихи до портрета // Ірина Кочан. Бібліографічний покажчик. Львів, 2009. С. 58.

5.    Писемні пам’ятки Лемківщини - джерело вивчення загальноукраїнської мови // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті: Studia methodologica/ —Торнопіль, 2009. — Вип. 27. С. 13 — 15.

6.    Зіставний аналіз слов’янських мов у концепції Олександра Царука // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Матеріали Міжнар. наук. конф. — Кривий Ріг. 2009 - С. 52 - 54.

7.    Методичні засади лексикографічних праць // Наук. вісник Чернівецького ун -ту: Слов’янська філологія. На пошану проф. Н. Гуйванюк. Чернівці, 2009. Т. 78. С. 5762.

8.    Шлях української мови до нового тисячоліття // Рідне слово в етнокультурному вимірі // Мат. Другої Міжн. наук.- практ. конф. Дрогобич, Посвіт, 2009 С. 2435.

9.    Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – Львів, 2004, Вип. 14. 255 с. // Л.М. Полюга – редактор тому і член редколегії

11.  Могікани гімназії (Другий клас гімназії 194344 навчального року). Львів, Вид-во Т.Сороки, 2009. Співавтор, упорядник Л. Полюга. 173 с.

10.  Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови

11.  Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до НУ «Львівська політехніка». / Вид. 5, випр. і доповн. — Львів, 2009. 340 с.// У співавторстві: Г.Л.Вознюк (відп. ред.) і ін.

 

2010

1.    Абстрактні значення слова в лексико-семантичній парадигмі // Магістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю Флорія Сергійовича Бацевича. ‒ Львів, 2009. ‒ С. 315‒319.

2.    Осмислення природи слова (Слово, його значення, лексикографічне оформлення) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. ‒ Присвячується 90-річчю від дня народження Й. О. Джзендзелівському ‒ Вип. 24. ‒ С.167‒168.

3.    Неопублікована стаття Маряна Демського // Мовознавчі студії. Вип. 2. / Фразеологізм і слово в тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наук. конф. на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) ‒ Дрогобич, 2010. ‒ C. 598‒599.

4.     Мовні тенденції у щоденному мовленні молодих людей // Українознавчі студії. ‒2010. ‒ С. 304‒309.

5.     Методичні засади лексикографічних праць // Наук. вісник Чернівецького ун -ту: Слов’янська філологія: Зб. наук. праць. ‒ Чернівці, 2009. ‒ Т. 78. ‒ С. 364‒365.

6.    Професор Гаврило Федорович Шило і його «Наддністрянський регіональний словник» // Діалект у культурологічному просторі. Мовознавчі студії. ‒ Вип. 3. (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила) ‒ С. 278‒284.

7.    Варіантність термінів у спеціальних двомовних словниках (на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури») / Вікторія Базилевич, Стефан Жуковський, Роман Кінаш, Лев Полюга, Наталія Дрівко // Зб. наук. пр. «Проблеми української термінології». – 2010. – С. 31–33. (В. Базилевич, С. Жуковський, Р. Кінаш, Н. Дрівко)

 

2011

1.    Вивчення слів, фразеологізмів і термінів у навчальному процесі / Левко Полюга / Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 10–16 листопада 2011р. – ч. 33 (2753) – С. 8.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології