ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XIII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2014»

2527 вересня 2014 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

ББК 63.4

      П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. XIII Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014» (Львів, 25‒27 вересня 2014 р. ) / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ‒ Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2014. ‒ 100 с.

 

ISBN 978-617-607-632-2

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

  

Відповідальний за випуск

старший науковий співробітник Роман Мисак

 

Редактор  Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Кочерга О. Наукова мова за Юрієм Шевельовим. С. 3–5.

Федоришин М. Конфіґуративна модель мовлення: термінологія в контексті структури комунікантів. С. 5–9.

Філіппова Н. Термінологічна підсистема «Енергозбереження в теплопостачанні»: когнітивний підхід до створення тримовного словника. С. 10–12.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Зубков М., Моргунюк В. Укладання російсько-українського словника застосовної наукової мови відповідно до національних стандартів і українського способу мислення. С. 13–21.

Марчук Л. Актуальні процеси української термінографії: фіксація термінів економічної галузі. С. 21–25.

Рицар Б., Сніцарук Л., Мисак Р. Структура українсько-англійського словника з радіоелектроніки. С. 26–31.

 

Нормування та стандартизація термінології

Бубела Т., Столярчук П. Щодо трактування терміна «непевність результатів вимірювань». С. 32–33.

Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Іщук Ю., Бойченко С., Черняк Л. Державний стандарт України ДСТУ «Нафтопродукти. Терміни та визначення» (зауваги до нової редакції). С. 34–36.

Мартиняк О. До проблеми внормування синонімії в українській науково-технічній термінології. С. 37–41.

Ребезнюк І. Спробуймо писати та говорити за національними, а не радянськими правилами. С. 42–48.

 

Термінологія природничих знань

Мазур Т., Король Є., Сеньковська Я. Зміст термінів «реконструкція» і «реструктуризація» в містобудівних стратегіях розвитку виробничої території міста. С. 49–54.

Плескач В. Російськомовні термінологічні кальки у галузі металообробляння. С. 54–56.

Хирівська Г. До питання становлення та розвитку української фармацевтичної термінології. С. 56–62.

 

Термінологія гуманітарних знань

Влах М. Поняття «географічний образ» у гуманістичній географії. С. 63–65.

Дмитрук В., Медведів А. Історія Русів: термінологія, її особливості та переклад. С. 66–71.

Зубрицька Я. Уживання запозичених термінів у сфері менеджменту персоналу. С. 72–74.

Медведів А. Науково-фантастичні романи Жуля Верна: термінологія та її переклад на українську мову. С. 75–80.

Стоцька І. Роль соціальних факторів у формуванні лексико-семантичної мікросистеми вокального мистецтва. С. 81–84.

Якимова С. Про коректність використання терміна «підкуп» при конструюванні диспозицій кримінально-правових норм. С. 85–89.

 

Повідомлення, матеріали, рецензії

Міщенко А. Тезисний виклад стратегії і тактики використання кольору. С. 90–94.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології