ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 709           

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 709. – 140 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 40 засідання від 22.02.2011 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Щодо моделювання процесів у фахових текстах. С. 3‒9.

Кочерга О., Ракшанова Г. Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінах. С. 10‒13.

Матанцева Л. Особливості перекладу російських дієслів із префіксом от- українською мовою. С. 14‒18.

Мачай Т. Стрижнева словосполука в науково-технічному тексті та її межі. С. 1924.

Микульчик Р. Прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни в українських одномовних словниках. С. 2527.

Теглівець Ю. Проблема існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів. С. 28‒30.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Андрусишин О. Дієприкметники в українській науково-технічній термінології. С. 31‒34

Гимер Н. Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметології. С. 35‒38.

Кримець О. Полісемія суфіксів і питання морфологічної конвергенції у сфері технічної термінології. С. 39‒42.

Пєтухова О. Структурне моделювання українських термінів металознавства. С. 43‒46.

Романова О. Метонімія в українській швацькій термінології. С. 47‒50.

Южакова О. Проблеми становлення української технічної термінології (на матеріалі термінів сфери штучного холоду). С. 51‒56.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Булаховський К. Русизми в україномовних інтерфейсах програм. С. 57‒60.

Булик-Верхола С. Паронімія в українській музичній термінології. С. 61‒63.

Городиловська Г. Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука). С. 64‒68.

Данчевська Ю. Деякі аспекти лексичних одиниць терміносистеми класичного танцю. С. 69‒73.

Кочан І. Українське термінознавство 1940–1950-х років. С. 74‒78.

Кравченко Т. Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК. С. 79‒83.

Крохмальна Г. До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми. С. 84‒87.

Кучеренко О. Процеси неологізації номінацій у галузі цивільного захисту. С. 88‒91.

Ментинська І. Мовностилістичні проблеми української комп’ютерної термінології. С. 92‒95.

М’ягкота І. З історії формування терміносистеми українського фольклору. С. 96‒102.

Наконечна Г. Українська термінологія місцевого самоврядування часів німецької окупації (1941–1944 pp.) (на матеріалі українських періодичних видань). С. 103‒106.

Палиця Г. Метамова педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики. С. 107111.

Процик І. Термінологія в мовленні футбольних фанатів. С. 112‒115.

Содомора П., Мартин В. Греко-латинські префікси та їх відображення в українській філософській та медичній термінології. С. 116‒120.

Туркевич О. Семантична структура терміносполук методики викладання української мови як іноземної. С. 121‒124.

Фаріон І. «Конституція Пилипа Орлика 1710 року» крізь призму її базових когнітивних термінів. С. 125‒131.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, РЕЦЕНЗІЇ

Пам’яті Романа Рожанківського. С. 132‒133.

Пам’яті Євгена Мейнаровича. С. 134.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології