ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

29 вересня 1 жовтня 2016 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

ББК 63.4

      П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. XIV Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016» (Львів, 29 вересня ‒ 1 жовтня 2016 р. ) / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ‒ Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2016. ‒ 102 с.

 

ISBN 978-617-607-958-3

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

  

Відповідальний за випуск

старший науковий співробітник Роман Мисак

 

Редактор  Микола Зубков

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Анна Христонько

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Кочерга О. Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук. С. 3–6.

Моргунюк В., Зубков М. Уживання українських дієприкметників і перекладання російських «причастий». С. 6–18.

Філіппова Н. Особливості формування курсу «Основи термінознавства: роздуми». С. 18–20.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Джура М., Перхач Р.-Ю. Вихід у світ «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника». С. 21–23.

Дмитрук А., Дмитрук В. Методика й технологія укладання «Японсько-українського словника» І. Бондаренка. С. 23–25.

Мисак Р., Мисак О., Огерчук С. Навчальний тлумачний словник-мінімум базових медичних термінів: засади укладання та структура. С. 25–30.

Михалик О., Коваленко М. Терміни на позначення орґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника». С. 31–33.

Михалик О., Кукуруза Л. Терміни на позначення біоорґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника». С. 34–37.

Петрух Л. Про «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник». С. 37–40.

Шелепетень Л. Лікарські рослини в першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника». С. 41–43.

 

Нормування та стандартування термінології

Ґалінскі Х. Terminology and multilingual product masterdata management. С. 44–63.

Бойченко С., Черняк Л. Щодо різноманіття формулювання поняття «альтернативні палива». С. 63–65.

Ребезнюк І. Похідники від термінів тріади: ліс – дерево – деревина. С. 66–72.

 

Термінологія природничих знань

Головко І. Як парость виноградної лози, плекайте мову... С. 73–74.

Кучеренко О. Термінологічна норма в царині архітектури. С. 75–77.

Марчук Л., Косовський А. Терміни та номінації людини в лісівничій галузі: лінгвокультурологічний аспект. С. 77–80.

Плескач В. Деякі матеріалознавчі терміни-означення. С. 81–83.

 

Термінологія гуманітарних знань

Крохмальна Г. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах. С. 84–87.

Медведів А. Лексико-стилістичні та термінологічні особливості роману «451 градус за Форенгейтом» Рея Бредбері. С. 88–93.

 

Повідомлення, матеріали, рецензії

Кобилянський Є., Ярмолюк Б. Нові техногенні й екогенні терміни в нафтохімії. С. 94.

Рицар Р. Про «Підручний глосарій церковної термінології» Роми М. Гайди. С. 95–96.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології