ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XVII Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2022

«Проблеми української термінології»

6 8 жовтня 2022 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

Збірник наукових праць учасників наукової онлайн-конференції СловоСвіт2022

►  ЗБІРНИК  

 


 

УДК 800

         П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XVII Наук. онлайн-конф. СловоСвіт 2022, 6–8 жовт. 2022 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 130 c. Режим доступу: http://tc.terminology.lp.edu.ua/ZIP/ConfSSXVII/Zbirnyk_XVII_NK_SlovoSvit2022.pdf вільний. – Заголовок з екрана. – Мови укр. і англ.

 

ISBN 978-966-941-755-8

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

 

Відповідальний за випуск

старший науковий співробітник Роман Мисак

 

 

Редактор  Микола Зубков

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями

автори відповідають персонально

 

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

 

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел.: +380 32 2582146, факс: +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, е-пошта vmr@vlp.com.ua

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Гінзбург М. Правила вживання компаративів у фахових текстах. С. 3–23.

Зубков М. Доцільність запозичання та правильність запозичин в українській мові. С. 24–32.

Кочан І. Орфографія чи ортографія? С. 33–38.

Кочерга О. Способи запозичування та властиві новотвори в науковій літературі. С. 39–42.

Микульчик Р. Про пасивні дієприкметники й віддієслівні прикметники. С. 43–45.

Моргунюк В. Віддієслівні прикметники та дієприкметники й категорії виду і часу. С. 46–51.

Ребезнюк І. Навчальний посібник «Українське наукове слововживання» як розвиток засобів українськомовного способу мислення. С. 52–61.

Томіленко Л. Активні дієприкметники в українській загальномовній лексикографії ХХ – початку ХХІ ст. та сучасна мовна практика. С. 62–65.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Вербицький С., Куць О., Козаченко О., Пацера Н. Доцільні напрями вдосконалення професійної термінології цукробурякового виробництва. С. 66–70.

Дуцяк І. Тезаурус як інструмент уніфікування виознак й алгоритмізування створення їх. С. 71–76.

 

Нормування та стандартування термінології

Гінзбург М., Левбарг О. Щодо українського відповідника англійських термінів compression factor, compressibility factor, Z-factor, real-gas factor. С. 77–84.

Рицар Б., Мисак Р. Діяльність Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології за 2012–2022 роки (до 30-річчя створення ТК СНТТ). С. 85–100.

 

Термінологія природничих І гуманітарних знань

Мазур Т., Король Є. Містобудівний зміст термінів для визначання інноваційних об’єктів виробничих територій. С. 101–107.

Онуфрієнко Г., Коваленко Є. Базові терміни міжнародного бізнесу: еволюція поняттєвого змісту в нових умовах міжнародної співпраці. С. 108–112.

Процик І. Футбольна лексика в ідіостилі Тараса й Петра Франків. С. 113–120.

Черпак М. Графін чи графен? С. 121–123.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Кочан І. Світлої пам’яті Людмили Олександрівни Симоненко. С. 124–125.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології