ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

ББК 63.4

      П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. XII Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012» (Львів, 27‒29 вересня 2012 р.) / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ‒ Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. ‒ 154 с.

 

 

ISBN 978-617-607-316-1

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

  

Відповідальний за випуск

старший науковий співробітник Роман Мисак

 

Редактор  Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Зубков М. До проблеми унормування запозичень. С. 3‒5.

Кобилянський Є., Іщук Ю., Ярмолюк Б., Любінін Й. Волюнтаризм у термінології. С. 6‒9.

Козирський В., Шендеровський В. Брак мовного імунітету або втрата самототожности назовництва. С. 9‒12.

Медведів А. Які чужоземні запозичення потрібні українській мові. С. 13‒16.

Пащенко В. Сутнісна й знаннєва вербальні наукові мови та їх наукознавчі обґрунтування. С. 16‒22.

Плескач В. Недоліки в термінології офіційних документів. С. 22‒24.

Федоришин М. Місце термінології в конфіґуративній моделі мовлення. С. 25‒29.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Беспальченко Л. Особливості абревіації в термінології української та німецької фахової субмови ядерної безпеки. С. 30‒33.

Гутиряк О. Англійські терміни бізнесу: основні словотвірні моделі. С. 34‒37.

Карпіловська Є., Кочерга О. Про нові слова та відповідники в перекладних словниках наукової мови. С. 37‒40.

Петрух Л., Головко І. Про деякі аспекти укладання українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника. С. 41‒43.

Петрух Л., Головко І., Павловський М. Про українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник. С. 44‒45.

Петрух Л., Коваленко М. Про іменники чоловічого роду иншомовного походження в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику. С. 46‒47.

Петрух Л., Михалик О. Про іменники жіночого роду І відміни в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику. С. 48‒49.

Петрух Л., Павленко О. Про іменники ІІ відміни у першому томі українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника. С. 50‒51.

Стецюк С. Англомовні запозичення в українській фінансово-економічній термінології. С. 52‒54.

Томіленко Л. Прислівникова термінологія в тлумачній лексикографії української літературної мови. С. 55‒57.

 

Термінологія природничих знань

Айвазові Н., Козлова Г., Філіппова Н. Формування україномовної терміносистеми «Промислова екологія» (лінгвокогнітивні засади). С. 58‒61.

Базилевич В. Доцільність вживання термінів «художній метал» та «архітектурні елементи з художнім металом» в українській архітектурній термінології. С. 62‒64.

Булаховський К. Нормативно-термінологічнй підхід до україномовної локалізації програмного забезпечення. С. 64‒68.

Герасименко О. Культура терміновживання та наукової мови в дисертаціях та авторефератах медичної галузі. С. 68‒70.

Збожна О. Технологічна термінологія та доля українських науково-популярних часописів. С. 70‒73.

Ковтун О., Толмачова В., Корнілов М., Гордієнко О., Ісаєв С. Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії. С. 73‒77.

Король Т., Бичкова С., Манько В. Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті. С. 78‒81.

Кузик З. Роль метафор і порівнянь у вивченні фотограмметрії та геоінформатики. С. 82‒83.

Мазур Т., Король Є. Містобудівний зміст терміну «територіально-виробничий комплекс» в епоху глобальної урбаністичної трансформації. С. 84‒89.

Мартиняк О. Відображена словотвірна синонімія в українській науково-технічній термінології. С. 90‒93.

Ребезнюк І. Конспект лекцій «Основи технічної творчості» як застосунок засобів українськомовного способу мислення. С. 94‒98.

 

Термінологія гуманітарних знань

Гожий А. Руйнівна дія недосконалих законодавчих визначень термінів. С. 99‒102.

Дубров Я., Башнянин Г. Функтор національної ідеї: терміни, поняття та терміносистеми. С. 103‒106.

Загребельна Л. Основи діловодної термінологічної культури майбутнього управлінця. С. 107‒109.

Зубрицька Я. Деякі терміни, що використовуються в курсі «Менеджмент перcоналу». С. 110‒112.

Микульчик Р. Терміни грецького та латинського походження в музейній термінології. С. 113‒115.

Породько-Лях О. Терміни-номени у сфері фізичної культури і спорту. С. 116<‒122.

Шеремета Н. Історичні процеси творення правничої термінології в синхронному та діахронному аспектах. С. 122‒127.

 

до 140-річчя від дня народження володимира левицького

Сулим Г. Володимир Левицький як термінолог. С. 128‒131.

Процик І. Володимир Левицький – укладач першого словника українських фізичних термінів. С. 132‒136.

Андрусишин О. Астрономічні терміни в словнику Володимира Левицького «Матеріяли до фізичної термінольоґії». С. 137‒140.

 

Повідомлення, матеріали, рецензії

Библюк Н., Рицар Б. На незабудь Романові Рожанківському. С. 141‒147.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології