ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XVI Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2020

«Проблеми української термінології»

1 3 жовтня 2020 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 


 

УДК 800

         П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. XVI Міжн. наук. конф. СловоСвіт 2020 «Проблеми української термінології» (м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. ‒ 172 с.

 

ISBN 978-966-941-490-8

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

 

Відповідальний за випуск

старший науковий співробітник Роман Мисак

 

 

Редактор  Микола Зубков

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями

автори відповідають персонально

 

 

Здано до видавництва 28.08.2020. Підписано до друку 09.09.2020.

Формат 60x84 ⅛. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 19,9. Обл.-вид. арк. 10,2.

Наклад 70 прим. Зам. 200593.

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

 вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел.: +380 32 2582146, факс: +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Гінзбург М. Класифікування та гармонізування утямків (понять), пов’язаних з процесами. С. 3–18.

Дуцяк І. Аналізування можливости творення віддієслівних іменників на -нє, -тє на позначення наслідку дії. С. 1923.

Кочан І. Колір і термінолексика. С. 24–31.

Кочерга О. Новий правопис і задавлені правописні проблеми термінології. С. 32–35.

Куньч З. Культурно-ментальний вплив на формування термінології (на матеріалі «Словника  математичної термінології» Ф. Калиновича). С. 36–39.

Пчелінцева О. Функційно-семантичний потенціал українських термінів – віддієслівних іменників зі значенням дії. С. 40–42.

Южакова О. Значина мовознавчої праці Святослава Караванського «Секрети української мови». С. 43–53.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Горбатова І., Бойченко С., Шкільнюк І., Будзинська І. Особливості перекладу термінів під час розробляння стандартів в авіаційній галузі. С. 54–58.

Дмитрук А., Дмитрук В. Українські відповідники японських ономатопей терміносистеми реклами парфумерно-косметичних виробів. С. 59–61.

Карівець І. Стан та основні напрями сучасного українського філософського перекладу. С. 62–66.

Медведів А. Англійсько-українська аерокосмічна лексика та її розвиток. С. 67–70.

Панасюк К. Українська військова термінографія: історія, стан, перспективи. С. 71–78.

Шуневич Б. Лексикографічні праці науковців Львівського національного аграрного університету. С. 79–82.

 

Нормування та стандартування термінології

Моргунюк В., Зубков М., Ребезнюк І. Редагування утямкових текстів відповідно до ДСТУ 3966 та українськомовного способу мислення. С. 83–96.

Микульчик Р. Експертування проєктів ДСТУ на терміни та визначення понять щодо вимог ДСТУ 3966: погляд експерта. С. 96–100.

Рицар Б., Мисак Р. Експертування стандартів на терміни та визначення понять: нормативне підґрунтя та практична реалізація. С. 101–106.

 

Термінологія природничих знань

Бурковська О. Системні явища в українській термінології лісівництва. С. 107–114.

Вербицький С., Борсолюк Л. Термінологічне забезпечення процесів, устатковання та продуктів тонкого подрібнення м’ясної сировини. С. 115–121.

Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами мазо-, мамо-, масто- та груди в сучасній українській мові. С. 122–126.

Зубченко В. Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані. С. 127–131.

Сидоренко Л. Агентивні назви у «Словнику технічної термінології» І. Шелудька, Т. Садовського. С. 131–133.

Філіппова Н. Поліеквівалентні терміни: термінографічний виклик. С. 134–136.

Чорновол Г. Особливості метафоризації економічних термінів у сучасних масмедіях. С. 137–141.

 

Термінологія гуманітарних знань

Альбота С. Лінгвістична конфліктна ситуація: термін, інтерпретація та аналіз. С. 142–146.

Павлова О. Особливості функціювання українських музичних термінів у наукових, публіцистичних і рекламних текстах. С. 147–150.

Самсон Ю. Теоретична концептуалізація української спортової терміносистеми. С. 151–156.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Слабий Б. Мова – душа народу. С. 157–162.

Федоришин М. Особливості транскрипції японських слів у працях Степана Левинського. С. 163164.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології