ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 559 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 559. – 312 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 44 від 31.01.2006)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Карпіловська Є., Кочерга О., Мейнарович Є. Семантична дивергенція українських термінотворчих моделей у природничих науках. С. 3−6.

Гінзбург М. Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології. С. 7−13.

Левіна С. Моделювання дієслів і віддієслівних іменників від абстрактних іменників іншомовного походження на –ці(я). С. 14−18.

Кочан І. Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами. С. 18−22.

Боярова Л. Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології. С. 22−25.

Павлова О. Мова науки та її лексичний склад. С. 25−31.

Пшенична Л., Шишкіна Н. Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях. С. 32−37.

Дужа-Задорожна М., Задорожний В. Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача. С. 38−39.

Микитюк О. Іван Верхратський як термінолог. С. 40−43.

Лещук Т. Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження (на лексичному матеріалі німецької та української мов). С. 44−49.

Рибачок С. Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі. С. 49−53.

Яремко Я. Семантичний аспект природи терміна. С. 53−56.

Васенко Л., Кримець О. Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання. С. 57−60.

Нечипоренко А. Терміни з адвербіальним компонентом. С. 61−63.

Теглівець Ю. Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою «вода». С. 63−66.

 

 Лексикографія та міжмовні зв’язки

Шуневич Б. Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур. С. 67−70.

Старко В. Активні елементи в термінологічному словнику. С. 70−77.

Жалкаускас В. Обзор литовских технических словарей. С. 77−79.

Сметона А. Проблемы словообразования в литовской терминологии. С. 80−83.

Малицька В. Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова). С. 83−85.

Михайлова Т. Терміни-синоніми як обєкт лексикографії. С. 86−90.

Процик І. З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів). С. 91−93.

Влах М. «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання. С. 94−95.

Середницька А. Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення. С. 96−99.

Бук С. Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект. С. 100−103.

Гільченко Р. Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації. С. 104−108.

Гільченко Р., Малина-Гільченко К. Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації. С. 109−112.

Федишин О. Особливості творення правничих термінів у французькій мові. С. 113−114.

Куделько З. Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови. С. 115−117.

Гулкевич С. Тлумачення фахового тексту. С. 118−120.

 

Нормування та стандартизація термінології

Рицар Б., Микульчик Р. Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ). С. 121−126.

Васенко Л., Дубічинський В., Кримець О. Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів. С 127−131.

Коваленко С. Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів. С. 131−134.

Кучеренко О. Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту. С. 135−137.

Дуфенюк О. Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності. С. 138−140.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Южакова О. Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки). С. 141−148.

Колган О. Паронімія в українській гірничій термінології. С. 149−152.

Нікуліна Н. До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми). С. 153−155.

Чуєшкова О. Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми. С. 156−160.

Пилипенко М., Корнейко І., Артамонова Н. Новітні терміни діагностичної радіології: специфіка термінотворення та проблеми нормування. С. 161−164.

Цісар Н. Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології. С. 165−169.

Корнейко І. Терміни й міжособистісна функція мови. С. 170−175.

Файчук Т. Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927–1928 рр.). С. 176−178.

Хоміцька З. Етимологія деяких термінів судової психіатрії. С. 179−182.

Басалкевич О. Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики. С. 183−186.

 

 ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Денисюк В. Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око). С. 187−191.

Кириченко І. Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики. С. 192−194.

Ясюнайте Б. Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики. С. 195−197.

Куньч З. Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. С. 198−201.

Тимочко І. Семантико-функціональна характеристика «агресивної» та «миротворчої» лексики. С. 201−207.

Гринишин М. Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці. С. 208−212.

Верста І. Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології. С. 212−215.

Григораш А. Суспільно-політична термінологія фразеологічного походження із базовими компонентами «війна» та «зброя» у сучасній публіцистиці. С. 216−219.

Іовенко О. Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій. С. 219−221.

Зеленська О. Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту. С. 222−226.

Шевченко М. Явище синонімії в терміносистемі нового цивільного законодавства України. С. 227−232.

Руколянська Н. Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект. С. 233−236.

Зеленська О., Посохова А. Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики. С. 237−240.

Рибалка Я. Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст. С. 241−245.

Жирик О. Стилістична транспозиція спортивних термінів. С. 246−252.

Булик-Верхола С. Запозичення в музичній термінології української мови. С. 252−254.

Ніколаєва Л. Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології. С. 255−259.

Іващенко В. Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах. С. 260−264.

Тихий С. До історії становлення української музично-теоретичної термінології в Галичині в 19001930-х роках. С. 265−269.

Мацьків П. Номени поганства в українському мовному просторі. С. 270−272.

Зелінська О. Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст. С. 273−277.

Мацьків П., Мацьків О. Дохристиянська богослужбова лексика української мови. С. 278−280.

Думанська Л. Французькі запозичення в українській архітектурній термінології. С. 281−284.

Мар’янко Я. Походження назв орнаментів в українській мові. С. 284−287.

Сокіл Н. Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект. С. 288−292.

Процик М. Антонімічні відношення в українській видавничій термінології. С. 293−295.

Фіголь Н. Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку ХХ століття. С. 296−299.

Бабенко В. Терміни телезнавства: проблеми і пошуки. С. 299−303.

Мартинюк М. Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту. С. 303−306.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології