ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

1 2 жовтня 2010 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

ББК 63.4

      П 823

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. XI Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2010» (Львів, 12 жовтня 2010 р.) / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ‒ Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2010. − 132 с.

 

ISBN 978-966-553-972-8

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

  

Відповідальний за випуск

с. н. с. Роман Мисак

 

Редактор  Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Нормування та стандартизація термінології

Друзюк В., Сімчук Г. Термінологічна проблематика реєстрування технічних умов. С. 3–5.

Козирський В., Шендеровський В. Екстралінґвальні перешкоди для українського назовництва. С. 6–9.

Малевич Л. Українська термінологія і термінографія в антропоцентричному аспекті. С. 10–11.

Медведів А. Що ж таке термін? С. 12–18.

Міщенко Н. Формування віддієслівних термінів на прикладі програмної інженерії. С. 19–25.

Пащенко В. Наукознавче обґрунтування об’єктної та предметної вербальних наукових мов. С. 26–30.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Базилевич В., Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Дрівко Н. Варіантність термінів у спеціальних двомовних словниках (на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури»). С. 31–33.

Денисенко С., Бей О., Микитка І. Лінгвістичні словники та термінологія в порівняльних дослідженнях фразеології. С. 33–35.

Дужа-Задорожна М., Задорожний В., Задорожний П. Питання термінологічної відповідності в українських та німецьких економічних текстах. С. 36–37.

Кінаш Р., Мисак Р., Каличак Ю., Мельник О. Система для укладання комп’ютерних версій словників PolyDic ML 3.0: функції та засоби редактора. С. 38–42.

Медведів А., Богдан Л. Методичні вказівки з перекладу японського науково-технічного мовлення. С. 43–44.

Рицар Б., Сніцарук Л., Мисак Р. Засади укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки. С. 45–48.

 

Термінологія природничих знань

Бойченко С., Аксьонов О., Терьохін В., Черняк Л. Етимологія і розвиток терміна хімотологія. С. 49–51.

Гоц Н. Проблеми термінології в галузі вимірювань температури за випроміненням. С. 52–54.

Збожна О. Технологічні терміни в металургії та економіці, або Міркування щодо використання технологічних термінів у цих галузях знань. С. 54–56.

Коваленко М., Шелепетень Л., Чабан Т., Чабан І. Терміни до заголовного слова аналіз в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС). С. 57–58.

Король Т. Власні імена у фізіологічній термінології. С. 59–61.

Лещук Т. Роль грецьких та латинських назв міфів у створенні космічної термінології. С. 62–65.

Петрух  Л., Головко І., Джура М., Перхач Р. Кінцеві грецько-латинські терміноелементи в «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику». С. 66–71.

Петрух  Л., Головко І., Джура М., Перхач Р. Про наголос і закінчення у медичних термінах в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС). С. 71–73.

Петрух Л., Джура М., Перхач Р. Терміноелемент ґен і його похідні в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС). С. 74–79.

Петрух Л., Михалик О., Кочан І. Структурні терміноелементи у літері ґ в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС). С. 79–82.

Плескач В., Зубрицька Я. Терміни ливарного виробництва, пов’язані з плавленням металу. С. 83–84.

Філіппова Н. Метафора в термінології (на матеріалі соматизмів в англомовній суднобудівній термінології). С. 85–87.

Чабан Т., Чабан І., Шелепетень Л., Лебяк М. Семантичний аналіз термінів до заголовного слова метод в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС). С. 88–90.

 

Термінологія гуманітарних знань

Андріянова О. Періодизація становлення військово-морської термінології. С. 91–94.

Дида І., Мигаль С. Методологічні проблеми української термінології. С. 95–97.

Зоря Г. Типологічні аспекти системності сучасної української мас-медійної термінології. С. 97–99.

Кузик З. Основні тенденції творення та використання термінології з геоінформатики в Україні. С. 100–103.

Кульчицький І., Плеша М. Деякі аспекти адекватності інтелектуальних програм автоматичної перевірки граматики української мови. С. 104–106.

Кучеренко О. Термінологічна система представлення знань у галузі цивільного захисту. С. 107–108.

Міщенко А., Мигаль С. До проблеми створення термінологічної бази в галузі дизайну. С. 109–111.

Наконечна Г. Український текст Святого Письма (Куліш ˗ Левицький ˗ Пулюй): ілюстрація мовної норми чи суміш діалектних рис? С. 112–114.

Яремчук С. Система богословських термінів: семантика лексем амвон, вівтар, ікона. С. 115–117.

 

Повідомлення, матеріали, рецензії

Про збірку українських термінологічних словників інженера М. Пежанського. С. 118–121.

Термінографічна серія СловоСвіт. С. 122–125.

Чабан В. Місцеві говірки ˗ невичерпне джерело нашої словесности. С. 126–128.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології